Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rotterdam

Beleidsregel reclame maken politieke partijen tijdens verkiezingstijd

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRotterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel reclame maken politieke partijen tijdens verkiezingstijd
CiteertitelBeleidsregel reclame maken politieke partijen tijdens verkiezingstijd
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpGemeenteblad 2010-87

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Gemeenteblad 2010-87

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

APV Rotterdam 2008, artikelen 2.1.9 en 2.4.2; Awb, artikel 10:16

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2008

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-04-201028-05-2010Onbekend

27-04-2010

Gemeenteblad 2010-87

gelezen het voorstel van de directeur Stadstoezicht 27 april 2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel reclame maken politieke partijen tijdens verkiezingstijd

 

 

 

Gemeenteblad 2010

 

Beleidsregel reclame maken politieke partijen tijdens verkiezingstijd

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam en de burgemeester van de gemeente Rotterdam, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft,

gelezen het voorstel van de directeur Stadstoezicht 27 april 2010;

overwegende dat:

 • -

  op 9 juni 2010 de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten Generaal worden gehouden;

 • -

  het wenselijk is dat deze verkiezingen alsmede volgende verkiezingen op een veilige en ordentelijke wijze verlopen;

 • -

  het van belang is dat er voor de deelnemende politieke partijen duidelijkheid bestaat op welke wijze zij campagne kunnen voeren en wat daarbij wel en niet is toegestaan;

 • -

  het om die gewenste duidelijkheid te kunnen bieden, onder meer van belang is dat in de gehele stad dezelfde regels gelden voor het aanplakken en plaatsen van verkiezingsborden en posters;

 • -

  de artikelen 2.1.9 en 2.4.2 APV Rotterdam 2008 krachtens de Deelgemeenteverordening 2010 aan de dagelijks besturen van de deelgemeenten zijn overgedragen;

 • -

  het college ter zake van de uitoefening van de gedelegeerde bevoegdheden beleidsregels kan geven;

 • -

  op 27 april 2010 de burgemeester mandaat is geven om namens het college beleidsregels vast te stellen voor het maken van partij politieke reclame in het kader van de verkiezingen;

gelet op de artikelen 2.1.9 en 2.4.2 van de APV Rotterdam 2008 en artikel 10:16 van de Awb;

 

besluiten vast te stellen:

 

Beleidsregel reclame maken politieke partijen tijdens verkiezingstijd

Artikel 1

Alleen aan de verkiezing deelnemende politieke partijen mogen posters plakken op de speciale verkiezingsborden die door Gemeentewerken in de hele stad zijn neergezet. Politieke partijen mogen ook posters plakken op de vrije plakplaatsen. Deze plakplaatsen zijn uitsluitend bedoeld voor vrije meningsuiting.

Artikel 2

In het verleden is bij verkiezingen herhaaldelijk gebleken dat politieke partijen over elkaars posters op de speciale verkiezingenborden heen plakken. Hierop is geen adequate handhaving mogelijk. De politieke partijen zullen daarom elkaar hierop moeten aanspreken.

Artikel 3

Anderen dan politieke partijen mogen niet op deze speciale verkiezingsborden plakken. Gebeurt dit toch dan kunnen zowel de politie als Stadstoezicht hier handhavend tegen optreden. Op de borden is een waarschuwingstekst aangebracht dat overtreders van het plakverbod die op heterdaad worden betrapt, een boete kunnen krijgen van maximaal € 2250,-. Daarnaast kan Stadstoezicht ook handhavend optreden middels het opleggen van een last onder dwangsom van € 100,- per poster.

Artikel 4

Er kan tevens handhavend worden opgetreden tegen politieke partijen die hun posters ergens anders plakken dan op de speciale verkiezingsborden of de vrije plakplaatsen.

Artikel 5

Politieke partijen mogen sandwichborden (of vergelijkbare borden), van maximaal A0 formaat (1.19 m x 0,84 m), vanaf 6 weken voor tot en met 1 week na de dag van de verkiezingen om lantaren- of verkeersbordpalen doen, onder de voorwaarde dat dit niet gebeurt op een wijze waarbij het zicht in verband met de verkeersveiligheid wordt belemmerd, of anderszins hinder of gevaar voor het verkeer ontstaat. De verkiezingsborden mogen alleen zodanig aan deze palen bevestigd worden dat bij het verwijderen geen lijmresten achterblijven of beschadigingen optreden. De zogenaamde makelaarsborden mogen dus niet gebruikt worden omdat zij geplakt en/of te hoog zijn bevestigd.

Artikel 6

Indien sandwichborden toch om andere palen dan lantaren- of verkeersbordpalen, bijvoorbeeld palen met verkeerslichten, of palen van de RET - worden gedaan, of indien sandwichborden (verkeers-) hinder veroorzaken, dan zal Stadstoezicht hier met toepassing van bestuursdwang handhavend tegen optreden en de borden tegen opruimkosten laten verwijderen. Die opruimkosten worden in rekening gebracht van de politieke partij die de reclame-uiting heeft geplaatst, dan wel laat plaatsen. De opruimkosten zijn vastgesteld op € 115,- per bord.

Artikel 7

Politieke partijen dienen uiterlijk 1 week na afloop van de verkiezingen hun sandwichborden van straat te (doen) verwijderen op straffe van het betalen van de opruimkosten. De speciale verkiezingsborden die zijn geplaatst door Gemeentewerken, zullen ook weer door Gemeentewerken worden verwijderd.

Artikel 8

Indien politieke partijen flyeren of laten flyeren, dan zijn zij zelf verantwoordelijk voor het van de straat verwijderen van weggegooide flyers. Indien dit niet gebeurt, dan kan hier handhavend tegen worden opgetreden middels een last onder dwangsom van € 100,- per overtreding met een maximum van € 3000,- per overtreding.

Artikel 9

Het besluit treedt in werking op de eerste dag na dagtekening van het gemeenteblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 10

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel reclame maken politieke partijen tijdens verkiezingstijd.

Aldus vastgesteld op 27 mei 2010.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam,

Namens deze,

De burgemeester,

A.Aboutaleb

 

De burgemeester van Rotterdam,

A.Aboutaleb

 

 

 

 

 

 

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 27 mei 2010 en ligt op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur ter inzage bij het Kenniscentrum Bestuursdienst Rotterdam (KBR), locatie Stadswinkel Centrum, Coolsingel 40 (zijde Doelwater, tegenover hoofdbureau politie)

(Zie ook: www.bds.rotterdam.nl – Gemeentebladen)