Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westvoorne

Verordening gemeentelijke ombudsman Westvoorne 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestvoorne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke ombudsman Westvoorne 2006
CiteertitelVerordening gemeentelijke ombudsman Westvoorne 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpgemeentelijke ombudsman

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

n.v.t.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht Titel 9.2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2006Nieuwe regeling

28-06-2005

Westvoornse Courant

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke ombudsman Westvoorne 2006

 

 

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Gemeentelijke ombudsman

Er is een gemeentelijke ombudsman.

Artikel 2. Benoeming en herbenoeming ombudsman en plaatsvervangend ombudsman

 • 1.

  Benoeming vindt slechts plaats nadat ten aanzien van de kandidaat-ombudsman of kandidaat-plaatsvervangend ombudsman een verklaring omtrent het gedrag is afgegeven als bedoeld in de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag.

 • 2.

  De raad besluit ten minste zes maanden voor afloop van de benoemingsperiode over het al dan niet herbenoemen van de ombudsman en diens plaatsvervanger.

Paragraaf 2. Bekostiging

Artikel 3. Bekostiging van de ombudsman

 • 1.

  De financiering van de ombudsman vindt plaats door middel van een jaarlijkse bijdrage in de kosten.

 • 2.

  De hoogte van deze bijdrage wordt gerelateerd aan het aantal inwoners van de gemeente.

 • 3.

  Voor de vaststelling van het aantal inwoners, bedoeld in het tweede lid, geldt als peildatum 1 januari van het betreffende jaar.

 • 4.

  De ombudsman verantwoordt de baten en lasten van het vorig begrotingsjaar in het verslag aan de raad, bedoeld in artikel 81 u, van de Gemeentewet.

Paragraaf 3 Taken en bevoegdheden

Artikel 4. Klachten

 • 1.

  De ombudsman kan mondelinge klachten in behandeling nemen.

 • 2.

  Indien de ombudsman dit nodig acht, kan hij klagers behulpzaam zijn bij het op schrift stellen van een klacht.

Artikel 5. Overige bevoegdheden

 • 1.

  De ombudsman kan het beschikkingsbevoegde orgaan verzoeken om de uitvoering van een bepaald besluit of regeling voor bepaalde tijd op te schorten. Het orgaan kan dat verzoek gemotiveerd afwijzen.

 • 2.

  De ombudsman heeft, indien het onderwerp van de beraadslagingen betrekking heeft op klachten, klachtrecht of klachtbehandeling in het algemeen, het recht in de vergadering van de raad of een raadscommissie het woord te voeren.

 • 3.

  De ombudsman kan, in overleg met het presidium, onderwerpen op de agenda plaatsen van de raad of een raadscommissie.

Paragraaf 4. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2006

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentelijke ombudsman Westvoorne 2006.

Aldus besloten in de openbare vergadering

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter