Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Beleidsregels verblijf buitenland en beëindiging Wet werk en bijstand gemeente Moerdijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels verblijf buitenland en beëindiging Wet werk en bijstand gemeente Moerdijk
Citeertitelbeleidsregel verblijf buitenland en beëindiging Wetwerk en bijstand gemeente Moerdijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikelen 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 11 en artikel 13 van de Wet werk en bijstand

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-06-200801-01-2015Nieuwe regeling

02-06-2008

De Moerdijkse Bode 18-06-2008

127658

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels verblijf buitenland en beëindiging Wet werk en bijstand gemeente Moerdijk

Het college van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 2 juni 2008,

gelet op artikelen 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11 en artikel 13 van de Wet werk en bijstand,

BESLUIT

vast te stellen de volgende beleidsregel:

BELEIDSREGELS VERBLIJF BUITENLAND EN BEEÏNDIGING WET WERK EN BIJSTAND

GEMEENTE MOERDIJK

Hoofdstuk 1

Artikel 1 Algemeen

 • 1.

  Belanghebbenden dienen minimaal 1 maand voorafgaand aan het verblijf in het buitenland schriftelijk toestemming te vragen aan het cluster werk en inkomen (uitspraak CRvB 20-08-2002, nr. 00/538 NABW). Pas na toestemming kan belanghebbende naar het buitenland. Deze termijn is noodzakelijk omdat beoordeeld moet kunnen worden of het verblijf in het buitenland past in het trajectplan/sollicitatieverplichting. Indien verzuimd wordt vooraf toestemming te vragen volgt een maatregel wegens schending van de inlichtingenplicht (zie afstemmingsverordening Wet werk en bijstand gemeente Moerdijk 2004)

 • 2.

  Het recht inzake de duur van het verblijf in het buitenland geldt voor het individu. Een echtpaar kan derhalve verschillende rechten hebben.

Artikel 2 Personen jonger dan 65 jaar

 • 1.

  Opgegeven vakantieperiode 4 weken {= 28 dagen)

  Personen jonger dan 65 jaar kunnen per kalenderjaar gedurende een periode van 4 weken met behoud van uitkering in het buitenland verblijven. Gedurende deze periode behoudt men 4 weken (= 28 dagen) het recht op uitkering. De periode van respectievelijk 4 weken behoeft niet aaneengesloten te worden opgenomen. Hierdoor is het mogelijk dat, met een maximum van 4 weken, in een kalenderjaar door de betrokkene meermalen met behoud van het recht op bijstand in het buitenland kan worden verbleven.

  Een verblijf in het buitenland voor een periode van langer dan 4 weken aaneengesloten wordt echter niet toegestaan. De belanghebbende mag weliswaar een deel van de vakantieperiode dat hij per jaar in het buitenland mag verblijven combineren met een deel van de periode van het daarop volgend jaar, maar deze aaneengesloten verblijfsperiode in het buitenland mag niet langer zijn dan 4 weken. Zonder deze beperking zou het mogelijk zijn dat door de betreffende belanghebbende in twee opeenvolgende kalenderjaren 8 weken aaneengesloten met behoud van bijstand in het buitenland verblijf wordt gehouden.

  Als de belanghebbende opgeeft langer dan 4 weken naar het buitenland te gaan, wordt de uitkering beëindigd met ingang van de eerste dag na het verstrijken van de 4 weken.

 • 2.

  Beëindiging

  De belanghebbende, die heeft opgegeven langer dan 4 weken naar het buitenland te vertrekken, dient zich weer melden bij het CWI. In de rapportage omtrent de aanvraag dient gerapporteerd te worden over de reden van de eerdere beëindiging, alsmede over de rechtmatigheid van de uitkering vanaf het vorige heronderzoek dan wel de aanvraag ( = het beëindigingonderzoek).

  Verificatie van de vakantieperiode dient te gebeuren aan de hand van het over te leggen paspoort en de vliegtickets. Als er sprake is van een dubbele nationaliteit dienen beide (geldige) ID-bewijzen overgelegd te worden.

 • 3.

  Voor een belanghebbende jonger dan 65 jaar geldt op grond van artikel 13 lid 1 onderdeel d WWB in samenhang met artikel 13 lid 4 WWB een termijn van 13 weken per kalenderjaar. Er moet dan wel sprake zijn van een dubbele ontheffing, dus zowel voor de sollicitatieplicht als de reïntegratieplicht.

Artikel 3 Personen van 65 jaar en ouder

 • 1.

  Opgegeven vakantieperiode 26 weken {= 182 dagen)

  Personen van 65 jaar en ouder kunnen per kalenderjaar gedurende een periode van 26 weken met behoud van uitkering in het buitenland verblijven. Gedurende deze periode behoudt men 26 weken (= 182 dagen) het recht op uitkering. De periode van respectievelijk 26 weken behoeft niet aaneengesloten te worden opgenomen. Hierdoor is het mogelijk dat, met een maximum van 26 weken, in een kalenderjaar door de betrokkene meermalen met behoud van het recht op bijstand in het buitenland kan worden verbleven.

  Een verblijf in het buitenland voor een periode van langer dan 26 weken aaneengesloten wordt echter niet toegestaan. De belanghebbende mag weliswaar een deel van de vakantieperiode dat hij per jaar in het buitenland mag verblijven combineren met een deel van de periode van het daarop volgend jaar, maar deze aaneengesloten verblijfsperiode in het buitenland mag niet langer zijn dan 26 weken. Zonder deze beperking zou het mogelijk zijn dat door de betreffende belanghebbende in twee opeenvolgende kalenderjaren 26 weken aaneengesloten met behoud van bijstand in het buitenland verblijf wordt gehouden.

  Als de belanghebbende opgeeft langer dan 26 weken naar het buitenland te gaan, wordt de uitkering beëindigd met ingang van de eerste dag na het verstrijken van de 26 weken.

 • 2.

  Beëindiging

  De belanghebbende die heeft opgegeven langer dan 26 weken naar het buitenland te vertrekken dient zich weer te melden bij het CWI. In de rapportage omtrent de aanvraag dient gerapporteerd te worden over de reden van de eerdere beëindiging, alsmede over de rechtmatigheid van de uitkering vanaf het vorige heronderzoek dan wel de aanvraag ( = het beëindigingonderzoek). Verificatie van de vakantieperiode dient te gebeuren aan de hand van het over te leggen paspoort en de vliegtickets. Als er sprake is van een dubbele nationaliteit dienen beide (geldige) ID-bewijzen overgelegd te worden.

Slotbepalingen

Artikel 4 Inwerkingtreding

 • 1

  De beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking onder intrekking van de beleidsregel verblijf buitenland en beëindiging wet werk en bijstand Gemeente Moerdijk 2005, vastgesteld dd 25 januari 2005.

 • 2.

  De beleidsregel wordt bekendgemaakt in huis aan huis blad de Moerdijkse Bode.

Artikel 5 Citeertitel

 • 1

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als: “beleidsregel verblijf buitenland en beëindiging Wet werk en bijstand Gemeente Moerdijk “

Vastgesteld in de vergadering van het college d.d. 2 juni 2008,

de secretaris

drs. A.E.B.Kandel

de burgemeester

H.W.den Duijn