Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westvoorne

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestvoorne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2011
CiteertitelLegesverordening 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2012Onbekend

14-12-2010

Westvoornse Courant

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Raadsbesluit 2010.

Volgnr. 38328/38344

De raad van de gemeente Westvoorne;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 november 2010;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  “dag”: de periode van 0.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  “week”: een aaneengesloten periode van 7 dagen;

 • c.

  “maand”: het tijdvak dat loopt van de n-e dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  “jaar”: het tijdvak dat loopt van de n-e dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  “kalenderjaar”: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “leges” worden rechten geheven ter zake van het genot van door het ge-meentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet Ruimtelijke Ordening (grondexploitatiebeleid) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de

schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekend gemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 5.

   onderdeel 1.9.5 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voorzover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening op de heffing en invordering van leges 2010" met bijbehorende tarieven-tabel van 15 december 2009, nadien gewijzigd, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van de

  bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorafgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Legesverordening 2011".

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 14 december 2010

Bijlage Tarieventabel leges 2011

Titel 1 Algemene dienstverlening.

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand.

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten.

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen.

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens.

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken.

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie.

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken.

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Hoofdstuk 12.

Hoofdstuk 13.

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen/ventvergunningen.

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16 Kansspelen.

Hoofdstuk 17.

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie.

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20 Diversen.

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning.

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen.

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning.

Hoofdstuk 4.

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6.

Hoofdstuk 8.

Hoofdstuk 9 Sloopmelding.

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking.

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn.

Hoofdstuk 1 Horeca.

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten.

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven.

Hoofdstuk 4.

Hoofdstuk 5.

Hoofdstuk 6.

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking.

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 

1.1.1.1

Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur

€ 321,20

1.1.1.2

Zaterdag van 11.00 tot 15.30 uur

€ 969,30

1.1.1.3

Zondag van 9.00 tot 10.00 uur

€ 969,30

1.1.1.4

In afwijking van het bovenstaande is het voltrekken van een huwelijk op

maandag en woensdag van 9.00 tot 10.00 uur kosteloos

 

1.1.1.5

Het tarief bedraagt voor het middels een eenmalig besluit aan te wijzen externe trouwlocatie naast de tarieven vermeld in 1.1.1.1 t/m 1.1.1.4

€ 202,00

1.1.2

Het tarief bedraagt voor de omzetting van partnerschap of huwelijk

€ 321,20

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de benoeming voor het voltrekken van een huwelijk of registratie van partnerschap door derden

€ 290,35

1.1.3.1

Het tarief bedraagt voor de benoeming en beëdiging voor het voltrekken van een huwelijk of registratie van partnerschap door derden

€ 503,00

1.1.4

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek boven het normale bedrag

€ 154,55

1.1.4.1

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek boven het normale bedrag

€ 154,55

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.5.1

een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering

€ 23,85

1.1.5.2

een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering

€ 44,05

1.1.5.3

een duplicaat als vermeld in 1.1.5.1

€ 27,45

1.1.5.4

een duplicaat als vermeld in 1.1.5.2

€ 50,00

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het laten spelen van een melodie door het carillon te Oostvoorne

€ 43,05

 

vermeerderd met 19% BTW

 

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 10,45

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

1.1.10

Het tarief bedraagt voor het doen schouwen van een stoffelijk overschot door een gemeentelijk lijkschouwer als bedoeld in de Wet op de lijkbezorging

 

1.1.10.1

indien de schouwing plaats vindt op werkdagen tussen 8.00 en 20.00 uur

€ 73,35

1.1.10.2

indien de schouwing plaats vindt op werkdagen tussen 20.00 uur en 8.00 uur, op zaterdagen, zon- of feestdagen

€ 124,15

1.1.10.3

Voor het doen van een uitwendige lijkschouwing door een gemeentelijk lijkschouwer, voor zover het betreft het opmaken van een verslag met aandachtspunten naar aanleiding van een melding van een geval van euthanasie of hulpverlening bij zelfdoding

€ 166,95

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 52,10

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

€ 58,20

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

€ 52,10

1.2.1.4

tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument

€ 9,20

1.2.1.5

tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingssticker in een reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3

€ 21,50

1.2.1.6

tot het aanbrengen van een wijziging anders dan bedoeld in 1.2.1.5 in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3

€ 21,50

1.2.1.7

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK)

€ 43,85

1.2.1.8

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan een jeugdig persoon tot en met 13 jaar

€ 9,20

1.2.2

De tarieven als genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.1.7 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€ 45,00

1.2.3

Het tarief als genoemd in 1.2.2 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend.

 

1.2.4

Het tarief als genoemd in onderdeel 1.2.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van

€ 21,40

1.2.5

Bij vermissing van een reisdocument is een extra bedrag verschuldigd van

€ 26,30

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 40,10

1.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisseling van een rijbewijs van personen boven de 70 jaar met een geldigheid korter dan 5 jaar

€ 21,15

1.3.3

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 en 1.3.2 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 33,60

1.3.4

Bij een 1e vermissing van een rijbewijs is een extra bedrag verschuldigd van

€ 26,95

1.3.5

Bij een 2e vermissing binnen 1 jaar na de vorige vermissing wordt het in 1.3.4 vermelde bedrag verhoogd met 50%

 

1.3.6

Bij een 3e vermissing binnen 2 jaar na de vorige vermissing wordt het in 1.3.4 vermelde bedrag verhoogd met 75%

 

1.3.7

Bij een 4e vermissing binnen 3 jaar na de vorige vermissing wordt het in 1.3.4 vermelde bedrag verhoogd met 100%

 

1.3.8

Bij een 5e en alle volgende vermissingen na de vorige vermissing wordt het in 1.3.4 vermelde bedrag verhoogd met 200%

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 4,95

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.2.2.1

voor 10 verstrekkingen

€ 38,20

1.4.2.2.2

voor 50 verstrekkingen

€ 175,15

1.4.2.2.3

voor 1.00 verstrekkingen

€ 318,20

1.4.2.2.4

voor 500 verstrekkingen

€ 1272,90

1.4.2.2.5

voor 1000 verstrekkingen

€ 1940,75

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een uittreksel uit de basisadministratie

 

1.4.3.1

ten name van één persoon

€ 4,95

1.4.3.2

ten name van twee personen

€ 9,00

1.4.3.3

vermeerderd voor de derde en elke volgende persoon met

€ 2,20

1.4.3.4

In afwijking van de onderdelen 1.4.3.1 t/m 1.4.3.3 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 6; zevende lid van het besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

€ 2,60

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een bewijs van opneming in de basisadministratie ten behoeve van een huwelijk of partnerschap

€ 7,85

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 11,40

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€ 4,95

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

1.6.1.1.1

per pagina, bij verstrekking op papier

€ 4,75

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

€ 4,05

1.6.2

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

€ 26,90

1.6.3

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 4,75

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

€ 118,90

1.7.1.2

een afschrift van de set afdelingsplannen

€ 118,90

1.7.1.3

een afschrift van de begroting van een gemeentebedrijf of tak van dienst inclusief toelichting en bijlagen

€ 38,45

1.7.1.4

Een afschrift van de gemeenterekening inclusief toelichting

€ 102,20

1.7.1.5

Een exemplaar van de rekening van een gemeentebedrijf of tak van dienst

€ 38,45

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.2.1

een afschrift van de besluitenlijsten van een raadsvergadering,

 

1.7.2.1.1

per vergadering

€ 2,70

1.7.2.1.2

bij een abonnement met een geldigheid van een jaar

€ 25,65

1.7.2.2

Preadviezen aan en besluiten van de raad, bij abonnement met een geldigheid van een jaar

 

1.7.2.2.1

indien afgehaald

€ 56,40

1.7.2.2.2

indien toegezonden

€ 76,95

1.7.2.3

de agenda’s sec van de vergaderingen van de raad en van de vergaderingen van de commissies

 

1.7.2.3.1

per vergadering

€ 2,20

1.7.2.3.2

bij abonnement met een geldigheidsduur van een jaar

€ 19,65

1.7.2.4

de stukken behorende bij de vergaderingen van de raadscommissies bij abonnement met een geldigheidsduur van een jaar

 

1.7.2.4.1

indien afgehaald

€ 128,50

1.7.2.4.2

indien toegezonden

€ 173,85

1.7.2.5

de agendastukken behorende bij de vergaderingen van de commissies, niet zijnde raadscommissies

 

1.7.2.5.1

per vergadering, indien afgehaald

€ 2,35

1.7.2.5.2

per vergadering, indien toegezonden

€ 3,35

1.7.2.5.3

bij abonnement met een geldigheidsduur van een jaar, indien afgehaald

€ 11,20

1.7.2.5.4

bij abonnement met een geldigheidsduur van een jaar, indien toegezonden

€ 16,75

1.7.2.6

Alle bedragen vermeld in hoofdstuk 7 worden verhoogd met 19% BTW

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

1.8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 0,50

1.8.1.1.2

in formaat anders dan A4 of kleiner

€ 3,85

1.8.1.2

tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan, per lichtdruk

€ 27,35

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.8.2.1

de gemeentelijke gebouwenregistratie

€ 3,05

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 3,05

1.8.2.3

de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988

€ 3,05

1.8.2.4

het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988

€ 3,05

1.8.2.5

het register bedoeld in artikel 57, eerste lid, van de Woningwet

€ 3,05

1.8.2.6

de kadastrale massale output

€ 3,05

1.8.2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van

 

1.8.2.7.1

een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van een in het gemeentelijk beperkingenregister ingeschreven beperkingenbesluit, beslissing in administratief beroep of rechterlijke uitspraak, dan wel vervallenverklaring als bedoeld in artikel 7 vierde lid

€ 15,65

1.8.2.7.2

een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van in de gemeentelijke beperkingenregistratie opgenomen gegevens

€ 7,85

1.8.2.7.3

Een schriftelijke verklaring dat er blijkens de in de gemeentelijke beperkingenregistratie opgenomen gegevens geen publiekrechtelijke beperking van kracht is ten aanzien van de daarbij aangegeven onroerende zaak of zaken

€ 7,85

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

 

1.8.3.1

het gemeentelijke adressenbestand, per adres

€ 5,05

1.8.3.2

het relatiebestand adreskadastraal perceel, per gelegde relatie

€ 5,05

1.8.3.3

het adrescoördinatenbestand, per adrescoördinaat

€ 5,05

1.8.3.4

de gebouwenregistratie

€ 5,05

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het bewijs van Nederlanderschap

€ 7,85

1.9.2

tot het legaliseren van een handtekening

€ 5,05

1.9.3

tot het afgeven van een verklaring, dat het portret op een stuk, het portret is van degene die op dat stuk wordt bedoeld

€ 6,45

1.9.4

tot het legaliseren van officiële stukken, per blad

€ 6,45

1.9.5

het afgeven van een verklaring omtrent het gedrag, per stuk

€ 30,70

1.9.6

het afgeven van een attestatie de vita

€ 5,05

1.9.7

het afgeven van een internationaal geldige verklaring als bedoeld in 1.9.6

€ 12,55

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 10,45

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 2,00

1.10.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 3,80

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

 

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1

tot het verkrijgen van een urgentieverklaring

€ 45,00

1.11.2

tot het verrichten van een medische keuring tbv medische urgentie

€ 125,90

Hoofdstuk 12

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

Tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandswet

€ 111,10

1.12.2

Tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandswet

€ 55,55

 

Hoofdstuk 13

 

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen/ventvergunningen

 

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

1.14.1

Een vergunning tot het innemen van een standplaats

€ 31,30

1.14.2

Een vergunning tot het in de gemeente venten of ter verkoop aanbieden op of langs de openbare weg

€ 31,30

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

 

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 31,65

Hoofdstuk 16 Kansspelen

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

€ 67,10

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat

€ 67,10

en voor iedere volgende speelautomaat

€ 26,90

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 16,15

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de kansspelen (prijsvraagvergunning)

€ 16,15

Hoofdstuk 17

 

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

 

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 132,85

1.18.1.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 58,60

1.18.1.2

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 23,10

1.18.1.3

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 66,45

1.18.1.4

indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, verhoogd met

€ 66,45

1.18.1.5

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.5 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

 

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 37,30

1.19.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement

€ 33,95

1.19.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 24,20

Hoofdstuk 20 Diversen

 

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 1,95

1.20.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.20.1.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,50

1.20.1.2.2

per pagina op papier van een ander formaat

€ 3,85

1.20.1.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

€ 27,35

1.20.1.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 5,75

1.20.1.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 1,95

1.20.1.6

Informatie op cd, diskette of andere informatiedragers, per verzoek

€ 5,20

 

Alle bedragen vermeld in hoofdstuk 20 worden verhoogd met 19% BTW

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs, inclusief omzetbelasting, die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, inclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs, inclusief omzetbelasting, die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.3

sloopkosten:

 

 

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs, inclusief omzetbelasting, die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

Hoofdstuk 2

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten, afgerond op hele euro’s naar beneden, minder of gelijk zijn aan € 50.000 bedragen:

2,34%

 

met een minimum van

€ 156,05

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten, afgerond op hele euro’s naar beneden, € 50.001 t/m € 500.000 bedragen:

€ 234,60

 

vermeerderd met:

1,88%

 

Van de bouwkosten

 

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten, afgerond op hele euro’s naar beneden, € 500.001 of meer bedragen:

€ 9622,10

vermeerderd met:

1,35%

van de bouwkosten voor het gedeelte boven de € 500.000

 

 

 

 

 

Welstandstoets

 

2.3.1.2

Voor het inwinnen van advies bij de Welstandscommissie zijn de volgende

leges verschuldigd:

 

2.3.1.2.1

bouwkosten t/m € 4.000

€ 37,00

2.3.1.2.2

bouwkosten van € 4.001 t/m € 25.000

€ 61,70

 

te verhogen met

0,26%

 

van de bouwkosten

 

2.3.1.2.3

bouwkosten van € 25.001 t/m € 120.000

€ 96,90

 

te verhogen met

0,15%

 

van de bouwkosten

 

2.3.1.2.4

bouwkosten van € 120.001 t/m € 230.000

€ 160,15

 

te verhogen met

0,15%

 

van de bouwkosten

 

2.3.1.2.5

bouwkosten van € 230.001 t/m € 455.000

€ 341,50

 

te verhogen met

0,08%

 

van de bouwkosten

 

2.3.1.2.6

bouwkosten van € 455.001 en hoger

€ 671,75

 

 

te verhogen met

0,03%

 

van de bouwkosten

 

2.3.1.2.7

De welstandleges worden afgerond op € 5,00 naar boven

 

 

 

 

 

Beoordeling bodemrapport

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.1.3.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 592,30

2.3.1.3.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 592,30

2.3.1.3.3

Voor de beoordeling van een saneringsonderzoek

€ 592,30

2.3.1.3.4

als voor de in artikel 2.3.1.3.1 tot 2.3.1.3.3 genoemde toetsing meer dan 4 mensuren nodig zijn, dan wel als het gaat om de beoordeling van een nader onderzoek, een saneringsverzoek, een saneringsplan, een evaluatieverslag dan wel een ander onderzoek wordt het bedrag verhoogd met deze extra kosten. Deze extra kosten moeten blijken uit een door of vanwege burgemeester en wethouders opgestelde begroting en moeten voorafgaande aan de toetsing aan belastingplichtige worden medegedeeld. Voor de toepassing van de genoemde toetsing wordt eerst begonnen op de 5e werkdag nadat de extra kosten aan de belastingplichtige is medegedeeld tenzij deze heeft aangegeven dat de aanvraag wordt ingetrokken.

 

 

 

 

 

Verplicht advies agrarisch deskundige

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarisch deskundige wordt beoordeeld:

€ 1145,95

 

 

 

 

Advies natuur en landschap

 

2.3.1.5

Voor het inwinnen van advies inzake natuur en landschap worden de daadwerkelijke kosten doorberekend, zoals deze op basis van een door of vanwege burgemeester en wethouders opgestelde begroting voorafgaand aan de aanvrager worden medegedeeld.

 

2.3.1.5.1

Als een begroting, bedoeld in artikel 5.3.1.5. is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze werkdag schriftelijk is ingetrokken

 

 

 

 

 

Advies inzake Wet Geluidhinder

 

2.3.1.6

Voor de vaststelling van een hogere grenswaarde ingevolge de Wet Geluidhinder bedraagt het tarief:

€ 1785,20

2.3.1.6.1

Voor het inwinnen van akoestisch onderzoek op basis van SRM 1

€ 867,10

2.3.1.6.2

Voor het inwinnen van akoestisch onderzoek op basis van SRM 2

€ 1275,15

 

 

 

 

 

2.3.1.7

Achteraf ingediende aanvraag

Het tarief vermeld in onderdeel 2.3.1.1 wordt, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit of wordt aangevangen met de bouw voordat de vergunning is verleend, verhoogd met:

200%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 45,60

 

alsmede

2,00%

 

van de aanlegkosten, met een minimum van:

€ 137,45

 

 

 

2.3.2.2

 

De tarieven vermeld in 2.3.1.3.1 t/m 2.3.1.6.2 zijn eveneens van toepassing met betrekking tot de in onderdeel 2.3.2.1 bedoelde aanvraag.

 

 

2.3.3

 

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 231,00

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 231,00

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 231,00

 

2.3.3.4

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 231,00

 

2.3.3.5

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 231,00

 

2.3.3.6

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 231,00

 

2.3.3.7

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 231,00

 

2.3.3.8

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 231,00

 

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag.

 

 

 

2.3.4

 

2.3.4.1

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 231,00

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 231,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 231,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 231,00

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 231,00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 231,00

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 231,00

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 231,00

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

voor oppervlakten tot 100 m2

€ 505,00

 

en voorts per 100 m2 of gedeelten daarvan boven de eerste 100 m2:

€ 101,00

 

met een maximum van:

€ 5050,00

2.3.5.2

indien het betreft een wijziging van geringe aard bedraagt het tarief:

€ 181,80

 

 

 

 

2.3.6

 

 

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening of artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 137,45

 

 

 

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.2 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, zal vooraf, op basis van de aanvraag, een schriftelijke begroting worden verstrekt. Niet eerder wordt met de werkzaamheden begonnen dan nadat de belastingplichtige schriftelijk heeft medegedeeld met de begroting te kunnen instemmen.

 

2.3.8.1

Belastingplichtige is nooit meer verschuldigd dan de werkelijke kosten, zoals deze achteraf kunnen worden vastgesteld.

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.3 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, zal vooraf, op basis van de aanvraag, een schriftelijke begroting worden verstrekt. Niet eerder wordt met de werkzaamheden begonnen dan nadat de belastingplichtige schriftelijk heeft medegedeeld met de begroting te kunnen instemmen.

 

2.3.9.1

Belastingplichtige is nooit meer verschuldigd dan de werkelijke kosten, zoals deze achteraf kunnen worden vastgesteld.

 

 

 

 

2.3.10

Kappen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 37,20

 

 

 

2.3.11

 

 

 

 

 

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

€ 231,00

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

€ 231,00

 

 

 

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief:

€ 231,00

 

 

 

 

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld bedraagt het tarief:

 

2.3.14.1

als het een gemeentelijke verordening betreft:

€ 231,00

2.3.14.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft:

€ 231,00

 

 

 

2.3.15

 

 

 

2.3.15.1

 

 

 

2.3.15.2

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wet Wabo, bedraagt het tarief:

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft;

 

 

2.3.17

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.17.1

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 231,00

Hoofdstuk 4

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken

50%

van de op grond van artikel 2.3.1.1 t/m 2.3.1.1.3, 2.3.2.1, 2.3.7.1 voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.2.1

indien de aanvraag nadat deze is verleend en deze op eigen verzoek en/of binnen 36 maanden na afgifte wordt ingetrokken

25%

van de op grond van artikel 2.3.1.1 t/m 2.3.1.1.3, 2.3.2.1, 2.3.7.1voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

van de op grond van artikel 2.3.1.1 t/m 2.3.1.1.3, 2.3.2.1, 2.3.7.1 voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend, bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

2.5.4

Teruggaaf als gevolg van het niet ontvankelijk verklaren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.4.1

indien de aanvraag niet ontvankelijk is

90%

van de op grond van artikel 2.3.1.1 t/m 2.3.1.1.3, 2.3.2.1, 2.3.7.1 voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

Hoofdstuk 6

 

Hoofdstuk 7

 

Hoofdstuk 8

 

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

 

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening

€ 82,55

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

2.10.1

Het aanleggen en in bedrijf houden van een alarminstallatie

€ 16,15

Hoofdstuk 11 Advertentiekosten

 

2.11

Voor bekendmakingen (via publicatieborden, plaatselijke en/of landelijke bladen) zijn per publicatie de volgende leges verschuldigd:

 

2.11.1

een publicatie betreffende een ingediende omgevingsvergunning

€ 14,15

2.11.2

een publicatie betreffende een geweigerde, ingetrokken, fictieve, voor akkoord verklaarde omgevingsvergunning

€ 14,15

2.11.3

een publicatiebetreffende een procedure ex artikel 50 lid 6 en 51 lid 4 van de Woningwet, een procedure ex artikel 3.6, eerste lid onder a of c, 3.22, 3.23 of 3.38 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening

€ 53,15

2.11.4

een publicatie betreffende een procedure ingevolge de Wet geluidhinder ten behoeve van de uitvoering van een bouwplan

€ 111,70

2.11.5

een publicatie betreffende een procedure ex artikel 3.7 van de Wet op de ruimtelijke ordening ten behoeve van de uitvoering van een bouwplan

€ 655,65

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 92,55

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 16,15

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging in het personeelsbestand in een bestaande vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 46,30

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een horecabedrijf, artikel 2.3.1.2 van de APV voor een periode van 3 jaar

€ 221,90

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement indien het betreft:

 

3.2.1.1

grootschalige evenementen, kermissen en circussen

€ 125,20

 

wanneer advisering DCMR nodig is wordt het bedrag van 3.2.1.1 verhoogd met

€ 95,95

 

wanneer advisering GHOR nodig is wordt het bedrag van 3.2.1.1 verhoogd met

€ 57,75

3.2.1.2

kleinschalige evenementen, fancy-fairs, bazars e.d.

€ 31,30

3.2.1.3

Openbare filmvertoningen en andere vermakelijkheden, voor zover niet in deze verordening genoemd

€ 16,15

3.2.1.4

een kennisgeving incidentele festiviteiten als bedoeld in artikel 4.1.3. van de APV

€ 16,15

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 447,65

3.3.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting, als bedoeld in artikel 3.2.2, van de APV:

 

3.3.2.1

voor een seksinrichting

€ 223,80

Hoofdstuk 4

 

Hoofdstuk 5

 

Hoofdstuk 6

 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

3.7.1

een vergunning tot het na algemeen sluitingsuur in verband met een vermakelijkheid geopend houden van cafe’s en dergelijke inrichtingen, voor het eerste uur of een gedeelte daarvan, na het in de APV vastgestelde uur

€ 6,50

3.7.1.2

idem, voor ieder volgend uur of gedeelte daarvan

€ 3,25

3.7.1.3

idem, indien de vergunning een geldigheidsduur heeft van een kalenderjaar of een gedeelte daarvan

€ 95,55

3.7.2

van een vergunning tot verkoop van vuurwerk

€ 114,90

3.7.3

het beschikbaar stellen van een getuige van gemeentewege, per besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 26,05

3.7.4

een vergunning, een vrijstelling of een andere beschikking op grond van de APV, voor zover elders in deze tabel geen tarief is opgenomen

€ 31,30

 

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 14 december 2010.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,