Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westvoorne

Verordening op de heffing en invordering van een Precariobelasting 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestvoorne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van een Precariobelasting 2013
CiteertitelVerordening precariobelasting 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228 der Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2014Onbekend

18-12-2012

Weekblad Westvoorne

69197/69303

Tekst van de regeling

Intitulé

Raadsbesluit 2012

Nr. 69197/69303

De raad van de gemeente Westvoorne;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2012

gelet op artikel 228 der Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende:

Verordening op de heffing en invordering van een Precariobelasting 2013

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: een periode van 24 uren, aanvangende te 00.00 uur, of een gedeelte daarvan;

 • b.

  week: een periode van zeven achtereenvolgende dagen;

 • c.

  maand: een kalendermaand;

 • d.

  jaar: een kalenderjaar;

 • e.

  vergunning: een door het gemeentebestuur verleende en in een gemeentelijke registratie opgenomen toestemming op grond waarvan een persoon een of meer voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond mag hebben.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in deze verordening.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De precariobelasting wordt geheven van degene die het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degene ten behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt, indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor openbare dienst bestemde gemeentegrond, degene aan wie de vergunning is verleend of diens rechtsopvolger aangemerkt als degene bedoeld in het eerste lid, tenzij blijkt dat hij niet het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft.

Artikel 4 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Tarieven

1a.De belasting bedraagt:

voor het hebben op of boven gemeentegrond van bouwmaterialen, grond, zand, keten of andere getimmerten, steigers, betonmolens, dan wel andere stoffen, werk- of voer-tuigen ten behoeve van bouw- of andere werken:

a.indien de gemeentegrond is gelegen in een in uitvoering zijnde nieuw bestemmings-

plan, waarin de aanleg van trottoirs en groenbeplanting nog niet heeft plaatsgehad, per m² en per week € 0,38

 • b.

  in andere gevallen dan onder a bedoeld, per week € 0,65

 • b.

  voor het overeenkomstig de daartoe gestelde regels hebben

van een aanduidingsbordje aan een paal van de door het gemeente-

bestuur geplaatste toeristische bewegwijzering binnen de gemeente,

per jaar € 11,64

c.voor het herstellen van opengebroken gemeentegrond, die

van een verharding is voorzien, bestaande uit:

 • 1.

  tegels, klinkers of dergelijk materiaal op zandbed, per m² € 24,40

 • 2.

  asfalt of andere slijtlaag op gewalste of soortgelijke

fundering, indien geen herstrating van de eventueel

aangebrachte noodbestrating nodig blijkt, per m² € 61,88

3.als voren, indien wel herstrating van de eventueel

aangebrachte noodbestrating nodig blijkt, per m² € 72,98

 • 2.

  Gedeelten van een in lid 1 genoemde eenheid van tijd en/of afmeting worden bij de berekening van de krachtens deze verordening geheven belasting of rechten als een volle eenheid aangemerkt.

 • 3.

  Indien de belasting voor het hebben van voorwerpen enz. op of boven gemeentegrond geheven wordt per m² wordt het berekend naar de oppervlakte van de horizontale projec-tie van de voorwerpen, eventueel vermeerderd met de oppervlakte, die wordt belopen of bereden om van en naar die voorwerpen te komen.

 • 4.

  Alle tarieven vermeld in lid 1 t/m 3 worden verhoogd met 21BTW.

Artikel 6 Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven voor het hebben van op gemeentegrond aangebrachte fietsvoorzieningen.

Artikel 7 Wijze van betaling

De belasting moet worden voldaan binnen 14 dagen na dagtekening van de schriftelijke mededeling, op de wijze door de in artikel 231, tweede lid letter B van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van precariobelasting of de andere rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de precariobelasting.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2012, van 27oktober 2011 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van de bekendmaking.

3.In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de

heffing van de belasting of rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening precariobelasting 2013.

  Aldus besloten in de openbare vergadering van

  18 december 2012

  De raad voornoemd,

  de griffier, de voorzitter,