Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westvoorne

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent richtlijn evenementen Richtlijn evenementen Westvoorne 2018-2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestvoorne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent richtlijn evenementen Richtlijn evenementen Westvoorne 2018-2022
CiteertitelRichtlijn evenementen Westvoorne 2018-2022
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-11-2018nieuwe regeling

18-09-2018

Gemeenteblad 2018, 246599

186888/187060

Tekst van de regeling

Intitulé

Richtlijn evenementen Westvoorne 2018-2022

 

 

1. Inleiding: waarom deze richtlijn en voor wie?

Deze richtlijn is geschreven om helderheid te scheppen in het proces rondom evenementen. Hiermee kan in elk stadium van het evenement (planvorming, vergunningverlening, uitvoering, toezicht & handhaving) een goede afweging worden gemaakt ten aanzien van de veiligheid van het evenement en leefbaarheid. In deze richtlijn is alle informatie over evenementenvergunningen gebundeld voor zowel organisatoren als adviserende diensten en organisaties. Ook inwoners en bezoekers van Westvoorne kunnen zich door middel van deze richtlijn laten informeren over de werkwijze rondom evenementen binnen de gemeente. Deze richtlijn, die beschrijft hoe alles rond evenementen wordt georganiseerd, maakt onderdeel uit van het evenementenbeleid Westvoorne 2018-2022.

1.1 Aanleiding: Transparantie en helderheid in afspraken

Evenementen worden in verschillende soorten en maten en met een verscheidenheid aanfuncties georganiseerd. Rockanje, Oostvoorne en Tinte hebben naast incidentelefestiviteiten, alle drie hun eigen jaarlijksterugkerende evenementen op het gebied van sport,cultuur en vermaak. Deze vinden zowel binnen als buiten plaats.

Uiteraard vragen de (soms grootschalige) evenementen om duidelijkeafspraken om veiligheid en welzijn van bezoekers, deelnemers en omwonenden te garanderen.

Voor het maken van beleidskeuzes ten aanzien van evenementen zijn eenaantal factorenvan belang. Zo zijn er bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna APVgenoemd) van de gemeente Westvoorne opgenomen die het juridische kader vormen voorhet organiseren van evenementen. Ook is er evenementenbeleid, passend bij de gemeente Westvoorne opgesteld. In de Handreiking Publieksveiligheid evenementen Rotterdam Rijnmond zijn regionale beleidscriteria opgesteld, die in onderlinge samenhang bepalend zijn of een evenement aangemerktkan worden als een nul-, A-, B- of C-evenement.

Door deze differentiatie kan een inschatting van de mate van overlast gegeven worden. In het hoofdstuk over toezicht- en handhaving is vastgelegd welke bevoegdheden de burgemeester respectievelijk het college heeft op het gebied van toezicht en handhaven bij evenementen.

1.2 Doel: samenwerking richting verlening van evenementenvergunningen

In het vergunningentraject worden, naast de organisator, gemeentelijke diensten en partners betrokken, zoals onder andere de politie, Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) en de DCMR. De organisator werkt, onder regie van de gemeente, intensief samen met de diensten om te komen tot een optimale planvorming en uitvoering van het evenement.

De evenementenvergunning wordt in principe verleend door de burgemeester als de plannen goedgekeurd zijn en voorzien zijn van advies door de betrokken gemeentelijke diensten en partners. Aan de vergunning worden voorwaarden verbonden. Bij de uitvoering van het evenement blijven de diensten en partners nauw betrokken en houden zij toezicht op de vergunningvoorschriften en adviseren zo nodig de burgemeester hierover.

In deze richtlijn is de informatie over de evenementenvergunning gebundeld. Relevante procedures, voorschriften en afspraken staan hierin beschreven en zijn inhoudelijk op elkaar afgestemd. Hiermee is de standaardprocedure geactualiseerd en verbeterd voor het indienen en behandelen van vergunningaanvragen. Ook zijn veiligheidsafspraken rond grote evenementen in deze richtlijn beschreven. Op hoofdlijnen is de werkwijze per evenement gelijk, de precieze uitvoering vergt echter maatwerk. De organisator is verantwoordelijk voor een juiste aanvraag en een goed verloop van het evenement. Een goede samenwerking tussen de gemeente en de organisator is van groot belang, dit bepaalt mede hoe de procedure richting vergunning eruit ziet.

2. Voor welke activiteiten moet een vergunning aangevraagd worden

2.1 Definitie evenement

Onder een evenement wordt verstaan ‘elke voor publiek toegankelijke verrichting van

vermaak, met uitzondering van:

 • a.

  Bioscoopvoorstellingen;

 • b.

  Markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet enartikel 5:22 van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) Westvoorne;

 • c.

  Kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;

 • d.

  Het in een inrichting in de zin van de Drank en Horecawet gelegenheid geven totdansen;

 • e.

  Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbaremanifestaties;

 • f.

  Activiteiten als bedoeld in artikel 2:9 en 2:39 van de APV Westvoorne.

   

Onder evenement wordt mede verstaan:

 • a.

  Een herdenkingsplechtigheid;

 • b.

  Een braderie, jaarmarkt;

 • c.

  Een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3 van de APV Westvoorne, op de weg;

 • d.

  Een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg;

 • e.

  Een straatfeest of buurtbarbecue op één dag (klein evenement).

   

In praktische en beleidsmatige zin is het maken van onderscheid in soorten evenementenvan belang, omdat grootschalige en regio-overstijgende evenementen een aanzienlijkgrotere belasting van het woon- en leefklimaat inhouden dan kleinschalige evenementen. Ditonderscheid in soorten leest u in de paragraaf 2.2.

 

Relevante APV-artikelen

Naast de definitie van een evenement staan in de APV Westvoorne diverse artikelen die betrekking hebben op evenementen. Deze artikelen hebben betrekking op:

 • ·

  Het organiseren van een evenement;

 • ·

  Het gedrag tijdens een evenement;

 • ·

  Ordeverstoring tijdens een evenement;

 • ·

  Het sluitingsuur;

 • ·

  Geluid- en lichthinder tijdens een evenement;

 • ·

  Aanwijzing collectieve festiviteiten;

 • ·

  Kennisgeving incidentele festiviteiten;

 • ·

  Verboden incidentele festiviteiten;

 • ·

  Geluidhinder;

 • ·

  Standplaatsen.

   

Voor de juiste artikelen wordt verwezen naar de geldige APV van de gemeente Westvoorne. Deze APV wordt met enige regelmaat geactualiseerd, derhalve wordt er slechts verwezen naar de APV en worden de artikelen uit de APV niet opgenomen in het evenementenbeleid.

 

Feesten in horeca inrichtingen zijn geen evenement mits:

 • ·

  Ze voldoen aan de voorwaarden genoemd in de exploitatievergunning van de inrichting én

 • ·

  Ze voldoen aan de geluidsnormen genoemd in het activiteitenbesluit of conform de APV Westvoorne een kennisgeving incidentele festiviteiten hebben gedaan én

 • ·

  Het bezoekersaantal de gebruiksmelding van deinrichting niet overschrijdt én

 • ·

  Er geen risico verhogende activiteiten plaatsvinden én

 • ·

  Er overleg heeft plaatsgevonden met de gemeente.

2.2 Categorisering evenementen

Om risico’s vooraf goed en eenduidig in te schatten wordt voor elk evenement een risicoscan uitgevoerd. Met gebruik van standaardaspecten worden evenementen ingedeeld in de verschillende categorieën. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de risico’s op het gebied van openbare orde en veiligheid, de impact op de omgeving en de eventuele gevolgen voor het verkeer. Bij iedere aanvraag wordt een risicoscan uitgevoerd om de risico’s vooraf goed en eenduidig in te schatten.

De gemeente coördineert de gezamenlijke bepaling van de indeling, waarbij in samenspraak met de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond een advies volgt.

 

Het inschatten van risico’s gebeurt door enkele standaardaspecten na te lopen. Hierbij wordt ingeschat hoe groot de kans op calamiteiten is. Belangrijke criteria in de risicoscan zijn het activiteitenprofiel, het publieksprofiel, en het ruimtelijk profiel.

 • -

  Het activiteitenprofiel

  Iedere activiteit brengt specifieke risico’s met zich mee. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het soort evenement, de begin- en eindtijd van het evenement en de te verwachten geluidsoverlast.

 • -

  Het publieksprofiel

  Het type bezoeker speelt een belangrijke rol bij de risicobepaling. Hierbij wordt gekeken naar het aantal bezoekers, de leeftijdsopbouw, de vraag of er een specifieke bezoekers komen en of er mogelijk gebruik wordt gemaakt van verdovende middelen of alcohol.

 • -

  Het ruimtelijk profiel

  In principe moet ieder evenemententerrein duidelijk gescheiden te zijn van de openbare ruimte. Het ruimtelijk profiel omvat fysieke omgevingskenmerken (zoals type locatie en terrein, bereikbaarheid voor bezoekers maar ook voor hulpdiensten en omwonenden) en weersomstandigheden (jaargetijde en weersverwachtingen).

   

A, B en C evenementen

De gemeente vult de risicoscan in op basis van de aanvraag en concrete plannen van de organisator. Afhankelijk van het totale aantal punten wordt bepaald of een evenement valt binnen de A-, B- of C-categorie. Afhankelijk van de categorie van het betreffende evenement wordt een procedure opgestart. Per categorie wordt namelijk een andere procedure gevolgd. De verschillende procedures worden beschreven in hoofdstuk 3.

Om als organisator inzichtelijk te krijgen in welke categorie zijn evenement valt, bestaat er demogelijkheid om zelf de risicoscan in te vullen. Deze wordt beschikbaar gesteld viawww.westvoorne.nl. De gemeente bepaalt uiteindelijk de score die uit de risicoscanvoortkomt.

 

Meldingplichtige evenementen (Nul-evenementen)

Naast vergunningplichtige evenementen zijn er ook meldingsplichtige evenementen (de zgn. nulevenementen). Een evenement is meldingsplichtig als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  Het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 100 personen;

 • b.

  Het evenement vindt plaats tussen 09:00 en 01:00 uur plaats;

 • c.

  Er wordt geen muziek ten gehore gebracht voor 09:00 of na 23:00 uur;

 • d.

  Er worden slechts kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van minder dan 25 m2 per object;

 • e.

  Er is een organisator.

   

Een zogenaamd nul-evenement moet minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement gemeld te zijn.

Categorie

Omschrijving

Categorie 0

Kleinschalige evenementen zonder noemenswaardig risico waarbij geen extra capaciteit van de hulpdiensten is vereist.

0 evenementen zijn meldingsplichtige evenementen

Categorie A

Evenementen met een laag risico, waarbij sprake is van een beperkte impact op de omgeving en een geringe extra capaciteit van de hulpdiensten is vereist.

Categorie B

Evenementen met een verhoogd risico, waarbij sprake is van een verhoogde impact op de omgeving en een extra capaciteit van de hulpdiensten is vereist.

Categorie C

Risicovolle evenementen, waarbij sprake is van een grote impact op de omgeving en extra capaciteit van de hulpdiensten is vereist.

Binnen de gemeente Westvoorne worden op dit moment alleen nul-, A- en B-evenementen georganiseerd. Gebleken is dat C-evenementen niet toegestaan kunnen worden op het strand en in de directe omgeving van het strand. Bij een calamiteit is het evenemententerrein op het zand voor hulpdiensten moeilijk bereikbaar en begaanbaar. Daarnaast zijn er onvoldoende bluswatervoorzieningen voor een zodanig grote activiteit en zijn er onvoldoende geschikte opstelmogelijkheden voor hulpdiensten in de nabijheid van het evenement. Ook zijn de stranden gelegen binnen de Natura 2000-gebieden Voordelta en Voornes Duin.

2.3 Regionale en lokale evenementenkalender

In het hoogseizoen, dat vooral de zomermaanden beslaat, vinden verreweg de meeste evenementen plaats. Aangezien het hoogseizoen een korte periode is, is de concentratie van evenementen in deze periode hoog. Om te voorkomen dat er te veel evenementen op dezelfde dag of in hetzelfde weekend plaatsvinden, is enige spreiding gewenst. Om te komen tot een spreiding van evenementen wordt een regionale kalender van B- en C-evenementen opgesteld en zijn er regels opgesteld voor het aanmelden van evenementen. Organisatoren worden jaarlijks verzocht hun evenement voor 1 oktober aan te melden voor de evenementenkalender van het jaar daarop. Bij de aanmelding moet de aard en de omvang van het te organiseren evenement aangegeven te zijn. Organisatoren die hun evenement tijdig aanmelden, mogen er niet zonder meer van uitgaan dat hun evenement ook daadwerkelijk kan doorgaan op de door hun gewenste datum. Een plaats op de evenementenkalender is geen garantie dat een vergunning daadwerkelijk verleend gaat worden. Wel zullen evenementen die op de kalender zijn vermeld bij risicovolle samenloop voorrang krijgen op later ingediende aanvragen. Organisatoren hebben ook de mogelijkheid hun evenement na 1 oktober aan te melden. Per aanvraag zal dan gekeken worden of het evenement nog op de kalender kan worden vermeld. De organisatoren lopen een groter risico dat hun evenement naar een andere datum verzet moet worden of in het geheel niet gehouden kan worden daar er al een ander evenement plaatsvindt of er geen politie beschikbaar is.

 

Daarnaast wordt er een lokale evenementenkalender opgesteld, waarop naast de B- en eventuele C-evenementen ook A-evenementen worden vermeld. Om overlapping van evenementen te voorkomen wordt getracht tot afstemming te komen met overige gemeenten op Voorne-Putten.

 

3 Procedure vergunningsplichtige evenementen

3.1 Inleiding

Een organisator van een evenement moet één of meerdere vergunning(en) aan vragen voor het houden van een evenement. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een evenementenvergunning, verklaring van geen bezwaar, vergunning standplaats, vergunning van de gebiedsbeheerder of een ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet.

 

Aan de vergunning/ontheffing zijn voorschriften verbonden waaraan de organisator moet voldoen. Dit kunnen bijvoorbeeld voorschriften zijn met betrekking tot de openbare orde en veiligheid, geneeskundige hulpverlening en geluid. De vergunning/ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd indien de voorschriften niet zijn of worden nagekomen.

Om organisatoren tegemoet te komen is het mogelijk om van bestaande jaarlijks terugkerende kleine evenementen, zoals straattekenen en fietstochten, die niet zijn gewijzigd ten opzicht van voorgaande jaren, door middel van een beknopt formulier een evenementenvergunning aan te vragen. De aanvragen voor een vergunning voor evenementen worden binnen 8 weken afgehandeld.

 

Natura 2000

Bij evenementen op het strand en duingebied moet een vrijstelling van de Natuurbeschermingswet 2017 worden aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland. Dit i.v.m. mogelijke effecten op de Natura 2000-gebieden Voordelta en Voornes Duin. In 2009 heeft Arcadis een voortoets gedaan voor de toen bekende evenementen. Deze evenementen zijn vergunningvrij voor de Natuurbeschermingswet. Andere en nieuwe grote evenementen moeten getoetst worden. Hiervoor kunnen organisatoren contact opnemen met Omgevingsdienst Haaglanden (zie http://omgevingsdiensthaaglanden.nl).

 

3.2 Procedure evenementenvergunning

Naast de aanmelding voor de evenementenkalender moet de organisator voor het verkrijgen van de daadwerkelijke evenementenvergunning een aanvraag doen voor een evenementenvergunning waarbij verschillende bescheiden worden gevraagd.

 

A-evenement

Het inleveren van alle bescheiden, zoals de aanvraag met bijbehorende tekeningen, moet uiterlijk 8 weken voor het evenement plaatsvinden. Indien men zich niet aan deze termijn houdt zal geen vergunning verleend worden. De termijn van minimaal 8 weken is nodig om adviezen van Politie, GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen), DCMR (Milieubeheer) en de VRR (Brandweer) te verkrijgen. Daarnaast moet deze termijn gehanteerd worden vanwege de mogelijkheid tot bezwaar. De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen, als deze volledig is ingevuld en alle bescheiden bijgevoegd zijn. De termijn voor behandeling van een aanvraag gaat pas in nadat de complete aanvraag ingediend is.

 

Op basis van de verschillende adviezen worden de vergunningvoorwaarden vastgesteld en wordt de vergunning wel of niet verleend. De daadwerkelijke vergunningverlening is een autonome bevoegdheid van de burgemeester.

 

Vergunningen voor bestaande A-evenementen worden jaarlijks verleend door middel van een door de organisator ingevuld wijzigingsformulier. Dit betekent dat er geen complete aanvraag ingediend hoeft te worden. Aangegeven moet te worden wat er in het komende jaar wel of niet verandert aan het evenement t.o.v. het voorafgaande jaar. Om hier een duidelijk onderscheid in te maken zijn er twee formulier voor A-evenementen:

 • a.

  Melding gewijzigd evenement; aangegeven wordt wat er in het komende jaar verandert aan het evenement t.o.v. het voorafgaande jaar. Dit mogen slechts kleine wijzigingen zijn die het karakter van het evenement niet veranderen. Op de wijzigingen wordt bij de hulpdiensten advies gevraagd.

 • b.

  Melding ongewijzigd evenement; aangegeven wordt dat er in het komende jaar niets verandert aan het evenement t.o.v. het voorafgaande jaar. De nieuwe datum, de naam van de organisatie en de contactgegevens dienen wel te worden vermeld. Voor het afgeven van de evenementenvergunning worden in principe de eerder gegeven adviezen van de hulpdiensten gehanteerd.

   

Bij grote wijzigingen t.o.v. het voorafgaande jaar bepaalt de gemeente of er voor het komende evenement wellicht een nieuwe aanvraag moet worden gedaan voor een evenementenvergunning. Een melding gewijzigd formulier is dan niet meer toereikend.

Bij nieuwe evenementen moet altijd een complete aanvraag worden ingediend.

 

 

B-evenement

Het inleveren van alle bescheiden, zoals de aanvraag met bijbehorende tekeningen, moet uiterlijk 12 weken voor het evenement plaatsvinden. Als men zich niet aan deze termijn houdt zal geen vergunning verleend worden. De termijn van minimaal 12 weken is nodig om adviezen van Politie, GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen), DCMR (Milieubeheer) en de VRR (Brandweer) te verkrijgen. Daarnaast moet deze termijn gehanteerd worden vanwege de mogelijkheid tot bezwaar. De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen, indien deze volledig is ingevuld en alle bescheiden bijgevoegd zijn. De termijn voor behandeling (8 weken) van een aanvraag gaat pas in nadat de complete aanvraag ingediend is.

 

Op basis van de verschillende adviezen worden de vergunningvoorwaarden vastgesteld en wordt de vergunning wel of niet verleend. De daadwerkelijke vergunningverlening is een autonome bevoegdheid van de burgemeester.

 

B-evenementen worden jaarlijks vergund. Hierdoor moet ook jaarlijks een aanvraag te worden gedaan voor een evenementenvergunning. Bij jaarlijks terugkerende evenementen kan volstaan worden met het digitaal wijzigen van de vorige aanvraag. Bij een aantal risicovolle B-evenementen wordt voorafgaand aan de vergunningaanvraag én uiterlijk 10 werkdagen voor het evenement een vooroverleg georganiseerd. De volgende instanties / personen sluiten hierbij aan:

 • a.

  Gemeente Westvoorne (Openbare Orde en Veiligheid en Vergunningen, Toezicht en Handhaving);

 • b.

  Organisatie evenement;

 • c.

  Politie (lokaal wijkteam, evenementenbureau);

 • d.

  VRR (GHOR);

 • e.

  VRR (brandweer);

 • f.

  Overige derden indien nodig (bijv. Staatsbosbeheer).

 

 

Naast het vooroverleg wordt het evenement voor de start, zonodig, geschouwd door alle hierboven genoemde instanties / personen. Eventuele op- en aanmerkingen kunnen hierdoor nog worden uitgevoerd waardoor het evenement zo veilig als mogelijk kan verlopen. Indien het gaat om een evenemententerrein wat in bezit is van de gemeente Westvoorne zal er voorafgaand aan de opbouw van het evenement een schouw van het terrein worden georganiseerd. Indien het evenement plaatsvindt buiten de bebouwde kom zal deze schouw plaatsvinden met de betreffende wegbeheerder. Met deze schouw wordt de staat van het terrein vastgesteld. Na afloop van het evenement wordt aan de hand van deze schouw de staat van het terrein opnieuw beoordeeld. Eventuele gebreken dienen door de organisatie van het evenement te worden hersteld. Daarnaast vindt er een controle plaats op het naleven van de vergunningsvoorwaarden.

 

Uiterlijk 4 weken na het evenement wordt het evenement geëvalueerd. Deze evaluatie wordt georganiseerd met dezelfde instanties / personen (a t/m f). Bij de beoordeling van de vergunningverlening voor het daaropvolgende jaar wordt rekening gehouden met de uitkomst van de evaluatie. Daarnaast worden er eventuele verbeteringen aangedragen voor de volgende editie van het evenement.

 

C-evenement

Het inleveren van alle bescheiden, zoals de aanvraag met bijbehorende tekeningen, moet uiterlijk 12 weken voor het evenement plaatsvinden. Als men zich niet aan deze termijn houdt zal geen vergunning verleend worden. De termijn van minimaal 12 weken is nodig om adviezen van Politie, GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen), DCMR (Milieubeheer) en de VRR (Brandweer) te verkrijgen. Daarnaast moet deze termijn gehanteerd worden vanwege de mogelijkheid tot bezwaar. De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen, als deze volledig is ingevuld en alle bescheiden bijgevoegd zijn. De termijn voor behandeling (8 weken) van een aanvraag gaat pas in nadat de complete aanvraag ingediend is.

 

Op basis van de verschillende adviezen worden de vergunningvoorwaarden vastgesteld en wordt de vergunning wel of niet verleend. De daadwerkelijke vergunningverlening is een autonome bevoegdheid van de burgemeester.

 

C-evenementen worden jaarlijks vergund. Hierdoor moet ook jaarlijks een aanvraag te worden gedaan voor een evenementenvergunning. Bij C-evenementen wordt voorafgaand aan de vergunningaanvraag én uiterlijk 20 werkdagen voor het evenement een vooroverleg georganiseerd. De volgende instanties / personen sluiten hierbij aan:

 • a.

  Gemeente Westvoorne (Openbare Orde en Veiligheid en Vergunningen, Toezicht en Handhaving);

 • b.

  Organisatie evenement;

 • c.

  Politie (lokaal wijkteam, evenementenbureau);

 • d.

  VRR (GHOR);

 • e.

  VRR (brandweer);

 • f.

  Overige derden indien nodig.

   

Naast het vooroverleg wordt het evenement voor de start, zo nodig, geschouwd door alle hierboven genoemde instanties / personen. Eventuele op- en aanmerkingen kunnen hierdoor nog worden uitgevoerd waardoor het evenement zo veilig als mogelijk kan verlopen. Als het gaat om een evenemententerrein wat in bezit is van de gemeente Westvoorne zal er voorafgaand aan de opbouw van het evenement een schouw van het terrein worden georganiseerd. Indien het evenement plaatsvindt buiten de bebouwde kom zal deze schouw plaatsvinden met de betreffende wegbeheerder. Met deze schouw wordt de staat van het terrein vastgesteld. Na afloop van het evenement wordt aan de hand van deze schouw de staat van het terrein opnieuw beoordeeld.

Eventuele gebreken moeten door de organisatie van het evenement worden hersteld. Daarnaast vindt er een controle plaats op het naleven van de vergunningsvoorwaarden.

 

Uiterlijk 4 weken na het evenement wordt het evenement geëvalueerd. Deze evaluatie wordt georganiseerd met dezelfde instanties / personen (a t/m f). Bij de beoordeling van de vergunningverlening voor het daaropvolgende jaar wordt rekening gehouden met de uitkomst van de evaluatie. Daarnaast worden er eventuele verbeteringen aangedragen voor de volgende editie van het evenement.

 

Binnen de gemeente Westvoorne worden op dit moment alleen nul-, A- en B-evenementen georganiseerd. Gebleken is dat C-evenementen niet toegestaan kunnen worden op het strand en in de directe omgeving van het strand. Bij een calamiteit is het evenemententerrein op het zand voor hulpdiensten moeilijk bereikbaar en begaanbaar. Daarnaast zijn er onvoldoende bluswatervoorzieningen voor een zodanig grote activiteit en zijn er onvoldoende geschikte opstelmogelijkheden voor hulpdiensten in de nabijheid van het evenement. Ook zijn de stranden gelegen binnen de Natura 2000-gebieden Voordelta en Voornes Duin.

 

Bij evenementen op het strand en duingebied moet er tevens een vrijstelling van de Natuurbeschermingswet 2017 worden aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland. Dit i.v.m. mogelijke effecten op de Natura 2000-gebieden Voordelta en Voornes Duin. In 2009 heeft Arcadis een voortoets gedaan voor de toen bekende grote evenementen. Deze evenementen zijn vergunningvrij voor de Natuurbeschermingswet. Andere en nieuwe grote evenementen moeten getoetst worden. Hierover kunnen organisatoren contact opnemen met Omgevingsdienst Haaglanden (zie http://omgevingsdiensthaaglanden.nl).

 

 

Advisering

Aanvragen voor evenementenvergunningen (A-, B- en C-evenementen) worden voor advisering verzonden naar:

 • a.

  Gemeente Westvoorne (diverse afdelingen);

 • b.

  Politie (lokaal wijkteam, evenementenbureau);

 • c.

  VRR (GHOR);

 • d.

  VRR (brandweer);

 • e.

  Overige derden indien nodig.

   

Bij daarvoor in aanmerkingen komende evenementen:

 • f.

  DCMR (indien het een geluidsevenement betreft);

 • g.

  Reddingsbrigade;

 • h.

  Staatsbosbeheer;

 • i.

  Provincie Zuid-Holland.

3.3 Overzicht termijnen

 

Uiterste aanvraagdatum

Behandeltermijn

Aanmelding evenementenkalender

Voor 1 oktober

Half januari vindt vaststelling kalender plaats

Evenement, categorie B en C, bekend en geplaatst op evenementenkalender

12 weken voor datum evenement

8 weken

Evenement, niet bekend en/of geplaatst op evenementenkalender

16 weken voor datum evenement

12 weken

Evenement, categorie A

8 weken voor datum evenement

6 weken

Vergunningsvrij evenement, categorie nul

10 werkdagen voorafgaand aan evenement

10 werkdagen

Ontheffing D&H-wet art 35

8 weken voor datum evenement

4 weken

Publicatie

 

Na de verleende vergunning

Bezwaar

 

6 weken na de dag van publicatie

3.4 Publicatie van evenementenvergunning(en)

Wanneer er vergunning wordt verleend voor een B- of C-evenement, dan wordt deze door de gemeente gepubliceerd. In de publicatie wordt de naam van de organisatie vermeld en de datum waarop het evenement plaatsvindt. Tevens worden alle evenementen gepubliceerd op de internetpagina van de gemeente Westvoorne. Na de publicatie gaat de bezwaartermijn van 6 weken in. Tijdig aanvragen van een evenementenvergunning is van belang om te kunnen voldoen aan de bezwaartermijn van 6 weken voor het evenement plaatsvindt.

3.5 Onvoorziene omstandigheden: uitzondering op de regels

Niet alles valt te voorzien. Er kunnen feiten en/of omstandigheden zijn waardoor een evenement dat op de evenementenkalender is geplaatst geen doorgang kan vinden of slechts in aangepaste vorm of met extra vergunningvoorschriften. Ook kan er ruimte op de kalender gevraagd worden voor een onverwacht en niet planbare festiviteit, zoals de huldiging van een sporter. Een en ander betekent niet dat plaatsing op de evenementenkalender een vrijblijvend karakter heeft. In beide gevallen is sprake van afwijkingen van het beleid, die voldoende gemotiveerd moeten zijn.

 

De burgemeester

De burgemeester heeft altijd het recht om, als daartoe aanleiding bestaat, de vergunning alsnog niet te verlenen of, als deze al is verleend, alsnog in te trekken of te voorzien van beperkingen of extra vergunningvoorschriften. Het spreekt voor zich dat dit slechts bij uitzondering zal gebeuren, als er sprake is van gewijzigde omstandigheden die niet voorzienbaar zijn. Ook bij de beoordeling of onverwachte en niet planbare festiviteiten doorgang moeten vinden, moet sprake zijn van bijzondere omstandigheden. Daarbij wordt zo veel mogelijk overleg gevoerd met alle belanghebbenden, voordat de burgemeester, in overleg met het College van B&W, de politie en indien noodzakelijk de districtsofficier, vergunning verleent voor het betreffende evenement. Voor deze onvoorziene omstandigheden zijn met de politie en VRR afspraken gemaakt, zodat met de nodige flexibiliteit op actuele situaties kan worden ingespeeld, zowel in uitbreidende als beperkte zin.

3.6 Leges

Onder de naam “leges” worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten en/of het gebruik van overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of onderhoud zijn.

 

Voor het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag betalen organisatoren van evenementen leges. Jaarlijks wordt binnen de gemeente Westvoorne de legesverordening vastgesteld. Hierin wordt onderscheidt gemaakt tussen leges voor kleine en grote evenementen. De leges voor evenementenvergunningen zijn jaarlijks terug te vinden in de legesverordening.

4 Waar moet een evenement aan voldoen?

Als de burgemeester een vergunning verleent, verbindt hij daaraan voorschriften. De voorschriften worden per aanvraag van een vergunning op maat gemaakt. De organisator zorgt ervoor dat hij voldoet aan de gestelde eisen voor wat betreft bereikbaarheid, het evenemententerrein, openbare orde en veiligheid, milieu, gezondheid en hygiëne en communicatie, in samenwerking met de adviserende diensten. Dit hoofdstuk beschrijft deze voorschriften en de diverse onderwerpen waar deze betrekking op hebben. De vergunning wordt vervolgens op maat opgesteld, waarbij de relevante voorschriften zijn opgenomen. De voorschriften hebben betrekking op:

De inrichting van het evenemententerrein en de fysieke veiligheidsmaatregelen;

 • a.

  de beveiliging;

 • b.

  gezondheid en hygiëne;

 • c.

  beleid ten aanzien van alcohol;

 • d.

  bereikbaarheid;

 • e.

  milieu;

 • f.

  evenemententijden;

 • g.

  aansprakelijkheid;

 • h.

  communicatie

4.1 Calamiteitendraaiboek

De organisator moet gelijktijdig met de vergunningaanvraag voor een B- en een C-evenement een concept draaiboek indienen, met daarin onder andere een calamiteitenplan (ontruimingsplan). Minstens twee weken voor het evenement moet het volledige draaiboek bij de gemeente aangeleverd te worden, hierin moeten minimaal de volgende gegevens in vermeld staan:

 • a.

  Mobiele telefoonnummers van alle bij het evenement betrokken personen met een leidinggevende functie;

 • b.

  Een ‘goed weer’- en een ‘slecht weer’-scenario. Hiermee wordt respectievelijk extreme hitte, en zware regenval, onweer of kou bedoeld;

 • c.

  Indeling van het terrein;

 • d.

  Het aantal beveiligers en de rolverdeling van deze beveiligers;

 • e.

  Het aantal vrijwilligers en de rolverdeling van deze vrijwilligers.

   

Een concept calamiteitenplan is voor organisatoren beschikbaar op www.westvoorne.nl

4.2 Evenemententerrein

In de vergunning wordt de omvang van het evenemententerrein vastgelegd. De organisator is verantwoordelijk voor alles wat er op het evenemententerrein geplaatst wordt en gebeurt. Vooraf levert de organisator de (bouw)tekeningen en constructiegegevens van objecten en een plattegrond van het terrein aan. Tijdelijke podia worden gekeurd door de gemeente.

 

Wanneer een evenement (gedeeltelijk) in een gebouw, een tent of een andere (tijdelijke) bouwsels plaatsvindt moet in het kader van de brandveiligheid gelijktijdig met de aanvraag voor een evenementenvergunning een gebruiksmelding worden gedaan op basis van de AMvB, besluit “Brandveilig gebruik en basis hulpverlening overige plaatsen”. De VRR (brandweer) zal hierop indien nodig aanvullende brandveiligheidsvoorschriften adviseren. Wanneer blijkt dat het advies negatief is, zal de burgemeester overwegen geen vergunning voor het evenement te verlenen.

 

Noodzakelijk is om bij de aanvraag de volgende gegevens te vermelden:

 • a.

  Tekening van het terrein (minimaal schaal 1:1000);

 • b.

  Tekening van de tent etc. (minimaal schaal 1:100);

 • c.

  Tekening van de plaats van de tent op het terrein;

 • d.

  Certificaat van brandveiligheid.

4.3 Beveiligers

De organisatie van een evenement is hoofdverantwoordelijk voor het evenement en ookaansprakelijk voor schade die daaruit voortvloeit en neemt maatregelen ter beperking vande risico’s. Voorspelbare risico’s zijn van tevoren af te dekken. De organisatie moet, indien noodzakelijk, personeel inzetten voor het houden van toezicht gedurende de festiviteiten. Deze ordebewakers dienen gecertificeerd te zijn en duidelijk herkenbaar. Het aantal benodigde beveiligingsmedewerkers wordt alsvergunningsvoorwaarde opgenomen in de voor het evenement afgegeven evenementenvergunning.

4.4 Gezondheid en hygiëne

De organisator is verantwoordelijk voor het welzijn van de bezoekers en deelnemers van het evenement. Als een evenement daar aanleiding toe geeft, zal advies gevraagd worden aan de GHOR. De GHOR adviseert de gemeente over de noodzaak en het aantal geneeskundige hulpverleners dat tijdens het evenement ingezet moet worden. Het aantal benodigde hulpverleners wordt als vergunningsvoorwaarde opgenomen in de voor het evenement afgegeven vergunning. Ook moeten er voldoende toiletten aanwezig zijn.

4.5 Alcoholbeleid

Indien gebruik gemaakt wordt van een afgesloten evenemententerrein waar alcohol wordt geschonken, moet de organisatie de bezoekers middels het tonen van een legitimatiebewijs controleren op leeftijd. Bezoekers die tussen 18 jaar en 21 jaar oud zijn, krijgen van de organisatie een merkteken (bv. een bandje) zodat zij voor de verkopers van alcohol herkenbaar zijn als 18 plusser. Aan de organisatoren van evenementen op afgesloten evenemententerreinen wordt in overweging gegeven om bij de ingang een alcoholcontrole voor minderjarigen te houden en minderjarige die alcohol genuttigd hebben de toegang tot het evenemententerrein te ontzeggen. Op deze manier worden jongeren, die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, ontmoedigd om vooraf alcohol te nuttigen.

 

Bij een te houden evenement moet elke deelnemende exploitant, die zwakalcoholhoudende dranken buiten de inrichting verstrekt, afzonderlijk ontheffing voor artikel 35 van de Drank- en horecawet aanvragen. De ontheffing moet ter plaatse aanwezig zijn ten behoeve van de daartoe bevoegde controlerende instanties. Deze ontheffing moet uiterlijk 8 weken voor het evenement aangevraagd worden. De verkoop kan alleen gebeuren onder directe verantwoordelijkheid van de in de Drank en Horeca Wet bedoelde leidinggevende. Bij het verlenen van een evenementenvergunning wordt, aan de ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet, het voorschrift verbonden dat bij gebruik van een buitentap zowel binnen als buiten de inrichting geen glaswerk gebruikt mag worden. Uitzondering hiervoor wordt gemaakt voor het gebruik van glaswerk binnen de inrichting ten behoeve van de restaurantfunctie.

 

Het formulier voor de ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet is te vinden op www.westvoorne.nl.

4.6 Bereikbaarheid

Verkeersmaatregelen/ wegafzettingen

De afsluiting van wegen start vaak voorafgaand aan een evenement, om zo parkeren van voertuigen tegen te gaan en met de opbouw van een evenement te kunnen beginnen.

Het is wenselijk de tijden dat wegen afgesloten worden zoveel mogelijk te beperken. In sommige gevallen is afsluiting niet nodig. Ook kan het zo zijn dat afsluiting van een andere straat voor veel minder overlast zorgt. In dat geval zal in overleg met de organisator een alternatief gekeken worden. De organisator maakt een verkeersplan, waarin de betreffende wegafzettingen zijn opgenomen. Dit verkeersplan moet als bijlage bij de aanvraag van een evenementenvergunning te zitten. De politie en de gemeente toetsen dit verkeersplan.

 

Parkeren

Als een evenement daartoe aanleiding geeft, moet de organisatie ervoor zorgen dat er voldoende parkeergelegenheid voor bezoekers is. Indien de parkeerruimte in de directe omgeving van het evenement onvoldoende is, zal verwezen moeten worden naar verder weg gelegen parkeergelegenheid. Wanneer hierbij georganiseerd vervoer (bv. een bus of een treintje) plaatsvindt van de parkeergelegenheid naar het evenemententerrein, moet de gemeente bij de aanvraag voor evenementenvergunning hiervan in kennis te worden gesteld. De organisatie van het evenement is verantwoordelijk voor dit vervoer.

 

Bij de parkeergelegenheid dienen in overleg met de gemeente verkeersregelaars aanwezig te zijn om het parkeren in goede banen te leiden en toezicht te houden. Ook moet de organisator zorgen voor het aanbrengen van voldoende bewegwijzering naar een parkeerterrein.

 

Tot slot ondervinden ondernemers incidenteel overlast van bezoekers van evenementen die hun voertuig parkeren op parkeerplaatsen nabij en voor winkels. Organisatoren van evenementen dienen de overlast voor ondernemers zo veel als mogelijk te beperken.

 

Omwonenden mogen gedurende de evenementen geen overmatige overlast ondervinden van geparkeerde auto’s van bezoekers. De gemeente zal wegafsluitingen (indien van toepassing) publiceren bij de evenementenvergunning. Omwonenden kunnen eventueel gebruik maken van de bezwaartermijn (6 weken).

 

Verkeersregelaars

Bij iedere activiteit op de openbare weg, waarbij het verkeer voor de veiligheid van de deelnemers en weggebruikers geregeld moet worden, zijn verkeersregelaars vereist.

Of er verkeersregelaars moeten worden ingezet, wordt aangegeven in de evenementenvergunning. Wanneer er bij het evenement verkeersregelaars ingezet moeten worden treft de organisatie bij de evenementenvergunning een instructie aan hoe verkeersregelaars aangemeld moeten worden bij de gemeente. De verkeersregelaar (vrijwilliger) moet vooraf een toets behalen via e-learning bij de stichting Verkeersregelaars Nederland. Hier worden de basisbeginselen van het functioneren als verkeersregelaar getoetst. Het werven van verkeersregelaars is een eigen verantwoordelijkheid van de organisatie.

Verkeersregelaars dienen uiterlijk 1 week voor het evenement plaatsvindt officieel aangesteld te zijn door de burgemeester. De verkeersregelaar mag uitsluitend optreden in een hes of jas conform de gestelde eisen in bijlage 2 op basis van artikel 14 van de Regeling Verkeersregelaars 2009.

Tevens moet de verkeersregelaar verzekerd worden tegen aansprakelijkheid. Dit kan via de vrijwilligersverzekering van de gemeente Westvoorne.

 

In principe is elke evenementenorganisator zelf verantwoordelijk voor de inhuur en inzet van verkeersregelaars. Bij wijze van grote uitzondering steunt de gemeente op dit moment organisatoren van enkele evenementen (waar de verkeersdruk een verstoring van de openbare orde vormt) voor wat betreft de kosten van het inzetten van verkeersregelaars. Dit betreft de inhuur van professionele verkeersregelaars.

 

Bereikbaarheid hulpverleningsdiensten

De hulpverleningsdiensten en het openbaar vervoer dienen te allen tijde vrije doorgang te hebben, eventueel via een alternatieve route. Indien noodzakelijk zal de organisatie de weg vrij moeten geven voor hulpverleningsdiensten zodat zij toegang krijgen tot het evenement.

4.7 Milieu: geluid, afval, zondags- en nachtrust

Locatieprofielen

Bij een vergunningaanvraag voor een evenement, wordt gekeken naar het locatieprofiel van het beoogde evenemententerrein. In de locatieprofielen staan de beheer aspecten en fysieke eigenschappen van de locaties, zoals grootte van het terrein, ontsluiting van het terrein, parkeergelegenheid en bebouwing rondom de locatie. Een profiel heeft twee doelen; het biedt informatie en inspiratie aan organisatoren en biedt de gemeente Westvoorne de mogelijkheid te beoordelen of evenement en locatie bij elkaar passen.

 

Geluid

Het geluidsniveau is één van de factoren die in hoge mate de overlast van evenementen bepaalt. In de evenementenvergunning wordt voor een aantal evenementen het maximale geluidsniveau aangegeven (maatwerk). Daarnaast wordt aangegeven vanaf en tot welk tijdstip muziek en ander geluid ten gehore mag worden gebracht. Bij enkele evenementen wordt het geluidsniveau gemeten, dit gebeurt in samenwerking met de DCMR.

 

Wanneer een evenement daar aanleiding toe geeft, zal advies gevraagd worden aan de DCMR. De DCMR adviseert de gemeente over de hoeveelheid decibellen dat tijdens een evenement geproduceerd mag worden. De huidige evenementenvergunningen (A-evenementen) worden conform het geluidbeleid Westvoorne 2009 verleend ( zie onderstaande tabel) .

 

Soort evenement

Geluidsbron

Afstand

[m]

Geluids-

niveau

[dB(A)]

Geluids-niveau

[dB(C)]

Markten en

braderieën

Achtergrondmuziek

Kleinschalige live muziek

Aggregaten

5

10

5

70

80

80

-

90

-

Optochten

Mobiele omroepinstallaties

Muziek op auto’s

5

5

85

90

95

100

Sportevenementen

Vaste omroepinstallaties

Achtergrondmuziek

5

5

85

90

95

-

Kermissen en

ijsbanen

Vaste omroepinstallaties

Versterkte muziek

Aggregaten en koelmachines

5

5

5

90

95

70

100

105

-

Live-concerten

Feesten in de buitenlucht of een tent

Versterkte muziek voor 100-200 man

Versterkte muziek voor 500-1000 man

Versterkte muziek voor > 1000 man

10

25

25

95

95

100

105

105

110

Het equivalente geluidsniveau gedurende 1 minuut (LAeq, 1 min)

 

Voor B- en C-evenementen worden ‘maatwerk’-geluidsvoorschriften gemaakt door een specialist. Geluidsvoorschriften worden (indien van toepassing) vermeld in de evenementenvergunning.

 

Tijdens een evenement op één van de evenemententerreinen moet zo veel mogelijk gebruik gemaakt te worden van de daar aanwezige stroomvoorziening. Indien gebruik gemaakt wordt van een aggregaat, dienen deze gekeurd te zijn volgens de NEN 3140 norm. Daarnaast moet deze geluidsarm te zijn, en te zijn voorzien van een milieutank.

 

Begin en eindtijd geluidsproductie

De begintijd van buitenevenementen is gesteld op 10.00 uur voor evenementen op maandag tot en met zaterdag en op 12.00 uur voor evenementen op zon- en feestdagen.

De eindtijd van de geluidsproductie van buiten- en binnenevenementen op vrijdag en zaterdag is gesteld op een uur voor de eindtijd.

 

De eindtijd van de geluidsproductie van buiten- en binnenevenementen op zondag tot en met donderdag is gesteld op een half uur voor de eindtijd.

Voor de overige evenementen, waarvoor geen geluidseis is gesteld, geldt dat er niet meer geluid mag worden geproduceerd dan strikt noodzakelijk voor de aard van het evenement. Dit ter beoordeling van de handhaving en politie.

 

Afval

Evenementen in de openbare ruimte veroorzaken vaak veel afval. De organisator is verantwoordelijk (en aansprakelijk) voor het voorkomen van milieutechnische schade. Denk hierbij aan het grondig ontruimen en opruimen van het evenemententerrein na afloop, het aanbrengen van voldoende afvalbakken tijdens het evenement en de afvoer van het afval.

4.8 Evenemententijden gemeente Westvoorne

Het geven van prioriteit aan een rustig woonklimaat in een toeristische badplaats staat bijna haaks op het bieden van een aantrekkelijk evenementenaanbod. Dit geldt met name voor de kernen, waarin in het hoogseizoen veel evenementen worden georganiseerd. Om een evenwicht te creëren tussen het woongenot en de eerder genoemde belangen van evenementen zijn in 2009 eindtijden voor evenementen vastgesteld.

 

Uit overleg met evenementenorganisatoren en horecaondernemers blijkt dat de huidige eindtijden nog steeds toereikend zijn voor het organiseren van een geslaagd evenement. Daarnaast ontvangt de gemeente Westvoorne geen klachten van burgers over de eindtijden van evenementen. De bestaande eindtijden voor evenementen worden gehandhaafd.

 

Om een geleidelijk vertrek van de bezoekers mogelijk te maken wordt er onderscheid gemaakt in de eindtijd van het geluid, de eindtijd met betrekking tot gebruik van de buitentaps, een terras en de eindtijd van het evenement. Indien het evenement plaatsvindt in een bestaand gebouw, niet zijnde een tent of een ander tijdelijk bouwsel, gelden de eindtijden bedoeld voor binnenevenementen. Voor alle overige evenementen gelden de tijden bedoeld voor de buitenevenementen.

 

Evenementen op vrijdag en zaterdag

De reguliere horeca sluit op vrijdag en zaterdag om 02.30 uur.

Ten aanzien van de buitenevenementen gelden de volgende eindtijden:

 • -

  Buitenmuziek/geluidsproductie tot 24.00 uur;

 • -

  Buitentap tot 00.30 uur;

 • -

  Evenement/Terrasvergunning tot 01.00 uur;

   

Ten aanzien van de binnenevenementen gelden de volgende eindtijden:

 • -

  Muziek/geluidsproductie tot 01.30 uur;

 • -

  Evenement tot 02.30 uur;

 • -

  Horeca geopend tot 02.00 uur.

   

Evenementen op zondag tot en met donderdag

De reguliere horeca sluit op zondag tot en met donderdag om 01.00 uur.

 

Ten aanzien van de buitenevenementen gelden de volgende eindtijden:

 • -

  Buitenmuziek/geluidsproductie tot 23.00 uur;

 • -

  Buitentap tot 23.30 uur;

 • -

  Evenement/Terrasvergunning tot 24.00 uur;

   

Ten aanzien van de binnenevenementen gelden de volgende eindtijden:

 • -

  Muziek/geluidsproductie tot 00.30 uur;

 • -

  Evenement tot 01.00 uur;

 • -

  Horeca geopend tot 00.30 uur.

   

Uitzonderingen

Ten aanzien van de traditionele evenementen worden de volgende eindtijden aangehouden:

 

Wielerronde Oostvoorne

 • -

  Buitenmuziek/geluidsproductie tot 00.30 uur;

 • -

  Buitentap tot 01.00 uur;

 • -

  Evenement/Terrasvergunning tot 01.30 uur;

   

Zomerfeest Tinte, Rockanje Live, Music Night, en Schuurfeest en Tentfeest Plattelands Jongeren Voorne-Putten

 • -

  Buitenmuziek/geluidsproductie tot 02.00 uur;

 • -

  Buitentap tot 02.30 uur;

 • -

  Evenement/Terrasvergunning tot 03.00 uur;

   

Jaarwisseling

De openingstijden voor de horeca zijn gedurende de jaarwisseling vrij.

4.9 Aansprakelijkheid

De organisator van een B- en C-evenement is verplicht daarvoor een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Ten aanzien van de aansprakelijkheid bij kleinschalige evenementen geldt, dat de schadeveroorzaker aansprakelijk is voor de schade die hij of zij toebrengt. De vrijwilligers van verenigingen en stichtingen die zich bij de gemeente hebben aangemeld zijn via de vrijwilligersverzekering van de gemeente verzekert.

4.10 Communicatie

Evenementen zijn belangrijk voor Westvoorne. Dat neemt niet weg dat zij voor overlast kunnen zorgen voor bewoners en ondernemers in de omgeving. Denk aan bezoekersstromen, parkeerdruk en afgesloten wegen. Met alle hiervoor genoemde voorwaarden wordt getracht deze overlast zoveel mogelijk te beperken. De organisator is verantwoordelijk voor een goede, heldere communicatie richting bewoners en ondernemers. Het is belangrijk dat zij juist geïnformeerd worden over verkeersmaatregelen (met data en tijden) en contactgegevens van organisatie. Om klachten of problemen voor te zijn doet een organisator er goed aan bijv. een bewonersbrief te verspreiden, maar ook op de dag(en) van het evenement bereikbaar te zijn om informatie te kunnen verstrekken. Voor B/C-evenementen is dit verplicht.

Ook is de organisator verantwoordelijk voor communicatie richting bezoekers, voor, tijdens en eventueel na afloop van het festival, om ervoor te zorgen dat bezoekers op de hoogte zijn van maatregelen en ontwikkelingen en goed geïnformeerd zijn over het evenement.

5. Gemeentelijke ondersteuning

5.1 Inzet van materiaal en personeel

Het organiseren van een evenement in een woonkern heeft invloed op het beheer van de buitenruimte, dat gericht is op schoon, heel en veilig. Het beheren van de buitenruimte brengt kosten met zich mee. De zorg voor het beheer is primair de taak van de gemeente. Bij evenementen die plaatsvinden buiten de bebouwde kom is dit van toepassing op het Waterschap Hollandse-Delta.

 

Vanuit de beheersrol levert de gemeente, voor zover beschikbaar, een aantal faciliteiten aan organisatoren van evenementen, waarvan de kosten niet in rekening worden gebracht. Hierbij moet gedacht worden aan: afsluitmateriaal, dranghekken, (verkeers-)borden en containers. Bij het beschikbaar stellen van materialen maakt de gemeente geen onderscheid naar verschillende evenementen, qua doelstelling en soort.

5.2 Inzet van materiaal en personeel

Op een aantal plaatsen in de woonkernen Oostvoorne en Rockanje zijn stroomkasten voor het houden van evenementen geplaatst. In Oostvoorne zijn deze gezamenlijk met de middenstand neergezet. Er vindt geen verrekening van deze stroomkosten plaats. Op het evenemententerrein aan de Drenkeling te Rockanje is momenteel geen stroomvoorziening. In het kader van een toekomstige ontwikkeling van bouwplan Drenkeling is deze voorziening niet geplaatst. Indien besloten wordt om het evenemententerrein aan de Drenkeling te verplaatsen, zal de gemeenteraad verzocht worden krediet beschikbaar te stellen voor het realiseren van de stroomvoorziening op de nieuwe locatie.

5.3 Inzet van materiaal en personeel

Evenementenorganisatoren kunnen gebruik maken van materialen van de gemeente. De gemeente levert hiermee een bijdrage aan evenementen. Het gaat hierbij om het volgende:

 • a.

  Dranghekken;

 • b.

  Afzettingen;

 • c.

  Afvalbakken, met een maximum van 15 stuks.

   

Organisatoren kunnen bij het aanvragen van de evenementenvergunning op het formulier aangeven welke diensten ze gebruik van willen maken. Uitgangspunt is dat de gemeente in principe de materialen gegroepeerd ter plaatse aanlevert. De organisator draagt zorg voor de plaatsing van de materialen, na instructie door de gemeente en zetten de materialen gegroepeerd volgens de instructie terug na afloop van het evenement. De gemeente verwijdert de materialen op de eerst volgende werkdag na het gehouden evenement. Door de genoemde ondersteuning kunnen evenementen verantwoord en dus veilig plaatsvinden. De gemeente vraagt voor leveren van de materialen en de daarvoor benodigde capaciteit van gemeentepersoneel geen bijdrage aan de evenementorganisator. De voornoemde levering geldt voor zover de voorraad van de gemeente strekt. De organisator is voor de geleverde materialen verantwoordelijk.

Schoonmaken van het evenemententerrein is primair de verantwoordelijkheid van de organisator. Indien de organisator van een evenement hieraan niet voldoet, zal het schoonmaken plaatsvinden door de gemeente, voor rekening van de organisatoren. De organisatie heeft 24 uur om het evenemententerrein schoon op te leveren.

6. Toezicht en handhaving

De organisator is tijdens de opbouw, tijdens het evenement en tijdens de afbouw verantwoordelijk voor de naleving op de vergunningsvoorschriften. De organisator is verantwoordelijk voor een goed en veilig verloop van het evenement. Indien de organisator zijn verantwoordelijkheid niet neemt en de vergunningsvoorschriften overtreedt, kunnen er consequenties aan verbonden worden. Een maatregel kan variëren van een bestuurlijke waarschuwing, tot onmiddellijke stillegging van het evenement. In beginsel wordt na constatering van een overtreding eerst gewaarschuwd met het doel de situatie te herstellen.

Afhankelijk van de ernst en aard van de geconstateerde overtreding of het niet nakomen van een afspraak of afspraken beslist de burgemeester welke bestuurlijke maatregel hij passend acht.

6.1 Toezicht

Per evenement wordt bekeken of de risico’s zodanig zijn dat er toezicht tijdens opbouw van het evenement, gedurende het evenement of bij afbouw nodig is. Dit toezicht wordt vanuit de gemeente in samenspraak met de politie, VRR en DCMR georganiseerd. Elke toezichthouder houdt toezicht op naleving van de regels op zijn eigen terrein. De toezichthouders spreken onderling af wie wanneer, waarop toezicht gaat houden. De organisator wijst een contactpersoon aan die aanwezig of bereikbaar is voor de toezichthouders. Jaarlijks wordt door de gemeente in overleg met de DCMR besloten welke evenementen gecontroleerd worden op handhaving van de gestelde geluidsvoorschriften.

6.2 Handhaving en gevolgen van overtreding

Voor het goede verloop van een evenement is medewerking van alle betrokkenen nodig. Daarbij wordt vooral een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van organisatoren. Waar nodig zullen bevoegde instanties en/of gemeentefunctionarissen actief optreden. Bij constatering van overtreding van één of meer vergunningvoorschriften wordt de organisator gewaarschuwd of wordt er direct een proces-verbaal opgemaakt.

 

Bevoegdheden burgemeester

De burgemeester verleent de vergunning op basis van de APV. De burgemeester beschikt over een scala aan bestuurlijke middelen om de openbare orde en veiligheid te beschermen.

 

Bestuurlijke waarschuwing

De burgemeester kan besluiten tot het geven van een bestuurlijke waarschuwing. De organisator wordt dan te kennen gegeven dat hij in overtreding is geweest. In een bestuurlijke waarschuwing kan ook opgenomen worden dat de burgemeester bij een overtreding bij het volgende evenement over kan gaan tot een bestuurlijke maatregel. De bestuurlijke waarschuwing zelf is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hiertegen kan ook geen bezwaar gemaakt worden.

 

Last onder bestuursdwang en kostenverhaal (art.5.25 Awb)

De burgemeester kan besluiten tot toepassing van bestuursdwang. Dit betekent dat de organisatie de gelegenheid krijgt om het gebrek/overtreding te herstellen. Indien de organisator dit niet zelf doet, kan door de burgemeester een einde wordt gemaakt aan de overtreding van de vergunningsvoorschriften. In dat geval kunnen eventuele kosten die gemaakt worden in verband met het toepassen van spoedeisende bestuursdwang op de organisator verhaald worden. Deze kosten bestaan uit materiële kosten (bijvoorbeeld het plaatsen van hekwerk), personele kosten (inzet betrokken medewerkers) en administratieve kosten (het behandelen van de procedure). Herstel door betreffende organisatie is afhankelijk van capaciteit bij constatering van de overtreding. In beginstel geldt de regel dat bestuursdwang daar wordt toegepast waar de ernst van de situatie hier om vraagt.

 

Last onder dwangsom (art.5.32 Awb)

De burgemeester kan besluiten tot het opleggen van een last onder dwangsom. Bij een last onder dwangsom wordt aan de organisator een termijn gegeven om de overtreding alsnog ongedaan te maken. Indien dit niet binnen de gegeven termijn gebeurt, wordt de dwangsom verbeurd.

Een last onder dwangsom kan ook worden opgelegd om herhaling te voorkomen, wanneer aanleiding is om te veronderstellen dat de organisator opnieuw in overtreding zal gaan.

Aanleiding voor deze veronderstelling kunnen uitlatingen van de organisator zijn, het eerder vertoonde naleefgedrag van de organisator, het bij herhaling overtreden van voorschriften en uitzonderlijke omstandigheden die het begaan van overtredingen waarschijnlijk maken.

 

(Gedeeltelijk) intrekken van de vergunning (art. 2.25 APV)

Bij het niet nakomen van de vergunningsvoorschriften waarbij er grote risico’s zijn voor de openbare orde en veiligheid, kan de burgemeester besluiten (een deel van) de vergunning al dan niet tijdelijk in te trekken en het evenement te beëindigen. Ook kunnen er aanvullende beperkende voorwaarden worden opgelegd (bv. verkleinen terrein, het maximum aantal bezoekers bijstellen). Ook kan de start van een evenement opgeschort worden of kan het schenken van alcohol (tijdelijk) worden stopgezet. Dit laatste is mogelijk op basis van artikel 21 van de Drank- en Horecawet die voorschrijft dat bij een vermoeden van verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid de verstrekking van alcohol stopgezet kan worden.

 

Bijlage 1 Locatieprofielen Westvoorne

 

Locatieprofiel evenementen Oostvoorne De Hofwei

 

1. Identiteit van de locatie

De Hofwei is een terrein gelegen aan de Hoflaan in Oostvoorne. Het terrein ligt naast het oude gemeentehuis en is centraal gelegen in de dorpskern Oostvoorne.

 

1.1 Ambitie / ontwikkelingen

De Hofwei is een groene locatie met gras als ondergrond en heeft de ambiance van een bosrijke omgeving.

 

1.2 Gewenste programmering

 • Zowel dag- als avondprogrammering tot uiterlijk 22.00 uur. Met uitzondering van de al bestaande evenementen.

 • Veel geluid is niet altijd noodzakelijk, er zijn ook andersoortige evenementen mogelijk. Denk aan culinair evenement, kerstmarkt, kleinschalige sportactiviteiten.

 • De locatie kan in beperkte mate gebruikt worden voor grootschalige muziekevenementen.

   

Het plein leent zich met name voor kleinschalige evenementen waarbij het geluid ondergeschikt is aan het evenement. Denk aan de markten, braderieën en sportactiviteiten. Evenementen die overdag plaatsvinden tot 18.00 uur, muziek (optredens).

 

1.2.1. Bekende evenementen

De locatie staat bekend om de volgende evenementen die jaarlijks gehouden worden:

 

 • Bos & Burchtfair

 • Buytenlust festival

 • Paaskermis

 • Vuurwerkshow Oostvoorne

 • Diverse braderieën

   

Tevens wordt de locatie gebruikt ten behoeve van parkeerlocatie bij voetbalevenementen en de ½ marathon van Oostvoorne.

 

1.3 Omgeving

Het terrein ligt in de woonkern van Oostvoorne. Aan en in de nabijheid van de locatie zijn woningen en bedrijven waarmee rekening moet worden gehouden.

 

2. Beheersaspecten

2.1 Veiligheid

 • De bruto oppervlakte van de locatie is 4.450m2.

 • Het terrein is vierkant / rechthoekig en glooiend.

 • Afhankelijk van het type evenement en het plaatsen van objecten zoals podia, tenten, toiletvoorzieningen, attributen etc. wordt het maximum aantal bezoekers bepaald.

 • De locatie is goed bereikbaar voor nood- en hulpdiensten via de Noordweg, Zwartelaan, Hoflaan en de Kerkweg / Dorpsplein.

 • Er zijn vluchtmogelijkheden richting de Noordweg, Zwartelaan, Burgemeester Letteweg, en het omliggende gebied.

 • Parkeren in de nabije omgeving is niet mogelijk. Parkeergelegenheid in de omgeving is aan de Ruy of voetbalvereniging OVV.

 • Er is geen cameratoezicht aanwezig.

 • Calamiteitenverlichting is niet standaard aanwezig.

 • De omwonenden moeten door de organisator geïnformeerd worden.

   

2.2 Geluid

De Hofwei is openbaar gebied. De locatie ligt in de dorpskern van Oostvoorne met in de directe omgeving bewoners. Het geluidsbeleid bij evenementen maakt onderscheidt in vijf type evenementen met daarbij behorende geluidsnormen. Bij de aanvraag van een evenementenvergunning kan de gemeente aan de DCMR vragen om maatwerk advies op te stellen, welke opgenomen wordt in de vergunning. Indien geen maatwerk advies wordt gevraagd dan gelden de ‘algemene’ geluidsnormen afkomstig uit het geluidsbeleid.

 

 

Type

Omschrijving

Geluidsbron

Afstand [m]

Geluids-niveau [dB(A)]

Geluids-niveau [dB(C)]

Type I

Markten en braderieën

Achtergrondmuziek

5

70

-

 

 

Kleinschalig live-muziek

10

80

90

 

 

Aggregaten

5

80

-

Type II

Optochten

Mobiele omroepinstallaties

5

85

95

 

 

Muziek op auto’s

5

90

100

Type III

Sportevenementen

Vaste omroepinstallaties

5

85

95

 

 

 

Achtergrondmuziek

5

90

-

Type IV

Kermissen en ijsbanen

Vaste omroepinstallaties

5

90

100

 

 

Versterkte muziek

5

95

105

 

 

Aggregaten en koelmachines

5

70

-

Type V

Live-concerten, Feesten in de buitenlucht of een tent

Versterkte muziek voor 100-200 man

10

95

105

 

 

Versterkte muziek voor 500-1.000 man

25

95

105

 

 

Versterkte muziek voor > 1.000 man

25

100

110

 

2.3 Overige wetgeving

Het evenemententerrein ligt in de bebouwde kom. De locatie is daarnaast direct naast het Natura 2000 gebied gelegen.

 

 

3. Fysieke aspecten

3.1 Parkeren en verkeer

 • Parkeren bij grotere evenementen niet mogelijk. Uitvalmogelijkheid is aan de Ruy en voetbalvereniging OVV.

 • Dichtstbijzijnde bushalte is gelegen aan De Ruy. Gemiddeld 5 minuten lopen.

 • Er zijn geen fietsenstallingen aanwezig.

 • Bij het gebruik maken van het terrein dienen verkeersmaatregelen genomen te worden om het terrein af te zetten.

 • Afhankelijk van de grootte en type evenement is inzet van verkeersregelaars nodig.

   

3.2 Openbare ruimtes

 • Ondergrond is van gras.

 • De gebruiker dient te beschikken over geldige vergunningen en/of ontheffingen.

 • Afhankelijk van het type evenement vindt een voor- en naschouw plaats. Neem hiervoor contact op met Team Wegen en Riolering.

 • Er mag geen beschadiging, vernieling of verdichting plaatsvinden.

 • Er mogen geen bevestigingen gemaakt worden aan bomen en/of verharding.

 • Geen voorzieningen (bij)plaatsen na of buiten de afspraak.

 • Er zijn geen sanitaire voorzieningen aanwezig.

 • Er is water en elektra voorziening aanwezig via het voormalig gemeentehuis.

 • Organisator is verantwoordelijk voor het schoon en schadevrij opleveren van het terrein. Eventuele herstelkosten worden verhaald op de organisator.

   

3.3 Lozingspunten

Geen voorzieningen voor de afvoer van mobiele toiletgroepen.

 

3.4. Overige aandachtspunten

 

Bewonersbelangen, overige belanghebbenden en informatieverspreiding

De organisatie van een evenement informeert de omwonenden over het evenement. Dit gebeurt uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan het evenement en bevat de volgende gegevens: datum, tijden, soort evenement en telefonische bereikbaarheid van de organisatie voor, tijdens en na evenement. De volgende straten ontvangen in ieder geval deze informatie:

 • Hoflaan

 • Dorpsplein

 • Jacoba van Beierenlaan

 • Noordweg

 • Burgemeester Letteweg

   

Samenvatting instructies organisator

 • 1.

  Zorg ervoor dat het evenement plaatsvindt binnen alle kaders die zijn gesteld in de evenementenvergunning en dit locatieprofiel.

 • 2.

  Afhankelijk van het type evenementen zal een voor- en naschouw van het evenemententerrein plaatsvinden met de gemeente.

 • 3.

  Regel het opruimen van het terrein.

 • 4.

  Zorg voor communicatie met omwonenden.

 • 5.

  Zorg voor optimale telefonische bereikbaarheid voor, tijdens en na het evenement.

 • 6.

  Houd rekening met de maximale geluidsnormen en verlichtingseisen bij het evenement.

 • 7.

  Zorg voor afdoende verkeersmaatregelen in de vorm van hekken/borden en/of verkeersregelaars.

 

 

Locatieprofiel evenementen

Oostvoorne Dorpsplein

 

1. Identiteit van de locatie

Het Dorpsplein in Oostvoorne is een plein gelegen aan het Dorpsplein, tussen de Hoflaan en de Burgemeester Letteweg te Oostvoorne. Het terrein grenst aan diverse winkelierspanden en een aantal woningen c.q. appartementen.

 

1.1 Ambitie / ontwikkelingen

Het Dorsplein staat bekend als de locatie waar iedere woensdag de markt plaatsvindt. Het plein staat op de planning voor wat betreft een herinrichting. Onduidelijk is hoe de toekomstige situatie van het Dorpsplein zich zal verhouden tot de mogelijke evenementen.

 

1.2 Gewenste programmering

 • Zowel dag- als avondprogrammering tot uiterlijk 22.00 uur met uitzondering van de al bestaande evenementen.

 • Op woensdagen geen evenementen mogelijk in verband met de weekmarkt.

 • Veel geluid is niet altijd noodzakelijk, er zijn ook andersoortige evenementen mogelijk. Denk aan culinair evenement, kerstmarkt, kleinschalige sportactiviteiten.

 • De locatie kan in zeer beperkte mate gebruikt worden voor kleinschalige muziekevenementen.

   

Het plein leent zich met name voor kleinschalige evenementen die gericht zijn op culturele activiteiten.

 

1.2.1. Bekende evenementen

De locatie staat bekend om de volgende evenementen die jaarlijks gehouden worden:

 • Wielerronde Oostvoorne

 • Burchtfeesten

 • Rommelmarkten

   

1.3 Omgeving

Het terrein ligt in de woonkern van Oostvoorne. Aan en in de nabijheid van het plein zijn woningen waarmee rekening moet worden gehouden.

 

2. Beheersaspecten 

2.1 Veiligheid

 • De bruto oppervlakte van de locatie is 1730m2.

 • Afhankelijk van het type evenement en het plaatsen van objecten zoals podia, tenten, toiletvoorzieningen, attributen etc. wordt het maximum aantal bezoekers bepaald.

 • De locatie is goed bereikbaar voor nood- en hulpdiensten via de Burgemeester Letteweg en de Hoflaan.

 • Er zijn vluchtmogelijkheden richting Hoflaan, Burgemeester Letteweg, Kerkplein en de Elisabethhof.

 • Parkeren in de nabije omgeving is mogelijk (De Ruy). De bus stopt eveneens aan de Ruy.

 • Er is geen cameratoezicht aanwezig.

 • Calamiteitenverlichting is niet standaard aanwezig.

 • Direct naast het terrein staan woningen en winkels; de omwonenden en ondernemers moeten geïnformeerd worden.

   

2.2 Geluid

Het Dorpsplein is openbaar gebied. De locatie ligt in de dorpskern en direct naast bewoners en winkeliers. Het geluidsbeleid bij evenementen maakt onderscheidt in vijf type evenementen met daarbij behorende geluidsnormen. Bij de aanvraag van een evenementenvergunning kan de gemeente aan de DCMR vragen om maatwerk advies op te stellen, welke opgenomen wordt in de vergunning. Indien geen maatwerk advies wordt gevraagd dan gelden de ‘algemene’ geluidsnormen afkomstig uit het geluidsbeleid.

 

Type

Omschrijving

Geluidsbron

Afstand [m]

Geluids-niveau [dB(A)]

Geluids-niveau [dB(C)]

Type I

Markten en braderieën

Achtergrondmuziek

5

70

-

 

 

Kleinschalig live-muziek

10

80

90

 

 

Aggregaten

5

80

-

Type II

Optochten

Mobiele omroepinstallaties

5

85

95

 

 

Muziek op auto’s

5

90

100

Type III

Sportevenementen

Vaste omroepinstallaties

5

85

95

 

 

Achtergrondmuziek

5

90

-

Type IV

Kermissen en ijsbanen

Vaste omroepinstallaties

5

90

100

 

 

Versterkte muziek

5

95

105

 

 

Aggregaten en koelmachines

5

70

-

Type V

Live-concerten, Feesten in de buitenlucht of een tent

Versterkte muziek voor 100-200 man

10

95

105

 

 

Versterkte muziek voor 500-1.000 man

25

95

105

 

 

Versterkte muziek voor > 1.000 man

25

100

110

 

2.3 Overige wetgeving

Het evenemententerrein ligt in de bebouwde kom. De locatie is daarnaast direct naast het Natura 2000 gebied gelegen

 

 

1. Fysieke aspecten

3.1 Parkeren en verkeer

 • Parkeren in de nabije omgeving is mogelijk.  

 • Nabij het terrein is een bushalte (de Ruy).  

 • Bij het gebruik maken van het terrein dienen verkeersmaatregelen genomen te worden om het terrein af te zetten.

 • Afhankelijk van de grootte en type evenement is inzet van•

  verkeersregelaars nodig.

 • Het terrein is niet volledig vlak en deels onverhard.

   

3.2 Openbare ruimtes

 • De ondergrond betreft een combinatie van onverhard en verhard (bestrating).

 • De gebruiker dient te beschikken over geldige vergunningen en/of ontheffingen.

 • Afhankelijk van het type evenement vindt een voor- en naschouw plaats. Neem hiervoor contact op met Team Wegen en Riolering.

 • Er mag geen beschadiging, vernieling of verdichting plaatsvinden.

 • Er mogen geen bevestigingen gemaakt worden aan bomen en/of verharding.

 • Geen voorzieningen (bij)plaatsen na of buiten de afspraak.

 • Er zijn geen sanitaire voorzieningen aanwezig.

 • Er is water en elektra voorziening aanwezig.

 • Organisator is verantwoordelijk voor het schoon en schadevrij opleveren van het terrein. Eventuele herstelkosten worden verhaald op de organisator.

 • Op het Dorpsplein staan enkele objecten, zoals bomen, plantenbakken, lantaarnpalen en dergelijke.

   

3.3 Lozingspunten

Geen voorzieningen voor de afvoer van mobiele toiletgroepen.

 

3.4. Overige aandachtspunten

Bewonersbelangen, overige belanghebbenden en informatieverspreiding

De organisatie van een evenement informeert de omwonenden over het evenement. Dit gebeurt uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan het evenement en bevat de volgende gegevens: datum, tijden, soort evenement en telefonische bereikbaarheid van de organisatie voor, tijdens en na evenement. De volgende straten ontvangen in ieder geval deze informatie:

 • Burgemeester Letteweg

 • Dorpsplein

 • Hoflaan

 • Kerkplein

 • Mildenburglaan

 • Jacoba van Beierenlaan

 • Zwartelaan

 • Elisabethhof

 

Samenvatting instructies organisator

 • 1.

  Zorg ervoor dat het evenement plaatsvindt binnen alle kaders die zijn gesteld in de evenementenvergunning en dit locatieprofiel.

 • 2.

  Afhankelijk van het type evenementen zal een voor- en naschouw van het evenemententerrein plaatsvinden met de gemeente.

 • 3.

  Regel het opruimen van het terrein.

 • 4.

  Zorg voor communicatie met omwonenden.

 • 5.

  Zorg voor optimale telefonische bereikbaarheid voor, tijdens en na het evenement.

 • 6.

  Houd rekening met de maximale geluidsnormen en verlichtingseisen bij het evenement.

 • 7.

  Zorg voor afdoende verkeersmaatregelen in de vorm van hekken/borden en/of verkeersregelaars

 

 

Locatieprofiel evenementen

Oostvoorne Elisabethhof

 

1. Identiteit van de locatie

De Elisabethhof in Oostvoorne is een plein gelegen aan de Elisabethhof, tussen de Ruy en de Burgemeester Letteweg te Oostvoorne. Het terrein bevind zich tussen een viertal appartementencomplexen.

 

1.1 Ambitie / ontwikkelingen

Er zijn geen toekomstige ontwikkelplannen voor de Elisabethhof.

 

1.2 Gewenste programmering

 • Zowel dag- als avondprogrammering tot uiterlijk 22.00 uur.

 • Uitzondering hierop is de Profwielerronde Oostvoorne.

 • Veel geluid is slechts beperkt mogelijk, er zijn ook andersoortige evenementen mogelijk. Denk aan culinair evenement, kerstmarkt, kleinschalige sportactiviteiten.

 • De locatie kan in zeer beperkte mate gebruikt worden voor kleinschalige muziekevenementen.

   

Het plein leent zich met name voor kleinschalige evenementen die gericht zijn op culturele activiteiten.

 

1.2.1. Bekende evenementen

De locatie staat uitsluitend bekend om het volgende evenement die jaarlijks (gedeeltelijk) op dit terrein gehouden wordt:

 • Wielerronde Oostvoorne

   

1.3 Omgeving

Het terrein ligt in de woonkern van Oostvoorne. Direct naast het terrein liggen diverse woningen en appartementen waarmee rekening moet worden gehouden.

 

2. Beheersaspecten 

2.1 Veiligheid

 • De bruto oppervlakte van de locatie is 1550m2.

 • Afhankelijk van het type evenement en het plaatsen van objecten zoals podia, tenten, toiletvoorzieningen, attributen etc. wordt het maximum aantal bezoekers bepaald.

 • De locatie is uitsluitend bereikbaar voor nood- en hulpdiensten via de Burgemeester Letteweg per voertuig. Vanaf de Ruy zijn er mogelijkheden om per trap of fietspad het terrein te bereiken.

 • Er zijn vluchtmogelijkheden richting het Dorpsplein, Burgemeester Letteweg, en de Ruy

 • Parkeren in de nabije omgeving is mogelijk (De Ruy). De bus stopt eveneens aan de Ruy.

 • Er is geen cameratoezicht aanwezig.

 • Calamiteitenverlichting is niet standaard aanwezig.

 • Direct naast het terrein staan woningen; de omwonenden moeten geïnformeerd worden.

   

2.2 Geluid

De Elisabethhof is openbaar gebied. De locatie ligt in de dorpskern en direct naast bewoners. Het geluidsbeleid bij evenementen maakt onderscheidt in vijf type evenementen met daarbij behorende geluidsnormen. Bij de aanvraag van een evenementenvergunning kan de gemeente aan de DCMR vragen om maatwerk advies op te stellen, welke opgenomen wordt in de vergunning. Indien geen maatwerk advies wordt gevraagd dan gelden de ‘algemene’ geluidsnormen afkomstig uit het geluidsbeleid.

 

Type

Omschrijving

Geluidsbron

Afstand [m]

Geluids-niveau [dB(A)]

Geluids-niveau [dB(C)]

Type I

Markten en braderieën

Achtergrondmuziek

5

70

-

 

 

Kleinschalig live-muziek

10

80

90

 

 

Aggregaten

5

80

-

Type II

Optochten

Mobiele omroepinstallaties

5

85

95

 

 

Muziek op auto’s

5

90

100

Type III

Sportevenementen

Vaste omroepinstallaties

5

85

95

 

 

Achtergrondmuziek

5

90

-

Type IV

Kermissen en ijsbanen

Vaste omroepinstallatie

5

90

100

 

 

Versterkte muziek

5

95

105

 

 

Aggregaten en koelmachines

5

70

-

Type V

Live-concerten, Feesten in de buitenlucht of een tent

Versterkte muziek voor 100-200 man

10

95

105

 

 

Versterkte muziek voor 500-1.000 man

25

95

105

 

 

Versterkte muziek voor > 1.000 man

25

100

110

 

2.3 Overige wetgeving

Het evenemententerrein ligt in de bebouwde kom. De locatie is daarnaast direct naast het Natura 2000 gebied gelegen.

 

 

3. Fysieke aspecten

3.1 Parkeren en verkeer

 • Parkeren in de nabije omgeving is mogelijk.  

 • Nabij het terrein is een bushalte (de Ruy).  

 • Bij het gebruik maken van het terrein dienen verkeersmaatregelen genomen te worden om het terrein af te zetten.

 • Afhankelijk van de grootte en type evenement is inzet van verkeersregelaars nodig.

 • Het terrein is volledig verhard maar er bevinden zich obstakels op het terrein (vaste plantenbakken).

   

3.2 Openbare ruimtes

 • De ondergrond betreft een elementenverharding.

 • De gebruiker dient te beschikken over geldige vergunningen en/of ontheffingen.

 • Er vindt voor- en naschouw plaats. Neem hiervoor contact op met Team Wegen en Riolering.

 • Er mag geen beschadiging, vernieling of verdichting plaatsvinden.

 • Er mogen geen bevestigingen gemaakt worden aan bomen en/of verharding.

 • Geen voorzieningen (bij)plaatsen na of buiten de afspraak.

 • Er zijn geen sanitaire voorzieningen aanwezig.

 • Er is een water en elektra voorziening aanwezig.

 • Organisator is verantwoordelijk voor het schoon en schadevrij opleveren van het terrein. Eventuele herstelkosten worden verhaald op de organisator.

 • Op de Elisabethhof staan objecten, zoals vaste plantenbakken.

   

3.3 Lozingspunten

Geen voorzieningen voor de afvoer van mobiele toiletgroepen.

 

3.4. Overige aandachtspunten

 

Bewonersbelangen, overige belanghebbenden en informatieverspreiding

De organisatie van een evenement informeert de omwonenden over het evenement. Dit gebeurt uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan het evenement en bevat de volgende gegevens: datum, tijden, soort evenement en telefonische bereikbaarheid van de organisatie voor, tijdens en na evenement. De volgende straten ontvangen in ieder geval deze informatie:

 • Elisabethhof

 • Dorpsplein

 • Burgemeester Letteweg

 • De Ruy (tussen Ridderhof en Stationsweg)

 

Samenvatting instructies organisator

 • 1.

  Zorg ervoor dat het evenement plaatsvindt binnen alle kaders die zijn gesteld in de evenementenvergunning en dit locatieprofiel.

 • 2.

  Afhankelijk van het type evenementen zal een voor- en naschouw van het evenemententerrein plaatsvinden met de gemeente.

 • 3.

  Regel het opruimen van het terrein.

 • 4.

  Zorg voor communicatie met omwonenden.

 • 5.

  Zorg voor optimale telefonische bereikbaarheid voor, tijdens en na het evenement.

 • 6.

  Houd rekening met de maximale geluidsnormen en verlichtingseisen bij het evenement.

 • 7.

  Zorg voor afdoende verkeersmaatregelen in de vorm van hekken/borden en/of verkeersregelaars

 

 

Locatieprofiel evenementen Oostvoorne Oostvoornse Meer

 

1. Identiteit van de locatie

Het terrein van het Oostvoornse Meer omvat het parkeerterrein en een gedeelte van het strand aan de Noordoever van het Oostvoornse Meer.

 

1.1 Ambitie / ontwikkelingen

Het Oostvoornse Meer is een terrein waar sprake is van dagrecreatie en op kleine schaal ook ruimte is voor verblijfrecreatie.

 

1.2 Gewenste programmering

 • Zowel dag- als avondprogrammering tot uiterlijk 01.00 uur.

 • Veel geluid is niet altijd noodzakelijk, er zijn ook andersoortige evenementen mogelijk. Denk aan culinair evenement, kerstmarkt, kleinschalige sportactiviteiten.

 • De locatie kan gebruikt worden voor grootschalige muziekevenementen.

   

De locatie leent zich voor evenementen gericht op culturele en sport activiteiten. Onder bepaalde voorwaarden is de locatie geschikt voor muziekevenementen. Omdat de overkant van het Oostvoornse Meer Natura 2000 gebied betreft zal hier wel een beperking op zitten in verband met geluid.  

 

1.2.1. Bekende evenementen

De locatie staat bekend om de volgende evenementen die jaarlijks gehouden worden:

 • Duikevenementen

 • Kleine sportevenementen

   

1.3 Omgeving

Het terrein langs de N15. Er zijn in de nabijheid geen woningen. Aan het terrein zijn twee ondernemingen gevestigd, te weten een duikschool en surfschool.  

 

2. Beheersaspecten 

2.1 Veiligheid

 • De bruto oppervlakte van de locatie is 12.000m2.

 • Afhankelijk van het type evenement en het plaatsen van objecten zoals podia, tenten, toiletvoorzieningen, attributen etc. wordt het maximum aantal bezoekers bepaald.

 • De locatie is goed bereikbaar voor nood- en hulpdiensten via de Noordoever van het Oostvoornse Meer.

 • Er zijn vluchtmogelijkheden richting de A15 en via verharde fietspaden.

 • Afhankelijk van wat van het evenemententerrein wordt gebruikt, blijft er voldoende parkeerruimte over.  

 • Er is geen cameratoezicht aanwezig.

 • Calamiteitenverlichting is niet standaard aanwezig.

 

2.2 Geluid

De Noordoever van het Oostvoornse Meer is openbaar gebied. Het geluidsbeleid bij evenementen maakt onderscheidt in vijf type evenementen met daarbij behorende geluidsnormen. Bij de aanvraag van een evenementenvergunning kan de gemeente aan de DCMR vragen om maatwerk advies op te stellen, welke opgenomen wordt in de vergunning. Indien geen maatwerk advies wordt gevraagd dan gelden de ‘algemene’ geluidsnormen afkomstig uit het geluidsbeleid.

 

Type

Omschrijving

Geluidsbron

Afstand [m]

Geluids-niveau [dB(A)]

Geluids-niveau [dB(C)]

Type I

Markten en braderieën

Achtergrondmuziek

5

70

-

 

 

Kleinschalig live-muziek

10

80

90

 

 

Aggregaten

5

80

-

Type II

Optochten

Mobiele omroepinstallaties

5

85

95

 

 

Muziek op auto’s

5

90

100

Type III

Sportevenementen

Vaste omroepinstallaties

5

85

95

 

 

Achtergrondmuziek

5

90

-

Type IV

Kermissen en ijsbanen

Vaste omroepinstallaties

5

90

100

 

 

Versterkte muziek

5

95

105

 

 

Aggregaten en koelmachines

5

70

-

Type V

Live-concerten, Feesten in de buitenlucht of een tent

Versterkte muziek voor 100-200 man

10

95

105

 

 

Versterkte muziek voor 500-1.000 man

25

95

105

 

 

Versterkte muziek voor > 1.000 man

25

100

110

 

2.3 Overige wetgeving

Het evenemententerrein ligt buiten de bebouwde kom. Waterschap en Staatsbosbeheer zijn partijen die betrokken moeten worden bij het organiseren van eventuele evenementen.

 

De locatie zelf valt niet in Natura 2000 gebied, maar de overkant van het meer is Natura 2000 gebied. Muziekevenementen dienen hier rekening mee te houden.

 

 

3. Fysieke aspecten

3.1 Parkeren en verkeer

 • Parkeren bij evenementen mogelijk afhankelijk van hoeveel en welk deel van het terrein gebruikt wordt.

 • De locatie is niet bereikbaar via openbaar vervoer.  

 • Er zijn geen fietsenstallingen aanwezig.

 • Er zijn weinig/geen extra uitvalmogelijkheden voor gemotoriseerd verkeer op meer dan 2 wielen.

 • Afhankelijk van de grootte en type evenement is inzet van verkeersregelaars nodig.

   

3.2 Openbare ruimtes

 • De ondergrond is deels verhard en deels onverhard.

 • De gebruiker dient te beschikken over geldige vergunningen en/of ontheffingen.

 • Afhankelijk van het type evenement vindt een voor- en naschouw plaats. Neem hiervoor contact op met team Wegen en Riolering.

 • Er mag geen beschadiging, vernieling of verdichting plaatsvinden.

 • Er mogen geen bevestigingen gemaakt worden aan bomen en/of verharding.

 • Geen voorzieningen (bij)plaatsen na of buiten de afspraak.

 • Er zijn geen sanitaire voorzieningen aanwezig.

 • Er is geen water en elektra voorziening aanwezig.

 • Organisator is verantwoordelijk voor het schoon en schadevrij opleveren van het terrein. Eventuele herstelkosten worden verhaald op de organisator.

   

3.3 Lozingspunten

Geen voorzieningen voor de afvoer van mobiele toiletgroepen.

 

3.4. Overige aandachtspunten

Bewonersbelangen, overige belanghebbenden en informatieverspreiding

De organisatie van een evenement informeert de ondernemers over het evenement. Dit gebeurt uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan het evenement en bevat de volgende gegevens: datum, tijden, soort evenement en telefonische bereikbaarheid van de organisatie voor, tijdens en na evenement.

 

Samenvatting instructies organisator

 • 1.

  Zorg ervoor dat het evenement plaatsvindt binnen alle kaders die zijn gesteld in de evenementenvergunning en dit locatieprofiel.

 • 2.

  Afhankelijk van het type evenementen zal een voor- en naschouw van het evenemententerrein plaatsvinden met de gemeente.

 • 3.

  Regel het opruimen van het terrein.

 • 4.

  Zorg voor communicatie met omwonenden.

 • 5.

  Zorg voor optimale telefonische bereikbaarheid voor, tijdens en na het evenement.

 • 6.

  Houd rekening met de maximale geluidsnormen en verlichtingseisen bij het evenement.

 • 7.

  Zorg voor afdoende verkeersmaatregelen in de vorm van hekken/borden en/of verkeersregelaars

 

 

Locatieprofiel evenementen

Oostvoorne Parkeerterrein aan Zee

 

1. Identiteit van de locatie

Het parkeerterrein aan Zee is gelegen aan de Strandweg te Oostvoorne en is volledig Natura 2000 gebied. Het terrein ligt midden in de natuur.

 

1.1 Ambitie / ontwikkelingen

De locatie staat bekend als een startpunt voor natuur- en duinwandelingen.

 

1.2 Gewenste programmering

 • Zowel dag- als avondprogrammering tot uiterlijk 22.00 uur.

 • Veel geluid is niet altijd noodzakelijk, er zijn ook andersoortige evenementen mogelijk. Denk aan culinair evenement, kerstmarkt, kleinschalige sportactiviteiten.

   

Het parkeerterrein leent zich goed voor kleinschalige evenementen gerichte op culturele activiteiten.

 

1.2.1. Bekende evenementen

De locatie staat nog bekend om jaarlijks terugkerende evenementen.

De locatie wordt wel gebruikt als leslocatie voor surfscholen en is een toeristisch overstappunt voor diverse wandel- en fietsroutes.

 

1.3 Omgeving

Het terrein ligt midden in het Natura 2000 gebied.  

 

2. Beheersaspecten 

2.1 Veiligheid

 • De bruto oppervlakte van de locatie is 3.050m2 + 5.100m2. De oppervlakte wordt gescheiden door een doorgaande weg.

 • Afhankelijk van het type evenement en het plaatsen van objecten zoals podia, tenten, toiletvoorzieningen, attributen etc. wordt het maximum aantal bezoekers bepaald.

 • De locatie is redelijk bereikbaar voor nood- en hulpdiensten via de Strandweg.

 • Er zijn vluchtmogelijkheden richting de Strandweg en Brielse Gatdam.

 • Parkeren is afhankelijk van hoeveel van het evenementterrein gebruikt wordt goed.  

 • Er is geen cameratoezicht aanwezig.

 • Calamiteitenverlichting is niet standaard aanwezig.

   

2.2 Geluid

Het parkeerterrein is openbaar gebied. De locatie ligt midden in Natura 2000 gebied. Het geluidsbeleid bij evenementen maakt onderscheidt in vijf type evenementen met daarbij behorende geluidsnormen. Bij de aanvraag van een evenementenvergunning kan de gemeente aan de DCMR vragen om maatwerk advies op te stellen, welke opgenomen wordt in de vergunning. Indien geen maatwerk advies wordt gevraagd dan gelden de ‘algemene’ geluidsnormen afkomstig uit het geluidsbeleid.

 

Type

Omschrijving

Geluidsbron

Afstand [m]

Geluids-niveau [dB(A)]

Geluids-niveau [dB(C)]

Type I

Markten en braderieën

Achtergrondmuziek

5

70

-

 

 

Kleinschalig live-muziek

10

80

90

 

 

Aggregaten

5

80

-

Type II

Optochten

Mobiele omroepinstallaties

5

85

95

 

 

Muziek op auto’s

5

90

100

Type III

Sportevenementen

Vaste omroepinstallaties

5

85

95

 

 

Achtergrondmuziek

5

90

-

Type IV

Kermissen en ijsbanen

Vaste omroepinstallaties

5

90

100

 

 

Versterkte muziek

5

95

105

 

 

Aggregaten en koelmachines

5

70

-

Type V

Live-concerten, Feesten in de buitenlucht of een tent

Versterkte muziek voor 100-200 man

10

95

105

 

 

Versterkte muziek voor 500-1.000 man

25

95

105

 

 

Versterkte muziek voor > 1.000 man

25

100

110

 

2.2 Overige wetgeving

Het evenemententerrein ligt buiten de bebouwde kom. De locatie ligt midden in het Natura 2000 gebied. Organisatoren die op deze locatie een evenement willen organiseren moeten eerst toestemming in het kader van de Wet natuurbescherming regelen: https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/wet-natuurbeschermin/toestemmingen-wet/toestemming/

 

 

3. Fysieke aspecten

3.1 Parkeren en verkeer

 • Parkeren bij grotere evenementen is mogelijk afhankelijk van hoeveel van het terrein gebruikt wordt voor het evenement.

 • Openbaar vervoer is geen mogelijkheid.

 • Er zijn geen fietsenstallingen aanwezig.

 • Bij het gebruik maken van het terrein dienen verkeersmaatregelen genomen te worden om het terrein af te zetten.

 • De Strandweg is in beheer van het Waterschap.

 • Het parkeerterrein valt onder het beheer van Staatsbosbeheer.

 • Afhankelijk van de grootte en type evenement is inzet van verkeersregelaars nodig.

   

3.2 Openbare ruimtes

 • De ondergrond is deels verhard en deels onverhard.

 • De gebruiker dient te beschikken over geldige vergunningen en/of ontheffingen.

 • Afhankelijk van het type evenement vindt een voor- en naschouw plaats. Neem hiervoor contact op met team Wegen en Riolering.

 • Er mag geen beschadiging, vernieling of verdichting plaatsvinden.

 • Er mogen geen bevestigingen gemaakt worden aan bomen en/of verharding.

 • Geen voorzieningen (bij)plaatsen na of buiten de afspraak.

 • Er zijn geen sanitaire voorzieningen aanwezig.

 • Er is geen water en elektra voorziening aanwezig.

 • Organisator is verantwoordelijk voor het schoon en schadevrij opleveren van het terrein. Eventuele herstelkosten worden verhaald op de organisator.

   

3.3 Lozingspunten

Geen voorzieningen voor de afvoer van mobiele toiletgroepen.

 

3.4. Overige aandachtspunten

Bewonersbelangen, overige belanghebbenden en informatieverspreiding

De organisatie van een evenement informeert de omwonenden over het evenement. Dit gebeurt uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan het evenement en bevat de volgende gegevens: datum, tijden, soort evenement en telefonische bereikbaarheid van de organisatie voor, tijdens en na evenement. De volgende straten ontvangen in ieder geval deze informatie:

 • Zeeweg (i.v.m. gebruik door verkeer)

  

Samenvatting instructies organisator

 • 1.

  Zorg ervoor dat het evenement plaatsvindt binnen alle kaders die zijn gesteld in de evenementenvergunning en dit locatieprofiel.

 • 2.

  Afhankelijk van het type evenementen zal een voor- en naschouw van het evenemententerrein plaatsvinden met de gemeente.

 • 3.

  Regel het opruimen van het terrein.

 • 4.

  Zorg voor communicatie met omwonenden.

 • 5.

  Zorg voor optimale telefonische bereikbaarheid voor, tijdens en na het evenement.

 • 6.

  Houd rekening met de maximale geluidsnormen en verlichtingseisen bij het evenement.

 • 7.

  Zorg voor afdoende verkeersmaatregelen in de vorm van hekken/borden en/of verkeersregelaars

 

Locatieprofiel evenementen

Oostvoorne Parkeerterrein OVV

 

1. Identiteit van de locatie

De locatie is een verhard parkeerterrein aan de Zwartelaan te Oostvoorne. Het terrein is langgerekt en grenst aan de voetbalvelden.

 

1.1 Ambitie / ontwikkelingen

De locatie is bekend als parkeerterrein voor de voetbalvereniging.

 

1.2 Gewenste programmering

 • Zowel dag- als avondprogrammering tot uiterlijk 22.00 uur.

 • Veel geluid is niet altijd noodzakelijk, er zijn ook andersoortige evenementen mogelijk. Denk aan culinair evenement, kerstmarkt, kleinschalige sportactiviteiten.

 • De locatie kan in beperkte mate gebruikt worden voor grootschalige muziekevenementen.

   

De locatie grenst direct aan Natura 2000 gebied.

 

1.2.1. Bekende evenementen

De locatie staat bekend om de volgende evenementen die jaarlijks gehouden worden:

 • Parkeren bij Halve van Oostvoorne

 • Parkeren bij Kermis (Pasen)

 • Parkeren bij Wielerronde

   

Incidenteel parkeren bij overige evenementen

 

1.3 Omgeving

Het terrein ligt buiten de woonkern van Oostvoorne. Aan en in de nabijheid van de locatie zijn woningen waarmee rekening moet worden gehouden.

 

Direct naast het terrein bevindt zich de voetbalvereniging Oostvoorne.

 

2. Beheersaspecten 

2.1 Veiligheid

 • De bruto oppervlakte van de locatie is 2.500m2.

 • Afhankelijk van het type evenement en het plaatsen van objecten zoals podia, tenten, toiletvoorzieningen, attributen etc. wordt het maximum aantal bezoekers bepaald.

 • De locatie is slecht bereikbaar voor nood- en hulpdiensten vanwege de eenzijdige ontsluiting via de Zwartelaan.

 • Er zijn vluchtmogelijkheden richting de Zwartelaan, Sportlaan en lopend naar de voetbalvelden.

 • Parkeren in de nabije omgeving is niet mogelijk. Parkeergelegenheid kan gecreëerd worden bij de Hofwei.

 • Er is geen cameratoezicht aanwezig.

 • Calamiteitenverlichting is niet standaard aanwezig.

 • Direct naast het terrein staan een aantal woningen; de omwonenden dienen door de organisator geïnformeerd te worden.

   

2.2 Geluid

De locatie is openbaar gebied. De locatie ligt vlakbij de dorpskern en direct naast een aantal bewoners van Oostvoorne. Het geluidsbeleid bij evenementen maakt onderscheidt in vijf type evenementen met daarbij behorende geluidsnormen. Bij de aanvraag van een evenementenvergunning kan de gemeente aan de DCMR vragen om maatwerk advies op te stellen, welke opgenomen wordt in de vergunning. Indien geen maatwerk advies wordt gevraagd dan gelden de ‘algemene’ geluidsnormen afkomstig uit het geluidsbeleid.

 

Type

Omschrijving

Geluidsbron

Afstand [m]

Geluids-niveau [dB(A)]

Geluids-niveau [dB(C)]

Type I

Markten en braderieën

Achtergrondmuziek

5

70

-

 

 

Kleinschalig live-muziek

10

80

90

 

 

Aggregaten

5

80

-

Type II

Optochten

Mobiele omroepinstallaties

5

85

95

 

 

Muziek op auto’s

5

90

100

Type III

Sportevenementen

Vaste omroepinstallaties

5

85

95

 

 

Achtergrondmuziek

5

90

-

Type IV

Kermissen en ijsbanen

Vaste omroepinstallaties

5

90

100

 

 

Versterkte muziek

5

95

105

 

 

Aggregaten en koelmachines

5

70

-

Type V

Live-concerten, Feesten in de buitenlucht of een tent

Versterkte muziek voor 100-200 man

10

95

105

 

 

Versterkte muziek voor 500-1.000 man

25

95

105

 

 

Versterkte muziek voor > 1.000 man

25

100

110

 

2.3 Overige wetgeving

Het evenemententerrein ligt in de bebouwde kom. De locatie is daarnaast direct naast het Natura 2000 gebied gelegen.

 

 

3. Fysieke aspecten

3.1 Parkeren en verkeer

 • Parkeren bij grotere evenementen niet mogelijk. Uitvalmogelijkheid is bij de Hofwei.

 • Dichtstbijzijnde bushalte is De Ruy. Gemiddeld 10-15 minuten lopen.

 • Er zijn geen fietsenstallingen aanwezig.

 • Bij het gebruik maken van het terrein dienen verkeersmaatregelen genomen te worden om het terrein af te zetten. Afhankelijk van de grootte van het evenement moet ook de Zwartelaan afgesloten worden voor verkeer.

 • Afhankelijk van de grootte en type evenement is inzet van verkeersregelaars nodig.

   

3.2 Openbare ruimtes

 • Geasfalteerde ondergrond.

 • De gebruiker dient te beschikken over geldige vergunningen en/of ontheffingen.

 • Afhankelijk van het type evenement vindt een voor- en naschouw plaats. Neem hiervoor contact op met team Wegen en Riolering.

 • Er mag geen beschadiging, vernieling of verdichting plaatsvinden.

 • Er mogen geen bevestigingen gemaakt worden aan bomen en/of verharding.

 • Geen voorzieningen (bij)plaatsen na of buiten de afspraak.

 • Er zijn geen sanitaire voorzieningen aanwezig.

 • Er is geen water en elektra voorziening aanwezig.

 • Organisator is verantwoordelijk voor het schoon en schadevrij opleveren van het terrein. Eventuele herstelkosten worden verhaald op de organisator.

   

3.3 Lozingspunten

Geen voorzieningen voor de afvoer van mobiele toiletgroepen.

 

3.4. Overige aandachtspunten

Bewonersbelangen, overige belanghebbenden en informatieverspreiding

De organisatie van een evenement informeert de omwonenden over het evenement. Dit gebeurt uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan het evenement en bevat de volgende gegevens: datum, tijden, soort evenement en telefonische bereikbaarheid van de organisatie voor, tijdens en na evenement. De volgende straten ontvangen in ieder geval deze informatie:

 • Zwartelaan

 • Sportlaan

 • Hoflaan

 • Noordhof

 • Noordweg

 • Jacoba van Beierenlaan

 

Samenvatting instructies organisator

 • 1.

  Zorg ervoor dat het evenement plaatsvindt binnen alle kaders die zijn gesteld in de evenementenvergunning en dit locatieprofiel.

 • 2.

  Afhankelijk van het type evenementen zal een voor- en naschouw van het evenemententerrein plaatsvinden met de gemeente.

 • 3.

  Regel het opruimen van het terrein.

 • 4.

  Zorg voor communicatie met omwonenden.

 • 5.

  Zorg voor optimale telefonische bereikbaarheid voor, tijdens en na het evenement.

 • 6.

  Houd rekening met de maximale geluidsnormen en verlichtingseisen bij het evenement.

 • 7.

  Zorg voor afdoende verkeersmaatregelen in de vorm van hekken/borden en/of verkeersregelaars.

 

 

Locatieprofiel evenementen

Oostvoorne Pinnepot

 

1. Identiteit van de locatie

De locatie is een verhard parkeerterrein op het industrieterrein de Pinnepot te Oostvoorne.

 

1.1 Ambitie / ontwikkelingen

De locatie staat bekend als locatie voor vrachtwagens om een stop te houden.

 

1.2 Gewenste programmering

 • Zowel dag- als avondprogrammering tot uiterlijk 01.00 uur.

 • Veel geluid is niet altijd noodzakelijk, er zijn ook andersoortige evenementen mogelijk. Denk aan culinair evenement, kerstmarkt, kleinschalige sportactiviteiten.

 • De locatie kan in beperkte mate gebruikt worden voor grootschalige muziekevenementen.

   

1.2.1. Bekende evenementen

De locatie staat nog niet bekend om jaarlijks terugkerende evenementen.

 

1.3 Omgeving

Het terrein ligt buiten de woonkern van Oostvoorne en op het industrieterrein.

 

2. Beheersaspecten 

2.1 Veiligheid

 • De bruto oppervlakte van de locatie is 4.650m2.

 • Afhankelijk van het type evenement en het plaatsen van objecten zoals podia, tenten, toiletvoorzieningen, attributen etc. wordt het maximum aantal bezoekers bepaald.

 • De locatie is goed bereikbaar voor de hulpverleningsdiensten via de Langeweg en de N496/N215.

 • Er zijn vluchtmogelijkheden richting het industrieterrein

 • Parkeren in de nabije omgeving is mogelijk op het industrieterrein.

 • Er is geen cameratoezicht aanwezig.

 • Calamiteitenverlichting is niet standaard aanwezig.

 • Bij evenementen op het terrein vindt vooraf en achteraf een schouw van het terrein plaats.

 • De ondernemers in de omgeving dienen door de organisator geïnformeerd te worden.

   

2.2 Geluid

De locatie is openbaar gebied. Het geluidsbeleid bij evenementen maakt onderscheidt in vijf type evenementen met daarbij behorende geluidsnormen. Bij de aanvraag van een evenementenvergunning kan de gemeente aan de DCMR vragen om maatwerk advies op te stellen, welke opgenomen wordt in de vergunning. Indien geen maatwerk advies wordt gevraagd dan gelden de ‘algemene’ geluidsnormen afkomstig uit het geluidsbeleid.

 

Type

Omschrijving

Geluidsbron

Afstand [m]

Geluids-niveau [dB(A)]

Geluids-niveau [dB(C)]

Type I

Markten en braderieën

Achtergrondmuziek

5

70

-

 

 

Kleinschalig live-muziek

10

80

90

 

 

Aggregaten

5

80

-

Type II

Optochten

Mobiele omroepinstallaties

5

85

95

 

 

Muziek op auto’s

5

90

100

Type III

Sportevenementen

Vaste omroepinstallaties

5

85

95

 

 

Achtergrondmuziek

5

90

-

Type IV

Kermissen en ijsbanen

Vaste omroepinstallaties

5

90

100

 

 

Versterkte muziek

5

95

105

 

 

Aggregaten en koelmachines

5

70

-

Type V

Live-concerten, Feesten in de buitenlucht of een tent

Versterkte muziek voor 100-200 man

10

95

105

 

 

Versterkte muziek voor 500-1.000 man

25

95

105

 

 

Versterkte muziek voor > 1.000 man

25

100

110

 

2.3 Overige wetgeving

Het evenemententerrein ligt buiten de bebouwde kom. Dat houdt in dat de Waterschap ook een betrokken partij is. De locatie valt niet in het Natura 2000 gebied.

 

 

3. Fysieke aspecten

3.1 Parkeren en verkeer

 • Parkeren in de omgeving, op het industrieterrein is mogelijk. In overleg kan gebruik gemaakt worden van het terrein van de Formido.

 • Er zijn geen fietsenstallingen aanwezig.

 • Bij het gebruik maken van het terrein dienen verkeersmaatregelen genomen te worden om het terrein af te zetten.

 • Afhankelijk van de grootte en type evenement is inzet van verkeersregelaars nodig.

   

3.2 Openbare ruimtes

 • Geasfalteerde ondergrond.

 • De gebruiker dient te beschikken over geldige vergunningen en/of ontheffingen.

 • Afhankelijk van het type evenement vindt een voor- en naschouw plaats. Neem hiervoor contact op met team Wegen en Riolering.

 • Er mag geen beschadiging, vernieling of verdichting plaatsvinden.

 • Er mogen geen bevestigingen gemaakt worden aan bomen en/of verharding.

 • Geen voorzieningen (bij)plaatsen na of buiten de afspraak.

 • Er zijn geen sanitaire voorzieningen aanwezig.

 • Er is geen water en elektra voorziening aanwezig.

 • Organisator is verantwoordelijk voor het schoon en schadevrij opleveren van het terrein. Eventuele herstelkosten worden verhaald op de organisator.

   

3.3 Lozingspunten

Geen voorzieningen voor de afvoer van mobiele toiletgroepen.

 

3.4. Overige aandachtspunten

Bewonersbelangen, overige belanghebbenden en informatieverspreiding

De organisatie van een evenement informeert de omwonenden over het evenement. Dit gebeurt uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan het evenement en bevat de volgende gegevens: datum, tijden, soort evenement en telefonische bereikbaarheid van de organisatie voor, tijdens en na evenement. De volgende straten ontvangen in ieder geval deze informatie:

 • Pinnepot

 • Langeweg

 • Dalweg

 • Kleidijk

 •  

Samenvatting instructies organisator

 • 1.

  Zorg ervoor dat het evenement plaatsvindt binnen alle kaders die zijn gesteld in de evenementenvergunning en dit locatieprofiel.

 • 2.

  Afhankelijk van het type evenementen zal een voor- en naschouw van het evenemententerrein plaatsvinden met de gemeente.

 • 3.

  Regel het opruimen van het terrein.

 • 4.

  Zorg voor communicatie met omwonenden.

 • 5.

  Zorg voor optimale telefonische bereikbaarheid voor, tijdens en na het evenement.

 • 6.

  Houd rekening met de maximale geluidsnormen en verlichtingseisen bij het evenement.

 • 7.

  Zorg voor afdoende verkeersmaatregelen in de vorm van hekken/borden en/of verkeersregelaars

 

 

Locatieprofiel evenementen

Rockanje De Drenkeling

 

1. Identiteit van de locatie

De Drenkeling is een verhard terrein gelegen aan de Korteweg in Rockanje. Het terrein grenst aan de speelvelden bij de voetbalvereniging Rockanje.

 

1.1 Ambitie / ontwikkelingen

De Drenkeling is bekend als de locatie waar ieder jaar het muziekevenement Rockanje Live plaatsvindt. Vanwege het projectplan ‘Wonen in het park’ is de toekomst van de locatie echter niet geheel duidelijk.

 

1.2 Gewenste programmering

 • Zowel dag- als avondprogrammering tot uiterlijk 02.00 uur.

 • Uitzondering hierop is het bestaande evenement Rockanje Live.

 • Veel geluid is niet altijd noodzakelijk, er zijn ook andersoortige evenementen mogelijk. Denk aan culinair evenement, kerstmarkt, kleinschalige sportactiviteiten.

 • De locatie kan in beperkte mate gebruikt worden voor grootschalige muziekevenementen.

   

Het plein leent zich met name voor evenementen die gericht zijn op entertainment. Evenementen die overdag plaatsvinden tot 17.00 uur, muziek (optredens), sportactiviteiten.

 

1.2.1. Bekende evenementen

De locatie staat bekend om de volgende evenementen die jaarlijks gehouden worden:

 • Rockanje Live

   

Tevens wordt het terrein gebruikt als parkeerplaats bij eventuele voetbalevenementen, Rockanje Classic Races e.d.

 

1.3 Omgeving

Het terrein ligt buiten de woonkern van Rockanje. Aan en in de nabijheid van het plein zijn woningen waarmee rekening moet worden gehouden.

 

Direct naast het terrein bevindt zich de voetbalvereniging Rockanje.

 

2. Beheersaspecten

2.1 Veiligheid

 • De bruto oppervlakte van de locatie is 2.350m2.

 • Afhankelijk van het type evenement en het plaatsen van objecten zoals podia, tenten, toiletvoorzieningen, attributen etc. wordt het maximum aantal bezoekers bepaald.

 • De locatie is goed bereikbaar voor nood- en hulpdiensten via de Korteweg naar of de Langeweg of de Vleerdamsedijk.

 • Er zijn vluchtmogelijkheden richting de Korteweg, voetbalvereniging, en het omliggende gebied.

 • Parkeren in de nabije omgeving is niet mogelijk. Parkeergelegenheid kan gecreëerd worden bij het strand 2e slag en met pendelbussen de bezoekersstroom naar de locatie te brengen.

 • Er is geen cameratoezicht aanwezig.

 • Calamiteitenverlichting is niet standaard aanwezig.

 • Direct naast het terrein staan een aantal woningen; de omwonenden dienen door de organisator geïnformeerd te worden.

   

2.2 Geluid

De Drenkeling is openbaar gebied. De locatie ligt vlakbij de dorpskern en direct naast een aantal bewoners van Rockanje. Het geluidsbeleid bij evenementen maakt onderscheidt in vijf type evenementen met daarbij behorende geluidsnormen. Bij de aanvraag van een evenementenvergunning kan de gemeente aan de DCMR vragen om maatwerk advies op te stellen, welke opgenomen wordt in de vergunning. Indien geen maatwerk advies wordt gevraagd dan gelden de ‘algemene’ geluidsnormen afkomstig uit het geluidsbeleid.

 

Type

Omschrijving

Geluidsbron

Afstand [m]

Geluids-niveau [dB(A)]

Geluids-niveau [dB(C)]

Type I

Markten en braderieën

Achtergrondmuziek

5

70

-

 

 

Kleinschalig live-muziek

10

80

90

 

 

Aggregaten

5

80

-

Type II

Optochten

Mobiele omroepinstallaties

5

85

95

 

 

Muziek op auto’s

5

90

100

Type III

Sportevenementen

Vaste omroepinstallaties

5

85

95

 

 

Achtergrondmuziek

5

90

-

Type IV

Kermissen en ijsbanen

Vaste omroepinstallaties

5

90

100

 

 

Versterkte muziek

5

95

105

 

 

Aggregaten en koelmachines

5

70

-

Type V

Live-concerten, Feesten in de buitenlucht of een tent

Versterkte muziek voor 100-200 man

10

95

105

 

 

Versterkte muziek voor 500-1.000 man

25

95

105

 

 

Versterkte muziek voor > 1.000 man

25

100

110

 

2.3 Overige wetgeving

Het evenemententerrein ligt buiten de bebouwde kom. Dat houdt in dat de Waterschap ook een betrokken partij is. De locatie valt niet in het Natura 2000 gebied.

 

 

3. Fysieke aspecten

3.1 Parkeren en verkeer

 • Parkeren bij grotere evenementen niet mogelijk. Uitvalmogelijkheid is bij 2e Slag en werken met een pendelbus.

 • Dichtstbijzijnde bushalte is het Dorpsplein Rockanje en/of Badhotel Rockanje. Gemiddeld 10-15 minuten lopen.

 • Er zijn geen fietsenstallingen aanwezig.

 • Bij het gebruik maken van het terrein dienen verkeersmaatregelen genomen te worden om het terrein af te zetten. Afhankelijk van de grootte van het evenement moet ook de Korteweg afgesloten worden voor verkeer.

 • De Langeweg en Korteweg zijn in het beheer van het waterschap.

 • Afhankelijk van de grootte en type evenement is inzet van verkeersregelaars nodig.

   

3.2 Openbare ruimtes

 • Geasfalteerde ondergrond.

 • De gebruiker dient te beschikken over geldige vergunningen en/of ontheffingen.

 • Afhankelijk van het type evenement vindt een voor- en naschouw plaats. Neem hiervoor contact op met team Wegen en Riolering.

 • Op locatie staan een aantal sporttoestellen. De gemeente kan de toestellen tijdelijk verwijderen in geval van een aantal evenementen.

 • Er mag geen beschadiging, vernieling of verdichting plaatsvinden.

 • Er mogen geen bevestigingen gemaakt worden aan bomen en/of verharding.

 • Geen voorzieningen (bij)plaatsen na of buiten de afspraak.

 • Er zijn geen sanitaire voorzieningen aanwezig.

 • Er is geen water en elektra voorziening aanwezig.

 • Organisator is verantwoordelijk voor het schoon en schadevrij opleveren van het terrein. Eventuele herstelkosten worden verhaald op de organisator.

   

3.3 Lozingspunten

Geen voorzieningen voor de afvoer van mobiele toiletgroepen.

 

3.4. Overige aandachtspunten

Bewonersbelangen, overige belanghebbenden en informatieverspreiding

De organisatie van een evenement informeert de omwonenden over het evenement. Dit gebeurt uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan het evenement en bevat de volgende gegevens: datum, tijden, soort evenement en telefonische bereikbaarheid van de organisatie voor, tijdens en na evenement. De volgende straten ontvangen in ieder geval deze informatie:

 • Korteweg

 • Langeweg

 

Samenvatting instructies organisator

 • 1.

  Zorg ervoor dat het evenement plaatsvindt binnen alle kaders die zijn gesteld in de evenementenvergunning en dit locatieprofiel.

 • 2.

  Afhankelijk van het type evenementen zal een voor- en naschouw van het evenemententerrein plaatsvinden met de gemeente.

 • 3.

  Regel het opruimen van het terrein.

 • 4.

  Zorg voor communicatie met omwonenden.

 • 5.

  Zorg voor optimale telefonische bereikbaarheid voor, tijdens en na het evenement.

 • 6.

  Houd rekening met de maximale geluidsnormen en verlichtingseisen bij het evenement.

 • 7.

  Zorg voor afdoende verkeersmaatregelen in de vorm van hekken/borden en/of verkeersregelaars.

 

 

Locatieprofiel evenementen

Rockanje Dorpsplein

 

1. Identiteit van de locatie

Het Dorpsplein in Rockanje is een plein gelegen aan de Dorpsplein / Dorpsweg te Rockanje. Het terrein grenst aan de diverse winkelierspanden en woningen c.q. appartementencomplex.

 

1.1 Ambitie / ontwikkelingen

Het Dorsplein staat bekend als de locatie waar iedere vrijdag de markt plaatsvindt.

 

1.2 Gewenste programmering

 • Zowel dag- als avondprogrammering tot uiterlijk 22.00 uur.

 • Op vrijdagen geen evenementen mogelijk in verband met de weekmarkt.

 • Veel geluid is niet altijd noodzakelijk, er zijn ook andersoortige evenementen mogelijk. Denk aan culinair evenement, kerstmarkt, kleinschalige sportactiviteiten.

 • De locatie kan in zeer beperkte mate gebruikt worden voor kleinschalige muziekevenementen.

Het plein leent zich met name voor kleinschalige evenementen die gericht zijn culturele activiteiten.

 

1.2.1. Bekende evenementen

De locatie staat bekend om de volgende evenementen die jaarlijks gehouden worden:

 • Ringsteken

 • Zomermarkt

 • Lampionnenoptocht

 • Diverse braderieën

   

1.3 Omgeving

Het terrein ligt in de woonkern van Rockanje. Aan en in de nabijheid van het plein zijn woningen waarmee rekening moet worden gehouden.

 

2. Beheersaspecten 

2.1 Veiligheid

 • De bruto oppervlakte van de locatie is 970m2.

 • Afhankelijk van het type evenement en het plaatsen van objecten zoals podia, tenten, toiletvoorzieningen, attributen etc. wordt het maximum aantal bezoekers bepaald.

 • De locatie is goed bereikbaar voor nood- en hulpdiensten via de Dorpsweg en de Vlielander Heinlaan.

 • Er zijn vluchtmogelijkheden richting Dorpsweg, Dorpsplein, Vlielander Heinlaan, Willem de Waalstraat.

 • Parkeren in de nabije omgeving is zeer beperkt. De bus stopt aan het Dorpsplein.

 • Er is geen cameratoezicht aanwezig.

 • Calamiteitenverlichting is niet standaard aanwezig.

 • Direct naast het terrein staan woningen; de omwonenden moeten geïnformeerd worden.

   

2.2 Geluid

Het Dorpsplein is openbaar gebied. De locatie ligt in de dorpskern en direct naast bewoners van Rockanje. Het geluidsbeleid bij evenementen maakt onderscheidt in vijf type evenementen met daarbij behorende geluidsnormen. Bij de aanvraag van een evenementenvergunning kan de gemeente aan de DCMR vragen om maatwerk advies op te stellen, welke opgenomen wordt in de vergunning. Indien geen maatwerk advies wordt gevraagd dan gelden de ‘algemene’ geluidsnormen afkomstig uit het geluidsbeleid.

 

Type

Omschrijving

Geluidsbron

Afstand [m]

Geluids-niveau [dB(A)]

Geluids-niveau [dB(C)]

Type I

Markten en braderieën

Achtergrondmuziek

5

70

-

 

 

Kleinschalig live-muziek

10

80

90

 

 

Aggregaten

5

80

-

Type II

Optochten

Mobiele omroepinstallaties

5

85

95

 

 

Muziek op auto’s

5

90

100

Type III

Sportevenementen

Vaste omroepinstallaties

5

85

95

 

 

Achtergrondmuziek

5

90

-

Type IV

Kermissen en ijsbanen

Vaste omroepinstallaties

5

90

100

 

 

Versterkte muziek

5

95

105

 

 

Aggregaten en koelmachines

5

70

-

Type V

Live-concerten, Feesten in de buitenlucht of een tent

Versterkte muziek voor 100-200 man

10

95

105

 

 

Versterkte muziek voor 500-1.000 man

25

95

105

 

 

Versterkte muziek voor > 1.000 man

25

100

110

 

2.3 Overige wetgeving  

Het evenemententerrein ligt in de bebouwde kom. De locatie valt niet in het Natura 2000 gebied.

 

 

3. Fysieke aspecten

3.1 Parkeren en verkeer

 • Parkeren in de nabije omgeving is zeer beperkt.  

 • Aan het terrein grenst een bushalte.  

 • Bij het gebruik maken van het terrein dienen verkeersmaatregelen genomen te worden om het terrein af te zetten.

 • Afhankelijk van de grootte en type evenement is inzet van verkeersregelaars nodig.

   

3.2 Openbare ruimtes

 • De ondergrond betreft een elementenverharding.

 • De gebruiker dient te beschikken over geldige vergunningen en/of ontheffingen.

 • Afhankelijk van het type evenement vindt een voor- en naschouw plaats. Neem hiervoor contact op met Team Wegen en Riolering.

 • Er mag geen beschadiging, vernieling of verdichting plaatsvinden.

 • Er mogen geen bevestigingen gemaakt worden aan bomen en/of verharding.

 • Geen voorzieningen (bij)plaatsen na of buiten de afspraak.

 • Er zijn geen sanitaire voorzieningen aanwezig.

 • Er is water en elektra voorziening aanwezig.

 • Organisator is verantwoordelijk voor het schoon en schadevrij opleveren van het terrein. Eventuele herstelkosten worden verhaald op de organisator.

 • Op het Dorpsplein staan enkele objecten, plantenbakken, lantaarnpalen en dergelijke.

   

3.3 Lozingspunten

Geen voorzieningen voor de afvoer van mobiele toiletgroepen.

 

3.4. Overige aandachtspunten

Bewonersbelangen, overige belanghebbenden en informatieverspreiding

De organisatie van een evenement informeert de omwonenden over het evenement. Dit gebeurt uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan het evenement en bevat de volgende gegevens: datum, tijden, soort evenement en telefonische bereikbaarheid van de organisatie voor, tijdens en na evenement.

 

Samenvatting instructies organisator

 • 1.

  Zorg ervoor dat het evenement plaatsvindt binnen alle kaders die zijn gesteld in de evenementenvergunning en dit locatieprofiel.

 • 2.

  Afhankelijk van het type evenementen zal een voor- en naschouw van het evenemententerrein plaatsvinden met de gemeente.

 • 3.

  Regel het opruimen van het terrein.

 • 4.

  Zorg voor communicatie met omwonenden.

 • 5.

  Zorg voor optimale telefonische bereikbaarheid voor, tijdens en na het evenement.

 • 6.

  Houd rekening met de maximale geluidsnormen en verlichtingseisen bij het evenement.

 • 7.

  Zorg voor afdoende verkeersmaatregelen in de vorm van hekken/borden en/of verkeersregelaars

 

 

Locatieprofiel evenementen

Rockanje Hoogvlietlaan

 

1. Identiteit van de locatie

De locatie aan de Hoogvlietlaan is een grasveld wat tussen woningen inligt in de dorpskern van Rockanje.

 

1.1 Ambitie / ontwikkelingen

Het grasveld van de Hoogvlietlaan is bekend als de locatie waar ieder jaar activiteiten rondom Koningsdag plaatsvinden en sinds 2017 de vuurwerkshow Rockanje wordt georganiseerd.

 

1.2 Gewenste programmering

 • Zowel dag- als avondprogrammering tot uiterlijk 22.00 uur.

 • Veel geluid is niet altijd noodzakelijk, er zijn ook andersoortige evenementen mogelijk. Denk aan culinair evenement, kerstmarkt, kleinschalige sportactiviteiten.

   

Het plein leent zich met name voor de kleinere evenementen gericht op culturele aspecten en/of sportactiviteiten.

 

1.2.1. Bekende evenementen

De locatie staat bekend om de volgende evenementen die jaarlijks gehouden worden:

 • Vuurwerkshow Rockanje

 • Koningsdag

   

De locatie wordt ook gebruikt als parkeergelegenheid bij sommige evenementen en stranddagen.

 

1.3 Omgeving

Het terrein ligt middenin de woonkern van Rockanje. Aan en in de nabijheid van het plein zijn woningen waarmee rekening moet worden gehouden. Mede hierdoor zijn evenementen waarbij muziek de hoofdtoon voert niet toegestaan.

 

2. Beheersaspecten

2.1 Veiligheid

 • De bruto oppervlakte van de locatie is 4.700m2.

 • Afhankelijk van het type evenement en het plaatsen van objecten zoals podia, tenten, toiletvoorzieningen, attributen etc. wordt het maximum aantal bezoekers bepaald.

 • De locatie is goed bereikbaar voor nood- en hulpdiensten via de Alardusdreef en Hoogvlietlaan.

 • Er zijn vluchtmogelijkheden richting de Alardusdreef, Hoogvlietlaan, Kastanjestraat, Dwarsweg en Plataanstraat.

 • Parkeren in de directe omgeving is niet mogelijk.

 • Er is geen cameratoezicht aanwezig.

 • Calamiteitenverlichting is niet standaard aanwezig.

 • Het terrein is omringd door omwonenden. Deze moeten geïnformeerd worden.

   

2.2 Geluid

Het terrein Hoogvlietlaan is openbaar gebied. De locatie ligt midden in de dorpskern van Rockanje. Het geluidsbeleid bij evenementen maakt onderscheidt in vijf type evenementen met daarbij behorende geluidsnormen. Bij de aanvraag van een evenementenvergunning kan de gemeente aan de DCMR vragen om maatwerk advies op te stellen, welke opgenomen wordt in de vergunning. Indien geen maatwerk advies wordt gevraagd dan gelden de ‘algemene’ geluidsnormen afkomstig uit het geluidsbeleid.

 

Type

Omschrijving

Geluidsbron

Afstand [m]

Geluids-niveau [dB(A)]

Geluids-niveau [dB(C)]

Type I

Markten en braderieën

Achtergrondmuziek

5

70

-

 

 

Kleinschalig live-muziek

10

80

90

 

 

Aggregaten

5

80

-

Type II

Optochten

Mobiele omroepinstallaties

5

85

95

 

 

Muziek op auto’s

5

90

100

Type III

Sportevenementen

Vaste omroepinstallaties

5

85

95

 

 

Achtergrondmuziek

5

90

-

Type IV

Kermissen en ijsbanen

Vaste omroepinstallaties

5

90

100

 

 

Versterkte muziek

5

95

105

 

 

Aggregaten en koelmachines

5

70

-

Type V

Live-concerten, Feesten in de buitenlucht of een tent

Versterkte muziek voor 100-200 man

10

95

105

 

 

Versterkte muziek voor 500-1.000 man

25

95

105

 

 

Versterkte muziek voor > 1.000 man

25

100

110

 

2.3 Overige wetgeving

Het evenemententerrein ligt in de bebouwde kom. De locatie is daarnaast direct naast het Natura 2000 gebied gelegen.

 

 

3. Fysieke aspecten

3.1 Parkeren en verkeer

 • Parkeren is zeer beperkt in de directe omgeving.  

 • Dichtstbijzijnde bushalte is het Dorpsplein Rockanje. Gemiddeld 5 minuten lopen.  

 • Er zijn geen fietsenstallingen aanwezig.

 • Bij het gebruik maken van het terrein dienen verkeersmaatregelen genomen te worden om het terrein af te zetten.

 • Afhankelijk van de grootte en type evenement is inzet van verkeersregelaars nodig.

   

3.2 Openbare ruimtes

 • Het terrein aan de Hoogvlietlaan is een grasveld.

 • De gebruiker dient te beschikken over geldige vergunningen en/of ontheffingen.

 • Afhankelijk van het type evenement vindt een voor- en naschouw plaats. Neem hiervoor contact op met Team Wegen en Riolering.

 • Er mag geen beschadiging, vernieling of verdichting plaatsvinden.

 • Er mogen geen bevestigingen gemaakt worden aan bomen en/of verharding.

 • Geen voorzieningen (bij)plaatsen na of buiten de afspraak.

 • Er zijn geen sanitaire voorzieningen aanwezig.

 • Er is geen water en elektra voorziening aanwezig.

 • Organisator is verantwoordelijk voor het schoon en schadevrij opleveren van het terrein. Eventuele herstelkosten worden verhaald op de organisator.

   

3.3 Lozingspunten

Geen voorzieningen voor de afvoer van mobiele toiletgroepen.

 

3.4. Overige aandachtspunten

Bewonersbelangen, overige belanghebbenden en informatieverspreiding

De organisatie van een evenement informeert de omwonenden over het evenement. Dit gebeurt uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan het evenement en bevat de volgende gegevens: datum, tijden, soort evenement en telefonische bereikbaarheid van de organisatie voor, tijdens en na evenement. De volgende straten ontvangen in ieder geval deze informatie:

 • Alardusdreef

 • Hoogvlietlaan

 • Kastanjestraat

 • Dwarsweg

 • Plataanstraat

 • Vlielander Heinlaan

 • Groene Kruisstraat

   

Samenvatting instructies organisator

 • 1.

  Zorg ervoor dat het evenement plaatsvindt binnen alle kaders die zijn gesteld in de evenementenvergunning en dit locatieprofiel.

 • 2.

  Afhankelijk van het type evenementen zal een voor- en naschouw van het evenemententerrein plaatsvinden met de gemeente.

 • 3.

  Regel het opruimen van het terrein.

 • 4.

  Zorg voor communicatie met omwonenden.

 • 5.

  Zorg voor optimale telefonische bereikbaarheid voor, tijdens en na het evenement.

 • 6.

  Houd rekening met de maximale geluidsnormen en verlichtingseisen bij het evenement.

 • 7.

  Zorg voor afdoende verkeersmaatregelen in de vorm van hekken/borden en/of verkeersregelaars

 

 

Locatieprofiel evenementen

Rockanje Strand

 

1. Identiteit van de locatie

Het strand van Rockanje is een favoriete recreatie bestemming. Het strand loopt langzaam af richting zee en is door de ligging – vrijwel geheel zuidelijk gericht – een waar paradijs voor de zonliefhebber. Het strand is ook een schoon strand. Jaren achter elkaar verdient dit strand de Europees hoog gewaardeerde Blauwe vlag. De Blauwe vlag staat symbool voor een schoon en veilig strand.

 

1.1 Ambitie / ontwikkelingen

Het strand is een mooie locatie om evenementen te organiseren. Op het lang gerekte strand kunnen diverse activiteiten worden verricht die passen binnen dit locatieprofiel.

 

1.2 Gewenste programmering

 • Dag programmering tot zonsondergang op strand (uiterlijk 19.00 uur), tot 02:00 uur in strandpaviljoens.

 • Veel geluid is niet altijd noodzakelijk, er zijn ook andersoortige evenementen mogelijk. Denk aan culinair evenement, kerstmarkt, kleinschalige sportactiviteiten.

   

Het strand leent zich voor sportevenementen, ongemotoriseerde evenementen en kleinschalige evenementen. Van belang is dat er geen schade aan de natuur wordt aangebracht.  

 

1.2.1. Bekende evenementen

De locatie staat bekend om de volgende evenementen die jaarlijks gehouden worden:

 • Moutainbike strandrace

 • 4x4

   

Het strand is in het badseizoen druk bezocht.

 

1.3 Omgeving

Via de 1e en 2e slag is het strand te voet bereikbaar. In april 2018 zijn de duinovergangen naar het strand verbreed. (Betaald) Parkeren is bij zowel 1e als 2e slag toegestaan. Over het strand bevinden zich vijf strandpaviljoens. Het strand grenst aan het Natura 2000 gebied. Buiten het ‘badstrand’ is het strand tevens bereikbaar via wandelpaden bij P-Panweg en P-Houten Paardjes, beide gelegen aan de Rondeweiweg.

 

2. Beheersaspecten

2.1 Veiligheid

 • De bruto oppervlakte van de locatie is 92.000m2.

 • Het terrein is een langgerekt terrein.

 • Afhankelijk van het type evenement en het plaatsen van objecten zoals podia, tenten, toiletvoorzieningen, attributen etc. wordt het maximum aantal bezoekers bepaald.

 • De locatie is bereikbaar voor nood- en hulpdiensten via de duinovergangen van 1e en 2e slag. Noot hierbij is dat de nood- en hulpdiensten kunnen oprijden tot aan de strandpleinen. Er kan niet het strand op gereden worden.

 • Er zijn vluchtmogelijkheden richting de duinen.

 • Er is parkeergelegenheid op de parkeerterreinen van 1e en 2e slag.  

 • Er is geen cameratoezicht aanwezig.

 • Calamiteitenverlichting is niet standaard aanwezig.

   

2.2 Geluid

Het strand is openbaar gebied. Het geluidsbeleid bij evenementen maakt onderscheidt in vijf type evenementen met daarbij behorende geluidsnormen. Bij de aanvraag van een evenementenvergunning kan de gemeente aan de DCMR vragen om maatwerk advies op te stellen, welke opgenomen wordt in de vergunning. Indien geen maatwerk advies wordt gevraagd dan gelden de ‘algemene’ geluidsnormen afkomstig uit het geluidsbeleid.

 

 

Type

Omschrijving

Geluidsbron

Afstand [m]

Geluids-niveau [dB(A)]

Geluids-niveau [dB(C)]

Type I

Markten en braderieën

Achtergrondmuziek

5

70

-

 

 

Kleinschalig live-muziek

10

80

90

 

 

Aggregaten

5

80

-

Type II

Optochten

Mobiele omroepinstallaties

5

85

95

 

 

Muziek op auto’s

5

90

100

Type III

Sportevenementen

Vaste omroepinstallaties

5

85

95

 

 

Achtergrondmuziek

5

90

-

Type IV

Kermissen en ijsbanen

Vaste omroepinstallaties

5

90

100

 

 

Versterkte muziek

5

95

105

 

 

Aggregaten en koelmachines

5

70

-

Type V

Live-concerten, Feesten in de buitenlucht of een tent

Versterkte muziek voor 100-200 man

10

95

105

 

 

Versterkte muziek voor 500-1.000 man

25

95

105

 

 

Versterkte muziek voor > 1.000 man

25

100

110

 

2.3 Overige wetgeving

De locatie is direct naast Natura 2000 gelegen.

 

 

3. Fysieke aspecten

3.1 Parkeren en verkeer

 • Parkeren kan op de parkeerterreinen van 1e en 2e slag. Bij extreme drukte op aanwijzing van verkeersregelaars/ BOA’s en/of politie. Restant van de weg te voet.

 • Dichtstbijzijnde bushaltes zijn gelegen aan:

  • °

   Rockanje Strand (1e slag), gemiddeld 10 minuten lopen.

  • °

   Rockanje Tweede Slag (2e slag), gemiddeld 5 minuten lopen. •

    

 • Er zijn fietsenstallingen aanwezig.

 • Afhankelijk van de grootte en type evenement is inzet van verkeersregelaars nodig.

   

3.2 Openbare ruimtes

 • Ondergrond is van zand.

 • De gebruiker dient te beschikken over geldige vergunningen en/of ontheffingen.

 • Afhankelijk van het type evenement vindt een voor- en naschouw plaats. Neem hiervoor contact op met team Wegen en Riolering.

 • Er mag geen beschadiging, vernieling of verdichting plaatsvinden.

 • Er mogen geen bevestigingen gemaakt worden aan bomen en/of verharding.

 • Geen voorzieningen (bij)plaatsen na of buiten de afspraak.

 • Er zijn geen sanitaire voorzieningen aanwezig.

 • Er is water en elektra voorziening aanwezig.

 • Organisator is verantwoordelijk voor het schoon en schadevrij opleveren van het terrein. Eventuele herstelkosten worden verhaald op de organisator.

   

3.3 Lozingspunten

Geen voorzieningen voor de afvoer van mobiele toiletgroepen.

 

3.4. Overige aandachtspunten

Bewonersbelangen, overige belanghebbenden en informatieverspreiding

De organisatie van een evenement informeert de omwonenden over het evenement. Dit gebeurt uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan het evenement en bevat de volgende gegevens: datum, tijden, soort evenement en telefonische bereikbaarheid van de organisatie voor, tijdens en na evenement.

 

Samenvatting instructies organisator 

 • 1.

  Zorg ervoor dat het evenement plaatsvindt binnen alle kaders die zijn gesteld in de evenementenvergunning en dit locatieprofiel.

 • 2.

  Afhankelijk van het type evenementen zal een voor- en naschouw van het evenemententerrein plaatsvinden met de gemeente.

 • 3.

  Regel het opruimen van het terrein.

 • 4.

  Zorg voor communicatie met omwonenden.

 • 5.

  Zorg voor optimale telefonische bereikbaarheid voor, tijdens en na het evenement.

 • 6.

  Houd rekening met de maximale geluidsnormen en verlichtingseisen bij het evenement.

 • 7.

  Zorg voor afdoende verkeersmaatregelen in de vorm van hekken/borden en/of verkeersregelaars.

 

 

Locatieprofiel evenementen

Tinte Tintestein

 

1. Identiteit van de locatie

Tintestein in Tinte is een terrein gelegen aan de Strypsedijk te Tinte. Het terrein bevindt zich langs deze dijk naast de kerk en een verenigingsgebouw.

 

1.1 Ambitie / ontwikkelingen

Fase 1 van project Tintestein is klaar. In deze eerste fase is het schoolgebouw verbouwd tot verenigingsgebouw. Samen met veel enthousiaste vrijwilligers heeft het gebouw een ware metamorfose ondergaan. Zo zijn vloeren vervangen en alle muren en deuren geverfd. Na de zomer nemen verenigingen het gebouw in gebruik.

 

1.2 Gewenste programmering

 • Zowel dag- als avondprogrammering tot uiterlijk 22.00 uur.

 • Veel geluid is beperkt mogelijk, er zijn ook andersoortige evenementen mogelijk. Denk aan culinair evenement, kerstmarkt, kleinschalige sportactiviteiten.

 • De locatie kan in beperkte mate gebruikt worden voor kleinschalige muziekevenementen.

   

Het terrein leent zich met name voor kleinschalige evenementen die gericht zijn op culturele activiteiten.

 

1.2.1. Bekende evenementen

De locatie staat uitsluitend bekend om het volgende evenement die jaarlijks (gedeeltelijk) op dit terrein gehouden wordt:

 • Rommelmarkt (v.a. 2018)

   

1.3 Omgeving

Het terrein ligt in Tinte. Direct naast het terrein liggen woningen, een kerk en een verenigingsgebouw waarmee rekening moet worden gehouden.

 

2. Beheersaspecten 

2.1 Veiligheid

 • De bruto oppervlakte van de locatie is 1.200m2 (exclusief gebouw).

 • Afhankelijk van het type evenement en het plaatsen van objecten zoals podia, tenten, toiletvoorzieningen, attributen etc. wordt het maximum aantal bezoekers bepaald.

 • De locatie is bereikbaar voor nood- en hulpdiensten via de Strypsedijk.

 • Er zijn vluchtmogelijkheden richting de Strypsedijk.

 • Parkeren in beperkt mogelijk in de nabije omgeving (langs de dijk). De bus stopt aan de Colinslandsedijk.

 • Er is geen cameratoezicht aanwezig.

 • Calamiteitenverlichting is niet standaard aanwezig.

 • Vlakbij het terrein staan woningen; de omwonenden moeten geïnformeerd worden.

   

2.2 Geluid

Tintestein is openbaar gebied. De locatie ligt direct naast bewoners, een kerk en een school. Het geluidsbeleid bij evenementen maakt onderscheidt in vijf type evenementen met daarbij behorende geluidsnormen. Bij de aanvraag van een evenementenvergunning kan de gemeente aan de DCMR vragen om maatwerk advies op te stellen, welke opgenomen wordt in de vergunning. Indien geen maatwerk advies wordt gevraagd dan gelden de ‘algemene’ geluidsnormen afkomstig uit het geluidsbeleid.

 

Type

Omschrijving

Geluidsbron

Afstand [m]

Geluids-niveau [dB(A)]

Geluids-niveau [dB(C)]

Type I

Markten en braderieën

Achtergrondmuziek

5

70

-

 

 

Kleinschalig live-muziek

10

80

90

 

 

Aggregaten

5

80

-

Type II

Optochten

Mobiele omroepinstallaties

5

85

95

 

 

Muziek op auto’s

5

90

100

Type III

Sportevenementen

Vaste omroepinstallaties

5

85

95

 

 

Achtergrondmuziek

5

90

-

Type IV

Kermissen en ijsbanen

Vaste omroepinstallaties

5

90

100

 

 

Versterkte muziek

5

95

105

 

 

Aggregaten en koelmachines

5

70

-

Type V

Live-concerten, Feesten in de buitenlucht of een tent

Versterkte muziek voor 100-200 man

10

95

105

 

 

Versterkte muziek voor 500-1.000 man

25

95

105

 

 

Versterkte muziek voor > 1.000 man

25

100

110

 

2.3 Overige wetgeving

De locatie ligt niet in het Natura 2000 gebied.

 

 

3. Fysieke aspecten

3.1 Parkeren en verkeer

 • Parkeren in de nabije omgeving is beperkt mogelijk.  

 • Aan de Colinslandsedijk is een bushalte.  

 • Bij het gebruik maken van het terrein dienen (beperkte) verkeersmaatregelen genomen te worden om het terrein af te zetten.

 • Afhankelijk van de grootte en type evenement is inzet van verkeersregelaars nodig.

 • Het terrein is volledig verhard maar er bevinden zich obstakels op het terrein (lage hekken).

   

3.2 Openbare ruimtes

 • De ondergrond betreft onverhard (grind).

 • De gebruiker dient te beschikken over geldige vergunningen en/of ontheffingen.

 • Afhankelijk van het type evenement vindt een voor- en naschouw plaats. Neem hiervoor contact op met team Wegen en Riolering.

 • Er mag geen beschadiging, vernieling of verdichting plaatsvinden.

 • Er mogen geen bevestigingen gemaakt worden aan bomen en/of verharding.

 • Geen voorzieningen (bij)plaatsen na of buiten de afspraak.

 • Er zijn sanitaire voorzieningen aanwezig (gebouw Tintestein).

 • Er is water en elektra voorziening aanwezig.

 • Organisator is verantwoordelijk voor het schoon en schadevrij opleveren van het terrein. Eventuele herstelkosten worden verhaald op de organisator.

 • Op het terrein staan objecten, zoals lage hekken.

   

3.3 Lozingspunten

Geen voorzieningen voor de afvoer van mobiele toiletgroepen.

 

3.4. Overige aandachtspunten

Bewonersbelangen, overige belanghebbenden en informatieverspreiding

De organisatie van een evenement informeert de omwonenden over het evenement. Dit gebeurt uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan het evenement en bevat de volgende gegevens: datum, tijden, soort evenement en telefonische bereikbaarheid van de organisatie voor, tijdens en na evenement. De volgende straten ontvangen in ieder geval deze informatie:

 • Strypsedijk (tot grens BBK)

 • Kade

 • Peltserdijk (tot grens BBK)

 • Natersedijk (tot grens BBK)

  

Samenvatting instructies organisator

 • 1.

  Zorg ervoor dat het evenement plaatsvindt binnen alle kaders die zijn gesteld in de evenementenvergunning en dit locatieprofiel.

 • 2.

  Afhankelijk van het type evenementen zal een voor- en naschouw van het evenemententerrein plaatsvinden met de gemeente.

 • 3.

  Regel het opruimen van het terrein.

 • 4.

  Zorg voor communicatie met omwonenden.

 • 5.

  Zorg voor optimale telefonische bereikbaarheid voor, tijdens en na het evenement.

 • 6.

  Houd rekening met de maximale geluidsnormen en verlichtingseisen bij het evenement.

 • 7.

  Zorg voor afdoende verkeersmaatregelen in de vorm van hekken/borden en/of verkeersregelaars

 

 

Locatieprofiel evenementen

Tinte Weidehof

 

1. Identiteit van de locatie

De Weidehof in Tinte is een grasveld met speelattributen gelegen aan de Weidehof, aan de Colinslandsedijk te Tinte. Het terrein bevindt zich tussen diverse woningen.

 

1.1 Ambitie / ontwikkelingen

Er zijn geen toekomstige ontwikkeling van dit terrein bekend.

 

1.2 Gewenste programmering

 • Zowel dag- als avondprogrammering tot uiterlijk 22.00 uur.

 • Veel geluid is beperkt mogelijk, er zijn ook andersoortige evenementen mogelijk. Denk aan culinair evenement, kerstmarkt, kleinschalige sportactiviteiten.

 • De locatie kan in beperkte mate gebruikt worden voor kleinschalige muziekevenementen.

   

Het terrein leent zich met name voor kleinschalige evenementen die gericht zijn op culturele activiteiten.

 

1.2.1. Bekende evenementen

De locatie staat uitsluitend bekend om het volgende evenement die jaarlijks (gedeeltelijk) op dit terrein gehouden wordt:

 • Koningsdag (niet structureel)

   

1.3 Omgeving

Het terrein ligt in de woonkern van Tinte. Om het terrein liggen diverse woningen waarmee rekening moet worden gehouden.

 

2. Beheersaspecten

2.1 Veiligheid

 • De bruto oppervlakte van de locatie is 2300m2.

 • Afhankelijk van het type evenement en het plaatsen van objecten zoals podia, tenten, toiletvoorzieningen, attributen etc. wordt het maximum aantal bezoekers bepaald.

 • De locatie is bereikbaar voor nood- en hulpdiensten via de Colinslandsedijk.

 • Er zijn vluchtmogelijkheden richting de Weidehof en Colinslandsedijk.

 • Parkeren in beperkt mogelijk in de nabije omgeving (langs de dijk en parkeerplaatsen Weidehof). De bus stopt aan de Colinslandsedijk.

 • Er is geen cameratoezicht aanwezig.

 • Calamiteitenverlichting is niet standaard aanwezig.

 • Om het terrein staan woningen; de omwonenden moeten geïnformeerd worden.

   

2.2 Geluid

De Weidehof is openbaar gebied. De locatie ligt direct naast bewoners, een kerk en een school. Het geluidsbeleid bij evenementen maakt onderscheidt in vijf type evenementen met daarbij behorende geluidsnormen. Bij de aanvraag van een evenementenvergunning kan de gemeente aan de DCMR vragen om maatwerk advies op te stellen, welke opgenomen wordt in de vergunning. Indien geen maatwerk advies wordt gevraagd dan gelden de ‘algemene’ geluidsnormen afkomstig uit het geluidsbeleid.

 

 

Type

Omschrijving

Geluidsbron

Afstand [m]

Geluids-niveau [dB(A)]

Geluids-niveau [dB(C)]

Type I

Markten en braderieën

Achtergrondmuziek

5

70

-

 

 

Kleinschalig live-muziek

10

80

90

 

 

Aggregaten

5

80

-

Type II

Optochten

Mobiele omroepinstallatie

5

85

95

 

 

Muziek op auto’s

5

90

100

Type III

Sportevenementen

Vaste omroepinstallaties

5

85

95

 

 

Achtergrondmuziek

5

90

-

Type IV

Kermissen en ijsbanen

Vaste omroepinstallaties

5

90

100

 

 

Versterkte muziek

5

95

105

 

 

Aggregaten en koelmachines

5

70

-

Type V

Live-concerten, Feesten in de buitenlucht of een tent

Versterkte muziek voor 100-200 man

10

95

105

 

 

Versterkte muziek voor 500-1.000 man

25

95

105

 

 

Versterkte muziek voor > 1.000 man

25

100

110

 

2.3 Overige wetgeving

Het evenemententerrein ligt binnen de bebouwde kom. De locatie valt niet in het Natura 2000 gebied.

 

 

3. Fysieke aspecten

3.1 Parkeren en verkeer

 • Parkeren in de nabije omgeving is zeer beperkt mogelijk.  

 • Aan de Colinslandsedijk is een buurtbushalte.

 • Bij het gebruik maken van het terrein dienen (beperkte) verkeersmaatregelen genomen te worden om het terrein af te zetten.

 • Afhankelijk van de grootte en type evenement is inzet van verkeersregelaars nodig.

 • Het terrein is volledig onverhard (gras) en er bevinden zich obstakels op het terrein (speeltoestellen).

   

3.2 Openbare ruimtes

 • De ondergrond betreft onverhard (gras).

 • De gebruiker dient te beschikken over geldige vergunningen en/of ontheffingen.

 • Afhankelijk van het type evenement vindt een voor- en naschouw plaats. Neem hiervoor contact op met team Wegen en Riolering.

 • Er mag geen beschadiging, vernieling of verdichting plaatsvinden.

 • Er mogen geen bevestigingen gemaakt worden aan bomen en/of verharding.

 • Geen voorzieningen (bij)plaatsen na of buiten de afspraak.

 • Er zijn geen sanitaire voorzieningen aanwezig.

 • Er is geen water en elektra voorziening aanwezig.

 • Organisator is verantwoordelijk voor het schoon en schadevrij opleveren van het terrein. Eventuele herstelkosten worden verhaald op de organisator.

 • Op het terrein staan objecten, zoals speeltoestellen.

   

3.3 Lozingspunten

Geen voorzieningen voor de afvoer van mobiele toiletgroepen.

 

3.4. Overige aandachtspunten

Bewonersbelangen, overige belanghebbenden en informatieverspreiding

De organisatie van een evenement informeert de omwonenden over het evenement. Dit gebeurt uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan het evenement en bevat de volgende gegevens: datum, tijden, soort evenement en telefonische bereikbaarheid van de organisatie voor, tijdens en na evenement. De volgende straten ontvangen in ieder geval deze informatie:

 • Weidehof

 • Colinslandsedijk (binnen BBK)

 

Samenvatting instructies organisator

 • 1.

  Zorg ervoor dat het evenement plaatsvindt binnen alle kaders die zijn gesteld in de evenementenvergunning en dit locatieprofiel.

 • 2.

  Afhankelijk van het type evenementen zal een voor- en naschouw van het evenemententerrein plaatsvinden met de gemeente.

 • 3.

  Regel het opruimen van het terrein.

 • 4.

  Zorg voor communicatie met omwonenden.

 • 5.

  Zorg voor optimale telefonische bereikbaarheid voor, tijdens en na het evenement.

 • 6.

  Houd rekening met de maximale geluidsnormen en verlichtingseisen bij het evenement.

 • 7.

  Zorg voor afdoende verkeersmaatregelen in de vorm van hekken/borden en/of verkeersregelaars