Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Meerssen

Verordening VROM Starterslening gemeente Meerssen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMeerssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening VROM Starterslening gemeente Meerssen
CiteertitelVerordening VROM Starterslening gemeente Meerssen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-07-201318-10-2018nieuwe regeling

25-04-2013

de Geulbode 9 juli 2013

verordening

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening VROM Starterslening gemeente Meerssen

 

 

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

 • b.

  Gemeenterekening VROM Starterslening: het fonds / de rekening die de gemeente bij SVn aanhoudt en waaruit op grond van de deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kunnen worden toegekend en waarin, voor wat betreft het gemeentelijk leningdeel, de rente en de aflossingen over het gemeentelijk deel van deze leningen worden teruggestort;

 • c.

  VROM Starterslening gemeente Meerssen: een lening die ten doel heeft om voor huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden de ruimte te vergroten om voor de eerste keer een eigen woning te kopen en te bewonen. Het gemeentelijke aandeel in een starterslening bedraagt maximaal evenveel als het provinciale aandeel bedraagt uit het Stimuleringsfonds Startersregeling Provincie Limburg;

 • d.

  Aanvrager: de meerderjarige starter, die de aanvraag doet, en die op grond van deze verordening tot de doelgroep van de VROM Starterslening gemeente Meerssen behoort. Bij twee aanstaande eigenaren gelden beiden gezamenlijk als aanvrager;

 • e.

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie.

 • f.

  Huishouden: de aanvrager, dan wel de aanvrager en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner, of degene die met hem op de ontvangstdatum van de aanvraag voor de Starterslening een gezamenlijke huishouding voert of zal gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen. Er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren;

 • g.Starter:

  persoon/huishouden, die/dat voor de eerste keer een eigen woning wil/willen kopen. Deze persoon/huishouden heeft nog nooit eerder een eigen huis op zijn/haar naam gekocht. Betreffende persoon/huishouden kan vanuit een huurwoning, studentenkamer en/of ouderlijk huis naar een koopwoning doorstromen.

 • h.

  Koopsom: dit is de kosten koper prijs (k.k.) bij bestaande woningen, of de vrij op naam prijs (v.o.n.) bij nieuwbouwwoningen, exclusief verwervingskosten conform de geldende NHG-norm.

 • i.

  Verwervingskosten: alle bij het in eigendom verkrijgen van een nieuwbouw- of bestaande woning te maken kosten en bijkomende kosten, zoals gedefinieerd in de “voorwaarden & Normen NHG”.

 • j.

  Bruto gezinsinkomen: bruto jaarloon of -salaris, inclusief vakantiegeld en vaste toeslagen, zoals gedefinieerd in de “voorwaarden & Normen NHG”, gegenereerd door het huishouden.

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

Artikel 2

1. De gemeenteraad van Meerssen heeft een Gemeenterekening VROM Starterslening ingericht waaruit aan in artikel 6 lid 1 bedoelde starters Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van de in artikel 3 lid 1 bedoelde woningen.

2. De Gemeenterekening VROM Starterslening is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3

 • 1.

  De VROM Starterslening gemeente Meerssen gaat uit van een koopsom van maximaal €210.000,- en verhoogd met bijkomende verwervingskosten conform de op het moment van de aanvraag voor een starterslening geldende NHG-norm.

 • 2.

  Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Meerssen en SVn van toepassing.

 • 3.

  De uitvoering van deze verordening zal geschieden via de “Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening”, Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Startersleningen” en de “Productspecificaties VROM Startersleningen”, zoals deze regelingen zijn vastgelegd in “SVn informatie map”.

Artikel 4

 • 1.

  Het College is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een VROM Starterslening gemeente Meerssen toe te kennen.

 • 2.

  Het College stelt de hoogte van de VROM Starterslening gemeente Meerssen vast op basis van de “Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening” .

 • 3.

  De hoogte van de VROM Starterslening gemeente Meerssen bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten, met een maximum van € 37.000,- .

 • 4.

  De VROM Starterslening gemeente Meerssen, evenals de 1e hypothecaire lening, dienen te worden verstrekt onder vestiging van Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

 • 5.

  De VROM Starterslening gemeente Meerssen kan niet worden verstrekt indien gebruik wordt gemaakt van enig andere vigerende gemeentelijke regeling ter bevordering van eigenwoningbezit, waaronder gereduceerde uitgifteprijzen voor starters voor in gemeentelijk bezit zijnde nieuwbouwkavels.

 • 6.

  Het College kan aan de toekenning van een VROM Starterslening gemeente Meerssen nadere voorschriften verbinden, zulks met inachtneming van de provinciale kaders.

Artikel 5

 • 1.

  Het initieel beschikbaar gestelde gemeentelijk budget, welk aan het begin van de respectievelijke jaren wordt ondergebracht op de Gemeenterekening VROM Starterslening, bedraagt:

  • -

   2013: €92.500,-

  • -

   2014: €92.500,-

  • -

   2015: €92.500,-

 • 2.

  Restantbudgetten uit enig jaar worden toegevoegd aan het budget voor de volgende jaargang, tenzij de Raad anders besluit. 3. Ontvangen rente- en aflossingsbestanddelen van uitstaande leningen, voor zover toe te rekenen aan het gemeentelijk deel van de uitstaande (restant)hoofdsommen van de leningen, worden toegevoegd aan het beschikbaar gemeentelijk budget in het jaar van ontvangst, tenzij de Raad anders besluit.

 • 4.

  Alle aanvragen op voet van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst bij SVn afgehandeld.

 • 5.

  Een VROM Starterslening gemeente Meerssen wordt enkel toegekend voor zover het vastgestelde jaarbudget hiervoor toereikend is, rekening houdende met het bepaalde in lid 1 tot en met 4.

 • 6.

  Aanvragen welke in verband met het eerste tot en met het vijfde lid niet kunnen worden toegekend, worden door het College afgewezen.

Hoofdstuk 3 Toepassingsbereik

Artikel 6

 • 1.

  De leningaanvraag kan uitsluitend worden gedaan door (een) meerderjarige verblijfsgerechtigde perso(o)n(en) die één woning of één bouwkavel koopt/kopen binnen de gemeente Meerssen en die voldoet/voldoen aan de bepalingen van artikel 1 van deze verordening.

 • 2.

  De aanvrager moet de woning waarvoor een VROM Starterslening gemeente Meerssen wordt verstrekt zelf als hoofdwoning gaan bewonen, binnen de gemeente Meerssen.

 • 3.

  Het bruto gezinsinkomen van de aanvrager(s) bedraagt ten tijde van de leningaanvraag niet meer dan het op dat moment geldende NHG-normbedrag. Het normbedrag kan, rekening houdende met de kaders gesteld door NHG, provincie Limburg en VROM, jaarlijks door het College worden bijgesteld.

 • 4.

  De hoofdsom van de VROM Starterslening gemeente Meerssen bedraagt maximaal 20% van de kosten voor het in eigendom verkrijgen van de woning, met een maximum van €37.000,- .

 • 5.

  De koopsom van de te verwerven woning bedraagt maximaal €210.000,-.

Hoofdstuk 4 Aanvraag en toekenning

Artikel 7

 • 1.

  Huishoudens die, op grond van het bepaalde in deze verordening, binnen het toepassingsbereik van de VROM Starterslening gemeente Meerssen vallen, kunnen bij de gemeente om een op naam gesteld aanvraagformulier verzoeken.

 • 2.

  Initieel wordt, aan de hand van door de aanvrager aangeleverde bewijsstukken, getoetst of het verzoek, zoals genoemd in lid 1, voldoet aan het gestelde in artikel 6.

 • 3.

  Indien aan de onder lid 2 genoemde criteria wordt voldaan, dan wordt binnen 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek zoals aangegeven in lid 1, een aanvraagformulier verstrekt. 4. De aanvrager stuurt vervolgens het volledig ingevulde, en van benodigde bijlagen voorziene, aanvraagformulier naar SVn en tevens een kopie van het aanvraagformulier naar de gemeente Meerssen.

 • 5.

  De verdere afhandeling vindt plaats conform de “Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening”, Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Startersleningen” en de “Productspecificaties VROM Startersleningen”, zoals deze regelingen zijn bepaald in “SVn informatiemap” en voortvloeien uit de met SVn afgesloten deelnemingsovereenkomst.

Het College deelt de uiteindelijke beslissing middels een toewijzing- dan wel afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager, waarvan een afschrift naar SVn wordt gezonden. Om het half jaar ontvangt de provincie (een verzameling) kopieën van de besluiten op de aangevraagde deelname aan startersleningen van dat het voorafgaande half jaar.

Hoofdstuk 5 Intrekken van de Starterslening

Artikel 8

 • 1.

  Het College trekt een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een VROM Starterslening gemeente Meerssen geheel of gedeeltelijk in als:

  • a.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • b.

   de VROM Starterslening gemeente Meerssen is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

  • c.

   de koopovereenkomst wordt ontbonden.

 • 2.

  Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het reeds genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging

 • 3.

  Indien bij overtreding van de voorschriften in deze verordening de eigenaar verschoonbaar is, kan het College besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Hoofdstuk 6 Rente en aflossing

Artikel 9

 • 1.

  Rentebetalingen en aflossingen op de VROM Starterslening gemeente Meerssen worden verricht volgens de in de leningsovereenkomst met SVn overeengekomen bepalingen, met inachtneming van de uitvoering- en procedureregels en productspecificatie zoals vermeld in de “SVn informatiemap”.

 • 2.

  Extra aflossingen op de VROM Starterslening gemeente Meerssen zijn altijd en zonder boete mogelijk.

 • 3.

  Bij verkoop van de woning wordt de restantschuld ineens en volledig afgelost.

Hoofdstuk 7 Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 10 hardheidsclausule

Het College is bevoegd, in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar zijn oordeel tot een bijzondere hardheid leidt, ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening, zulks met inachtneming van de provinciale kaders.

Artikel 11 inwerkingtreding

De verordening treedt in werking de dag nadat deze is gepubliceerd via de gebruikelijke gemeentepublicaties.

Artikel 12 citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening VROM Starterslening gemeente Meerssen".