Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westvoorne

Verordening van de gemeenteraad van de gemenete Westvoorne houdende regels omtrent doelmatigheid en doeltreffendheid Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Westvoorne 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestvoorne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemenete Westvoorne houdende regels omtrent doelmatigheid en doeltreffendheid Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Westvoorne 2015
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Westvoorne 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Westvoorne.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 213a Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016nieuwe regeling

15-12-2015

Gemeenteblad 2015, 130789

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Westvoorne 2015

De raad van de gemeente Westvoorne;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders met nummer 123047 van 17 november 2015;

gelet op artikel 213a van de Gemeentewet;

gezien het advies van de commissie GG/FIN;

besluit vast te stellen de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Westvoorne 2015

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Doelmatigheid: de mate waarin de gewenste prestaties worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, of de mate waarin met de beschikbare middelen zoveel mogelijk resultaat wordt bereikt;

 • b.

  Doeltreffendheid: de mate waarin de gemeente erin slaagt de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk te bereiken;

 • c.

  Auditplan: plan waarin de werkzaamheden gericht op auditing worden beschreven;

 • d.

  Auditing: het beoordelen van de kwaliteit van de beheersing van de bedrijfsvoering en van de wijze waarop uitvoering van beleid plaatsvindt.

Artikel 2. Onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid
 • 1.

  Het college onderzoekt periodiek de doelmatigheid van (onderdelen van) de organisatie eenheden van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente.

 • 2.

  Het college gaat periodiek na of de uitvoering van onderdelen van in de programmabegroting opgenomen programma’s en paragrafen beantwoordt aan de vooraf vastgestelde doelen.

Artikel 3. Auditplan
 • 1.

  Het college maakt jaarlijks, indien van toepassing, in de begroting de onderwerpen kenbaar waarover onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid plaatsvindt. Het college stelt uiterlijk voor 15 februari, indien van toepassing, een auditplan op. De raad ontvangt het auditplan ter kennisname.

 • 2.

  In het auditplan wordt per intern onderzoek minimaal aangegeven:

  • a.

   Het object van onderzoek;

  • b.

   De reikwijdte van het onderzoek;

  • c.

   De onderzoeksmethode;

  • d.

   Doorlooptijd van het onderzoek;

  • e.

   De wijze van uitvoering.

 • 3.

  In het auditplan wordt aangegeven welke budgetten in de productenraming zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 4. Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de P&C-documenten over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid.

Artikel 5. Rapportage en gevolgtrekking
 • 1.

  De uitkomsten van de onderzoeken worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en, indien nodig, aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college, indien nodig, een verbeterplan op. De rapportage en het verbeterplan worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het verbeterplan organisatorische maatregelen.

 • 3.

  Elke rapportage van het 213a onderzoek wordt conform artikel 197, lid 2 Gemeentewet, gevoegd bij de jaarstukken.

Artikel 6. Inwerkingtreding
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na openbare bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening treedt in de plaats van de “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Westvoorne” vastgesteld door de raad op 4 maart 2008.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Westvoorne 2015”.

Aldus besloten in de vergadering van de raad van 15 december 2015.

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,