Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 27 juni 2016, nr. 818874E3 en Gelderland van 22 juni 2016 tot vaststelling van voorschriften voor het toetsen op veiligheid en tot vaststelling van leidraden voor het ontwerpen en verbeteren van de regionale waterkeringen die zijn gelegen in het gebied van het waterschap Vallei en Veluwe (Voorschriften toetsen op veiligheid en leidraden ontwerpen en verbeteren regionale waterkeringen waterschap Vallei en Veluwe 2016).

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 27 juni 2016, nr. 818874E3 en Gelderland van 22 juni 2016 tot vaststelling van voorschriften voor het toetsen op veiligheid en tot vaststelling van leidraden voor het ontwerpen en verbeteren van de regionale waterkeringen die zijn gelegen in het gebied van het waterschap Vallei en Veluwe (Voorschriften toetsen op veiligheid en leidraden ontwerpen en verbeteren regionale waterkeringen waterschap Vallei en Veluwe 2016).
CiteertitelVoorschriften toetsen op veiligheid en leidraden ontwerpen en verbeteren regionale waterkeringen waterschap Vallei en Veluwe 2016
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Utrecht/CVDR246265/CVDR246265_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-08-2016nieuwe regeling

27-06-2016

prb-2016-4839

818874E3

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 27 juni 2016, nr. 818874E3 en Gelderland van 22 juni 2016 tot vaststelling van voorschriften voor het toetsen op veiligheid en tot vaststelling van leidraden voor het ontwerpen en verbeteren van de regionale waterkeringen die zijn gelegen in het gebied van het waterschap Vallei en Veluwe (Voorschriften toetsen op veiligheid en leidraden ontwerpen en verbeteren regionale waterkeringen waterschap Vallei en Veluwe 2016).

 

GEDEPUTEERDE STATEN VAN UTRECHT EN GELDERLAND

 

Gelet op artikel 2.2, tweede en derde lid van de Waterverordening waterschap Vallei en Veluwe;

BESLUITEN, ELK VOOR ZOVER ZIJ BEVOEGD ZIJN:

 

Artikel 1

Voor de beoordeling van de veiligheid van regionale waterkeringen gelden de volgende, als bijlagen 1 tot en met 3 bij dit besluit behorende, documenten als voorschriften als bedoeld in artikel 2.2, derde lid, van de Waterverordening waterschap Vallei en Veluwe:1

  • Kwaliteitsindicatoren veiligheidstoetsing; Meetbare en controleerbare indicatoren voor de Kwaliteit van de veiligheidstoetsing regionale waterkeringen (ORK 2007-01);

  • Materiaalfactoren boezemkaden (ORK 2009-05);

  • Leidraad toetsen op veiligheid regionale waterkeringen (ORK 2015-15).

Artikel 2

Voor het ontwerpen en verbeteren van regionale waterkeringen geldt het volgende, als bijlage 4 en 5 bij dit besluit behorende, document als technische leidraad als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid van de Waterverordening waterschap Vallei en Veluwe:1

  • Handreiking ontwerpen & verbeteren boezemkaden (ORK 2009-06);

  • Handreiking ontwerpen & verbeteren waterkeringen langs regionale rivieren (ORK 2009-07).

Artikel 3

De Voorschriften toetsen op veiligheid en leidraden voor het ontwerpen en verbeteren van regionale waterkeringen waterschap Vallei en Eem 2011 en de Voorschriften toetsen op veiligheid en leidraden voor het ontwerpen en verbeteren van regionale waterkeringen waterschap Veluwe 2011 worden ingetrokken.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het laatst uitgegeven Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Voorschriften toetsen op veiligheid en leidraden voor het ontwerpen en verbeteren van regionale waterkeringen waterschap Vallei en Veluwe 2016.

Gedeputeerde Staten voornoemd

Toelichting

Ter uitvoering van de Waterverordening waterschap Vallei en Veluwe (verder: verordening) dienen door Gedeputeerde Staten van Gelderland en Utrecht nadere besluiten genomen te worden. Dat betreft besluiten tot a) het vaststellen van voorschriften voor de door het dagelijks bestuur te verrichten beoordeling van de veiligheid van regionale waterkeringen, en b) het vaststellen van handreikingen voor het ontwerpen en verbeteren van regionale waterkeringen.

 

In de verordening zijn veiligheidsnormen vastgelegd voor de regionale keringen. Deze veiligheidsnormen dienen voor de dagelijkse praktijk geoperationaliseerd te worden. Dit geschiedt enerzijds in de vorm van een voorschrift voor de toetsing en anderzijds in de vorm van een technische handreiking voor het ontwerpen en verbeteren van een regionale waterkering. Omdat het hierbij om een uitwerking van de veiligheidsnorm gaat, is de bevoegdheid tot vaststelling in handen van Gedeputeerde Staten gelegd.

 

Het is van belang dat de toetsing van de actuele veiligheidssituatie door de beheerders op uniforme wijze tot stand komt. De gestelde regels in artikel 1 hebben daarom het karakter van een algemeen verbindend voorschrift. Afwijking hiervan is niet mogelijk. Dit betreft de in artikel 1 genoemde documenten.

 

Wat betreft het ontwerpen en verbeteren van de regionale keringen hebben de in artikel 2 genoemde documenten het karakter van een richtlijn. De handreikingen geven een beeld van de mogelijkheden voor het ontwerpen en verbeteren van regionale keringen. Dat betekent dat de beheerder een bepaalde ruimte wordt gelaten om in verband met specifiek plaatselijke omstandigheden af te wijken. Een afwijking kan bijvoorbeeld wenselijk zijn om voor de langere termijn een optimum te realiseren tussen aanleg- en onderhoudskosten.


1

De in de artikelen 1 en 2 genoemde rapporten zijn te downloaden op http://www.stowa.nl/publicaties/publicaties/