Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sliedrecht

De verordening Duurzaamheidslening Sliedrecht 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSliedrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDe verordening Duurzaamheidslening Sliedrecht 2010
CiteertitelDuurzaamheidslening Sliedrecht
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Art. 147 en 149 Gemw

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201109-11-2016Nieuwe regeling

20-09-2010

Het Kompas, 3 december 2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

De verordening Duurzaamheidslening Sliedrecht 2010

Versie geldig vanaf 1 januari 2011

 

Verantwoordelijke afdeling

 

ROBM telefoon (0184) 495968

De getoonde verordeningen zijn een weergave van de actuele situatie. Voor historische informatie hiervan kunt u contact opnemen met het Servicecentrum Drechtsteden, onderdeel Documentaire Informatievoorziening, e-mail: gemeente@sliedrecht.nl.

 

De raad der gemeente Sliedrecht;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 augustus 2010;

b e s l u i t.:

gelet op artikel147 en 149 van de Gemeentewet

vast te stellen:

De verordening Duurzaamheidslening Sliedrecht 2010.

Artikel 1 Begrippen

Deze regeling verstaat onder:

a) een aanvraag:

een verzoek aan het college om voordracht bij de SVn voor een Duurzaamheidslening;

b) een aanvrager

een meerderjarige natuurlijke persoon die eigenaar-bewoner is van een in de gemeente Sliedrecht gelegen woning; de aanvrager dient voor minstens 50 % eigenaar te zijn van de woning;

c) het college:

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht;

d) een Duurzaamheidslening:

een gemeentelijke stimuleringslening, die aan aanvrager na voordracht door het college door de SVn kan worden verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de eigen woning;

e) duurzaamheidsmaatregelen:

energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 5, lid 1;

f) een EPA-maatwerkadvies:

een advies dat voorafgaand aan het uitvoeren, plaatsen of aanbrengen van één of meer van de in artikel 5 lid 1 genoemde maatregelen en voorzieningen wordt opgesteld door een gecertificeerd bedrijf;

g) werkelijke kosten

de kosten van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 5, lid 1, eventueel vermeerderd met de kosten van een EPA-maatwerkadvies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, mogelijke legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidsleningen en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze duurzaamheidsmaatregelen

in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in deze kosten.

h) SVn:

de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten te Hoevelaken.

i) VvE:

Vereniging van Eigenaren van een appartementencomplex.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op:

Bestaande woonruimte in de gemeente Sliedrecht die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning van minimaal één jaar oud.

Artikel 3 Revolverend fonds

 • 1.

  De gemeente heeft een revolverend fonds Duurzaamheidsleningen ingesteld waaruit met inachtneming van het bepaalde in deze verordening duurzaamheidsleningen kunnen worden toegekend.

 • 2.

  Het college stelt eenmalig een budget van € 150.000,- ter beschikking voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen.

 • 3.

  De raad kan bij gebleken populariteit in een volgend jaar besluiten nogmaals een storting in het fonds te doen.

Artikel 4 Duurzaamheidsleningen

Het college kan een aanvrager bij SVn voordragen voor een Duurzaamheidslening ten laste van het in artikel 3 bedoelde budget.

Artikel 5 Duurzaamheidsmaatregelen

1.Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

a) HR++ glas

b) Gevelisolatie met een R-waarde, die groter is dan of gelijk aan 2,50 m2.K/W

c) Spouwmuurisolatie met een R-waarde, die groter is dan of gelijk aan 1,30 m2.K/W

d) Dakisolatie met een R-waarde, die groter is dan of gelijk aan 2,50 m2.K/W

e) Vloerisolatie met een R-waarde, die groter is dan of gelijk aan 2,50 m2.K/W

f) Raam & deur isolatie

g) Zonneboiler

h) Zonnepanelen

i) Verwarmingsketel, CV of combi met minimaal HR 107 of gelijkwaardig

j) Zelfregulerend ventilatierooster

k) Energiezuinige centrale ventilatie-unit, elektrisch vermogen in stand 1 is kleiner of gelijk aan 4 Watt

l) Energie-efficiënte verwarmingsinstallatie of warmtepomp

m) Energie-zuinige gelijkstroompompen- en ventilatoren

n) Warmte-terugwin-installaties (ventilatielucht en warmte uit douchewater)

o) Vegetatiedak

p) Infiltratievoorzieningen voor hemelwater

q) Grijswater-systeem

2.Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidmaatregelen uitbreiden en/of inkorten, waarbij mededeling wordt gedaan aan de raad

Artikel 6 De aanvraag

 

Artikel 6 De aanvraag

Een aanvraag wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld belangstellende formulier en gaat vergezeld van een opgave van:

a) een kopie van de samenvatting van het EPA-maatwerkadvies;

b) de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

c) de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes);

d) een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

Een aanvraag van een VvE dient tevens vergezeld te gaan van:

e) een meerjaren onderhoudsplanning

f) statusoverzicht van het onderhoudsfonds

Artikel 7 Afhandelen aanvraag

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 4.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag dan wel na het compleet worden van de aanvraag een beslissing.

 • 6.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

a) het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren (er wordt geen wachtlijst opgebouwd);

b) de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

c) de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-;

d) de aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

e) naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan;

f) als bij steekproefsgewijze controle blijkt dat de maatregelen niet of niet voldoende conform de aangevraagde subsidie zijn uitgevoerd kan het college alsnog besluiten de aanvraag met terugwerkende kracht af te wijzen.

Artikel 9 Voordracht

Het college besluit aanvrager bij SVn voor een Duurzaamheidslening voor te dragen indien uit de bij de aanvraag ingediende bescheiden blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende doelen:

a) een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot;

b) het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning;

Dit met als doel een belangrijke bijdrage te leveren aan het verlagen van de woonlasten.

Artikel 10 Toekenning

 • 1.

  De toekenning van een Duurzaamheidslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2.

  SVn verstrekt en beheert een toegekende Duurzaamheidslening.

Artikel 11 Voorwaarden SVn

Op Duurzaamheidsleningen van SVn zijn van toepassing de SVn documenten ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’ en de ‘Productspecificatie Duurzaamheidslening’ zoals deze documenten aanwezig zijn in de SVn informatiemap, die deel uitmaakt van de deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Sliedrecht en SVn.

Artikel 12 Kenmerken van Duurzaamheidslening

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegekende Duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Duurzaamheidslening niet minder dan € 2.500,- en niet meer dan € 15.000,- (incl. BTW).

 • 3.

  Voor leningen van meer dan €12.000 is een hypothecaire zekerheid vereist.

Artikel 13 Bouwkrediet

Duurzaamheidsleningen komen via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden, dan wel facturen van de aanschaf van zelf uitgevoerde maatregelen.

Artikel 14 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 15 Mandaat

Het college kan besluiten de hun toekomende bevoegdheden te mandateren.

Artikel 16 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 17 Slotbepalingen

Deze regeling kan worden aangehaald als: “Duurzaamheidslening Sliedrecht” en treedt in werking op.

1 januari 2011.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Sliedrecht

op 20 september 2010 .

De griffier, De voorzitter,

A.Overbeek M.C. Boevée