Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westvoorne

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Westvoorne

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestvoorne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Westvoorne
CiteertitelVerordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Westvoorne
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-06-201301-01-2015Onbekend

25-06-2013

Weekblad Westvoorne

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Westvoorne

 

 

Tekst van de regeling

 

Artikel 1 Definities

 • ·

  A. Maatschappelijke ondersteuning: ondersteuning zoals bedoeld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

 • ·

  B. Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken: het inspraakorgaan in het kader van cliëntenparticipatie zoals bedoeld in de Wmo, de WWB, de IOAW, IOAZ en de WSW ingesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne, bestaande uit vertegenwoordigeis van vragers naar maatschappelijke ondersteuning, zowel op persoonlijke titel als voorgedragen door belangenorganisaties werkzaam in of voor inwoners van de gemeente Westvoorne.

 • ·

  C. College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne.

 • ·

  D. Contactambtenaar: de beleidsmedewerker die als aanspreekpunt fungeert voor deze adviesraad.

 • ·

  E. Gemeente: de gemeente Westvoorne

 • ·

  F. Periodiek overleg: officieel beraad tussen portefeuillehouder, contactambtenaar en Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken (vertegenwoordigd door de voorzitter en maximaal twee andere leden).

 • ·

  G. Portefeuillehouder: de portefeuillehouder Inwonerszaken.

 • ·

  H. Dagelijks bestuur: voorzitter, vice-voorzitter en secretaris van de Adviesraad.

 • ·

  I. Vergadering: het overleg tussen de leden van de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken.

 • ·

  J. Vertegenwoordiger: de vertegenwoordiger zoals omschreven in artikel 1 B.

 • ·

  K. WMO: Wet maatschappelijke ondersteuning.

 • ·

  L. WWB: Wet werk en bijstand.

 • ·

  M. IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.

 • ·

  N. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

 • ·

  O. WSW: Wet Sociale Werkvoorziening.

Artikel 2 Reikwijdte

Deze verordening is van toepassing op de organisatie van de door het college ingestelde Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken.

Artikel 3 Taak

De Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken heeft als taak het college gevraagd en ongevraagd te informeren en te adviseren, alsmede ontwikkelingen te signaleren over alle zaken die van belang zijn voor vragers, zoals beschreven in de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet werk en bijstand, de IOAW, IOAZ en de WSW en alle overige onderwerpen die met deze wetten samenhangen en waarover het college bevoegd is te beslissen.

Artikel 4 Bevoegdheden

 • ·

  A. Initiatiefrecht

  • o

   1. De Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken heeft de bevoegdheid alle aangelegenheden betreffende zijn taak in het periodiek overleg met de portefeuillehouder aan de orde te stellen.

  • o

   2. De Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken stelt jaarlijks in overleg met het college, op basis van de gemeentelijke jaarplanningen en begrotingen, een activiteitenplan en een begroting op.

  • o

   3. De Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken heeft de bevoegdheid om voor een goede invulling van de taakstelling in voorkomende gevallen binnen het door de gemeente beschikbaar gestelde budget gebruik te maken van in- en externe deskundigheid.

 • ·

  B. Informatierecht

  • o

   1. De Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken wordt door het college geïnformeerd over de resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken, enquêtes en klachtenrapportages, alsmede over andere relevante (beleids)ontwikkelingen.

  • o

   2. De Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken krijgt van het college gevraagd en ongevraagd alle informatie die voor de uitoefening van de taken, zoals in deze verordening omschreven, nodig is, tenzij enig wettelijk voorschrift de verstrekking daarvan in de weg staat. Zonodig zal toelichting gegeven worden over lopend beleid, de invloed van (nieuw) provinciaal beleid, nieuw rijksbeleid of over ideeën en plannen van het college en/of gemeenteraad op de beleidsterreinen waarmee de adviesraad zich bezig houdt en waarover het college bevoegd is te beslissen.

 • ·

  C. Adviesrecht

  • o

   1. De Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken is bevoegd advies uit te brengen over onderwerpen betreffende de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet werk en bijstand, de IOAW, IOAZ en de WSW en alle overige onderwerpen die met deze wetten samenhangen en waarover het college bevoegd is te beslissen.

  • o

   2. De Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken is niet bevoegd te adviseren over klachten, bezwaarschriften en andere zaken, voor zover die op individuele cliënten betrekking hebben, met uitzondering van de hierbij gehanteerde regels en procedures. Evenmin heeft de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken adviesrecht inzake personeels- en organisatiebeleid.

  • o

   3. Het college stelt de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken op een zodanig tijdstip in de gelegenheid advies uit te brengen dat er een daadwerkelijke invloed mogelijk is op de besluitvorming. Bij spoedeisende gevallen of andere uitzonderlijke situaties kan slechts in overleg met de adviesraad hiervan worden afgeweken.

  • o

   4. De gemeente geeft van tevoren de financiële, juridische en beleidsmatige kaders aan.

  • o

   5. Het college van burgemeester en wethouders is verplicht op alle terreinen waarop de WMO, de WWB, de IOAW, IOAZ en de WSW van toepassing zijn, een advies in te winnen bij de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken.

  • o

   6. Een advies van de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken moet worden meegestuurd, voorzien van een reactie van het college van burgemeester en wethouders, naar de raadscommissie en de gemeenteraad voordat deze start met de beraadslagingen en met de besluitvorming. Het advies is zwaarwegend van karakter.

  • o

   7. Een advies van de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken wordt binnen zes weken schriftelijk uitgebracht na verzending van de adviesaanvraag door het college. In overleg kan een afwijkende tijdsduur worden vastgesteld.

  • o

   8. Het college geeft binnen zes weken een schriftelijke reactie op een uitgebracht advies. Er kan alleen beargumenteerd afgeweken worden van dit advies. Hiervan worden de adviesraad en de Gemeenteraad in kennis gesteld via de "ingekomen stukken".

  • o

   9. Bij niet tijdig adviseren door de adviesraad is het college bevoegd om zonder advies van de adviesraad tot besluitvorming over te gaan.

  • o

   10. Indien de Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning besluit niet te adviseren over een door het college gevraagd onderwerp, dan wordt het college hiervan in kennis gesteld met gemotiveerde argumenten.

Artikel 5 Samenstelling

 • ·

  A. Ieder lid van de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken draagt een plaatsvervangend lid voor.

 • ·

  B. De Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken bestaat uit minimaal 6 en maximaal 12, in Westvoorne woonachtige, leden.

 • ·

  C. De leden dragen zorg voor de communicatie met de eigen achterban.

 • ·

  D. De leden bekleden geen vertegenwoordigende functie namens een politieke partij in Westvoorne en zij bekleden geen functie bij een organisatie, die direct commercieel belang heeft bij de dienstverlening aan de doelgroepen van deze adviesraad.

 • ·

  E. De leden van de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken kiezen een onafhankelijk voorzitter, een secretaris, een vice-voorzitter en een penningmeester en wijzen voor ieder van hen een plaatsvervanger aan. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden uitgeoefend. De voorzitter kan iemand uit het midden van de adviesraad zelf zijn die op persoonlijke titel in de adviesraad zitting heeft.

Artikel 6 Voordracht, benoeming en zittingsduur

 • ·

  A. De leden van de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken worden door het college benoemd voor een periode van vier jaar. Benoemingen kunnen één keer met een periode van vier jaar worden verlengd. Zittende leden blijven tot in hun opvolging is voorzien.

 • ·

  B. De vacature voor de leden van de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken zal via een openbare werving -en selectieprocedure opengesteld worden. Dit betekent dat in ieder geval gebruik zal worden gemaakt van alle reguliere communicatiemiddelen, zoals lokale kranten en de internetsite van de gemeente.

 • ·

  C. De Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken wordt zodanig samengesteld dat deze een brede afspiegeling van de Westvoornse bevolking vormt. Dit betekent dat ten minste de vertegenwoordigers van de Wmo-doelgroepen zitting zullen hebben in de adviesraad. Bij het invullen van de vacatures bestaat de selectiecommissie uit een lid van het Dagelijks Bestuur van de Adviesraad en de contactambtenaar van de Adviesraad vanuit de gemeente. De selectiecommissie adviseert het college van B&W een besluit te nemen over de benoeming van kandidaten.

 • ·

  D. De leden worden geacht aanwezig te zijn tijdens de bijeenkomsten ter voorbereiding van een gevraagd advies. Als een zittend lid op jaarbasis meer dan de helft van het aantal bijeenkomsten zonder geldige reden verzuimt, kan een nieuw lid worden gezocht. Wanneer een zittend lid om geldige redenen langdurig moet verzuimen kan eveneens een nieuw lid of plaatsvervangend lid worden gezocht.

 • ·

  E. De benoeming ter opvulling van tussentijds opengevallen plaatsen geschiedt binnen drie maanden nadat de plaats is opengevallen. De voor deze tussentijds opengevallen vacature benoemde, wordt voor de resterende periode benoemd.

 • ·

  F. Alle benoemde personen ontvangen een schriftelijke bevestiging van het college.

Artikel 7 Ontslag

 • ·

  A. Een lid kan te allen tijde ontslag nemen.

 • ·

  B. Een lid dat niet meer woonachtig is in de gemeente Westvoorne stopt op dat moment als lid van de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken.

 • ·

  C. Een lid van de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken kan ontslagen worden door het college. Een voornemen tot ontslag zal, voor de datum van het ontslag, besproken worden met de adviesraad.

Artikel 8 Vergaderingen

 • ·

  A. De Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken vergadert zo vaak als zij dat nodig acht.

 • ·

  B. De oproeping voor een vergadering geschiedt, met uitzondering van spoedeisende gevallen, ten minste 14 dagen van te voren door de voorzitter. De oproeping vermeldt plaats, datum en uur van de vergadering, alsmede de agenda. Indien er sprake is van een dringende zaak, dan zal de voorzitter van de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken inhoudelijk de argumenten betreffende het spoedeisende karakter meedelen.

 • ·

  C. De gemeente stelt op verzoek een contactambtenaar beschikbaar om bij de vergaderingen aanwezig te zijn ten behoeve van de informatievoorziening aan de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken. De adviesraad kan besluiten om de bedoelde ambtenaar geen toegang te geven tot de vergadering of een gedeelte daarvan.

 • ·

  D. De adviesraad is bevoegd andere ambtenaren, externe deskundigen en belanghebbenden uit te nodigen de vergadering van de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken bij te wonen teneinde tijdens die vergadering informatie en toelichting te verstrekken.

 • ·

  E. Het college draagt er zorg voor dat de vergaderingen in de vorm van een gratis vergaderaccommodatie, inclusief vergaderfaciliteiten en koffie en thee, worden ondersteund.

 • ·

  F. De secretaris bereidt de vergadering voor, zonodig bijgestaan door een notulist en draagt zorg voor de uitwerking van het advies.

 • ·

  G. Het college is bevoegd aan de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken geheimhouding op te leggen over ter hand gestelde stukken. De geheimhouding geldt totdat deze door het college is opgeheven.

 • ·

  H. De Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken stelt zelf een huishoudelijk reglement op waarin de wijze waarop de vergaderingen georganiseerd zullen worden, opgenomen wordt.

 • ·

  I. Alle namens de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken verzonden stukken worden ondertekend door de voorzitter en secretaris.

Artikel 9 Openbaarheid

 • ·

  A. De vergaderingen van de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken zijn openbaar, tenzij de adviesraad anders besluit. De vergaderstukken zullen via de internetsite van de gemeente openbaar worden gemaakt.

 • ·

  B. De vergaderdata worden door de contactambtenaar via de lokale media kenbaar gemaakt. Een vergadering wordt voor het publiek gesloten indien de meerderheid van de aanwezige leden dit verlangt of de voorzitter dit nodig acht. De Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken besluit vervolgens dat in besloten zitting wordt vergaderd indien blijkt dat bij openbare beraadslaging private of openbare belangen door de openbaarheid wezenlijk zouden kunnen worden geschaad.

Artikel 10 Spreekrecht

 • ·

  A. De voorzitter stelt toehoorders bij een openbare vergadering van de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken op hun verzoek in de gelegenheid het woord te voeren tijdens de vergadering.

 • ·

  B. Een verzoek hiervoor dient voor het begin van de vergadering, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling door tussenkomst van de secretaris bij de voorzitter te worden ingediend, onder vermelding van het punt of de punten waarover men het woord wil voeren.

 • ·

  C. Onmiddellijk na de opening van een vergadering stelt de voorzitter degene die daarvoor een verzoek heeft ingediend in de gelegenheid het woord te voeren over niet op de agenda staande, maar wel op het terrein van de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken liggende punten.

 • ·

  D. Bij de behandeling van ieder agendapunt stelt de voorzitter degene die daarvoor een verzoek heeft ingediend, in de gelegenheid het woord te voeren over het aan de orde zijnde agendapunt, voordat de leden en de voorzitter daarover in eerste termijn het woord voeren. Dit geldt niet voor de rondvraag.

 • ·

  E. Voor de toehoorder die in de gelegenheid wordt gesteld het woord te voeren geldt een spreektijd van maximaal 5 minuten per agendapunt.

 • ·

  F. Per agendapunt kan de voorzitter bepalen dat de totale spreektijd van degenen die in de gelegenheid worden gesteld het woord te voeren, maximaal 15 minuten bedraagt.

 • ·

  G. De voorzitter kan toehoorders die de hun toegemeten spreektijd overschrijden of die zich op onbehoorlijke of beledigende wijze uitdrukken het woord ontnemen.

Artikel 11 Besluitvorming

 • ·

  A. De Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken kan alleen besluiten nemen indien ten minste de helft van het aantal stemgerechtigde leden en de voorzitter of vice-voorzitter ter vergadering aanwezig zijn. De aanwezigheid blijkt uit de voor de aanvang van de vergadering getekende presentielijst.

 • ·

  B. Indien er te weinig stemgerechtigde leden in een vergadering aanwezig zijn, dan schrijft de voorzitter binnen twee weken een nieuwe vergadering uit, die ongeacht het aantal aanwezigen kan beraadslagen en besluiten.

 • ·

  C. Alleen de leden van de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken hebben stemrecht. Indien een lid zich laat vertegenwoordigen door een plaatsvervanger heeft deze eveneens stemrecht. Een eventueel aanwezige (contact)ambtenaar heeft geen stemrecht. Stemmen bij volmacht wordt uitgesloten. Alleen stemgerechtigden kunnen een geldige stem uitbrengen, een stem is geldig als men voor of tegen stemt.

 • ·

  D. Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de op de presentielijst aanwezige leden.

 • ·

  E. Indien bij het nemen van een besluit door geen van de leden stemming wordt gevraagd, dan wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

 • ·

  F. Bij staking van stemmen over zaken, welke geschiedt door handopsteken, vindt in dezelfde vergadering direct een herstemming plaats. Als ook in dat geval de stemmen staken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. In dit geval worden de verschillende gevoelens van de leden van de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken aan het college meegedeeld.

 • ·

  G. Stemming over personen geschiedt schriftelijk met gesloten stembiljetten. Leidt een herstemming tengevolge van gelijkheid van stemmen niet tot een besluit, dan wordt besloten door trekking van een door de voorzitter gemerkt lot.

 • ·

  H. Minderheidsstandpunten kunnen op verzoek van de betreffende leden toegevoegd worden aan de besluitenlijst, het voorstel aan het college en/of het voorstel aan de gemeenteraad.

 • ·

  I. De adviezen van de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken worden schriftelijk gegeven.

Artikel 12 Periodiek overleg met portefeuillehouder

 • ·

  A. De Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken overlegt minimaal twee keer per jaar met de portefeuillehouder en de contactambtenaar.

 • ·

  B. Het periodiek overleg met de portefeuillehouder en de contactambtenaar wordt voorgezeten door de voorzitter.

 • ·

  C. De voorzitter stelt in overleg met de secretaris en de contactambtenaar de agenda samen voor het periodiek overleg met de portefeuillehouder. Ieder lid heeft het recht om via de secretaris onderwerpen aan te reiken. De definitieve agenda wordt bij aanvang van de bijeenkomst vastgesteld.

 • ·

  D. De voorzitter bepaalt in overleg met de contactambtenaar tijd en plaats van het periodiek overleg.

 • ·

  E. De contactambtenaar roept het periodiek overleg bijeen door middel van een schriftelijke kennisgeving en draagt er zorg voor dat deze kennisgeving, vergezeld van de agenda en de vergaderstukken, tenminste 14 werkdagen van tevoren in het bezit is van alle betrokkenen.

 • ·

  F. De contactambtenaar maakt van het periodiek overleg een verslag dat binnen twee weken aan de leden wordt verzonden.

Artikel 13 Middelen

 • ·

  A. Jaarlijks wordt in de gemeentebegroting een budget beschikbaar gesteld, ter dekking van door of namens de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken of haar leden gemaakte kosten.

 • ·

  B. Ten behoeve van de uitvoering van haar taak worden door de gemeente faciliteiten beschikbaar gesteld ten aanzien van reproductie en vergaderingen, voor zover dit past binnen de werkzaamheden van de gemeente.

 • ·

  C. De leden van de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken genieten voor het bijwonen van vergaderingen vergoedingen overeenkomstig het bepaalde in de "Verordening geldelijke voorzieningen raads-en commissieleden". Deze regeling geldt voor maximaal tien vergaderingen per jaar en is niet van toepassing voor leden van eventuele subcommissies.

Artikel 14 Jaarverslag

Jaarlijks voor 1 april maakt de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken een verslag van de werkzaamheden over het afgelopen jaar. Dit verslag wordt aangeboden aan het college en wordt tevens ter kennis gebracht aan de Gemeenteraad.

Artikel 15 Slotbepalingen

 • ·

  A. Deze verordening kan worden aangehaald als: "Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Westvoorne".

 • ·

  B. Over geschillen of gevallen waarin deze verordening niet voorziet, voortkomend uit de toepassing van deze verordening, beslist het college, gehoord de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken.

 • ·

  C. Het college maakt het bestaan van de Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken en deze verordening bekend.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 26 juni 2013. De oude Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Westvoorne wordt hiermee ingetrokken.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 25 juni 2013.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,