Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond houdende nadere regels omtrent subsidie VVE dagopvang

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond houdende nadere regels omtrent subsidie VVE dagopvang
CiteertitelNadere regels subsidie VVE dagopvang Helmond 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 1.5 lid 2 Algemene subsidieverordening Helmond 2009
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-07-201601-07-201607-11-2019nieuwe regeling

19-07-2016

Gemeenteblad 2016, 104858

Collegebesluit, 2016, 1123822

Tekst van de regeling

Intitulé

NADERE REGELS SUBSIDIE VVE DAGOPVANG HELMOND 2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond; gelet op de bepalingen in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1.5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Helmond 2009;

 

besluit:

vast te stellen de Nadere regels subsidie VVE dagopvang Helmond 2016

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV Helmond 2009: Algemene subsidieverordening Helmond 2009;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond;

 • c.

  incidentele subsidie: subsidie als bedoeld in artikel 1.1 onder h ASV Helmond 2009;

 • d.

  VVE programma: programma’s die worden uitgevoerd in kinderopvang groepen gericht op het voorkomen en bestrijden van ontwikkelingsachterstanden;

 • e.

  VVE peuter: de natuurlijke persoon die volgens de gemeentelijke basisregistratie personen ingeschreven staat als woonachtig in de gemeente Helmond, de leeftijd 2,5 tot 4 jaar heeft en een VVE indicatie heeft via de JGZ;

 • f.

  subsidieplafond: het subsidieplafond als omschreven in artikel 4:22 van de Algemene wet bestuurs- recht.

Artikel 1.2 Doelstelling en reikwijdte

 • 1.

  Met deze regeling wordt beoogd om initiatieven (activiteiten) gericht op het voorkomen en bestrijden van ontwikkelingsachterstanden bij peuters van 2,5 tot 4 jaar die gebruik maken van de geregistreerde dagopvang locaties met een VVE programma in de gemeente te stimuleren door middel van een financiële bijdrage in de vorm van een incidentele subsidie.

 • 2.

  Voor subsidie op basis van deze regeling komen in aanmerking instellingen als bedoeld in artikel 1.1 onder f ASV Helmond 2009 die zijn geregistreerd als kinderopvang houder in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (zie www.lrkp.nl).

Artikel 1.3 Verhouding tot ASV Helmond 2009

Van de ASV Helmond 2009 zijn de volgende artikelen niet van toepassing, tenzij elders in deze regeling anders is bepaald:

 • -

  artikel 2.1, eerste tot en met het tweede lid.

 • -

  artikel 2.2 lid 1.

Artikel 1.4 Algemene subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie dient het aanbod als bedoeld in artikel 1.2 aan de volgende algemene eisen te voldoen:

 • a.

  het te subsidiëren aanbod is geregistreerd als VVE aanbod in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP);

 • b.

  het aanbod heeft geen primair commercieel belang;

 • c.

  het aanbod voorziet in een aantoonbare behoefte;

 • d.

  het aanbod dient ten goede te komen aan de ingezetenen van de gemeente.

Artikel 1.5 Subsidieplafond

 • 1.

  Voor de uitvoering en gedurende de looptijd van deze regeling geldt een subsidieplafond ter hoogte van € 40.000,-- op jaarbasis.

 • 2.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij het college, totdat het subsidieplafond als bedoeld in het vorige lid is bereikt.

 • 3.

  Als de aanvrager krachtens het bepaalde in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid is geboden om de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Hoofdstuk 2 Subsidieverlening

Artikel 2.1 Subsidieaanvraag

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in de ASV Helmond 2009 kunnen subsidieaanvragen gedurende het gehele kalenderjaar bij het college worden ingediend.

 • 2.

  Bij het indienen van subsidie dient door aanvrager verplicht gebruik te worden gemaakt van een door het college beschikbaar gestelde format.

 • 3.

  Volledige subsidieaanvragen worden naar volgorde van ontvangst behandeld.

Artikel 2.2 Weigering subsidieverlening

In aanvulling op de in de ASV Helmond 2009 genoemde weigeringsgronden wordt een aanvraag om subsidie op basis van deze regeling geweigerd indien:

 • a.

  de aanvraag niet in overeenstemming is met de doelstelling en reikwijdte van deze regeling als bedoeld in artikel 1.2;

 • b.

  niet wordt voldaan aan de algemene subsidievoorwaarden als bedoeld in artikel 1.4;

 • c.

  wanneer het subsidieplafond bereikt is.

Artikel 2.3 Beslistermijnen

 • 1.

  Op een volledige aanvraag wordt binnen zes weken na ontvangst door of namens het college beslist.

 • 2.

  De beslissing als bedoeld in het vorige lid kan eenmaal met ten hoogste twee weken worden verdaagd.

Hoofdstuk 3 Subsidievaststelling

Artikel 3.1 Aanvraag tot subsidievaststelling

 • 1.

  De subsidieontvanger behoeft – in afwijking op artikel 3.1 van de ASV Helmond 2009 - geen aanvraag voor subsidievaststelling in te dienen bij het college.

Artikel 3.2 Beslistermijnen

De beslistermijnen als genoemd in artikel 2.3 zijn van overeenkomstige toepassing in de vaststellingsfase.

Hoofdstuk 4 Slotbepaling

Artikel 4.1 Inwerkingtreding, evaluatie en werkingsduur regeling

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 juli 2016.

Besloten in de vergadering van 19 juli 2016.

Burgemeester en wethouders van Helmond,

De burgemeester,

Mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel

De secretaris,

Mr. drs. A.P.M. ter Voert

Bekend gemaakt op:

25 juli 2016

De gemeentesecretaris,

Mr. drs. A.P.M. ter Voert

Bijlage

Bijlage