Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veere

Ouderschapsverlof betaald

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOuderschapsverlof betaald
CiteertitelRegeleing betaald ouderschapsverlof Veere
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2020Onbekend

01-01-2016

Onbekend

P&O

Tekst van de regeling

Intitulé

Ouderschapsverlof betaald

 

 

Ouderschapsverlof betaald

Regeling (betaald) ouderschapsverlof

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 Begripsomschrijving

 • Artikel 2 Werkingssfeer

 • Artikel 3 Onvoorziene gevallen

 • Artikel 4 Citeertitel en datum Inwerkingtreding

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  Medewerker: De ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR.

 • b

  CAR/UWO: Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling/Uitwerkingsovereenkomst.

 • c

  (Betaald) ouderschapsverlof: De medewerker die op grond van de Waz recht heeft op ouderschapsverlof conform artikel 6:5 CAR.

Artikel 2 Werkingssfeer

Voor het vaststellen van de hoogte van de aanspraak op doorbetaling van het salaris en toegekende salaristoelage(n) van de medewerker tijdens (betaald) ouderschapsverlof gelden de bepalingen artikel 6:5 (betaald) ouderschapsverlof van de CAR en betreffende artikelen van de UWO.

Artikel 3 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet naar redelijkheid voorziet, kan het college van Burgemeester en Wethouders een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 4 Citeertitel en datum Inwerkingtreding

Lid 1

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling (betaald) ouderschapsverlof gemeente Veere 2006”.

Lid 2

Deze (gewijzigde) regeling treedt in werking op de dag na die waarop zij bekend is gemaakt en werkt terug tot 1 januari 2016.