Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Amstelveen

Besluit van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van het Mandaatbesluit ambtelijke organisatie gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmstelveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van het Mandaatbesluit ambtelijke organisatie gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 2020
CiteertitelMandaatbesluit ambtelijke organisatie gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageNota van toelichting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Mandaatbesluit ambtelijke organisatie gemeenten Amstelveen en Aalsmeer, vastgesteld op 19 november 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. titel 3 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek BES
 3. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 4. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Amstelveen/CVDR628906.html
 5. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Amstelveen/CVDR391772.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-04-202001-01-2020Nieuwe regeling

07-04-2020

gmb-2020-95785

Z20-020130

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van het Mandaatbesluit ambtelijke organisatie gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 2020

Zaaknummer: Z20-020130

 

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, ieder voor zoveel het zijn bevoegdheid betreft;

gelezen het advies van de afdeling Juridische Zaken van 30 maart 2020;

gelet op de Gemeentewet, titel 3 boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en het Organisatiebesluit en de Financiële verordening Amstelveen 2017 en de Controleverordening Amstelveen 2016 en de Budgethoudersregeling gemeente Amstelveen 2019;

besluit vast te stellen het:

Mandaatbesluit ambtelijke organisatie gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 2020

Artikel 1 Definities

In dit besluit en het bijbehorende mandatenoverzicht wordt verstaan onder:

 • attributie: zoals bedoeld in paragraaf 10.1.3. van de wet, het toekennen van een nieuwe bestuursbevoegdheid;

 • bevoegdheden: onder “organisatorische” bevoegdheden wordt aanpassingen in de structuur van de organisatie verstaan. Onder “personele” bevoegdheden wordt het aannemen, ontslaan, functiewijzigingen en dergelijk verstaan. De “inhoudelijke” bevoegdheden zijn bevoegdheden die voortvloeien vanuit de publiekrechtelijke taak.

 • gemandateerde: het afdelingshoofd, directeur, aan wie de Mandaatgever mandaat heeft verleend;

 • mandaat: zoals bedoeld in paragraaf 10.1.1. van de wet, de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen. In dit mandaatbesluit wordt steeds gesproken over het begrip “mandaat”, ook wanneer feitelijk volmacht of machtiging is bedoeld;

 • mandaatgever: het bestuursorgaan dat mandaat verleent;

 • mandatenoverzicht: het bij dit besluit behorende overzicht, waarin alle verleende mandaten en ondermandaten zijn opgenomen;

 • ondermandaat: een door een gemandateerde verleend mandaat van een aan hem gemandateerde bevoegdheid aan een derde;

 • volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan privaatrechtelijke handelingen te verrichten;

 • wet: Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Bepalingen bij uitvoering mandaten

 • 1.

  Het mandaatbesluit ambtelijke organisatie gemeenten Amstelveen en Aalsmeer is voor de gemeente Amstelveen en voor de gemeente Aalsmeer.

 • 2.

  Bij de uitoefening van de bevoegdheden uit het mandatenoverzicht worden de specifieke bepalingen, vermeld in het mandatenoverzicht, in acht genomen.

 • 3.

  De gemandateerde kan zijn in mandaat verleende bevoegdheid in ondermandaat verlenen, tenzij het bevoegde bestuursorgaan hiervoor geen toestemming wenst te geven.

 • 4.

  Mandaten worden uitgevoerd in overeenstemming met het vigerende Organisatiebesluit gemeente Amstelveen 2019.

 • 5.

  Ten aanzien van gemandateerde bevoegdheden die financiële consequenties hebben, geldt dat hierin in de lopende begroting moet zijn voorzien. De Mandaatgever stelt per budgetbeheerder een maximum tekenbevoegdheid vast conform Budgethoudersregeling gemeente Amstelveen 2019.

 • 6.

  Bevoegdheden die voortvloeien vanuit attributie, kunnen in mandaat worden genomen, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich tegen de mandaatverlening verzet.

 • 7.

  De (onder)mandaten zijn gebaseerd op specifieke functiebenamingen.

Artikel 3 Reikwijdte Mandaat

Degene die mandaat krijgt voor het uitoefenen van een bevoegdheid, is met betrekking tot die bevoegdheid tevens bevoegd tot:

 • a.

  het verrichten van alle benodigde (voorbereidings)handelingen;

 • b.

  het voeren van correspondentie;

 • c.

  het verdagen van de beslissing;

 • d.

  het ondertekenen van de betreffende stukken;

 • e.

  het verstrekken van informatie;

 • f.

  het plaatsen van publicaties (van aanvragen, ontwerpen, concepten e.d.);

 • g.

  overige direct met de gemandateerde bevoegdheid samenhangende handelingen;

 • h.

  inschrijvingen in registers.

Artikel 4 Geen Mandaat

Onverminderd de (onder) mandaatverlening blijft beslissing in een bepaalde zaak voorbehouden aan de mandaatgever indien (niet cumulatief):

 • 1.

  Het nemen van een besluit, het aangaan van een privaatrechtelijke rechtshandeling of een feitelijk handeling, kunnen leiden tot overschrijding van het budget c.q. de begroting.

 • 2.

  De afdoening van een zaak, het aangaan van een privaatrechtelijke rechtshandeling en een feitelijke handeling, naar redelijkerwijs mag worden aangenomen, grote politieke gevolgen met zich mee kan brengen, precedentwerking kan oproepen, dan wel kan betekenen dat de burgemeester of een wethouder persoonlijk op het besluit zal worden aangesproken.

 • 3.

  Uit de te nemen besluiten, privaatrechtelijk rechtshandelingen of feitelijke handelingen, aanzienlijke financiële risico’s of andere belangrijke consequenties kunnen voortvloeien.

 • 4.

  Stukken zijn gericht aan de Kroon, een minister, een staatssecretaris, de Commissaris van de Koningin, Gedeputeerde Staten of Provinciale Staten.

 • 5.

  Stukken geen routinematig karakter hebben. Onder stukken met een routinematig karakter wordt mede verstaan het verstrekken van niet beleidsmatige informatie.

 • 6.

  De gemandateerde daartoe de wens te kennen geeft.

Artikel 5 Vervallen van het (onder)Mandaat

Het (onder) mandaat vervalt indien:

 • a.

  het bestuursorgaan die het (onder)mandaat heeft verleend deze intrekt; of

 • b.

  de functionaris die het ondermandaat heeft verleend deze intrekt; of

 • c.

  de functionaris niet meer werkzaam is in de functie waarvoor hij is (onder)gemandateerd;

Artikel 6 Terugkoppeling portefeuillehouder

 • 1.

  Een in mandaat namens het college te nemen besluit wordt vooraf aan de portefeuillehouder voorgelegd en een in mandaat namens de burgemeester te nemen besluit wordt vooraf aan de burgemeester voorgelegd, indien:

  • a.

   het besluit leidt tot afwijking van of aanvulling op het tot dan toe gevoerd beleid;

  • b.

   te verwachten valt dat de burgemeester, het college of een portefeuillehouder op zijn verantwoordelijkheid voor het te nemen besluit zal worden aangesproken;

  • c.

   uit het besluit aanzienlijke financiële, juridische, organisatorische, politieke/bestuurlijke en/of publicitaire consequenties kunnen voortvloeien; het college, de burgemeester of een portefeuillehouder deze wens kenbaar heeft gemaakt.

 • 2.

  Indien de portefeuillehouder dit nodig acht, wordt de zaak ter nadere besluitvorming aan het college voorgelegd. Indien de burgemeester dit nodig acht, neemt hij zelf een besluit in de zaak.

 • 3.

  Indien een te nemen besluit als bedoeld in het eerste lid wordt voorgelegd aan een portefeuillehouder of de burgemeester, wordt het directieteam hiervan op de hoogte gesteld.

 • 4.

  Indien er verschil van interpretatie bestaat of zou kunnen bestaan over de inhoud en/of reikwijdte van Aalsmeerse beleidskaders wordt de portefeuillehouder hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 7 Terugkoppeling college bij toepassing van artikel 169, vierde lid, Gemeentewet

 • 1.

  Indien een bevoegdheid als bedoeld in artikel 160, eerste lid onder d, e, f en g (privaatrechtelijke rechtshandelingen, procesbesluiten, civiele verdediging en jaarmarkten) is gemandateerd, wordt de zaak vooraf aan het college voorgelegd, indien het college op grond van artikel 169, vierde en vijfde lid, van de Gemeentewet gehouden is de raad vooraf of zo snel mogelijk inlichtingen te geven;

 • 2.

  Indien een zaak als bedoeld in het eerste lid wordt voorgelegd aan het college, wordt de directie hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 8 Afstemming

Indien bij een krachtens mandaat te nemen besluit of andere handeling een andere afdeling een belang heeft of de betreffende zaak het taakgebied van een andere afdeling raakt, legt de gemandateerde de zaak vooraf aan het hoofd van die afdeling voor. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, legt de gemandateerde de zaak voor aan de directie, dan wel een lid daarvan.

Artikel 9 Niet voldoen aan terugkoppelingsplicht

Het niet voldoen aan de terugkoppelingsplicht uit de artikelen 6 en 7 van dit besluit leidt er niet toe dat het betreffende in mandaat genomen besluit onbevoegd genomen is.

Artikel 10 Plaatsvervanging

 • 1.

  Als een “personele-” of “organisatorische” bevoegdheid is gemandateerd aan een afdelingshoofd, wordt deze bij diens afwezigheid uitgevoerd door het in het bij dit besluit gevoegde "Overzicht horizontale plaatsvervanging" genoemde afdelingshoofd;

 • 2.

  Als een “inhoudelijke” bevoegdheid is gemandateerd aan een afdelingshoofd, wordt deze bij diens afwezigheid uitgeoefend door de door het afdelingshoofd aangewezen plaatsvervanger binnen de afdeling, en binnen de gestelde kaders van het Budgethoudersregeling gemeente Amstelveen 2019;

 • 3.

  Als een bevoegdheid, anders dan een personele bevoegdheid ten aanzien van de leden van de directie, is gemandateerd aan de secretaris, wordt deze bij diens afwezigheid uitgevoerd door de loco-secretaris.

Artikel 11 Wijze van ondertekenen

Een krachtens mandaat genomen besluit moet vermelden namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen. Dit moet uit de volgende ondertekening blijken:

 

Burgemeester en wethouders van Amstelveen/Aalsmeer,

Burgemeester van Amstelveen/Aalsmeer,

namens dezen,

namens deze,

Handtekening

handtekening

naam (onder)gemandateerde

naam (onder)gemandateerde

functie (onder)gemandateerde

functie (onder)gemandateerde

 

Als er sprake is van vervanging van afdelingshoofd, moet dit blijken uit de volgende ondertekening:

 

Burgemeester en wethouders van Amstelveen/Aalsmeer,

Burgemeester van Amstelveen/Aalsmeer,

namens dezen,

namens deze,

handtekening

handtekening

naam vervanger (onder)gemandateerde

naam vervanger (onder)gemandateerde

hoofd van de afdeling … (plv)

hoofd van de afdeling … (plv)

Artikel 12 Verantwoording

Degene aan wie (onder)mandaat is verleend, kan hierover jaarlijks verantwoording afleggen aan de mandaatgever. Hierbij worden ten minste genoemd: het aantal malen dat van de bevoegdheid gebruik gemaakt is, indien van toepassing het aantal toe- en afwijzingen en eventuele bijzonderheden.

Artikel 13 Volmacht en machtiging

Aan de functionaris aan wie, als opgenomen in het bij dit besluit  behorende mandatenoverzicht, mandaat is verleend, wordt, in relatie tot dat mandaat, volmacht verleend tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen.

Het bepaalde in dit besluit is van overeenkomstige toepassing op de hiervoor bedoelde volmacht dan wel de machtiging tot het verrichten van handelingen die noch een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 14 Toepassing mandaatbesluit

Dit mandaatbesluit is van toepassing op alle in het bij dit mandaatbesluit behorende mandatenoverzicht genoemde mandaten en op alle in de toekomst te verlenen mandaten.

Artikel 15 Intrekking oud Mandaatbesluit

Het Mandaatbesluit ambtelijke organisatie gemeenten Amstelveen en Aalsmeer, vastgesteld op 19 november 2019 (Z19-047704) met bijbehorende mandaten en alle nadien verleende mandaten, behoudens de aan externen verleende mandaten, wordt ingetrokken.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2020.

Artikel 17 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit ambtelijke organisatie gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 2020.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 april 2020.

De secretaris,

Bert Winthorst

De burgemeester,

Tjapko Poppens

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 april 2020.

De burgemeester,

Tjapko Poppens

Bijlage I Mandatenoverzicht

ALGEMENE MANDATEN

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan de directeuren, de griffier, de hoofden van gemeente Amstelveen.

Door de gemeente Aalsmeer is geen mandaat verleend voor besluiten tot, het aangaan van en het beëindigen van overeenkomsten met verbonden partijen.

Hier wordt onder verstaan: privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijke en een financieel belang heeft.

Het kan gaan om gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen, stichtingen en verenigingen.

 

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Mandaatgever

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR

1

Beslissen op verzoeken op informatie ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur

Wet openbaarheid van bestuur

Burgemeester en college en raad

Ja

Teamleiders

 

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

2

Alle bevoegdheden bij of krachtens de Algemene verordening gegevensbescherming

Algemene verordening gegevensbescherming

Burgemeester en college

Ja

Teamleiders

 

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

3

Beslissen op grond van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. Hieronder valt ook het vaststellen van de hoogte van de verschuldigde dwangsom na ingebrekestelling alsmede het terugvorderen van onverschuldigd betaalde dwangsommen

Algemene wet bestuursrecht en de Wet dwangsom en beroep

Burgemeester en college

Ja

Teamleiders

 

PARTICIPATIE- EN INSPRAAKVERORDENINGEN AMSTELVEEN EN AALSMEER

4

Alle bevoegdheden omtrent participatie

Participatie- en inspraakverordeningen

Burgemeester en college

Nee

 

 

GEMEENTEWET

5

Binnen de kaders en werkzaamheden van de betreffende afdeling en conform artikel 2 van het mandaatbesluit, het besluiten tot het aangaan van en het beëindigen van privaatrechtelijke overeenkomsten met betrekking tot de werkzaamheden van de betreffende afdeling

Artikel 160 jo 171 Gemeentewet

Burgemeester en college

Ja

Teamleiders, beleidsmedewerkers, technisch adviseurverkeer en vervoer, coördinatoren, programmamanager, medewerker leerlingenvervoer, medewerker statistiek en onderzoek, projectmanagers, klantmanagers, fraudepreventiemedewerkers

De (financiële) verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst dienen te passen binnen de gebruikelijke werkzaamheden van de afdeling en de vastgestelde bedragen conform de budgethoudersregeling gemeente Amstelveen.

Onder het mandaat vallen bijvoorbeeld het aangaan van overeenkomsten, de aankoop van bedrijfsauto of computers, de aankoop van software, het aangaan van een onderhoudsovereenkomst met een softwarebedrijf, de aankoop van struiken voor onderhoud van een park, aangaan van reclameovereenkomsten

LET OP: tav de gemeente Aalsmeer geen mandaat voor besluiten tot het aangaan van en het beëindigen van overeenkomsten met verbonden partijen (zie boven)

6

Het besluiten tot het inhuren van derden

Artikel 160 jo 171 Gemeentewet, Boek 6, titel 5 Burgerlijk Wetboek

Burgemeester en college

Ja

Teamleiders

Het aangaan van een arbeidsovereenkomst valt niet onder het mandaat

Gelet op de grondslag van het mandaat, artikel 160, eerste lid, sub d van de Gemeentewet, gaat het om privaatrechtelijke aangelegenheden en niet om bijvoorbeeld het toekennen van subsidies of uitkeringen

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

7

Het nemen van besluiten over het verstrekken van subsidie(s)

Algemene subsidieverordeningen en bijzondere subsidieverordeningen

College

Ja

Teamleiders, energiecoördinator

 

GEMEENTEWET/ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

8

Het aanvragen van subsidies

Hoofdstuk 4 Algemene wet bestuursrecht en Gemeentewet

College

Ja

Teamleiders, programmamanagers, vakadviseurs

 

DIRECTEUREN EN HOOFDEN

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan de directeuren en de hoofden van gemeente Amstelveen

 

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Mandaatgever

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

GEMEENTEWET

1

Alle arbeidsrechtelijke beslissingen, daarin begrepen alle besluiten ten aanzien van het aangaan, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met ambtenaren, niet zijnde de griffier en de op de griffie werkzame ambtenaren.

Artikel 160, eerste lid, sub d Gemeentewet

 

College

Nee

 

Ingevolge artikel 171 gemeentewet en artikel 13 van dit mandaatbesluit verleent de burgemeester volmacht aan directeuren en hoofden tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van de arbeidsovereenkomst met ambtenaren, niet zijnde de griffier en de op de griffie werkzame ambtenaren

2

Digitaal ondertekenen van de overeenkomsten en brieven voortvloeiend uit de arbeidsrechtelijke beslissingen

Artikel 171 Gemeentewet

 

Burgemeester

ja

Medewerkers Servicedesk

De medewerker servicedesk voert alleen de actie digitaal ondertekenen uit. De naam van de medewerker servicedesk komt niet onder de brief te staan, maar de digitale handtekening van de burgemeester, dan wel van de directeuren, dan wel van de hoofden

GEMEENTESECRETARIS

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan de gemeentesecretaris van de gemeente Amstelveen.

 

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Mandaatgever

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

1

Het nemen van beslissingen op bezwaar gericht tegen Amstelveense burgemeester- en collegebesluiten die in mandaat zijn genomen

Algemene wet bestuursrecht

Burgemeester en college

Nee

 

Met in achtneming van het advies van de ambtelijke commissie op de bezwaarschriften. Wanneer wordt afgeweken van dit advies, moet dit gemotiveerd worden. Bij afwijking van het primaire besluit wordt het hoofd van de afdeling of het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de totstandkoming van dit besluit in de gelegenheid gesteld te reageren op de voorgenomen beslissing op bezwaar. Dit mandaat geldt alleen voor de gemeente Amstelveen

 

DIRECTIE

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan de directie van de gemeente Amstelveen.

 

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Mandaatgever

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

1

Het nemen van beslissingen op bezwaar gericht tegen Amstelveense burgemeester- en collegebesluiten die in mandaat zijn genomen

Algemene wet bestuursrecht

Burgemeester en college

Nee

 

Met in achtneming van het advies van de ambtelijke commissie op de bezwaarschriften. Wanneer wordt afgeweken van dit advies, moet dit gemotiveerd worden. Bij afwijking van het primaire besluit wordt het hoofd van de afdeling of het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de totstandkoming van dit besluit in de gelegenheid gesteld te reageren op de voorgenomen beslissing op bezwaar. Dit mandaat geldt alleen voor de gemeente Amstelveen

GEBIEDSONTWIKKELING "GROTE PROJECTEN"

2

Het aangaan van offertes en het geven van opdrachten ten behoeve van de uitvoering van voorbereidende werkzaamheden en advisering Stedelijke Projecten

Artikel 160, eerste lid, sub d Gemeentewet

College

Ja

Projectmanagers, procesmanagers Stedelijk bureau

Het betreft onder meer de projecten A9, Amstelveenlijn, Stadshart, en Green Park

GEMEENTEWET

3

Het nemen van besluiten over de wijze waarop wijzigingen van de ambtelijke organisatie plaats gaat vinden

Artikel 108 en artikel 147 Gemeentewet

College

Nee

 

Met inachtneming van het gestelde in het organisatiebesluit"

4

Opstellen van collectieve arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Cao Gemeenten

Artikel 160, eerste lid, sub c Gemeentewet

College

Nee

 

 

5

Vaststellen geschillenregeling

 

Artikel 160, eerste lid, sub c Gemeentewet

College

Nee

 

 

6

Het stellen van overige nadere regels met betrekking tot het dienstverband, met uitzondering van de organisatie van de griffie

Artikel 160, eerste lid, sub c Gemeentewet

College

Nee

 

 

7

Het nemen van een aanwijzingsbesluit mbt ambtenaren die een functie uitoefenen waarvan op grond van wet- of regelgeving een aanwijzingsbesluit nodig is

Diverse wet- en regelgevingen

 

nee

 

 

 

 

SERVICES

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan de directeur van de afdeling Services.

 

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Mandaatgever

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

1

Het machtigen van medewerkers om namens het bestuursorgaan bij de rechtbank Amsterdam, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep op te treden, (hoger) beroep in te stellen en het ondertekenen van de machtiging

Artikelen 8:23 en 8:24 Algemene wet bestuursrecht

Burgemeester en college

Ja

Teamleider Juridische zaken

De lijst van aangewezen personen dient jaarlijks te worden geactualiseerd

De algemene aanwijzing en machtiging geldt niet voor politiek gevoelige zaken

2

Het voeren van verweer en het ondertekenen van verweerschriften in Awb-procedures alsmede andere wettelijke beroepsprocedures inzake beslissingen van burgemeester en college

Artikelen 8:42 Algemene wet bestuursrecht

Burgemeester en college

Ja

Teamleider en medewerkers Juridische zaken

 

3

Het indienen van bezwaar-, beroep- en hogerberoepschriften, het aanvragen van voorlopige voorzieningen en het indienen van verzoekschriften

Artikelen 7:1 en hoofdstuk 8 Algemene wet bestuursrecht

Burgemeester en college

Ja

Teamleider en medewerkers Juridische zaken

 

4

Het voeren van verweer en het ondertekenen van verweerschriften in Awb-procedures alsmede andere wettelijke beroepsprocedures inzake beslissingen van burgemeester en college

Artikelen 9:30, eerste lid en 9:31, tweede, derde en vierde lid Algemene wet bestuursrecht

Burgemeester en college

Ja

Teamleider Juridische zaken, contactpersoon nationale ombudsman

 

5

Alle bevoegdheden t.a.v. Klachtbehandeling door een bestuursorgaan

Afdeling 9.1.1 en 9.1.2 Algemene wet bestuursrecht en Interne instructie klachtbehandeling

Burgemeester en college

Ja

klachtencoördinator

 

GEMEENTEWET

6

Te besluiten namens de gemeente, het college of de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten

Artikel 160, eerste lid onder e Gemeentewet

Burgemeester en college, raad

Ja

Teamleider en medewerkers Juridische zaken

 

7

Het nemen van besluiten over verzoeken om schadevergoeding

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Ja

Teamleider Juridische zaken

Voor zover dergelijke verzoeken op grond van de verzekeringspolis niet aan de verzekeraar moeten worden overgedragen

8

Doen van aangifte van een tegen de gemeente gepleegd strafbaar feit ingeval van vernielingen van gemeentelijke eigendommen

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Ja

Teamleider Juridische zaken

 

9

Het voegen als benadeelde partij in strafzaken ingeval van vernielingen van gemeentelijke eigendommen

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Ja

Teamleider Juridische zaken

 

VERORDENING OP DE AMBTELIJKE COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN AMSTELVEEN/REGELING OP DE AMBTELIJKE COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN AALSMEER

10

Het aanwijzen om als lid van de ambtelijke commissie voor de bezwaarschriften deel te nemen

Verordening en Regeling op de Ambtelijke commissie voor de bezwaarschriften

College

Ja

Teamleider Juridische zaken

 

11

Het uitoefenen van de bevoegdheden en de werkzaamheden zoals gesteld in de Verordening en Regeling op de Ambtelijke commissie voor de bezwaarschriften

Verordening en Regeling op de Ambtelijke commissie voor de bezwaarschriften

College

Ja

Teamleider en medewerkers Juridische zaken

 

GEMEENTEWET (FINANCIËN)

12

Zorgdragen voor verzekeringen

Artikel 160, eerste lid, sub d Gemeentewet

College

Nee

 

 

ALGEMENE WET INZAKE RIJKSBELASTINGEN

13

Het instellen van cassatie beroep bij de Hoge Raad inzake WOZ en belastingen

Artikel 28a Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, artikel 231 Gemeentewet

College

Ja

Heffingsambtenaar

 

 

INFORMATIEBEHEER

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Informatiebeheer.

 

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Mandaatgever

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

ARCHIEFWET

1

Het ontwerpen van selectielijsten waarin tenminste wordt aangegeven welke aangegeven welke archiefbescheiden voor vernietiging in aanmerking komen

Artikel 5, eerste lid Archiefwet

College

Nee

 

 

ARCHIEFBESLUIT

2

Het opmaken van een verklaring van vernietiging, vervanging of vervreemding van archiefbescheiden

Artikel 8 Archiefbesluit

College

Ja

Teamleider informatievoorziening

 

ARCHIEFVERORDENING

3

Alle bevoegdheden zoals gesteld in de archiefverordening gemeente Amstelveen 2004

Archiefverordening

College en gemeentesecretaris

Ja

Teamleider informatievoorziening

 

WET BASISREGISTRATIE ADRESSEN EN GEBOUWEN (WET BAG)/VERORDENING NAAMGEVING EN NUMMERING

4

Benoemen standplaatsen en ligplaatsen en de afbakening van panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen

Wet BAG, Verordeningen naamgeving en nummering Aalsmeer en Amstelveen

College

Ja

Teamleider Basisinformatie, gegevensbeheerders Basisinformatie, beheerder BGT

 

5

Het nemen van besluiten tot het vaststellen van nummeraanduidingen

Wet BAG, Verordeningen naamgeving en nummering Aalsmeer en Amstelveen

College

Ja

Gegevensbeheerders Basisinformatie

 

6

Vaststellen van geometrische gegevens van panden en verblijfsobjecten

Wet BAG

College

Ja

Medewerker geo-informatie binnen/buiten, coördinator opdrachten team Basisinformatie

 

WET BASISREGISTRATIE GROOTSCHALIGE TOPOGRAFIE (WET BGT)

7

Alle bevoegdheden voortvloeiend uit de Wet BGT

Wet BGT

College

Ja

Medewerker geo-informatie binnen, coördinator opdrachten team Basisinformatie

 

WET KENBAARHEID PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN ONROERENDE ZAKEN (Wkpb)/

UITVOERINGSBESLUIT WET KENBAARHEID PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN ONROERENDE ZAKEN

8

Het afgeven, toezenden en waarmerken van een afschrift, uittreksel of verklaring als bedoeld in de Wkpb

Wkpb en Uitvoeringsbesluit Wkpb

College

Ja

Teamleider Basisinformatie, gegevensbeheerders Basisinformatie

 

 

PUBLIEKSZAKEN

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan het hoofd Publiekszaken.

 

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Mandaatgever

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

BESLUIT VERKRIJGING EN VERLIES NEDERLANDERSCHAP

1

De bevoegdheden op grond van het Besluit tot verkrijging en verlies Nederlanderschap

Besluit Verkrijging en verlies Nederlanderschap

Burgemeester

Ja

Senior consulent Burgerzaken, teamleider Burgerzaken

 

BURGERLIJK WETBOEK

2

Het benoemen van een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

Artikel 16, Boek 1 Burgerlijk Wetboek

College

Ja

Teamleider Publiekszaken

 

GEMEENTEWET/GRONDCONTRACTEN

3

Het verlenen van ontheffing van de in met de gemeente gesloten grondcontracten opgenomen verplichting de gekochte nieuwbouwwoningen gedurende een bepaalde periode zelf te bewonen

Artikel 160, eerste lid, onder d Gemeentewet en grondcontracten

College

Ja

Senior consulent Publieksinformatie, teamleider Publieksinformatie

 

GEMEENTEWET/VERORDENING PARKEERBELASTINGEN AMSTELVEEN

4

Het opleggen van belastingaanslagen omtrent het verlenen van parkeervergunningen, het seponeren van naheffingsaanslag parkeerbelasting en het restitueren van parkeergelden en parkeervergunningen

   

Artikel 225, eerste lid, sub b Gemeentewet, Verordening parkeerbelastingen

De heffingsambtenaar van de gemeente Amstelveen aangewezen zoals bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet (de heffingsambtenaar), i.c. het hoofd van afdeling Publiekszaken

Ja

Parkeerregisseur, bedrijfseconomisch adviseur parkeren

Dit mandaat geldt alleen voor Amstelveen

Met uitsluiting van de onderdelen: het opleggen van de naheffingsaanslagen, de afhandeling van de bezwaarschriften daartegen en de hieruit voortvloeiende beroepen bij de rechtbank, het gerechtshof en het verweer bij de Hoge Raad

PARKEERVERORDENING AMSTELVEEN 2013

5

Alle bevoegdheden omtrent het verlenen van parkeervergunningen

   

Parkeerverordening Amstelveen 2013

   

College

Ja

Consulent Publieksinformatie, teamleider Publieksinformatie, parkeerregisseur, functioneel applicatiebeheerder CityPermit

Met uitzondering van aanwijzingsbesluiten en het stellen van nadere regels

Dit mandaat geldt alleen voor Amstelveen

Bij het nemen van een afwijkend besluit als genoemd in artikel 4, lid 9 en 11 van de Parkeerverordening alleen parkeerregisseur

KIESWET

Daar waar volgens wetgeving een ambtenaar kan worden aangewezen voor het uitvoeren van een bevoegdheid, is in plaats van het aanwijzen gekozen voor het mandateren van de bevoegdheid. Hierdoor is geen apart besluit (van de betrokken organen van beide gemeenten) nodig bij iedere ambtenarenwijziging.

6

De bevoegdheden op grond van de Kieswet

Kieswet

Burgemeester

Ja

Consulent Burgerzaken, teamleider Burgerzaken, medewerker Verkiezingen

 

7

De bevoegdheden op grond van de Kieswet

Kieswet

College

Ja

Consulent Burgerzaken, teamleider Burgerzaken, medewerker Verkiezingen

 

PARKEERVERORDENING 2001 GEMEENTE AALSMEER

8

Het beschikken m.b.t. aanvragen ontheffing blauwe zones

Artikel 3 en 4 Parkeerverordening 2001 gemeente Aalsmeer

College

Ja

Consulent Burgerzaken

Dit mandaat geldt alleen voor Aalsmeer

Bij negatieve beschikking alleen senior consulent Burgerzaken

PASPOORTWET

9

De bevoegdheden op grond van de Paspoortwet

Paspoortwet

Burgemeester

Ja

Consulent Burgerzaken, teamleider Burgerzaken

 

SCHEEPVAARTVERKEERSWET/BINNENVAARTPOLITIEREGLEMENT/BELEID SNELVAREN WESTEINDERPLASSEN 2013

10

Het beschikken m.b.t. aanvragen ontheffing voor de maximum vaarsnelheid aan snelle motorboten

Scheepvaartverkeerswet, Binnenvaartpolitiereglement, Beleid snelvaren Westeinderplassen 2013

College

Ja

Consulent Burgerzaken

Dit mandaat geldt alleen voor Aalsmeer

Bij negatieve beschikking alleen senior consulent Burgerzaken

WEGENVERKEERSWET

11

De bevoegdheden op grond van de Wegenverkeerswet 1994

Wegenverkeerswet 1994

Burgemeester

Ja

(Senior) consulent Burgerzaken, teamleider Burgerzaken

De gemandateerde bevoegdheden betreffen rijbewijzen

WET BASISREGISTRATIE PERSONEN (WET BRP)

12

De bevoegdheden op grond van de Wet BRP, met uitzondering van hoofdstuk 1, artikel 2.40, lid 4 en artikel 4.2

Wet BRP

College

Ja

(Senior) consulent Burgerzaken, teamleider Burgerzaken, specialistisch medewerker Immigratie IN Amsterdam (Dienstverlening-DVL)

Aan de specialistisch medewerker Immigratie IN Amsterdam geldt dit mandaat alleen voor Amstelveen en beperkt het mandaat zich tot:

het (beschikken over het) verstrekken van gegevens; het doen van mededelingen;

het ondertekenen en verstrekken van gewaarmerkte afschriften en verklaringen;

het in- en uitschrijven van personen en het opnemen en wijzigen van persoonsgegevens o.b.v. Hoofdstuk 2 en Hoofdstuk 3 van de Wet BRP

WET OP DE LIJKBEZORGING

13

Het stellen van een andere termijn voor begraving of crematie, dan de in artikel 16 van de Wet op de lijkbezorging genoemde

Artikel 17, eerste lid Wet op de lijkbezorging

Burgemeester

Ja

(Senior) consulent Burgerzaken, teamleider Burgerzaken

 

14

Het verlenen van verlof tot ontleding

Artikel 68, eerste lid Wet op de lijkbezorging

Burgemeester

Ja

(Senior) consulent Burgerzaken, teamleider Burgerzaken

 

 

PROJECTEN EN ADVIES

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Projecten en Advies.

 

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Mandaatgever

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

GEMEENTEWET

1

Het verwerven van bedrijfsmiddelen en het anderszins aangaan van financiële verplichtingen, nodig voor het realiseren van producten waarvoor het afdelingshoofd via een dienstverleningsovereenkomst opdracht heeft gekregen van het afdelings- hoofd dat in de vastgestelde productbegroting, inclusief investeringsplannen, als ambtelijk resultaatverantwoordelijke is aangewezen voor het betreffende product

Artikel 160, lid 1, sub d Gemeentewet

College

Nee

 

Met in achtneming van het gestelde in de dienstverleningsovereenkomst

2

Het aangaan van raamovereenkomsten met of zonder afroepverplichting voor de inkoop van materialen (voor bestrating, riolering, oeverbescherming en dergelijke) en voor dienstverlening (van architectenbureaus, ingenieursbureaus en dergelijke)

Artikel 160, lid 1, sub d Gemeentewet

College

Nee

 

 

3

Het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen die niet leiden tot inkomsten en uitgaven als gevolg van de verrichte rechtshandelingen voor de gemeente

Artikel 160, lid 1, sub d Gemeentewet

College

Ja

 Teamleider

 

4

Het ondertekenen van overeenkomsten die voortvloeien uit (eind-)beslissingen van het bestuur met betrekking tot de werkzaamheden van de afdeling

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Nee

 

 

5

Het ondertekenen van correspondentie ter uitvoering van raadsbesluiten en collegebesluiten met betrekking tot de werkzaamheden van de afdeling

Artikel 160 lid 1 sub d Gemeentewet

College

Ja

Medewerkers afdeling

Ondertekenings-mandaat alleen ondermandateren in door het afdelingshoofd aan te geven gevallen

6

Het ondertekenen van de volmacht waarbij de notaris de gemeente mag vertegenwoordigen bij het verlijden van notariële akten, voor zover betrekking hebbende op eigendomstransacties

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Nee

 

 

7

Het ondertekenen van akten tijdens het vertegenwoordigen van de gemeente bij het verlijden van notariële akten voor zover betrekking hebbende op eigendomstransacties

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Ja

Medewerkers afdeling

Ondertekenings-mandaat alleen ondermandateren in door het afdelingshoofd aan te geven gevallen

8

Ondertekenen van overeenkomsten t.z.v. koop en verkoop van onroerende zaken

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Nee

 

 

9

Verkoop van onroerende zaken tot een bedrag van € 200.000,00, exclusief de kosten van eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting, omzetbelasting, kosten van overdracht en andere bijkomende kosten

Artikel 160 lid 1 sub d Gemeentewet

College

Nee

 

Voor zover betrekking hebbende op percelen grond met of zonder opstallen, ruiling inbegrepen

10

Aankoop van onroerende zaken tot een bedrag van € 200.000,00 exclusief de kosten van eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting, omzetbelasting, kosten van overdracht en andere bijkomende kosten

Artikel 160 lid 1 sub d Gemeentewet

College

Nee

 

Voor zover betrekking hebbende op percelen grond met of zonder opstallen, ruiling inbegrepen

11

Bezwaren van onroerende zaken (percelen grond en water) met een beperkt zakelijk recht (anders dan hypotheek), waarvan de tegenprestatie per jaar niet meer bedraagt dan € 5.000,00

Artikel 160 lid 1 sub d Gemeentewet

College

Nee

 

Hier onder wordt verstaan erfpachtrecht of opstalrecht

12

Het in gebruik geven van gemeente-eigendommen door middel van een gebruiksovereenkomst

Artikel 160 lid 1 sub d Gemeentewet

College

Nee

 

Alleen voor eigendommen waar de gemeente geen lange termijn verplichting wenst ivm ontwikkelingen

13

Het in gebruik geven van gemeente-eigendommen door middel van een recognitie tegen een symbolische vergoeding, ter voorkoming van het optreden van verkrijgende verjaring

Artikel 160 lid 1 sub d Gemeentewet

College

Nee

 

Voor zover het stukjes grond of openbaar gebied betreft die niet voor verkoop in aanmerking komen en wel worden gebruikt door derden

14

Het aangaan van vaststellingsovereenkomsten met betrekking tot de werkzaamheden van de afdeling

Artikel 160 lid 1 sub d Gemeentewet

College

Nee

 

 

15

Het vertegenwoordigen van de gemeente in een vereniging van eigenaren (VVE) waarin de gemeente één of meer meerdere appartementsrechten bezit

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Ja

Medewerkers afdeling

Per VVE te besluiten

16

Het verhuren van onroerend goed van de gemeente en aan de gemeente toebehorende zakelijke rechten en het ondertekenen van de genoemde huurovereenkomsten

Artikel 160 lid 1 sub d Gemeentewet en Artikel 171 Gemeentewet

College en Burgemeester

Nee

 

 

17

Het onderverhuren van door de gemeente gehuurde opstallen en grond. Het ondertekenen van de genoemde huurovereenkomsten

Artikel 160 lid 1 sub d Gemeentewet en Artikel 171 Gemeentewet

College en Burgemeester

Nee

 

 

18

Het aangaan van pachtovereenkomsten als bedoeld in Boek 7 BW en het ondertekenen van deze overeenkomsten

Artikel 160 lid 1 sub d Gemeentewet

College en Burgemeester

Nee

 

 

19

Het wijzigen van huur- en pachtprijzen op basis van bepalingen uit de lopende overeenkomsten

Artikel 160 lid 1 sub d Gemeentewet

College

Nee

 

 

20

Het ondertekenen van de opdracht of overeenkomst waarbij een verplichting wordt aangegaan met betrekking tot een in de productbegroting of het investeringsplan van de afdeling opgenomen product of investering met betrekking tot de werkzaamheden van Vastgoed

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Ja

Teamleider sectie Vastgoed

 

21

Het aansprakelijk stellen van een wederpartij voor een gebrek in de nakoming van verplichtingen uit een opdracht of overeenkomst met betrekking tot de werkzaamheden van Vastgoed

Artikel 160 lid 1 sub d Gemeentewet

College

Ja

Teamleider sectie Vastgoed

 

22

Het ondertekenen van correspondentie met betrekking tot de nakoming van de verplichtingen uit een opdracht of overeenkomst met betrekking tot de werkzaamheden van Vastgoed

Artikel 160 lid 1 sub d Gemeentewet

College

Ja

Teamleider sectie Vastgoed

 

23

Het in het geval van een calamiteit geven van een opdracht waarbij een verplichting wordt aangegaan met betrekking tot de werkzaamheden van Vastgoed voor een bedrag dat de productbegroting of het investeringsplan van de afdeling te boven gaat, een en ander naar redelijkheid en billijkheid en in verhouding met de in verband met de betreffende calamiteit te nemen maatregel

Artikel 160 lid 1 sub d Gemeentewet

College

Ja

Teamleider sectie Vastgoed

 

24

Het tegen betaling aangaan van een overeenkomst van opdracht of aanneming van werk en het ondertekenen van die overeenkomst met een met de gemeente op grond van een subsidierelatie of beleidsmatige keuze verbonden instelling, waarbij Vastgoed door deze instelling wordt ingehuurd voor advies of voor het begeleiden van werkzaamheden met betrekking tot het onderhoud van gebouwen

Artikel 160 lid 1 sub d Gemeentewet en Artikel 171 Gemeentewet

College Burgemeester

Ja

Teamleider sectie Vastgoed

Voor zover dienend ter uitvoering van bestaande hoofd- en raamovereen-komsten

25

Het aangaan van huurovereenkomsten met betrekking tot woonwagenstandplaatsen en woonwagens en het ondertekenen van deze overeenkomsten

Artikel 160 lid 1 sub d Gemeentewet en Artikel 171 Gemeentewet

College en Burgemeester

Nee

 

 

26

Het verzekeren en verzekerd houden van gemeentelijk vastgoed en de inventaris van dit vastgoed

Art 160 lid 1 sub d Gemeentewet

College

Nee

 

 

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING/Verordening Naamgeving en nummering

27

Besluiten tot het aanbrengen, onderhouden, wijzigen of verwijderen van voorwerpen, borden of voorzieningen ten behoeve van het openbaar verkeer of de openbare verlichting op of aan een bouwwerk van een derde rechthebbende en dit besluit aan de rechthebbende op het bouwwerk bekendmaken

APV en Verordening Naamgeving en nummering Aalsmeer 2010

College

Ja

Teamleiders, vakadviseurs

 

28

 

Doen van aangifte van voorvallen van vernielingen en vandalisme aan gemeentelijke eigendommen middels een voegingsformulier benadeelde partij in het strafproces

APV en artikel 141, 242 en 350 Wetboek van Strafrecht

College en burgemeester

Ja

Teamleider

 

TELECOMMUNICATIEWET/BELEMMERINGENWET PRIVAATRECHT/VERORDENING WERKZAAMHEDEN KABELS EN LEIDINGEN

29

Alle bevoegdheden voortvloeiende uit de Verordening werkzaamheden kabels en leidingen

Telecommunicatiewet, Belemmeringenwet privaatrecht, Verordening werkzaamheden kabels en leidingen 2015 gemeente Amstelveen, Verordening kabels en leidingen 2015 gemeente Aalsmeer

College

Ja

Coördinator kabels en leidingen, coördinator diensten en bedrijven, teamleider

Met in achtneming van de “Werkafspraken voor ondergrondse infrastructuren in Amstelveen”

WARENWETBESLUIT ATTRACTIE- EN SPEELTOESTELLEN

30

Indienen van een aanvraag van een keuring van een attractie- of speeltoestel

Artikel 9, lid 1 Warenwetbesluit

College

Ja

Teamleider, coördinator spelrecreatie

 

31

Doen van aangifte bij de Voedsel- en warenautoriteit van het feit dat het college een attractietoestel voorhanden heeft

Artikel 20, lid 1 en 2 Warenwetbesluit

College

Ja

Teamleider , coördinator spelrecreatie

 

WEGENVERKEERSWET 1994/REGLEMENT VERKEERSREGELS EN VERKEERSTEKENS 1990/VOERTUIGENREGLEMENT

32

Alle bevoegdheden omtrent het nemen van o.a. verkeersbesluiten voor zover zij betreffen het verkeer op andere wegen dan die onder het beheer van het rijk, provincie of waterschap staan

Wegverkeerswet 1994

College

Ja

Teamleider, juridisch adviseur

Raad tekent kombesluiten

PARKEERVERORDENING /VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING AMSTELVEEN 2014

33

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening, aanwijzingen, vaststellen en het treffen van maatregelen

Parkeerverordeningen Amstelveen en Aalsmeer

College

Ja

Juridisch adviseur, teamleider

Voor Aalsmeer geldt dat het ondermandaat niet lager ligt dan teamleider

34

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en meldingen/ontheffingen/vrijstellingen/aanwijzingen

Verordening op de heffing en invordering Amstelveen 2014

College

Ja

Juridisch adviseur, teamleider

Voor Aalsmeer geldt dat het ondermandaat niet lager ligt dan teamleider

RIOOLAANSLUITVERORDENING

35

Alle bevoegdheden voortvloeiende uit de Rioolaansluitverordening

Artikel 147 Gemeentewet, Wet Milieubeheer, Rioolaansluitverordening 2015 gemeente Amstelveen, Rioolaansluitverordening gemeente Aalsmeer 2015

College

Ja

Teamleider

 

WET BASISREGISTRATIE ONDERGROND

36

Alle bevoegdheden voortvloeiende uit de Wet Basisregistratie ondergrond

 

Wet basisregistratie ondergrond

College

Ja

Teamleider

 

VERORDENING VOORZIENINGEN HUISVESTING ONDERWIJS AMSTELVEEN

37

Toekennen bekostigingsaanvraag met spoedeisend karakter tot een bedrag van € 40.000,00

2 WPO, artikel 76i lid 2 WVO, artikel 96 lid 2 WEC, artikel 19 t/m 24 Verordening voorzieningen huisvesting Onderwijs Amstelveen

College

Nee

 

 

WETBOEK VAN STRAFRECHT

38

Doen van aangifte van voorvallen van vernielingen en vandalisme aan gemeentelijke eigendommen middels een voegingsformulier benadeelde partij in het strafproces

Art. 2.11 APV jo art. 141, jo 242 jo art. 350 Wetboek van Strafrecht

College en Burgemeester

Ja

Teamleider sectie Vastgoed

 

 

HUISVESTINGSVERORDENING GEMEENTE AMSTELVEEN 2018

39

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening, vervallen, intrekken, meldingen, ontheffingen en vrijstellingen van een standplaatsvergunningen voor een woonwagenstandplaats

Huisvestingsverordening Gemeente Amstelveen

College

Nee

 

 

 

CENTRALE BEHEERTAKEN

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Centrale Beheertaken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Mandaatgever

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

GEMEENTEWET

1

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten van verhuur van containers

Artikel 160, lid 1, sub d Gemeentewet, resp. artikel 171, lid 1 Gemeentewet

College resp. burgemeester

Ja

Teamleider

Het ondermandaat geldt voor bedrijfsafval

 

Dit mandaat geldt alleen voor Amstelveen

2

Het ondertekenen van contracten voor het verlenen van diensten en de daarbij behorende bijlagen voor afvalinzameling en/of afvaltransport en/ of afvalverwerking

Artikel 171, lid 1 Gemeentewet

Burgemeester

Ja

Teamleider

Het ondermandaat geldt voor contracten voor afvalverwerking m.u.v. contracten voor gft- en restafval

3

Het verwerven van bedrijfsmiddelen en het anderszins aangaan van financiële verplichtingen, nodig voor het realiseren van producten waarvoor het afdelingshoofd via een dienstverleningsovereenkomst opdracht heeft gekregen van het afdelings- hoofd dat in de vastgestelde productbegroting, inclusief investeringsplannen, als ambtelijk resultaatverantwoordelijke is aangewezen voor het betreffende product

Artikel 160, lid 1, sub d Gemeentewet

College

Nee

 

Met in achtneming van het gestelde in de dienstverleningsovereenkomst

4

Het aangaan van raamovereenkomsten met of zonder afroepverplichting voor de inkoop van materialen (voor bestrating, riolering, oeverbescherming en dergelijke) en voor dienstverlening (van architectenbureaus, ingenieursbureaus en dergelijke)

Artikel 160, lid 1, sub d Gemeentewet

College

Nee

 

 

5

Het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen die niet leiden tot inkomsten en uitgaven als gevolg van de verrichte rechtshandelingen voor de gemeente

Artikel 160, lid 1, sub d Gemeentewet

College

Ja

  Teamleider

 

AFVALSTOFFENVERORDENING

6

Alle bevoegdheden voortvloeiende uit de Afvalstoffenverordening

Wet milieubeheer, Afvalstoffenverordening 2017-2 van de gemeente Amstelveen, Afvalstoffenverordening Aalsmeer 2013

College

Nee

 

De uitvoering van de Afvalstoffenverordening in Aalsmeer is opgedragen aan de Meerlanden

7

Alle bevoegdheden voortvloeiende uit het Uitvoeringsbesluit inzameling huishoudelijke afvalstoffen

Afvalstoffenverordening 2017-2 van de gemeente Amstelveen

College

Ja

Teamleider

 

8

Regels stellen omtrent de dagen, tijden, wijzen en plaatsen waarop bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst ter inzameling kunnen worden aangeboden

Afvalstoffenverordening 2017-2 van de gemeente Amstelveen

College

Ja

Teamleider

 

9

Regels stellen voor het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

Afvalstoffenverordening 2017-2 van de gemeente Amstelveen

College

Ja

Teamleider

 

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING GEMEENTE AMSTELVEEN (APV)

10

Besluiten tot het aanbrengen, onderhouden, wijzigen of verwijderen van voorwerpen, borden of voorzieningen ten behoeve van het openbaar verkeer of de openbare verlichting op of aan een bouwwerk van een derde rechthebbende en dit besluit aan de rechthebbende op het bouwwerk bekendmaken

 APV

College

Ja

Teamleiders, vakadviseurs

 

11

Doen van aangifte van voorvallen van vernielingen en vandalisme aan gemeentelijke eigendommen middels een voegingsformulier benadeelde partij in het strafproces

APV, artikel 141, 242 en 350 Wetboek van Strafrecht

College en burgemeester

Ja

Teamleider

 

12

Aanzeggen van preventieve bestuursdwang aan de opdrachtgevers van een ontruiming van een woning

APV, artikel 5.25-5.30 Algemene wet bestuursrecht, artikel 125 Gemeentewet

College en burgemeester

Ja

Teamleider afvalinzameling

 

13

Het beslissen op een aanvraag om een vergunning de verharding van een weg op te breken, in een weg te graven of te spitten, aard of breedte van de wegverharding te veranderen of anderszins verandering te brengen in de wijze van aanleg van een weg

APV

College

Ja

Teamleider, coördinator Wegen

 

14

Het beslissen op een aanvraag om een vergunning om een uitweg te maken naar de weg, van de weg gebruik te maken voor het hebben van een uitweg en verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg

APV

College

Ja

Teamleider, coördinator Wegen

 

15

Het opleggen van de verplichting aan de zakelijk gerechtigde van de grond waarop zich de houtopstand bevond dan wel aan degene die uit andere hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, te herbeplanten overeenkomstig de gegeven aanwijzingen binnen de gestelde termijn, indien houtopstanden waarop het verbod vellen als bedoeld in de bomenlijst van toepassing is, zonder vergunning van het college is geveld, anders dan bij wijze van dunning dan wel op andere wijze teniet is gegaan

APV

College

Ja

Teamleider

 

16

Het aanschrijven van de rechthebbende en verplichten binnen de bij de aanschrijving vermelde termijn: a. indien de iepen in de grond staan deze te vellen; b. de iepen te ontschorsen en de schors te vernietigen; c. of de niet-ontschorste iepen of delen daarvan te vernietigen of zodanig te behandelen dat verspreiding van de iepenziekte wordt voorkomen, indien zich op een terrein een of meer iepen bevinden die naar het oordeel van het college gevaar opleveren voor verspreiding van de iepenziekte of voor vermeerdering van de iepenspintkevers

APV

College

Ja

Teamleider

 

VERORDENING NAAMGEVING EN NUMMERING

17

Het van tevoren schriftelijk kennis geven aan de rechthebbende, van het voornemen over te gaan tot het doen aanbrengen of wijzigen van wijk- of buurtaanduidingen, straatnaamborden, daarbij behorende onderschriften daaronder begrepen, huisnummers, brandkraanbordjes of borden ter aanduiding van de positie van brandkranen en verwijsborden aan een bouwwerk, gebouw, muur, paal, schutting of een andere soort terreinafscheiding

Verordeningen naamgeving en nummering Aalsmeer en Amstelveen

College

Ja

Teamleider, coördinator Wegen

 

RIOOLAANSLUITVERORDENING

18

Alle bevoegdheden voortvloeiende uit de Rioolaansluitverordeningen

Artikel 147 Gemeentewet, Wet Milieubeheer, Rioolaansluitverordeningen Aalsmeer en Amstelveen

College

Ja

Teamleider

 

WARENWETBESLUIT ATTRACTIE- EN SPEELTOESTELLEN

19

Indienen van een aanvraag van een keuring van een attractie- of speeltoestel

Artikel 9, lid 1 Warenwetbesluit

College

Ja

Teamleider, coördinator spelrecreatie

 

20

Doen van aangifte bij de Voedsel- en warenautoriteit van het feit dat het college een attractietoestel voorhanden heeft

Artikel 20, lid 1 en 2 Warenwetbesluit

College

Ja

Teamleider, coördinator spelrecreatie

 

 

WIJKBEHEER

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Wijkbeheer.

 

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Mandaatgever

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

GEMEENTEWET

1

Het verwerven van bedrijfsmiddelen en anderszins aangaan van financiële verplichtingen, nodig voor het realiseren van producten waarvoor het afdelingshoofd via een dienstverleningsovereenkomst opdracht heeft gekregen van het afdelings- of bedrijfshoofd dat in de vastgestelde productbegroting, inclusief investeringsplannen, als ambtelijk resultaatverantwoordelijke is aangewezen voor het betreffende product

Artikel 160, lid 1, sub d Gemeentewet

College

Nee

 

Met inachtneming van het gestelde in de dienstverleningsovereenkomst

2

Het aangaan van raamovereenkomsten met of zonder afroepverplichting voor de inkoop van materialen (voor bestrating, riolering, oeverbescherming en dergelijke) en voor dienstverlening (van architectenbureaus, ingenieursbureaus en dergelijke)

Artikel 160, lid 1, sub d Gemeentewet

College

Nee

 

 

3

Het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen die niet leiden tot inkomsten en uitgaven als gevolg voor de gemeente

Artikel 160, lid 1, sub d Gemeentewet

College

Ja

 Teamleider

 

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING GEMEENTE AMSTELVEEN EN GEMEENTE AALSMEER

4

Het verlenen of weigeren van ontheffingen van het verbod met een voertuig, fiets of bromfiets te rijden door dan wel deze te doen of te laten staat in een park of plantsoen of een gemeentewege aangelegde beplanting of groenstrook

APV

College

Ja

Teamleider

 

5

Doen van aangifte van voorvallen van vernielingen en vandalisme aan gemeentelijke eigendommen middels een voegingsformulier benadeelde partij in het strafproces

APV en artikel 141, 242 en 350 Wetboek van Strafrecht

College en burgemeester

Ja

Teamleider

 

6

Het verlenen van een ontheffing voor het plukken van bloemen/planten en voor het sprokkelen van hout

Artikel 4.3.2., lid 2 en 5 APV

College

Ja

Teamleider

Dit mandaat geldt alleen voor Amstelveen

7

Het verlenen van een ontheffing voor het rijden dan wel laten staan van een voertuig in een park of plantsoen

APV

College

Ja

Teamleider

 

MARKTVERORDENING

8

Alle bevoegdheden op grond van de Marktverordeningen

Marktverordeningen Aalsmeer en Amstelveen

College

Nee

 

De uitvoering van de markt is in Aalsmeer opgedragen aan de Meerlanden

9

Alle besluiten t.a.v. dagplaatsen danwel standwerkersplaatsen op de markt van de gemeente Amstelveen en Aalsmeer

Marktverordeningen Aalsmeer en Amstelveen

College

Ja

Marktmeester of diens plaatsvervanger

De uitvoering van de markt is in Aalsmeer opgedragen aan de Meerlanden

10

Alle bevoegdheden voortvloeiende uit het Uitvoeringsbesluit behorende bij de Marktverordening gemeente Amstelveen

Marktverordening 2016 gemeente Amstelveen

College

Ja

Marktmeester of diens plaatsvervanger

 

11

Alle bevoegdheden voortvloeiende uit het Standplaatsenplan en Branchebesluit

Marktverordening 2016 gemeente Amstelveen

College

Ja

Marktmeester of diens plaatsvervanger

 

GRONDBANK

12

Het uitvoeren van grondbankactiviteiten

Artikel 160, lid 1, sub d Gemeentewet, Besluit bodemkwaliteit

College

Ja

Teamleider Grondbank

Met in achtneming van het gestelde in de BRL Handboeken Grondbank

 

VEILIGHEID EN HANDHAVING (VH)

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Veiligheid en Handhaving.

Onder 'alle bevoegdheden omtrent vergunningen/ meldingen/ontheffingen/vrijstellingen/besluiten/aanwijzingen' vallen handelingen die nodig zijn om een aanvraag correct af te handelen, waaronder het stellen van eisen aan aanvragen, opschorten, verdagen, het niet-ontvankelijk verklaren, het niet in behandeling nemen van aanvragen in verband met ontbrekende gegevens, het opvragen van aanvullende gegevens, het besluiten op aanvragen om vergunning, meldingen en ontheffingen, het verbinden van (maatwerk)voorschriften aan besluiten en meldingen, het aanvullen, wijzigen of intrekken van voorschriften, het wijzigen en intrekken van besluiten, het heffen van een recht, het stellen van termijnen en het ondertekenen van kennisgevingen.

Onder het nemen van een besluit inzake handhaving wegens overtreding van wet- en regelgeving vallen besluiten tot het opleggen van een last onder bestuursdwang of dwangsom en tot intrekking van verleende vergunningen. Hieronder wordt tevens begrepen het nemen van een besluit op een verzoek om handhaving.

Besluiten tot het opleggen van een last onder bestuursdwang/dwangsom dienen in geval van de gemeente Aalsmeer vooraf overlegd te zijn met de portefeuillehouder.

 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Mandaatgever

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

1

Het nemen van een besluit inzake handhaving wegens overtreding van de Algemene plaatselijke verordening

Alle verbodsbepalingen Algemene plaatselijke verordeningen

College en burgemeester

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom alleen voor zover de kosten van bestuursdwang/last onder dwangsom een bedrag van € 50.000 niet te boven gaan

Burgemeestersmandaat geldt alleen voor Amstelveen

2

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en meldingen/ontheffingen/vrijstellingen/niet in behandeling nemen

Algemene plaatselijke verordeningen (behalve Hoofdstuk 3. Seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie e.d. zie hiervoor nrs 3 en 4)

Het bevoegd bestuursorgaan (burgemeester of college)

Ja

Teamleider, vergunningenmanager APV en bijzondere wetten, trajectbegeleider APV en bijzondere wetten

Collegemandaat: Voor Aalsmeer geldt dat het ondermandaat niet lager ligt dan teamleider na afstemming met portefeuillehouder

Ten aanzien van weigeringen is voor Aalsmeer GEEN mandaat verleend

3

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en meldingen/ontheffingen/vrijstellingen

Algemene plaatselijke verordeningen onder Hoofdstuk 3: niet openbaar toegankelijke inrichtingen (bijvoorbeeld escortbedrijven)

College

Ja

Teamleider, trajectbegeleider APV en bijzondere wetten, vergunningenmanager APV en bijzondere wetten

 

4

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en meldingen/ontheffingen/vrijstellingen

Hoofdstuk 3: openbare inrichtingen Algemene plaatselijke verordening

Burgemeester

Ja

Teamleider, trajectbegeleider APV en bijzondere wetten, vergunningenmanager APV en bijzondere wetten

Ten aanzien van weigeringen is voor Aalsmeer GEEN mandaat verleend.

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT/GEMEENTEWET

5

Het nemen van een besluit tot het invorderen van een dwangsom

Artikel 5:37 Algemene wet bestuursrecht, artikel 125 Gemeentewet

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom alleen voor zover de kosten van bestuursdwang/last onder dwangsom een bedrag van € 50.000 niet te boven gaan

6

Het nemen van een besluit over de toepassing van bestuursdwang in spoedeisende situaties

Hoofdstuk 5 Algemene wet bestuursrecht

College en/of burgemeester

Ja

Teamleider, inspecteurs

Voor de gemeente Aalsmeer heeft alleen de teamleider ondermandaat

GEMEENTEWET

7

Het aangaan van een vaststellingsovereenkomst ter finale beslechting van een handhavingsprocedure.

 

Artikel 160 jo 171 Gemeentewet

Burgemeester en college

Ja

Teamleider

Dit mandaat vloeit voort uit mandaat nr. 7 van de Algemene mandaten

 

BESLUIT BODEMKWALITEIT

8

Toepassing van artikel 4 Besluit bodemkwaliteit

Artikel 4 Besluit bodemkwaliteit

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom alleen voor zover de kosten van bestuursdwang/last onder dwangsom een bedrag van € 50.000 niet te boven gaan

DRANK- EN HORECAWET

9

Het nemen van een besluit tot schorsen en intrekking van een drank- en horecawetvergunning

Drank- en Horecawet

Burgemeester

Ja

Teamleider

Ten aanzien van weigeringen is voor Aalsmeer GEEN mandaat verleend

10

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en meldingen/ontheffingen/vrijstellingen

Drank- en Horecawet

Burgemeester

Ja

Teamleider, vergunningenmanager APV en bijzondere wetten, trajectbegeleider APV en bijzondere wetten

Ten aanzien van weigeringen is voor Aalsmeer GEEN mandaat verleend

VERORDENING PARACOMMERCIE

11

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en meldingen/ontheffingen/vrijstellingen

Verordeningen paracommercie

Burgemeester

Ja

Teamleider, vergunningenmanager APV en bijzondere wetten, trajectbegeleider APV en bijzondere wetten

Ten aanzien van weigeringen is voor Aalsmeer GEEN mandaat verleend

GEMEENTEWET

12

Het opleggen van belastingaanslagen betreffende belastingen en rechten zoals bedoeld in hoofdstuk XV, paragraaf 3 van de Gemeentewet

Hoofdstuk XV, paragraaf 3 Gemeentewet

De heffingsambtenaar van de gemeente Amstelveen en Aalsmeer, aangewezen zoals bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet (de heffingsambtenaar), i.c. het hoofd van V&H

Ja

Teamleider, trajectbegeleider APV en Bijzondere wetten, vergunningenmanager APV en Bijzondere wetten, teamleider en senior Handhaving, medewerker handhaving en Toezicht team HOR afd. VH, parkeerregisseur, bedrijfseconomisch Adviseur Parkeren van afdeling Publiekszaken.

Senior Handhaving en Teamleider team HOR afd. VH, Parkeerregisseur en Bedrijfseconomisch Adviseur Parkeren afdeling PuZa: strekt het mandaat tot het nemen van een besluit tot seponering naheffingsaanslag parkeerbelasting (ook GGN) en uitvoering hiervan in CityControl

Dit mandaat geldt alleen voor gemeente Amstelveen

ERFGOEDWET/ERFGOEDVERORDENING

13

Het nemen van een besluit inzake handhaving wegens overtreding van de Erfgoedwet en de Erfgoedverordeningen

Erfgoedwet, Erfgoedverordeningen

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom alleen voor zover de kosten van bestuursdwang/last onder dwangsom een bedrag van € 50.000 niet te boven gaan

WATERWET

14

Het nemen van een besluit inzake handhaving wegens overtreding van de Waterwet

Hoofdstuk 8 Waterwet

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom alleen voor zover de kosten van bestuursdwang/last onder dwangsom een bedrag van € 50.000 niet te boven gaan

WEGENVERKEERSWET 1994/REGLEMENT VERKEERSREGELS EN VERKEERSTEKENS 1990/GEMEENTEWET/PARKEERVERORDENING

15

Het toepassen van bestuursdwang op grond van de Wegenverkeerswet 1994

Artikel 170 Wegenverkeerswet juncto artikel 125 Gemeentewet

College

Ja

Teamleider VH-HOR, handhavers fiscaal parkeren die zijn beëdigd als Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA)

Bestuursdwang/last onder dwangsom alleen voor zover de kosten van bestuursdwang/last onder dwangsom een bedrag van € 50.000 niet te boven gaan

16

Alle bevoegdheden omtrent het besluiten op aanvragen tot het verlenen van ontheffingen van het verbod om een wedstrijd met voertuigen te houden, of daaraan deel te nemen, indien de wegen, waarvoor de ontheffing wordt gevraagd alle gelegen zijn binnen de gemeente

Wegenverkeerswet

College

Ja

Teamleider, vergunningenmanager APV en bijzondere wetten, trajectbegeleider APV en bijzondere wetten

In Aalsmeer is dit niet gemandateerd, behoudens het verkeersbesluit voor het plaatsen van een bord ter aanduiding van een gehandicaptenparkeerplaats (bord E6)

17

Alle bevoegdheden omtrent het nemen van beslissingen op aanvragen op ontheffingen als bedoeld in artikel 87 RVV

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, Parkeerverordening Aalsmeer 2001, Parkeerverordening Amstelveen 2013

College

Ja

Teamleider, vergunningenmanager APV en bijzondere wetten, trajectbegeleider APV en bijzondere wetten 

Voor Aalsmeer geldt dat het ondermandaat niet lager ligt dan teamleider

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

18

Het nemen van een besluit inzake handhaving wegens overtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Artikel 5.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht jo. Titel 5.3 Awb jo. Artikel 125 Gemeentewet

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom alleen voor zover de kosten van bestuursdwang/last onder dwangsom een bedrag van € 50.000 niet te boven gaan

WET BODEMBESCHERMING

19

Het nemen van een besluit inzake handhaving wegens overtreding van de Wet bodembescherming

Wet bodembescherming

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom alleen voor zover de kosten van bestuursdwang/last onder dwangsom een bedrag van € 50.000 niet te boven gaan

WET GELUIDHINDER

20

Het nemen van een besluit inzake handhaving wegens overtreding van de Wet geluidhinder

Artikel 148 Wet geluidhinder

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom alleen voor zover de kosten van bestuursdwang/last onder dwangsom een bedrag van € 50.000 niet te boven gaan

WET JUSTITIËLE EN STRAFVORDERLIJKE GEGEVENS/BESLUIT JUSTITIËLE EN STRAFVORDERLIJKE GEGEVENS

21

Het doen van aanvragen om inlichtingen bij de Justitiële Informatiedienst

Betreft uitvoering Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) Artikel 15 van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, DHW artikel 13 lid 1 en 3 onder a van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, Kansspelen artikel 13 lid 1 en 3 onder e, Prostitutie artikel 13 lid 1, 2 en 4 van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

Burgemeester

Ja

Teamleider, trajectbegeleider APV en bijzondere wetten, vergunningenmanager APV en bijzondere wetten, medewerker Openbare Orde en Veiligheid

 

22

Het doen van aanvragen om inlichtingen bij de Justitiële Informatiedienst

Betreft uitvoering Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) Artikel 15 van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, kansspelen art. 13 lid 1 en 3 onder e van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, prostitutie art. 13 lid 1, 2 en 4 van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens en artikel 9 t/m 13 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

College

Ja

Teamleider, Trajectbegeleider APV en bijzondere wetten, vergunningenmanager APV en bijzondere wetten, medewerker Openbare Orde en Veiligheid

 

WET OP DE KANSSPELEN (zie ook afdeling 10 van de APV)/VERORDENING OP DE SPEELAUTOMATEN 1994 (Amstelveen)/VERORDENING SPEELAUTOMATEN 2013 AALSMEER

23

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en meldingen/ontheffingen/vrijstellingen

Wet op de kansspelen: deel betrekking hebbend op de Kansspelautomaten

Burgemeester

Ja

Teamleider, trajectbegeleider APV en bijzondere wetten, vergunningenmanager APV en bijzondere wetten

Ten aanzien van weigeringen is voor Aalsmeer GEEN mandaat verleend

24

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en meldingen/ontheffingen/vrijstellingen

Wet op de kansspelen: deel betrekking hebbend op kleine kansspelen zoals Bingo en Loterij

College

Ja

Teamleider, trajectbegeleider APV en bijzondere wetten, vergunningenmanager APV en bijzondere wetten

 

25

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en meldingen/ontheffingen/vrijstellingen

Verordening op de speelautomaten 1994 en Verordening speelautomaten 2013 Aalsmeer

Burgemeester

Ja

Teamleider, trajectbegeleider APV en bijzondere wetten, vergunningenmanager APV en bijzondere wetten

Ten aanzien van weigeringen is voor Aalsmeer GEEN mandaat verleend

WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (WET BIBOB)

26

Het doen van aanvragen om inlichtingen bij Bureau Bibob bij overige vergunningverlening

Wet Bibob

Burgemeester of college

ja

Teamleider, trajectbegeleider APV en bijzondere wetten, vergunningenmanager APV en bijzondere wetten

 

WET KINDEROPVANG EN KWALITEITSEISEN PEUTERSPEELZALEN/BELEIDSREGELS HANDHAVING WET KINDEROPVANG EN KWALITEITSEISEN PEUTERSPEELZALEN

27

Het geven van een schriftelijke aanwijzing dan wel het nemen van een besluit inzake handhaving wegens overtreding van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en eventueel verdere aanverwante wet- en regelgeving

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom alleen voor zover de kosten van bestuursdwang/last onder dwangsom een bedrag van € 50.000 niet te boven gaan

28

Het nemen van besluiten inzake aanvragen, wijzigen dan wel beëindigen ten aanzien van exploitatie van een kindercentrum, gastouderbureau of een voorziening voor gastouderopvang in het LRKP

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2015 en eventueel verdere aanverwante wet- en regelgeving

College

Ja

Teamleider, medewerker Kinderopvang

 

WET MILIEUBEHEER EN AANVERWANTE AMVB'S EN MINISTERIËLE REGELINGEN

29

Het nemen van een besluit inzake handhaving wegens overtreding van de Wet milieubeheer

Hoofdstuk 18 Wet milieubeheer, afdeling 5.3 en 5.4 Algemene wet bestuursrecht

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom alleen voor zover de kosten van bestuursdwang/last onder dwangsom een bedrag van € 50.000 niet te boven gaan

WET RUIMTELIJKE ORDENING

30

Het nemen van een besluit inzake handhaving wegens overtreding van de Wet ruimtelijke ordening

Artikel 7.1 Wet ruimtelijke ordening

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom alleen voor zover de kosten van bestuursdwang/last onder dwangsom een bedrag van € 50.000 niet te boven gaan

WET VEILIGHEIDSREGIO'S/AMVB BRANDVEILIG GEBRUIK EN BASISHULPVERLENING OVERIGE PLAATSEN/BRANDVEILIGHEIDSVERORDENING AMSTELVEEN

31

Het nemen van een besluit inzake handhaving wegens overtreding van de Amvb Brandveiliggebruik en basishulpverlening overige plaatsen of Brandveiligheidsverordening Amstelveen

Artikel 61, lid 3 Wet veiligheidsregio’s, Amvb Brandveiliggebruik en basishulpverlening overige plaatsen en Brandveiligheidsverordening (Amstelveen)

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom alleen voor zover de kosten van bestuursdwang/last onder dwangsom een bedrag van € 50.000 niet te boven gaan

WINKELTIJDENWET/VERORDENING WINKELTIJDEN

32

Het nemen van besluiten inzake handhaving betreffende de Winkeltijdenwet

Winkeltijdenwet

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom alleen voor zover de kosten van bestuursdwang/last onder dwangsom een bedrag van € 50.000 niet te boven gaan

33

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en meldingen/ontheffingen/vrijstellingen

Winkeltijdenwet, Verordeningen winkeltijden Amstelveen en Aalsmeer

College

Ja

Teamleider, trajectbegeleider APV en bijzondere wetten, vergunningenmanager APV en bijzondere wetten

Burgemeestersmandaat geldt alleen voor Amstelveen

WONINGWET

34

Het nemen van een besluit inzake handhaving wegens overtreding van de Woningwet

Artikel 1a, 1b, 13 t/m 14, 15 en 92 Woningwet

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom alleen voor zover de kosten van bestuursdwang/last onder dwangsom een bedrag van € 50.000 niet te boven gaan

VERORDENING NAAMGEVING EN NUMMERING

35

Het nemen van een besluit inzake handhaving wegens overtreding van de Verordeningen naamgeving en nummering Amstelveen en Aalsmeer

Verordeningen naamgeving en nummering Amstelveen en Aalsmeer

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom alleen voor zover de kosten van bestuursdwang/last onder dwangsom een bedrag van € 50.000 niet te boven gaan

AANWIJZEN TOEZICHTHOUDERS AMSTELVEEN EN AALSMEER

36

Het aanwijzen van toezichthouders

Amstelveen:

Artikel 231, lid 2 Gemeentewet, Algemene plaatselijke verordening gemeente Amstelveen, artikel 11 Parkeerverordening Amstelveen 2013, Verordening Parkeerbelastingen Amstelveen 2017, artikel 27 Afvalstoffenverordening 2017-2 van de gemeente Amstelveen, Wegsleepverordening Amstelveen 2015, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Drank- en Horecawet, Verordening Winkeltijden Amstelveen 2016

Aalsmeer:

Artikel 231, lid 2 Gemeentewet, artikel 6:2 toezichthouders Algemene plaatselijke verordening Aalsmeer 2017, Afvalstoffenverordening Aalsmeer 2013, Wegsleepverordening Aalsmeer 2017, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Drank- en Horecawet, Verordening Winkeltijden Aalsmeer 2015, Verordening naamgeving en nummering Aalsmeer 2010

College

Nee

 

 

37

De ingehuurde medewerkers en stagiaires als onbezoldigd ambtenaar aan te stellen opdat zij aangewezen kunnen worden als Toezichthouder

Amstelveen:

Artikel 231, lid 2 Gemeentewet, Algemene plaatselijke verordening gemeente Amstelveen, Artikel 11 Parkeerverordening Amstelveen 2013, Verordening Parkeerbelastingen Amstelveen 2017, artikel 27 Afvalstoffenverordening 2017-2 van de gemeente Amstelveen, Wegsleepverordening Amstelveen 2015, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Drank- en Horecawet, Verordening Winkeltijden Amstelveen 2016

Aalsmeer:

Artikel 231, lid 2 Gemeentewet, artikel 6:2 toezichthouders Algemene plaatselijke verordening Aalsmeer 2017, Afvalstoffenverordening Aalsmeer 2013, Wegsleepverordening Aalsmeer 2017, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Drank- en Horecawet, Verordening Winkeltijden Aalsmeer 2015, Verordening naamgeving en nummering Aalsmeer 2010

College

Nee

 

 

 

STEDELIJKE ONTWIKKELING

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling.

Onder 'alle bevoegdheden omtrent vergunningen/meldingen/ontheffingen/vrijstellingen/besluiten/aanwijzingen' vallen handelingen die nodig zijn om een aanvraag correct af te handelen, waaronder het stellen van eisen aan aanvragen, opschorten, verdagen, het niet-ontvankelijk verklaren, het niet in behandeling nemen van aanvragen in verband met ontbrekende gegevens, het opvragen van aanvullende gegevens, het besluiten op aanvragen om vergunning, meldingen en ontheffingen, het verbinden van (maatwerk)voorschriften aan besluiten en meldingen, het aanvullen, wijzigen of intrekken van voorschriften, het wijzigen en intrekken van besluiten, het heffen van een recht, het stellen van termijnen en het ondertekenen van kennisgevingen.

 

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Mandaatgever

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

WET RUIMTELIJKE ORDENING/BESLUIT RUIMTELIJKE ORDENING/PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE

1

Alle bevoegdheden omtrent de afhandeling van planschadeverzoeken

Wet ruimtelijke ordening, Besluit ruimtelijke ordening, Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade (Amstelveen) en Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade (Aalsmeer)

College

Ja

Teamleiders

Voor Aalsmeer geldt dit mandaat niet indien wordt afgeweken van het advies van de externe planschadeadviseur

2

Het aan een ieder elektronisch beschikbaar stellen van visies, plannen, besluiten en verordeningen als genoemd in artikel 3.8, lid 3 Wet ruimtelijke ordening en artikel 1.2.1 jo 1.2.6 Besluit ruimtelijke ordening, en in voorkomende gevallen met de daarbij behorende toelichting of onderbouwing

Artikel 3.8, lid 3 Wet ruimtelijke ordening, artikel 1.2.1 jo 1.2.6 Besluit ruimtelijke ordening

College

Ja

Teamleiders, grafisch vormgever, adviseur bestemmingsplannen

 

3

Het waarmerken/digitaal ondertekenen van de volgende in de Wet ruimtelijke ordening genoemde plannen: structuurvisies, bestemmingsplannen, voorbereidingsbesluiten, projectbesluiten, beheersverordeningen en exploitatieplannen

Artikel 1.2.6, lid 2, 1.2.1, lid 1 Besluit ruimtelijke ordening

College

Ja

Teamleiders, grafisch vormgever, adviseur bestemminsplannen

 

4

Publicatie en terinzagelegging structuurvisies, bestemmingsplannen, wijzigingsplannen, uitwerkingsplannen, voorbereidingsbesluiten, tijdelijke ontheffingen, projectbesluiten en beheersverordening en de ontwerpen daarvan

§ 1.2 Besluit ruimtelijke ordening, artikel 2.4, 3.7, lid 7, 3.8, lid 3, 3.9a, lid 1, 3.11, 3.24, lid 3, 3.38, lid 1 Wet ruimtelijke ordening

College

Ja

Teamleiders, grafisch vormgever, adviseur bestemmingsplannen

 

5

Het plegen van overleg met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn

Artikel 3.1.1, lid 1 Besluit ruimtelijke ordening

College

Ja

Teamleiders, grafisch vormgever, adviseur bestemmingsplannen

 

ERFGOEDWET/ERFGOEDVERORDENING / Nadere regels voor subsidiëring ten behoeve van de instandhouding van gemeentelijke monumenten

6

Kennisgeving doen van een aangifte van een vondst met archeologische waarde bij het doen van opgravingen of waarnemingen aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen c.q. de directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Erfgoedwet

College

Ja

Teamleiders

 

7

Het ondertekenen van kennisgevingen, besluiten en brieven ter uitvoering van collegebesluiten in het kader van de Monumentenwet

Erfgoedwet, Erfgoedverordeningen Aalsmeer en Amstelveen

College

Ja

Teamleiders

Aanwijzing, wijziging en intrekking vindt plaats door het college Aalsmeer

8

Het besluiten op aanvragen op omgevingsvergunningen, het ter inzage leggen en het aanvragen van adviezen

Erfgoedwet, Erfgoedverordeningen Aalsmeer en Amstelveen

College

Ja

Teamleiders,

Vergunningverlening van een gemeentelijk monument op basis van de erfgoedverordening is niet gemandateerd door Aalsmeer

9

Alle bevoegdheden omtrent de afhandeling van subsidieverzoeken

Nadere regels voor subsidiering ten behoeve van de instandhouding van gemeentelijke monumenten Amstelveen en Aalsmeer

College

Ja

Teamleiders

 

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

10

Alle bevoegdheden met betrekking tot het indienen van bezwaarschriften

Artikel 7.1 en hoofdstuk 8 Algemene wet bestuursrecht

Burgemeester en College

Ja

Teamleiders, (senior) adviseur bestemmingsplannen, senior juridisch medewerker SO

 

11

Het voeren van verweer in Algemene wet bestuursrecht-procedures in het kader van planologische besluiten

Hoofdstuk 8 Algemene wet bestuursrecht

College

Ja

Teamleiders, (senior) adviseur bestemmingsplannen, senior juridisch medewerker SO

 

12

Het ondertekenen van verweerschriften in Algemene wet bestuursrecht-procedures in het kader van planologische besluiten

Artikel 8.42 Algemene wet bestuursrecht

College

Ja

 Teamleiders

 

GEMEENTEWET

13

Het ondertekenen van overeenkomsten die voortvloeien uit (eind-)beslissingen van het bestuur met betrekking tot de werkzaamheden van de afdeling

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Nee

 

 

14

Het ondertekenen van correspondentie ter uitvoering van raadsbesluiten en collegebesluiten met betrekking tot de werkzaamheden van de afdeling

Artikel 160, lid 1, sub d Gemeentewet

College

Ja

Medewerkers afdeling

Ondertekenings-mandaat alleen ondermandateren in door het afdelingshoofd aan te geven gevallen

15

Het ondertekenen van de volmacht waarbij de notaris de gemeente mag vertegenwoordigen bij het verlijden van notariële akten, voor zover betrekking hebbende op eigendomstransacties

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Nee

 

 

16

Het ondertekenen van akten tijdens het vertegenwoordigen van de gemeente bij het verlijden van notariële akten voor zover betrekking hebbende op eigendomstransacties

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Ja

Medewerkers Cluster Grondzaken & Planeconomie

Ondertekenings-mandaat alleen ondermadateren in door het afdelingshoofd aan te geven gevallen

17

Ondertekenen van overeenkomsten t.z.v. koop en verkoop van onroerende zaken c.q. de vestiging van beperkte zakelijke rechten

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Nee

 

Ter uitvoering van een collegebesluit en/of onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring

18

Besluiten tot verkoop van onroerende zaken tot een bedrag van € 200.000,-, exclusief de kosten van eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting, omzetbelasting, kosten van overdracht en andere bijkomende kosten

Artikel 160, lid 1, sub d Gemeentewet

College

Nee

 

Voor zover betrekking hebbende op percelen grond met of zonder opstallen, ruiling inbegrepen

19

Besluiten tot aankoop van onroerende zaken tot een bedrag van € 200.000,-, exclusief de kosten van eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting, omzetbelasting, kosten van overdracht en andere bijkomende kosten

Artikel 160, lid 1, sub d Gemeentewet

College

Nee

 

Voor zover betrekking hebbende op percelen grond met of zonder opstallen, ruiling inbegrepen

20

Besluiten tot het bezwaren van onroerende zaken (percelen grond en water) met een beperkt zakelijk recht (anders dan hypotheek), waarvan de tegenprestatie ineens niet meer bedraagt dan € 200.000,- of 6% van dat bedrag per jaar, exclusief de kosten van eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting, omzetbelasting, kosten van overdracht en andere bijkomende kosten

Artikel 160, lid 1, sub d Gemeentewet

College

Nee

 

Hier onder wordt verstaan erfpachtrecht of opstalrecht

21

Besluiten tot het vestigen en beëindigen van erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen ten gunste en ten laste van gemeente-eigendommen

Artikel 160, lid 1, sub d Gemeentewet

College

Nee

 

 

22

Besluiten tot het aangaan van vaststellingsovereenkomsten met betrekking tot de werkzaamheden van de afdeling tot een waarde € 200.000,-

Artikel 160, lid 1, sub d Gemeentewet

College

Nee

 

 

23

Het ten behoeve van de gemeente om niet in eigendom overnemen van stoepen, stegen, voorgronden, stukjes straat en dergelijke, alsmede percelen grond en water

Artikel 160, lid 1, sub d Gemeentewet

College

Nee

 

 

24

Besluiten tot het verkopen van een Tranche in het kader van de Startkoopwoningen Amstelveen

Artikel 160, lid 1, sub d Gemeentewet

College

Nee

 

Dit mandaat geldt alleen voor de gemeente Amstelveen

25

Besluiten tot het geven van uitstel van een aankoopverplichting van een Tranche in het kader van de Startkoopwoningen Amstelveen in het geval wordt aangetoond dat er geen financiering kan worden verkregen

Artikel 160, lid 1, sub d Gemeentewet

College

Nee

 

Dit mandaat geldt alleen voor de gemeente Amstelveen

26

Het besluiten tot privaatrechtelijke handhaving van de nawerkende bepalingen uit overeenkomsten met betrekking tot de werkzaamheden van de afdeling en het ondertekenen van berichten daarover aan betrokkenen

Artikel 160, lid 1, sub d Gemeentewet

College

Nee

 

 

27

Het ondertekenen van exploitatie- en samenwerkingsovereenkomsten

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Nee

 

Voor de gemeente Aalsmeer is het mandaat voor de ondertekening van exploitatie-overeenkomsten beperkt tot een contractwaarde onder de Europese drempel voor Leveringen en Diensten

28

Het ondertekenen van anterieure of posterieure overeenkomsten tot kostenverhaal in de zin van de Wet ruimtelijke ordening

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Nee

 

Zie de beperking bij mandaat onder nummer 26

29

Besluiten tot het aangaan van een anterieure overeenkomst tot kostenverhaal in de zin van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het verhalen van gemeentelijke kosten in het kader van het verlenen van medewerking aan een omgevingsvergunning met toepassing van artikel 4 Bijlage II Besluit omgevingsrecht waarbij de te verhalen kosten niet hoger zijn dan € 2.500,-

Artikel 160, lid 1, sub d Gemeentewet

College

Nee

 

 

30

Besluiten tot het aangaan tot een overeenkomst met een particuliere initiatiefnemer, voor wiens initiatief door het college een Quick Scan is vastgesteld, waarbij de gemeentelijke opstartkosten op de initiatiefnemer worden verhaald, die moeten worden gemaakt in verband met het opstarten van het project, te weten het opstellen van een projectplan en het in onderhandeling treden met initiatiefnemer over het aangaan van een voorovereenkomst ten behoeve van het onderzoeken van de haalbaarheid van de door de initiatiefnemer gewenste ontwikkeling

 

Een en ander onder de voorwaarde dat deze overeenkomst wordt aangegaan binnen de geldingsduur van de door het college vastgestelde Quick Scan

Artikel 160, lid 1, sub d Gemeentewet

College

Nee

 

 

31

Het verlenen van een optie op een perceel grond tegen de betaling van de reserveringsvergoeding zoals geregeld in het Grondprijsbeleid

Artikel 160, lid 1, sub d Gemeentewet

College

Nee

 

 

32

Het verstrekken van een voltooiingsverklaring met betrekking tot een bij de verkoop van een perceel opgelegde bouwplicht zoals geregeld in de Algemene Verkoopvoorwaarden

Artikel 160, lid 1, sub d Gemeentewet

College

Ja

Medewerkers Cluster Grondzaken & Planeconomie

 

33

Het ten behoeve van de gemeente om niet in eigendom overnemen van stoepen, stegen, voorgronden, stukjes straat en dergelijke, alsmede percelen grond en water

Artikel 160, lid 1, sub d Gemeentewet

College

Nee

 

 

ALGEMEEN PROJECTMANAGERS

34

Het opvragen van offertes en het geven van opdrachten aan derden ten behoeve van advisering Projecten Stedelijke Ontwikkeling

Artikel 160, lid 1, sub d Gemeentewet

College

ja

Programmamanagers, projectmanagers, adviseurs

Tot het maximum van de op het procuratiefomulier gegeven bevoegdheden

VERORDENING DUURZAAMHEIDLENINGEN AALSMEER/Nadere regels stimuleringslening Duurzaamheidsfonds Amstelveen/Aalsmeer

35

Alle bevoegdheden omtrent duurzaamheidleningen

Verordening Duurzaamheidleningen Aalsmeer

College

Ja

Teamleiders

 

VERORDENING STARTERSLENING

36

Alle bevoegdheden omtrent startersleningen

Verordening Starterslening gemeente Amstelveen, Verordening VROM Starterslening Aalsmeer

College

Ja

Teamleiders

 

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

37

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en ontheffingen/vrijstellingen/niet in behandeling nemen

Algemene plaatselijke verordeningen

Het bevoegd bestuursorgaan (Burgemeester of college)

Ja

Teamleiders

Burgemeestersmandaat geldt alleen voor Amstelveen

GEMEENTEWET

38

Het opleggen van belastingaanslagen betreffende belastingen en rechten zoals bedoeld in hoofdstuk XV, paragraaf 3 van de Gemeentewet

Hoofdstuk XV, paragraaf 3 Gemeentewet

De heffingsambtenaar van de gemeente Amstelveen en Aalsmeer, aangewezen zoals bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet (de heffingsambtenaar), i.c. het hoofd van SO

Nee

 

 

LEEGSTANDWET

39

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en ontheffingen/vrijstellingen

Leegstandwet

College

Ja

Teamleiders

 

HUISVESTINGSWET 2014/HUISVESTINGSVERORDENING

40

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en ontheffingen/vrijstellingen

Huisvestingswet, Huisvestingsverordeningen Amstelveen en Aalsmeer

College

Ja

Teamleiders

 

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

41

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en ontheffingen/vrijstellingen

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Besluit omgevingsrecht, Regeling omgevingsrecht, Bouwverordeningen Amstelveen en Aalsmeer

College

Ja

Teamleiders

(Tijdelijke) afwijkingen die niet voldoen aan de ‘beleidsregels planologische afwijkingen’ moeten in Aalsmeer altijd eerst worden afgestemd met de portefeuillehouder

Dit geldt eveneens voor activiteiten die afwijken van het bestemmingsplan waarvoor een verklaring van geen bedenkingen van de raad vereist is

Een kennisgeving van een van rechtswege verleende vergunning mag alleen worden verzonden na het informeren van de portefeuillehouder

Vergunningverlening, indien wordt afgeweken van het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, is niet gemandateerd door Aalsmeer

WET GELUIDHINDER

42

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en ontheffingen/vrijstellingen

Wet geluidhinder

College

Ja

Teamleiders,

 

LIGPLAATSENVERORDENING AALSMEER /WOONSCHEPENVERORDENING AMSTELVEEN

43

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en meldingen/ontheffingen/vrijstellingen

Ligplaatsenverordening Aalsmeer, Woonschepenverordening Amstelveen

College

Ja

Teamleiders,

Voor Aalsmeer geldt: ontheffing verlening voor afwijking lengte, breedte en hoogte of andere ligplaats vindt plaats na afstemming met de portefeuillehouder

WET MILIEUBEHEER EN AANVERWANTE AMVB'S EN MINISTERIËLE REGELINGEN

44

Alle bevoegdheden omtrent vergunningen en ontheffingen/vrijstellingen

Hoofdstuk 8 Inrichtingen Wet Milieubeheer

College

Ja

Teamleiders

 

45

Het nemen van een vormvrij m.e.r. beoordelingsbesluit

Hoofdstuk 7 Milieueffectrapportage Wet Milieubeheer

College

Ja

Teamleiders

Dit mandaat geldt enkel voor het vormvrije m.e.r. beoordelingsbesluit en niet voor het gewone m.e.r. beoordelingsbesluit

WEGENVERKEERSWET 1994/REGLEMENT VERKEERSREGELS EN VERKEERSTEKENS 1990/VOERTUIGREGLEMENT/GEMEENTEWET/PARKEERVERORDENING

46

Alle bevoegdheden omtrent het nemen van beslissingen op aanvragen op ontheffingen als bedoeld in artikel 87 RVV

Reglement verkeersregels en verkeerstekens, Parkeerverordeningen Amstelveen en Aalsmeer

College

Ja

Teamleiders

 

 

SOCIALE VOORZIENINGEN

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Sociale Voorzieningen.

 

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Mandaatgever

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

BIJZONDERE BIJSTAND EN MINIMA

1

Het verstrekken dan wel weigeren van alle in de Participatiewet genoemde vormen van bijzondere bijstand

Artikel 7, eerste lid juncto artikel 35 Participatiewet en de beleidsregels bijzondere bijstand en Amstelveenpas

College

Ja

Teamleider, Senior consulent minimaregelingen

 

2

Het verstrekken danwel weigeren van een individuele Inkomenstoeslag op grond van de Participatiewet

Artikel 7, eerste lid, juncto artikel 36 Participatiewet

College

Ja

Teamleider, Senior consulent minimaregelingen

 

3

Het verlagen van de bijzondere bijstand en/of de langdurigheidstoeslag of het opleggen van een bestuurlijke boete indien de opgelegde verplichtingen niet worden nagekomen

§ 2.3 Participatiewet en de Afstemmingsverordening gemeente Amstelveen

College

Ja

Teamleider, Senior consulent minimaregelingen

Ondermandaat aan de Senior consulent minimaregelingen bij een boete tot 340 euro

4

Het opleggen van een bestuurlijke boete indien de opgelegde verplichtingen niet worden nagekomen

§ 2.3 Participatiewet

College

Ja

Teamleider, Senior consulent minimaregelingen

 

REGIONALE HUISVESTINGSVERORDENING STADSREGIO AMSTERDAM 2015

5

Besluiten tot toekennen dan wel afwijzen van urgenties

§ 6 Regionale huisvestingsverordening Stadregio Amsterdam en de regionale beleidsregels urgenties

College

Ja

Teamleider, Consulent urgente woonzaken

Dit mandaat geldt alleen voor de gemeente Amstelveen

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)/VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

6

Besluiten op aanvragen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

WMO en de Verordening maatschappelijke ondersteuning

College

Ja

Teamleider, Consulent Voorzieningen Gehandicapten en ouderen

 

GEMEENTEWET

7

Het verlenen van opdrachten aan leveranciers en aannemers voor het realiseren van woon- en vervoersvoorzieningen en rolstoelen in het kader van de WMO

Artikel 160, eerste lid, sub d, Gemeentewet

College

Ja

Teamleider, Consulent Voorzieningen Gehandicapten en ouderen

 

8

Het afsluiten van bruikleencontracten voor het lenen/uitlenen van woon- en vervoersvoorzieningen en rolstoelen met leveranciers en cliënten

Artikel 160, eerste lid, sub d, Gemeentewet

College

Ja

Teamleider, Consulent Voorzieningen Gehandicapten en ouderen

 

FAILLISSEMENTSWET/WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN (WSNP)

9

Het tekenen van een verklaring als bedoeld in artikelen 284, 287 lid 4, 287a en 287b van de faillissementswet inzake schuldsanering natuurlijke personen

284, 287 lid 4, 287a en 287b van de faillissementswet

College

Ja

Teamleider schuldhulpverlening

 

WET OP DE LIJKBEZORGING

10

Zorgdragen voor de lijkschouwing en lijkbezorging overeenkomstig de wet op de lijkbezorging, indien niemand daarin voorziet en hiervoor opdracht geven aan een begrafenisondernemer

Artikel 21 Wet op de lijkbezorging

Burgemeester

Ja

Teamleider Urgente Woonzaken

De burgemeester van de gemeente Aalsmeer heeft geen mandaat gegeven

11

Het verhalen van kosten verbonden aan de bezorging van lijken waarvoor door of namens de burgemeester zorggedragen wordt, op de nalatenschap, op bloed- of aanverwanten of op de reder

Artikel 22 Wet op de Lijkbezorging

Burgemeester

Ja

Teamleider Urgente Woonzaken

De burgemeester van de gemeente Aalsmeer heeft geen mandaat gegeven

VERORDENING LEERLINGENVERVOER

12

Het nemen van beslissingen met betrekking tot aanvragen om bekostiging van vervoerskosten ten behoeven van schoolbezoek van in de gemeente verblijvende leerlingen

Artikel 4 Wet op het primair onderwijs, artikel 4 Wet op de expertisecentra, artikel 4 Wet op het voortgezet onderwijs en de verordening leerlingenvervoer gemeenten Amstelveen 2004/Verordening leerlingenvervoer gemeente Aalsmeer 2012

College

Ja

Teamleider Voorzieningen Gehandicapten en ouderen

 

13

Het afsluiten van contracten met vervoerders voor het uitvoeren van leerlingenvervoer

Artikel 160, eerste lid sub d gemeentewet

College

Nee

 

 

BESLUIT ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN INZAKE HET WEGVERKEER (BABW)

14

Het verlenen dan wel weigeren van gehandicaptenparkeerkaarten

Hoofdstuk IV van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

College

Ja

Teamleider Voorzieningen Gehandicapten en ouderen

 

WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING

15

Besluiten op aanvragen in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

College

Ja

Teamleider schuldhulpverlening

 

16

Het verzoeken van een moratorium

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

College

Ja

Teamleider schuldhulpverlening

 

 

WERK EN INKOMEN

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Werk en Inkomen.

 

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Mandaatgever

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

PARTICIPATIEWET

1

Het verstrekken, weigeren dan wel wijzigen van algemene bijstand op grond van de Participatiewet, inclusief verlagen van de norm of lager vaststellen van de norm, betreffende bijstand om niet, als geldlening, in de vorm van borgtocht of krediethypotheek

Artikel 7, eerste lid Participatiewet, artikel 16, eerste lid Participatiewet en § 3.3 Participatiewet en de beleidsregels Inkomensvoorziening

College

Ja

Teamleider, klantmanager

Verstrekken van een voorschot op de uitkering t/m € 2.000,00 per keer door de klant-manager. Een voorschot per kas uitbetalen t/m € 500,00 per keer door de administratief medewerkers en hierboven t/m € 2.000,00 door de Teamleider klantmanager

2

Het verstrekken danwel weigeren van een Individuele inkomenstoeslag op grond van de Participatiewet

Artikel 7, eerste lid, juncto artikel 36, eerste lid Participatiewet en de verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet

College

Ja

Klantmanagers

 

3

Het ondersteunen van personen met een bijstandsuitkering, een ANW uitkering en niet-uitkeringsgerchtigden en het aan de bijstand verbinden van verplichtingen en besluiten aan de bijstand verbonden verplichtingen op te heffen, of daarvan (tijdelijke) ontheffing te verlenen

§ 2.1 Participatiewet juncto artikel 55 Participatiewet en de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Amstelveen

College

Ja

Teamleider, klantmanager

 

4

Het verlagen van de algemene bijstand en/of de Individuele inkomenstoeslag of het opleggen van een bestuurlijke boete indien de opgelegde verplichtingen niet worden nagekomen

§ 2.3 Participatiewet en Boetebesluit sociale zekerheidswetten

College

Ja

Klantmanagers

Ondermandaat aan de klantmanager bij een boete tot 340 euro

5

het verlagen van de algemene bijstand bij zeer ernstige misdragingen tegenover personen en instanties die zijn belast met de uitvoering van de Participatiewet

Artikel 9, zesde lid Participatiewet, artikel 18, tweede lid Participatiewet en de Afstemmingsverordening Participatiewet

College

Ja

Klantmanagers

 

6

Het opleggen van een bestuurlijke boete indien de opgelegde verplichtingen niet worden nagekomen

Boetebesluit sociale zekerheidswetten

College

Ja

Medewerker terugvordering en verhaal

 

TERUGVORDERING, INVORDERING EN VERHAAL

7

Het verhalen van kosten van bijstand en besluiten geheel of gedeeltelijk af te zien van het verhalen van bijstand

§ 6.5 Participatiewet

College

Ja

Seniormedewerker Terugvordering en verhaal

 

8

Het terugvorderen van kosten van bijstand en het besluiten geheel of gedeeltelijk af te zien van het terugvorderen van bijstand

§ 6.4 Participatiewet

College

Ja

Klantmanager of Seniormedewerker terugvordering en verhaal

 

IOAW/IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen)

9

Het verstrekken, weigeren, wijzigen en beëindigen van uitkeringen op grond van de IOAW en IOAZ

§ 3 IOAW en IOAZ

College

Ja

Teamleider, klantmanager

 

10

Het ondersteunen van personen met een IOAW en IOAZ uitkering en het aan de bijstand verbinden van verplichtingen en besluiten aan de bijstand verbonden verplichtingen op te heffen, of daarvan (tijdelijke) ontheffing te verlenen

Hoofdstuk III IOAW en IOAZ

College

ja

Klantmanager

 

11

Het weigeren of verlagen van de algemene bijstand of het opleggen van een bestuurlijke boete indien de opgelegde verplichtingen niet worden nagekomen

Artikel 20 IOAW en IOAZ en de Handhavingsverordening Inkomensvoorzieningen gemeente Amstelveen en Boetebesluit sociale zekerheidswetten

College

Ja

Klantmanager

Ondermandaat aan de klantmanager bij een boete tot 340 euro

12

het verlagen van de algemene bijstand bij zeer ernstige misdragingen tegenover personen en instanties die zijn belast met de uitvoering van de Participatiewet

Artikel 20, tweede lid IOAW en IOAZ en de Afstemmingsverordening Participatiewet

College

Ja

Klantmanagers

 

13

Het opleggen van een bestuurlijke boete indien de opgelegde verplichtingen niet worden nagekomen

Boetebesluit sociale zekerheidswetten

College

Ja

Medewerker terugvordering en verhaal

 

14

Het terugvorderen van kosten van de uitkeringen en het besluiten geheel of gedeeltelijk af te zien van het terugvorderen van uitkeringen

§ 5 IOAW en IOAZ

College

Ja

Klantmanager of Senior medewerker terugvordering en verhaal

 

BESLUIT BIJSTANDVERLENING ZELFSTANDIGEN 2004 (Bbz 2004)

15

Het verstrekken, weigeren danwel wijzigen van uitkeringen op grond van de Bbz

Artikel 35 Bbz

College

Ja

Teamleider, klantmanager

 

16

Het opleggen van verplichtingen bij bijstandsverlening, bijstand voor bedrijfskapitaal, geldlening en borgtocht

Hoofdstuk V Bbz

College

Ja

Klantmanager

 

17

Het terugvorderen van kosten van bijstand en het besluiten geheel of gedeeltelijk af te zien van het terugvorderen van bijstand

Hoofdstuk VI Bbz

College

Ja

Klantmanager of Senior medewerker terugvordering en verhaal

 

WET KINDEROPVANG EN KWALITEITSEISEN PEUTERSPEELZALEN

18

Het verstekken van een tegemoetkoming in aanvulling op de kinderopvangtoeslag

Artikel 1.13 juncto artikel 1.6, eerste lid, sub c en e, Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

College

Ja

Klantmanager

 

 

ZORGVLIED

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan het hoofd van Zorgvlied.

 

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Mandaatgever

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

WET OP DE LIJKBEZORGING/BEHEERSVERORDENING ZORGVLIED 1990/BEGRAAFPLAATSVERORDENING AALSMEER 2012

1

Het uitgeven en ondertekenen van werkvergunningen en het toestaan van werkzaamheden voor derden op de begraafplaats door uitvaartondernemers, steenhouwers, hoveniers en daarmede gelijk te stellen personen

Beheersverordening Zorgvlied, Begraafplaatsverordening Aalsmeer

College

Ja

Teamleider

 

2

Het vaststellen van de tijden voor het begraven worden. Op grond van de exploitatie kunnen gedeelten van die tijden worden aangewezen als buitengewone uren

Beheersverordening Zorgvlied, Begraafplaatsverordening Aalsmeer

College

Nee

 

 

3

Het opmaken en ondertekenen van stukken met betrekking tot de uitgifte, verlenging of overschrijving van eigen graven en urnengraven op de begraafplaats en het daarbij stellen van voorwaarden

Beheersverordening Zorgvlied, Begraafplaatsverordening Aalsmeer

Burgemeester resp. College

Nee

 

 

4

Het geven van nadere voorschriften voor het opgraven respectievelijk overbrengen van stoffelijke resten, behoudens de geldende wettelijke bepaling (grafrusttermijn van 10 jaar) en het door de burgemeester van Amsterdam te verlenen verlof

Beheersverordening Zorgvlied, Begraafplaatsverordening Aalsmeer

College

Ja

Teamleider

 

5

Het weigeren of verlenen van een vergunning, onder nader te stellen voorwaarden, voor het bouwen van een kelder en die daarna als grafkelder wordt uitgegeven

Beheersverordening Zorgvlied, Begraafplaatsverordening Aalsmeer

College

Ja

Teamleider

 

6

Het vaststellen van voorschriften voor graftekens en beplanting op graven

Wet op de Lijkbezorging, Beheersverordening Zorgvlied, Begraafplaatsverordening Aalsmeer

College

Nee

 

 

7

Ter beschikking stellen deel gemeentelijke begraafplaats aan een kerkgenootschap

Wet op de Lijkbezorging

College

Nee

 

 

8

Overdragen van grond aan een kerk- geloofsgenootschap

Wet op de Lijkbezorging

College

Nee

 

 

9

Het voorschrijven van maatregelen om de grond geschikt te maken om als begraafplaats te dienen

Wet op de Lijkbezorging

College

Nee

 

 

10

Het sluiten van een (deel) gemeentelijke begraafplaats en/of het gesloten verklaren van een niet meer in gebruik zijnde begraafplaats

Wet op de Lijkbezorging

College

Nee

 

 

11

Besluiten op een verzoek om vergunning voor het vestigen, uitbreiden en wijzigen van een bijzonder crematorium

Wet op de Lijkbezorging, Beheersverordening Zorgvlied

College

Nee

 

 

12

Beëindiging van termijn van recht tot begraven van eigen graven en terugname van eigen graven waarvan rechthebbende en/of adres rechthebbende onbekend is

Wet op de Lijkbezorging

College

Nee

 

 

ALGEMENE VOORSCHIRIFTEN BEGRAAFPLAATS ZORGVLIED

13

Alle bevoegdheden op grond van de Algemene voorschriften Begraafplaats Zorgvlied

Algemene voorschriften begraafplaats Zorgvlied

College

Nee

 

 

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

14

Het verlenen van ontheffingen van het verbod aan degene die daartoe niet bevoegd is, zich te bevinden in of op bij de gemeenten onderhoud zijnde parken, wandelplaatsen, plantsoenen, groenstroken of grasperken, buiten de daarin gelegen wegen of paden met betrekking tot begraafplaatsen

APV

College

Nee

 

 

15

Het verlenen van ontheffingen van het verbod op een door burgemeester en wethouders aangewezen plaats: a. de daarbij aangeduide bloemen of planten te plukken, bij zich te hebben; dan wel b. hout te sprokkelen of gesprokkeld hout bij zich te hebben met betrekking tot begraafplaatsen

APV

College

Nee

 

 

16

Het verlenen van ontheffingen van het verbod met een voertuig, fiets, of bromfiets te rijden door dan wel deze te doen of te laten staan in een park of plantsoen of een van gemeentewege aangelegde beplanting of groenstrook met betrekking tot begraafplaatsen

APV

College

Nee

 

 

 

FINANCIËN

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Financiën.

 

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Mandaatgever

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

GEMEENTEWET (FINANCIËN)

1

Het aantrekken en uitzetten van financieringsmiddelen

Artikel 160, eerste lid, sub d Gemeentewet

College

Nee

 

Met in achtneming van het gestelde in het Treasurystatuut Gemeente Amstelveen en gemeente Aalsmeer

2

Het namens de gemeente openen, sluiten en wijzigen van bankrekeningen en tekenen voor het doen van betalingen van deze rekeningen

Artikel 160, eerste lid, sub d Gemeentewet

College

Nee

 

met in achtneming van het gestelde in het Treasurystatuut Gemeente Amstelveen en gemeente Aalsmeer

3

Het verrichten van afschrijvingen op niet invorderbare belastingvorderingen

Artikel 160, eerste lid, sub d Gemeentewet

College

Nee

 

 

 

JEUGD EN SAMENLEVING

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Jeugd en Samenleving.

 

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Mandaatgever

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

JEUGDWET/VERORDENING JEUGDWET

1

Besluiten in het kader van de Jeugdwet

Jeugdwet en de Verordeningen Jeugdwet respectievelijk Amstelveen, Aalsmeer

College

Ja

Jeugdhulpverlener

 

2

Bij de kinderrechter een verzoek voor een (spoed) machtiging gesloten jeugdhulp indienen indien de ouder met gezag en het college instemt met de plaatsing

Artikel 6.1.2, lid 3 sub c en verder Jeugdwet

College

Ja

Jeugdhulpverlener, medewerkers sociaal team met SKJ registratie, gezinscoaches sociaal team met SKJ registratie

 

LEERPLICHTWET

3

Besluiten op een verzoek om toe te staan dat een jongere die ten minste de leeftijd van 14 jaar heeft bereikt gedurende een bepaald schooljaar, voor zover nodig, aan de school een programma volgt, dat naast algemeen vormend onderwijs en op het beroep gericht onderwijs tevens praktijktijd bevat, bestaande uit arbeid van lichte aard, te verrichten naast en in samenhang met het onderwijs en besluiten op een verzoek deze toestemming te verlengen (vervangende leerplicht)

Artikel 3a Leerplichtwet 1969

College

Ja

Leerplichtambtenaar

 

4

Besluiten op een verzoek om toe te staan dat de inschrijving van een jongere aan een school voor het laatste schooljaar, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a of b, wordt vervangen door de inschrijving als leerling van een instelling als bedoeld in paragraaf 2a van de Leerplichtwet (vervangende leerplicht laatste schooljaar)

Artikel 3b Leerplichtwet 1969

College

Ja

Leerplichtambtenaar

 

5

Het op grond van bijzondere omstandigheden verlenen van vrijstelling van de in artikel 4a Leerplichtwet opgelegde verplichtingen, indien wordt aangetoond, dat de jongere op andere wijze voldoende onderwijs geniet (vrijstelling wegens het volgen van ander onderwijs)

Artikel 15 Leerplichtwet 1969

College

Ja

Leerplichtambtenaar

 

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT (AWB)/GEMEENTEWET

6

Het nemen van een besluit tot het invorderen van een dwangsom

Artikel 5:37 Awb, artikel 125 Gemeentewet

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom alleen voor zover de kosten van bestuursdwang/last onder dwangsom een bedrag van € 50.000,00 niet te boven gaan

7

Het nemen van besluiten over de toepassing van bestuursdwang in spoedeisende situaties

Hoofdstuk 5 Algemene Wet bestuursrecht

College en/of Burgemeester

Ja

Teamleider en inspecteurs

Voor de gemeente Aalsmeer heeft alleen de teamleider ondermandaat

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (Wabo)

8

Het nemen van een besluit inzake handhaving wegens overtreding van de Wabo

Artikel 5.17 Wabo jo. Titel 5.3 Awb jo. artikel 125 Gemeentewet

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom alleen voor zover de kosten van bestuursdwang/last onder dwangsom een bedrag van € 50.000,00 niet te boven gaan

 

 

EXTERNEN GEMEENTE AMSTELVEEN

De volgende bevoegdheden zijn krachtens artikel 10:4 gemandateerd aan gemandateerden die niet werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Amstelveen.

 

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Mandaatgever

Gemandateerde

Ondermandaat

Ondergemandatereerde

Specifieke bepalingen

WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING

1

Het vertegenwoordigen van de burgemeester, bij het tegenwoordig zijn bij het openen van deuren en huisraad door de deurwaarder

Artikelen 444, 445, 446 en 447 van Burgerlijke Rechtsvordering

Burgemeester

De politiechef van de eenheid Amsterdam

Ja

Ambtenaren van politie die tevens hulpofficier van justitie zijn

Van de tegenwoordigheid van deze ambtenaar en van hetgeen in zijn bijzijn, uit kracht van artikel 444 en de artikelen 445, 446 en 447 van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering is verricht, zal melding worden gemaakt in het proces verbaal van beslag (artikel 444, tweede lid, laatste volzin, Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering)

WEGENVERKEERSWET/GEMEENTEWET

2

Het toepassen van bestuursdwang te weten het overbrengen en ter bewaring stellen van een op de weg staand voertuig, indien met het voertuig een bij of krachtens de WvW 1994 vastgesteld voorschrift wordt overtreden en bovendien verwijdering van het voertuig noodzakelijk is in verband met: (a) het belang van de veiligheid op de weg, of (b) het belang van de veiligheid van het verkeer, of het vrijhouden van aangewezen weggedeelten en wegen

Artikel 170, eerste lid Wegenverkeerswet jo artikel 125, artikel 166 Gemeentewet

College

De politiechef van de eenheid Amsterdam

Ja

Medewerkers van de gemandateerde

 

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING GEMEENTE AMSTELVEEN (APV)

3

Het toepassen van de gestelde bevoegdheid om vrij rondlopende dieren aan te lijnen en/of te muilkorven

Artikel 10.4 APV

College

Chef Dienst Executieve Ondersteuning (commissaris van politie) van de eenheid Amsterdam

Ja

Ambtenaren van politie die tevens hulpofficier van justitie zijn

Bij de uitoefening van deze bevoegdheid hanteert de gemandateerde het door de gemeente Amstelveen gehanteerde model-besluit. Van elk besluit dat op grond van deze bevoegdheid wordt genomen, wordt z.s.m. een afschrift toegezonden aan de hondenwachters van de gemeente Amstelveen

4

Besluiten op verzoeken om honden te laten verblijven of te laten lopen

Artikel 2.57A APV

College

Hoofd van het Amsterdamse Bos

Ja

medewerkers van de gemandateerde

 

WET TIJDELIJK HUISVERBOD

5

Het besluit nemen voor de duur van 10 dagen een tijdelijk huisverbod op te leggen aan personen indien uit feiten en omstandigheden blijkt dat diens aanwezigheid in de woning ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid van één of meer personen die met hem/haar in de woning wonen of daarin anders dan incidenteel verblijven of indien op grond van feiten of omstandigheden een ernstig vermoeden van dit gevaar bestaat

Artikel 2, eerste, derde, zevende en achtste lid Wet Tijdelijk Huisverbod

Burgemeester

Hulpofficieren van justitie van de eenheid Amsterdam

Nee

 

Mandaat is slechts verleend aan de hulpofficieren van justitie die belast zijn met het uitvoeren van het huisverbod en opgeleid zijn om het Risico-instrument Huiselijk Geweld (RiGH) af te nemen

WET BASISREGISTRATIE PERSONEN (WET BRP)

6

Het (beschikken over het) verstrekken van gegevens, het doen van mededelingen, het ondertekenen en verstrekken van gewaarmerkte afschriften en verklaringen, het in- en uitschrijven van personen en het opnemen en wijzigen van persoonsgegevens op basis van de Wet BRP

Hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 van de Wet BRP

College

Teamleider Stadsloket (Dienstverlening-DVL) van de Gemeente Amsterdam

Ja

Specialistisch medewerker Immigratie IN Amsterdam (Dienstverlening-DVL) van de Gemeente Amsterdam

Dit mandaat geldt alleen voor Amstelveen en beperkt zich tot: het (beschikken over het) verstrekken van gegevens; het doen van mededelingen; het ondertekenen en verstrekken van gewaarmerkte afschriften en verklaringen; het in- en uitschrijven van personen en het opnemen en wijzigen van persoonsgegevens o.b.v. Hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 van de Wet BRP

WEGENVERKEERSWET/VOERTUIGREGLEMENT/REGLEMENT VERKEERSREGELS EN VERKEERSTEKENS

7

Het verlenen van ontheffingen van het bepaalde krachtens de Wegenverkeerswet 1994 voor andere wegen dan wegen die onder het beheer van het Rijk, de Provincie of een Waterschap vallen

Artikel 149, eerste lid, aanhef en onder d Wegenverkeerswet 1994, artikel 7.1 van het Voertuigreglement en artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

College

Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer (RDW)

Ja

Medewerkers van de gemandateerde

Conform de bepalingen uit het bijbehorende mandaatbesluit

FPU-REGELING

8

De uitvoering van de gemeentelijk FPU-regeling

Hoofdstuk 5a collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

College

Stichting Pensioenfonds ABP

Nee

 

Dit mandaat geldt ten behoeve van de medewerkers die onder het overgangsrecht vallen

WET VEILIGHEIDSREGIO'S/LANDELIJKE BELEIDSKADER NL-ALERT MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE/REGIONAAL BELEIDSKADER NL-ALERT VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND

9

De bevoegdheid tot het inzetten van NL-Alert ingeval een ramp of crisis die de gemeente Amstelveen treft of bedreigt en bij een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis met een handelingsperspectief

Artikel 7, eerste lid en artikel 39, eerste lid Wet veiligheidsregio's, artikelen 175 en 176 Gemeentewet

Burgemeester

Dienstdoend (Hoofd)Officier van Dienst Brandweer Amsterdam-Amstelland

Ja

 

Alleen in acute gevallen en na (vooraf) verkregen goedkeuring van het gezag mag het WAS geactiveerd of een NL-Alert bericht afgegeven worden

10

De bevoegdheid tot het inzetten van NL-Alert ingeval een ramp of crisis die de gemeente Amstelveen treft of bedreigt en bij een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis met een handelingsperspectief

Artikel 7, eerste lid en artikel 39, eerste lid Wet veiligheidsregio's, artikelen 175 en 176 Gemeentewet

Burgemeester

Hoofdofficier van Dienst van politie en Algemeen Commandant van de politie

Ja

 

Alleen in acute gevallen en na (vooraf) verkregen goedkeuring van het gezag mag het WAS geactiveerd of een NL-Alert bericht afgegeven worden

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (Wabo)/ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

11

Aanwijzen van toezichthouders in de zin van artikel 5:11 van de Awb

Artikel 5.10, derde lid Wabo

College

Directeur omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Nee

 

Alleen voorzover de omgevingsdienst belast is met uitvoering van een wettelijke regeling op grond waarvan toezichthouders kunnen worden aangewezen

12

Opleggen van een last onder bestuursdwang

Artikel 5.1 Wabo, afdeling 5.3.1 Algemene wet bestuursrecht

College

Directeur omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Ja

 

Indien de situatie spoedeisend is wegens overtreding van een verbod of plicht gesteld bij of krachtens de in artikel 5. 1 Wabo genoemde wetten en onder voorwaarde dat ingeval van toepassen spoedeisende bestuursdwang akkoord gegeven wordt door de teamleider van de afdeling VKH/ROV na afstemming met portefeuillehouder

13

Vorderen van inlichtingen

Artikel 5:16 Algemene wet bestuursrecht

College

Directeur omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Ja

 

 

14

Besluiten die verband houden met het uitvoeren van controle- en handhavingsprogramma's en meer in het algemeen het houden van toezicht op de naleving van milieuwetgeving

Artikel 5.2 Wabo

College

Directeur omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Ja

 

 

WET MILIEUBEHEER

15

Het uitoefenen van bevoegdheden en het uitvoeren van taken op grond van de Wet milieubeheer gestelde regels voorzover nodig voor het uitbrengen van advies

Hoofdstuk 8, 10, 17, 19 en 20 en titel 12.3 Wet milieubeheer

College

Directeur omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Ja

 

Bijvoorbeeld het opvragen van adviezen bij aangewezen instanties

16

Besluiten die verband houden met het uitvoeren van controle- en handhavingsprogramma's en meer in het algemeen het houden van toezicht op de naleving van milieuwetgeving

Artikel 18.2, 18.2d en artikel 18.2i Wet milieubeheer

College

Directeur omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Ja

 

 

17

Besluiten die verband houden met de openbaarheid van gegevens ingevolge Hoofdstuk 19 van de Wet milieubeheer en/of desbetreffende bepalingen van de Wet openbaarheid van bestuur

Hoofdstuk 19 Wet milieubeheer en de Wet Openbaarheid van Bestuur

College

Directeur omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Ja

 

 

WET BODEMBESCHERMING

18

Uitoefenen van bevoegdheden en het uitvoeren van taken op grond van bij of krachtens hoofdstuk III van de Wet bodembescherming gestelde regels

Hoofdstuk III Wet bodembescherming

College

Directeur omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Ja

 

Alleen voor zover de bevoegdheid en de uitvoering van taken behorend tot het basistakenpakket

19

Uitoefenen van bevoegdheden en het uitvoeren van taken die voortvloeien uit artikel 88 van de wet

Artikel 88 Wet bodembescherming

College

Directeur omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Ja

 

Alleen voor zover de bevoegdheid en de uitvoering van taken behorend tot het basistakenpakket

20

Aan de instemming met een saneringsplan en/of de instemming met een nazorgplan verbinden van een voorschrift tot het stellen van financiële zekerheid

Artikel 39f Wet bodembescherming

College

Directeur omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Ja

 

Alleen voor zover de bevoegdheid en de uitvoering van taken behorend tot het basistakenpakket

WEGENVERKEERSWET 1994/WEGSLEEPVERORDENING AMSTELVEEN 2015

21

Het nemen van besluiten over de toepassing van bestuursdwang in spoedeisende situaties

Hoofdstuk 5 Algemene Wet bestuursrecht, bijlage 1 Wegsleepverordening Amstelveen 2015

College

Directeur RVE Handhaving en Toezicht Gemeente Amsterdam

Ja

 

Alleen voor zover de bevoegdheid en de uitvoering van taken behorend tot het basistakenpakket

22

Het innen van openstaande vorderingen

Hoofdstuk 5 Algemene Wet bestuursrecht, bijlage 1 Wegsleepverordening Amstelveen 2015

College

Directeur RVE Handhaving en Toezicht Gemeente Amsterdam

Ja

 

Alleen voor zover de bevoegdheid en de uitvoering van taken behorend tot het basistakenpakket

23

Het afgeven van voertuigen aan de rechthebbende na betaling van de kosten bestuursdwang aan het kaskantoor

Hoofdstuk 5 Algemene Wet bestuursrecht, bijlage 1 Wegsleepverordening Amstelveen 2015

College

Directeur RVE Handhaving en Toezicht Gemeente Amsterdam

Ja

 

 

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (Wmo)

24

Het nemen van besluiten indien er sprake is van een behoefte aan maatschappelijke opvang, ambulante verslavingszorg en/of beschermd wonen

Artikelen 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6 van de Wmo en de Verordening maatschappelijke ondersteuning

College

Wethouder Zorg van de centrumgemeente Amsterdam

Ja

 

 

25

Het nemen van besluiten inzake een maatwerkvoorziening of PGB ten behoeve van maatschappelijke opvang, ambulante verslavingszorg en/of beschermd wonen

Artikelen 2.3.8 en 2.4.4 van de Wmo en de Verordening maatschappelijke ondersteuning

College

Wethouder Zorg van de centrumgemeente Amsterdam

Ja

 

 

26

De bevoegdheid tot het voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratieve beroepsprocedures of handelingen ter voorbereiding daarvan op te verrichten

Hoofdstuk 7 en 8 Algemene Wet bestuursrecht

College

Wethouder Zorg van de centrumgemeente Amsterdam

Ja

 

Rechtsgedingen omvat ook het instellen van een kortgeding, de voeging in strafzaken, de instelling van beroep, het verzoek tot schorsing van een aangevochten beslissing of het aanvragen van een voorlopige voorziening

HUISVESTINGSVERORDENING AMSTELVEEN 2016

27

Het nemen van besluiten op grond van de Huisvestingsverordening Amstelveen 2016

Huisvestingsverordening Amstelveen 2016

College

Directie van Eigen Haard

Ja

 

 

JEUGDWET

28

Bij de kinderrechter een verzoek voor een (spoed) machtiging gesloten jeugdhulp indienen indien de ouder met gezag en het college instemt met de plaatsing

Artikel 6.1.2, lid 3 sub c en verder Jeugdwet

College

Jeugdbescherming regio Amsterdam (JBRA

Ja

Teammanager belast met plaatsingen gesloten jeugdhulp

 

29

Doorverwijzing naar enkelvoudige jeugdhulp (Segment B)

Artikel 2.6, lid 3 Jeugdwet

College

Ambulant hulpverleners in de functie van schoolmaatschappelijk werkers in het voortgezet onderwijs in dienst bij Altra in de regio Amstelland

Nee

 

 

VERORDENING PARKEERBELASTING/PARKEERVERORDENING

30

Het nemen van een besluit tot naheffingsaanslag parkeerbelasting naar aanleiding van ingediend bezwaar en/of beroep en uitvoering hiervan

Verordening parkeerbelasting, Parkeerverordening

Heffingsambtenaar parkeerbelastingen

Directeur GGN Invoned

Ja

 

 

31

Het innen van naheffingsaanslagen parkeerbelasting Amstelveen en het opvragen van kentekengegevens uit het RDW om de gegevens van Amstelveen te verrijken

Verordening Parkeerbelasting en Parkeerverordening

De heffingsambtenaar parkeerbelastingen

Directeur GGN Invoned, Mastering Credit

Ja

 

 

 

 

 

Bijlage II Horizontale plaatsvervanging

Overzicht Horizontale plaatsvervanging als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Mandaatbesluit gemeente Amstelveen, vastgesteld bij collegebesluit van ………………………….

 

Naam afdeling

Hoofd wordt vervangen door hoofd van de afdeling van …

 

SOCIAAL DOMEIN

 

Sociale Voorzieningen

Werk & Inkomen

Jeugd & Samenleving

Werk en Inkomen

 • 1.

  Sociale Voorzieningen

 • 2.

  Jeugd en Samenleving

Jeugd en Samenleving

Werk en Inkomen

Sociale Voorzieningen

 

FYSIEK DOMEIN

 

Zorgvlied

Veiligheid & Handhaving

Stedelijke Ontwikkeling

Vastgoed

Wijkbeheer

Centrale Beheertaken

Projecten & Advies

Vastgoed

Veiligheid & Handhaving

Stedelijke Ontwikkeling

Wijkbeheer

Centrale Beheertaken

Projecten & Advies

Zorgvlied

Veiligheid & Handhaving

Stedelijke Ontwikkeling

Vastgoed

Wijkbeheer

Centrale Beheertaken

Projecten & Advies

Zorgvlied

Stedelijke Ontwikkeling

Veiligheid & Handhaving

Vastgoed

Wijkbeheer

Centrale Beheertaken

Projecten & Advies

Zorgvlied

Wijkbeheer

Projecten & Advies

Centrale Beheertaken

Zorgvlied

Stedelijke Ontwikkeling

Veiligheid & Handhaving

Vastgoed

Projecten en Advies

Wijkbeheer

Centrale Beheertaken

Veiligheid & Handhaving

Stedelijke Ontwikkeling

Vastgoed

Zorgvlied

Centrale Beheertaken

Wijkbeheer

Projecten en Advies

Zorgvlied

Stedelijke Ontwikkeling

Veiligheid & Handhaving

Vastgoed

 

IN- EN EXTERNE DIENSTVERLENING

 

Services

Automatisering & informatiemanagement

HRM

Financiën

Control

Publiekszaken

Financiën

Services

Automatisering & informatiemanagement

HRM

Publiekszaken

Control

Automatisering & informatiemanagement

Services

Financiën

HRM

Publiekszaken

Control

HRM

Control

Financiën

Services

Automatisering & informatiemanagement

Publiekszaken

Control

HRM

Financiën

Services

Automatisering & informatiemanagement

Publiekszaken

Publiekszaken

Services

HRM

Control

Financiën

Automatisering & informatiemanagement