Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westvoorne

Verordening Parkeerbelastingen Westvoorne 2017, 1e herziening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestvoorne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Parkeerbelastingen Westvoorne 2017, 1e herziening
CiteertitelVerordening Parkeerbelastingen Westvoorne
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 225 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-201701-01-2020Onbekend

21-02-2017

GVOP/Weekblad Westvoorne

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Parkeerbelastingen Westvoorne 2017, 1e herziening

De raad van gemeente Westvoorne

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 januari 2017;

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening Westvoorne 2015;

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende Verordening parkeerbelastingen Westvoorne 2017, 1e herziening.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne;

 • b.

  RVV 1990: Het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (26 juli 1990, Stb. 459);

 • c.

  parkeren: parkeren als bedoeld in artikel 1, onder ac, in het RVV 1990;

 • d.

  motorvoertuigen: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip van brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 onder ia van het RVV 1990;

 • e.

  houder: degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren was ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 aangehouden register van opgegeven kentekens;

 • f.

  parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten, voor het betalen van de parkeerbelasting ingerichte mobiele telefoons, centrale computer en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan;

 • g.

  centrale computer: computer van het bedrijf waarmee de gemeente Westvoorne een overeenkomst heeft gesloten, bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen in het kader van het verlenen van diensten op het gebied van betaald parkeren met gebruik van een telefoon;

 • h.

  parkeerapparatuurplaats: een parkeerplaats waarop slechts tegen betaling van parkeerbelasting danwel met een daartoe verleende parkeervergunning of ontheffing mag worden geparkeerd;

 • i.

  belanghebbendenparkeerplaats: een parkeerplaats die:

 • a.

  is aangeduid met bord E09 uit bijlage 1 van het RVV 1990, of

 • b.

  gelegen is binnen een zone aangeduid met bord E09 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met het opschrift zone, voor zover deze plaats niet is uitgezonderd;

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'parkeerbelastingen' worden de volgende belastingen geheven:

 • a.

  een belasting ter zake van het parkeren van een motorvoertuig op een bij, dan wel krachtens deze verordening in de daarin aangewezen gevallen door het college te bepalen plaats, tijdstip en wijze;

 • b.

  een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een motorvoertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven van degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd.

 • 2.

  Als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt:

a degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te willen voldoen;

b zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 2, onderdeel a, heeft plaatsgevonden: de houder van het motorvoertuig, met dien verstande dat

1e als een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het motorvoertuig was, niet de houder maar de huurder wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd;

2eals blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, die ander wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd.

 • 3.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op de voet van het tweede lid, onderdeel b, als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, als deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil gebruik heeft gemaakt van het motorvoertuig en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.

 • 4.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven van degene die de vergunning heeft aangevraagd.

Artikel 4 Vrijstelling

De belasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, voor het parkeren van een motorvoertuig op een parkeerapparatuurplaats wordt niet geheven van een houder van een geldige gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in hoofdstuk IV van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW, stb. 1990, 469), mits deze kaart op een van buitenaf zichtbare en leesbare plaats direct achter de voorruit van het motorvoertuig is geplaatst.

Artikel 5 Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak

De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven door voldoening op aangifte. Als voldoening op aangifte wordt aangemerkt het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur op de daartoe bestemde wijze en met inachtneming van de door het college gestelde voorschriften.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven door voldoening op aangifte.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren, tenzij het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een telefoon inloggen op de centrale computer.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, is verschuldigd op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald bij de aanvang van het parkeren.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het vorige lid moet de belasting overeenkomstig de aangifte worden betaald binnen een maand na het einde van het parkeren, als het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een telefoon inloggen op de centrale computer.

 • 3.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

 • 4.

  Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaald.

Artikel 9 Ontheffingen van parkeerbelasting

 • 1.

  Ontheffing van parkeerbelasting wordt uitsluitend op aanvraag verleend.

 • 2.

  Indien een vergunning op verzoek van de vergunninghouder wordt ingetrokken of vervalt, wordt op aanvraag ontheffing verleend over de nog niet ingetreden kalendermaanden, waarop de vergunning betrekking heeft.

 • 3.

  Indien een belastingplichtige als gevolg van verhuizing, ziekte, overlijden, bedrijfsopheffing of –staking, van de verleende vergunning geen gebruik maakt gedurende de gehele - of een deel van de – periode waarvoor parkeerbelasting is geheven, wordt op verzoek ontheffing van parkeerbelasting verleend over het aantal volle kalendermaanden gedurende welke dat gebruik niet mogelijk is geweest.

 • 4.

  Indien als gevolg van maatregelen getroffen door of met instemming van het gemeentebestuur de vergunninghouder over een gedeelte van het tijdvak waarvoor de vergunning geldt geen gebruik kan maken van de vergunning, wordt ontheffing van parkeerbelasting verleend over het aantal volle kalendermaanden gedurende welke dat gebruik niet mogelijk is geweest.

 • 5.

  Ontheffing van parkeerbelasting wordt niet verleend indien het bedrag daarvan minder zou bedragen dan € 10,-.

Artikel 10 Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen

De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, mag worden geparkeerd geschiedt in alle gevallen door het college bij openbaar te maken besluit.

Artikel 11 Bevoegdheid tot gebruik wielklem en wegsleepregeling

 • 1.

  Tot zekerheid van de betaling van een naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, kan aan het motorvoertuig een wielklem worden aangebracht.

 • 2.

  Het college wijst bij openbaar te maken besluit in alle gevallen de terreinen en weggedeelten aan waar de wielklem wordt toegepast.

 • 3.

  Als na het aanbrengen van de wielklem 24 uren zijn verstreken kan het motorvoertuig naar een door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aangewezen plaats worden overgebracht en in bewaring worden gesteld.

Artikel 12 Kosten

 • 1.

  De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

 • 2.

  De kosten voor de in artikel 11 genoemde bevoegdheden worden in de Wegsleepverordening vastgelegd.

Artikel 13 Kwijtschelding

Bij de invordering van de parkeerbelastingen wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 14 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college kan nadere regels vaststellen met betrekking tot de heffing en de invordering van de parkeerbelasting.

Artikel 15 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 maart 2017.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening parkeerbelastingen Westvoorne 2017, 1e herziening’.

 • 4.

  Uitvoeringsbesluiten die vastgesteld zijn op basis van de Verordening parkeerbelastingen Westvoorne 2015, 2016 & 2017 blijven onverlet van kracht.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21 februari 2017

De voorzitter,

De griffier,

Bijlage 1, Tarieventabel

Behorende bij de Verordening parkeerbelastingen Westvoorne 2017, 1e herziening.

Begripsomschrijving:

In deze tabel wordt verstaan onder:

 • a.

  dag: periode van 00.00 uur tot 24.00 uur

 • b.

  maand: een kalendermaand

 • c.

  jaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

1 Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedraagt:

 • 1.

  1 Parkeerplaatsen 1e Slag en 2e Slag per dag laag tarief;

  • ·

   Uurtarief €1,-

  • ·

   Dagtarief €3,-

 • 1.

  2 Parkeerplaatsen 1e Slag en 2e Slag per dag hoog tarief;

  • ·

   Uurtarief €1,25,-

  • ·

   Dagtarief €5,-

2 Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b,

bedraagt:

 • 2.

  1 Voor een bewonersparkeervergunning, geldig voor parkeerplaatsen in een gebied waar belanghebbendenparkeerplaatsen aanwezig zijn, geldt een tarief van €0,00 per jaar.

 • 2.

  2 Voor een inwonersparkeervergunning, geldig voor de parkeerplaatsen bij de 1e en 2e Slag, geldt een tarief van €37,50 per jaar.

 • 2.

  3 Voor een bezoekersparkeervergunning, geldig voor de parkeerplaatsen bij de 1e en 2e Slag, geldt een tarief van €45,- per jaar.

 • 2.

  4 Voor een bedrijfsparkeervergunning, geldig voor de parkeerplaatsen bij de 1e en 2e Slag, geldt een tarief van €37,50 per jaar.

 • 2.

  5 Voor een vrachtwagenparkeervergunning, geldig op een door het college aangewezen vrachtwagenparkeerplaats, geldt een tarief van €0,00 per jaar.

3 De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, zijn €58,-.

Behorende bij raadsbesluit 21 februari 2017.