Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Mill en Sint Hubert

Verordening Winkeltijdenwet 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMill en Sint Hubert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Winkeltijdenwet 2013
CiteertitelVerordening Winkeltijdenwet 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-08-2013Onbekend

15-08-2013

de koerier

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Winkeltijdenwet 2013

Zaaknr. Z/M/13/01969 – Documentnr. INT/M/13/00899 *Z0014897C89*

 

Besluit behorende bij voorstel Vaststelling Verordening Winkeltijdenwet 2013

De raad van de gemeente Mill en Sint Hubert;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 augustus 2013;

gehoord de commissie

gelet op de desbetreffende bepalingen in de Gemeentewet en de Winkeltijdenwet ;

BESLUIT

Vast te stellen de

Verordening Winkeltijdenwet 2013

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Feestdagen: Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste Kerst- dag en Tweede Kerstdag;

 • b.

  Nachtregime: het wettelijke verbod om een winkel op werkdagen voor publiek geopend te hebben tussen 22:00 en 06:00 uur;

 • c.

  19 uurs-dagen: Goede Vrijdag, Dodenherdenking en Kerstavond; dagen waarvan de Wet bepaalt dat de winkels die dag om 19:00 uur gesloten dienen te zijn;

 • d.

  Uitgezonderde Feestdagen en 19-uursdagen: Nieuwjaarsdag, Eerste Kerstdag, Dodenherdenking (4 mei; na 19:00 uur) en Kerstavond (na 19:00 uur);

 • e.

  Verordening : de onderhavige Verordening Winkeltijdenwet 2013;

 • f.

  “Verordening winkeltijden gemeente Mill en Sint Hubert”: de Verordening Winkeltijden zoals door de Raad vastgesteld op 12 september 1996;

 • g.

  Werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • h.

  Winkel: een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte , waarin goederen aan particulieren plegen te worden verkocht;

 • i.

  Wet: de gewijzigde Winkeltijdenwet van 1 juli 2013

Artikel 2. Vrijstelling voor openstelling op zondag en op Feestdagen en 19-uurs dagen

 • 1.

  De gemeenteraad verleent vrijstelling van het verbod zoals opgenomen in artikel 2 Lid 1 onder a van de Wet tussen 06:00 en 22:00 uur.

 • 2.

  De in lid 1 van dit artikel bedoelde vrijstelling geldt niet in het geval de betreffende zondag een uitgezonderde Feestdag of 19-uursdag betreft, met inachtneming van de volgende bijzondere vrijstellingen:

  a.Bepaalde winkels

In het geval van een uitgezonderde Feestdag of 19-uursdag gelden de in artikel 2, eerste lid, van de in de Wet vervatte verboden niet ten aanzien van:

 • a.

  musea;

 • b.

  winkels, waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte

  eetwaren, alcohol- vrije dranken en, door middel van een automaat, tabak

  en tabaksproducten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en

  damesverband plegen te worden verkocht; c. winkels waar de bedrijfsactiviteit hoofdzakelijk bestaat uit het verhuren van

  voorbespeelde beelddragers, mits in die winkel geen andere goederen te

  koop worden aangeboden of verkocht dan voorbespeelde beelddragers,

  alsmede tijdschriften en catalogi, die betrekking hebben op het te huur

  aangeboden assortiment.

 • b.

  Openstelling anders dan voor verkoopIn het geval van een uitgezonderde Feestdag of 19-uursdag gelden de in artikel 2, eerste lid, van de in de Wet vervatte verboden niet ten aanzien van:

 • a.

  winkels, waarin zich een restaurant of lunchroom bevindt, voor zover het

  laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het bezoeken van het

  restaurant of de lunchroom;

 • b.

  winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk fietsen en bromfietsen plegen te

  worden verkocht, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk

  is voor het huren van fietsen en bromfietsen. De hiervoor vervatte vrijstellingen gelden niet ten aanzien van het verkopen van goederen.

 • c.

  Straatverkoop van bepaalde goederen De in artikel 2, tweede lid, van de in de Wet vervatte verboden, voor zover deze

  betrekking hebben op de zon- en/of feestdagen, gelden niet ten aanzien van het

  te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren

  en alcoholvrije dranken.

  • 3.

   De gemeenteraad verleent vrijstelling van het verbod zoals opgenomen in artikel 2 Lid 1 onder b van de Wet tussen 06:00 en 22:00 uur.

  • 4.

   De in lid 3 van dit artikel bedoelde vrijstelling geldt niet in het geval van een “uitgezonderde Feest- dag of 19 uurs-dag””.

Artikel 3. Ontheffing voor uitzonderlijke situaties

1.De gemeenteraad verleent het College de bevoegdheid om, ten behoeve van bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard, ontheffing te verlenen van: a. de verboden openingstijden (nachtregime) als genoemd in artikel 2 Lid 1 onder c van

1. de Wet b. buiten de openingstijden als genoemd in de artikelen 2. en 3. van deze Verordening c. de in artikel 3 van deze Verordening genoemde uitgezonderde Feestdagen en 19 uurs-

1. dagen. 2. Het College kan aan deze ontheffing nadere voorschriften dan wel beperkingen

1. verbinden.

Artikel 4. Ontheffing voor bedrijfsmatige handel

De gemeenteraad verleent het College de bevoegdheid om ontheffing te verlenen van het verbod als genoemd in artikel 2 Lid 2 van de Wet.

Artikel 5. Aanvraag om ontheffing

Indien een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in deze Verordening wordt ingediend minder dan 4 weken vóór het tijdstip waarop de aanvrager de ontheffing nodig heeft, kan het College besluiten de aanvraag niet te behandelen.

Artikel 6. Weigering van ontheffing

Een ontheffing als bedoeld in deze Verordening kan worden geweigerd, indien de woon- en leefsituatie en/of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel waarvoor de aanvraag om ontheffing is bedoeld. Dit artikel is eveneens van toepassing op een ontheffing als bedoeld in artikel 4. van deze Verordening.

Artikel 7. Intrekken of wijzigen ontheffing

Het College kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  blijkt dat de ontheffing ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het

  verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt

  gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is

  vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op

  basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het

  woon- en leefklimaat ter plaatse; d. de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden

nagekomen of in strijd wordt gehandeld met de aan de ontheffing verbonden

voorschriften;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij

  gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende hierom verzoekt.

Artikel 8. Overdracht van een ontheffing

 • 1.

  Op grond van deze Verordening verleende ontheffingen zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het College. Aan deze toestemming kan het College nadere voorwaarden verbinden.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het College onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

 • 3.

  Indien een aanvraag voor overdracht van een ontheffing als bedoeld in deze Verordening wordt ingediend minder dan 4 weken vóór het tijdstip waarop de aanvrager de ontheffing nodig heeft, kan het College besluiten de aanvraag niet te behandelen.

 • 4.

  De in het eerste lid van dit artikel bedoelde overdracht kan met inachtneming van het bepaalde in artikel 4van deze Verordening worden geweigerd.

Artikel 9. Vervallen oude regelgeving

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van de onderhavige Verordening, vervallen de “Verordening winkeltijden gemeente Mill en Sint Hubert” vastgesteld bij raadsbesluit van 12 september 1996.

Artikel 10. Overgangsregeling

 • 1.

  Ontheffingen en vrijstellingen die zijn verleend onder de werking van de “Verordening winkeltijden gemeente Mill en Sint Hubert” worden aangemerkt als ontheffingen en vrijstellingen krachtens deze Verordening. Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze Verordening een aanvraag om ontheffing dan wel vrijstelling op grond van de “Verordening winkeltijden gemeente Mill en Sint Hubert”, wordt daarop deze Verordening toegepast.

 • 2.

  Op bezwaarschriften gericht tegen een beschikking op een aanvraag om ontheffing dan wel vrijstelling krachtens de “Verordening winkeltijden gemeente Mill en Sint Hubert”, wordt beslist met toepassing van deze Verordening.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking daags na besluit van de raad.

Artikel 12. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Winkeltijdenwet 2013.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Mill en Sint Hubert

in zijn openbare vergadering van 19 september 2013

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

Mw. S.A. de Best-Boere. Ing. A.A.M.J. Walraven