Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westvoorne

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent de heffing en invordering van hondenbelasting Verordening hondenbelasting 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestvoorne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent de heffing en invordering van hondenbelasting Verordening hondenbelasting 2019
CiteertitelVerordening hondenbelasting 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2018.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-201801-01-2020nieuwe regeling

18-12-2018

Gemeenteblad 2018, 281765

186729/186853

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening hondenbelasting 2019

De raad van de gemeente Westvoorne;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2018

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2019.

 

Artikel 1 Belastbaar feit

 

Onder de naam “hondenbelasting” wordt een directe belasting geheven ter zake van het houden van een hond binnen de gemeente.

Artikel 2 Belastingplicht

 •  

 • 1.

  Belastingplichtig is de houder van een hond.

 • 2.

  Als houder wordt aangemerkt degene die onder welke titel dan ook een hond onder zich heeft, tenzij blijkt dat een ander de houder is.

 • 3.

  Het houden van een hond door een lid van het huishouden wordt aangemerkt als het houden van een hond door de in artikel 232, vierde lid, onderdeel a van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aan te wijzen lid van dat huishouden.

Artikel 3 Vrijstellingen

 •  

 • 1.

  In dit artikel wordt verstaan onder hondenasiel: aan één locatie gebonden ruimte of ruimtes bestemd of gebruikt voor het in bewaring houden van honden die zwervend zijn aangetrof-fen, dan wel waarvan door de eigenaar permanent afstand is gedaan, welke locatie als in-richting is aangemeld overeenkomstig artikel 3.7, eerste lid van het Besluit houders van die-ren.

 • 2.

  De belasting wordt niet geheven ter zake van honden:

  • a.

   die zijn opgeleid tot en dienen als blindengeleidehond en in hoofdzaak als zodanig door een blind persoon worden gehouden;

  • b.

   die zijn opgeleid tot en dienen als gehandicaptenhond en in hoofdzaak als zodanig door een gehandicapt persoon worden gehouden;

  • c.

   die verblijven in een hondenasiel;

  • d.

   die uitsluitend ten verkoop of aflevering in voorraad worden gehouden in een bedrijfs- inrichting als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid van het Besluit houders van dieren;

  • e.

   die jonger zijn dan drie maanden, voor zover zij tezamen met de moederhond worden gehouden.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

 

De belasting wordt geheven naar het aantal honden dat wordt gehouden.

Artikel 5 Belastingtarief

 •  

 • 1.

  De belasting bedraagt per belastingjaar:

  • a.

   voor een eerste hond € 62,99

  • b.

   voor een tweede hond € 125,91

  • c.

   voor iedere hond boven het aantal van twee € 125,91

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het voorgaande lid bedraagt de belasting voor honden, gehouden in kennels die zijn geregistreerd bij de Raad van beheer op kynologisch gebied in Nederland, € 274,74 per kennel.

 • 3.

  Het tweede lid blijft buiten toepassing indien belastingplichtige schriftelijk verzoekt de ver-schuldigde belasting vast te stellen naar het werkelijke aantal honden indien blijkt dat dit be-drag lager is dan het op voet van het tweede lid bepaalde bedrag.

Artikel 6 Belastingjaar

 

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

 

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 •  

 • 1.

  De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aan-vang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het jaar aanvangt, dan wel het aantal honden in de loop van het belastingjaar toeneemt, is de belasting, respectievelijk de hogere belasting voor het toegenomen aantal honden, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, respec-tievelijk de toename van het aantal honden, nog kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, dan wel het aantal honden in de loop van het belastingjaar vermindert, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het ein-de van de belastingplicht respectievelijk de vermindering van het aantal honden, nog kalen-dermaanden overblijven, tenzij blijkt dat het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 9,--.

 • 4.

  Belastingbedragen van minder dan € 9,-- worden niet geheven.

 • 5.

  Voor de toepassing van de bepalingen in het derde en het vierde lid, wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen aangemerkt als één belastingbedrag.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 •  

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag worden betaald uiterlijk drie maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van au-tomatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten wor-den betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de leden 1 en 2 gestelde termij-nen.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

 

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de hondenbelasting.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 •  

 • 1.

  De “Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2018" van 12 december 2017, wordt ingetrokken met ingang van het derde lid genoemde datum van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening hondenbelasting 2019”.

   

   

Aldus besloten in de vergadering

van 18 december 2018

De raad voornoemd,

griffier,

de voorzitter,