Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergen (NH)

Regeling automatische incasso

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergen (NH)
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling automatische incasso
CiteertitelRegeling automatische incasso
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 250
 2. invorderingswet, art. 9

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200801-01-2014nieuwe regeling

30-10-2007

De Duinstreek, 14-11-2007

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling automatische incasso

 

Het college van de gemeente Bergen;

gelezen het voorstel van Jurjen Hemmen d.d.16 oktober 2007;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en de Invorderingswet, respectievelijk artikel 250 lid 1 en artikel 9;

b e s l u i t:

Regeling automatische incasso

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit reglement verstaan we onder:

 • -

  De gemeente: de gemeente Bergen Noord-Holland;

 • -

  De financiële administratie: de afdeling financiële administratie van de gemeente Bergen Noord-Holland.

 • -

  Afschrijvingstijdvak: periode die begint bij de bank- of giroafschrijving van de eerste termijn en eindigt bij die van de laatste termijn. Deze periode is verdeeld in maanden.

 • -

  Gecombineerde aanslag: een belastingaanslag waarop diverse belastingsoorten zijn opgenomen.

 • -

  Belastingplichtige: degene die volgens de betreffende verordening verplicht is de belasting te betalen;

 • -

  Belastingschuld: het totaalbedrag aan gemeentelijke belastingen dat op het aanslagbiljet “gemeentelijke belastingen” staat;

 • -

  Belastingschuldige: een natuurlijk- of rechtspersoon, die is aangeslagen voor één of meer belastingen of heffingen van de gemeente Bergen;

 • -

  Automatisch incasseren: de mogelijkheid belastinggelden automatisch van de bank- of girorekening af te schrijven;

 • -

  De geïncasseerde: de belastingschuldige, die de gemeente Bergen gemachtigd heeft de belastingschuld van zijn of haar rekening af te schrijven;

 • -

  Algemene betalingstermijn: de termijn waarbinnen een belastingaanslag moet worden voldaan, indien geen gebruik wordt gemaakt van automatische incasso. Deze termijn telt twee gelijke termijnen. De eerste vervalt op de laatste dag van de maand die volgt op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet staat en de tweede twee maanden later (dus drie maanden na dagtekening aanslag)

Artikel 2 Doel van het automatische incasso

Het automatische incasso heeft tot doel:

 • 1.

  De belastingschuld van de belastingschuldige te spreiden door de belastingschuld in tien maandelijkse termijnen automatisch te incasseren;

 • 2.

  De kosten van de invordering van de gemeentelijke belastingen te verminderen;

 • 3.

  De ontvangsten van de belastinggelden te reguleren;

 • 4.

  Tegemoet te komen aan de wensen van de belastingplichtigen;

Artikel 3 Gemeentelijke belastingen

Automatische betaling is alleen mogelijk voor de belastingsoorten die deel uitmaken van het gecombineerde belastingbiljet. Deze belastingsoorten zijn: de Onroerende zaakbelastingen, de Hondenbelasting, het Rioolrecht en de Afvalstoffenheffing;

Artikel 4 Deelname aan het automatische incasso
 • 1.

  Deelname aan het automatische incasso is mogelijk als het totaalbedrag van het (gecombineerde) aanslagbiljet minder is dan € 5.000,-- per jaar;

   

 • 2.

  De gemeente kan de deelname aan het automatische incasso weigeren als er omstandigheden zijn of worden vermoed die het regelmatig verloop van de incassering van de termijnbedragen belemmeren of zouden kunnen belemmeren.

Artikel 5 Machtiging
 • 1.

  De belastingschuldige verleent machtiging voor het automatisch incasseren van belastinggelden met de groene machtigingskaart.

 • 2.

  De machtigingskaart is geldig als de belastingschuldige de machtigingskaart geheel invult, en deze, voorzien van dag- en handtekening, bij de financiële administratie inlevert of per post laat bezorgen.

 • 3.

  De belastingschuldige moet de machtiging voor automatische incasso uiterlijk binnen vier weken na dagtekening van het aanslagbiljet afgeven;

 • 4.

  De machtiging tot automatische incasso wordt zonder tegenbericht ieder jaar stilzwijgend verlengd.

 • 5.

  Het afgeven van een machtiging tot automatisch incasso ontslaat de belastingschuldige niet van zijn eigen verantwoordelijkheid voor tijdige betaling van de termijnen. De gemeente is niet aansprakelijk voor de gevolgen van administratieve of technische fouten bij het uitvoeren van het automatische incasso’s.

   

Artikel 6 Berekening termijnbedrag
 • 1.

  Nadat de aanslag gemeentelijke belastingen is vastgesteld wordt het termijnbedrag berekend naar evenredigheid van de tien incassotermijnen.

 • 2.

  Als een vermindering op de aanslag plaatsvindt, worden de dan nog resterende termijnen naar evenredigheid aangepast.

 • 3.

  De afrondingscompensatie vindt in de tiende/laatste termijn plaats.

   

Artikel 7 Verzending aanslagbiljet
 • De gemeente spant zich in het aanslagbiljet in de maand februari te verzenden. Aan deze inspanning kunnen geen rechten worden ontleend indien de verzending op een later tijdstip plaatsvindt.

Artikel 8 Tijdstip van afschrijving
 • De gemeente spant zich in het termijnbedrag automatisch af te schrijven op of omstreeks de 28e van iedere maand doch niet eerder dan in de laatste week van die maand en niet later dan in de eerste week van de eerstvolgende maand. Het eerste automatische incasso vindt plaats in de maand volgend op de maand waarin de aanslag is opgelegd.

Artikel 9 Ontbindende voorwaarden
  • 1.

   Het automatische incasso wordt beëindigd:

   • a.

    Als het automatische incasso gedurende drie opvolgende maanden niet slaagt.

   • b.

    Als het automatische incasso in totaal in drie niet opeenvolgende maanden mislukt.

   • c.

    Als de belastingplichtige surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is gesteld, naar het buitenland vertrekt of dreigt te vertrekken, of als omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop van het incasso zouden kunnen belemmeren.

 • 2.

  De gemeente spant zich in herinneringen te verzenden als de belastingplichtige niet voldoet aan de betalingsverplichting als gevolg van het afgeven van machtiging tot automatische incasso. Aan deze inspanning kunnen geen rechten worden ontleend.

 • 3.

  Bij niet slagen van het incasso na de eerste en/of tweede keer wordt het dan nog openstaande bedrag naar evenredigheid verdeeld over de resterende termijnen.

 • 4.

  Indien het automatische incasso eindigt vanwege de in lid 1 genoemde reden(en), is artikel 15 van dit reglement van toepassing.

Artikel 10 Overlijden
 • 1.

  Bij overlijden van de belastingplichtige beëindigt de gemeente het automatische incasso zo spoedig mogelijk.

 • 2.

  De erven kunnen het automatische incasso voortzetten door het afgeven van een nieuwe machtiging. Deze machtiging moet door de erven worden gestopt na voldoening van de laatste termijn van de laatste verschuldigde aanslag.

   

Artikel 11 Echtscheiding
 • 1.

  Echtscheiding of ontbinding van de partnerregistratie of samenlevingsovereenkomst van de belastingplichtige beëindigt het incasso niet.

 • 2.

  Indien als gevolg van de echtscheiding of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst niet meer kan worden geïncasseerd op het bestaande rekeningnummer, dient de geïncasseerde mede te delen op welk bankrekeningnummer het automatische incasso wel kan plaatsvinden.

   

Artikel 12 Verhuizing
 • 1.

  Verhuizing van de belastingplichtige beëindigt het incasso niet.

   

 • 2.

  Bij verhuizing naar een andere gemeente dient de belastingschuldige na de laatste termijnbetaling het incasso te beëindigen.

   

Artikel 13 Wijziging banknummer
 • Wijzigingen betreffende het banknummer moeten uiterlijk de 10e dag van de maand waarin het incasso plaats zal hebben, schriftelijk worden gemeld aan de financiële administratie.

Artikel 14 Terugstorting
 • 1.

  Als de belastingplichtige het niet eens is met een afgeschreven termijnbedrag, dan kan hij de bankinstelling opdracht geven het termijnbedrag op zijn rekening terug te storten.

 • 2.

  De gemeente beoordeelt deze terugstorting/intrekking van de afgeschreven termijn als een niet geslaagde incassotermijn.

   

Artikel 15 Beëindiging van de incasso-overeenkomst
 • 1.

  De belastingplichtige kan het automatische incasso te allen tijde opheffen door inzending van de rode stopzettingkaart.

 • 2.

  De gemeente stelt bij terugontvangst van de rode stopzettingkaart per omgaande de belastingschuldige op de hoogte van de eventuele resterende belastingschuld.

 • 3.

  Bij stopzetting van het automatische incasso binnen twee maanden na dagtekening van de belastingaanslag heeft de belastingschuldige het recht gebruik te maken van de resterende algemene betalingstermijn, als ware geen machtiging tot automatische incasso afgegeven.

 • 4.

  De belastingplichtige voldoet bij stopzetting buiten de algemene betalingstermijn van het automatische incasso de resterende belastingschuld zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken. Hierbij kan geen gebruik worden gemaakt van de algemene betalingstermijn. Als de belastingschuld na twee weken nog niet is voldaan heeft de gemeente het recht over te gaan tot dwanginvordering.

 • 5.

  Als voor een belastingplichtige gedurende een periode van twee jaar geen automatische incasso heeft plaatsgevonden beëindigt de gemeente de incasso-overeenkomst.

   

Artikel 16 Slotbepaling
 • 1.

  Dit reglement voor het automatische incasso van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Bergen kan worden aangehaald als “de regeling automatische incasso”.

   

 • 2.

  De regeling treedt in werking op 1 januari 2008 en is van toepassing op de vanaf die datum op te leggen gemeentelijke gecombineerde belastingaanslagen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

het college van Bergen op 30 oktober 2007

de secretaris, de burgemeester,