Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westvoorne

Verordening op de heffing en de invordering van Staangeld 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestvoorne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van Staangeld 2013
CiteertitelVerordening staangeld 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2014Onbekend

18-12-2012

Weekblad Westvoorne

69197/69309

Tekst van de regeling

Intitulé

Raadsbesluit 2012.

Nr. 69197/69309.

De raad van de gemeente Westvoorne;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2012;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van Staangeld 2013.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  standplaats: een standplaats als bedoeld in artikel 1, eerste lid onderdeel h, van de Woningwet;

 • b.

  woonwagen: een woonwagen als bedoeld in artikel 1, eerste lid onderdeel e, van de Woningwet;

 • c.

  huurovereenkomst: de overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder van de

  standplaats c.a., waarin de huurbepalingen voor de standplaats

  zijn geregeld.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “staangeld” wordt een recht geheven voor het hebben van een standplaats voor een woonwagen, daaronder begrepen de diensten die met de standplaats verband houden.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht als bedoeld in artikel 2 wordt geheven van degene die de standplaats heeft. Als degene die de standplaats heeft wordt aangemerkt de hoofdbewoner van de woonwagen. Wie als hoofdbewoner wordt aangemerkt wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

Artikel 4 Vrijstelling

Het recht als bedoeld in artikel 2 wordt niet geheven zolang voor destandplaats een huurovereenkomst geldt.

Artikel 5 Belastingtarieven

 • 1.

  Voor het met een woonwagen innemen van een standplaats met bijbehorende berging annex sanitaire voorzieningen is een staangeld verschuldigd van € 128,15 per kalendermaand.

 • 2.

  Indien het innemen van een standplaats korter duurt dan een kalendermaand worden de hiervoor vermelde tarieven vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller vermeldt het werkelijk aantal ingenomen c.q. gebruikte kalenderdagen en waarvan de noemer vermeldt dertig.

Artikel 6 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  Het staangeld wordt geheven door middel van een gedagtekende factuur.

 • 2.

  Het verschuldigde bedrag wordt op de factuur vermeld.

Artikel 8 Termijnen van betaling

Het verschuldigde staangeld moet vóór of op de laatste kalenderdag van het genoemde tijdvak in artikel 5 worden voldaan.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van staangeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Machtiging tot overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van de tarieven zoals vermeld in artikel 5 van deze verordening.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van staangeld.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

1.De "Verordening op de heffing en invordering van staangeld 2012" van 27 oktober 2011 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening staangeld 2013".

Aldus besloten in de openbare vergadering van

18 december 2012.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,