Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlemmermeer

Beleidsregels over terrassen Haarlemmermeer 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlemmermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels over terrassen Haarlemmermeer 2017
Citeertitel
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

artikel 2:28B van de Algemene Plaatselijke Verordening 2017

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-04-2017Beleidsregels over terrassen Haarlemmermeer 2017

04-04-2017

gmb-2017-62563

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels over terrassen Haarlemmermeer 2017

 

De burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer,

gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en

artikel 2:28B van de Algemene Plaatselijke Verordening 2017,

besluit de volgende regeling vast te stellen:

 

 

Artikel 1 Beoordeling van de aanvraag

Een grond om de vergunning te weigeren, als bedoeld in artikel 1:8 en artikel 2:28B, tweede lid, van de verordening, is in ieder geval aanwezig indien uit de aanvraag en de bijbehorende documenten blijkt dat:

 • a.

  het terras op minder dan 0,60 meter van een blindengeleidenstrook wordt geplaatst;

 • b.

  het terras het veilig en doelmatig gebruik van de weg in gevaar brengt of in gevaar kan brengen;

 • c.

  op een weg met een rijbaan geen vloeiende vrije doorgang van minimaal 1,50 meter wordt gewaarborgd op het voor voetgangers gereserveerde gedeelte van de weg;

 • d.

  de onbelemmerde doorgang vanaf de weg naar de ingang van het bedrijf minder dan 2,25 meter bedraagt:

 • e.

  het terras tegen of aan straatmeubilair, brandkranen of andere voor de openbare dienst bestemde voorwerpen wordt geplaatst;

 • f.

  voor zover het een (onoverdekt) voetgangersgebied betreft, aan beide zijden van het terras geen vloeiende vrije doorgang van 2,25 meter, gemeten vanaf het midden van het vrije gedeelte van dat gebied, wordt gewaarborgd.

 

Artikel 2 Verbinden van voorschriften

Aan een vergunning worden, voor zover van toepassing, in ieder geval de volgende voorschriften verbonden:

 • a.

  De vergunning en de bijbehorende documenten moeten aanwezig zijn in de openbare inrichting.

 • b.

  Brandkranen en andere waterwinplaatsen worden te allen tijde vrijgehouden en zijn te allen tijde bereikbaar voor brandweervoertuigen.

 • c.

  Het is verboden een terras te plaatsen op de dag en de locatie van een weekmarkt.

 • d.

  Het is verboden voorwerpen in de grond te verankeren, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verleend door of namens het bevoegd gezag.

 • e.

  Het terras en de directe omgeving (straal van 25 meter) worden schoongehouden.

 

Artikel 3 Intrekken oud besluit

De beleidsregels over terrassen, vastgesteld bij besluiten van 28 juli 2011 en 21 mei 2013, worden ingetrokken.

 

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag waarop het op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.

 

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels terrassen bij openbare inrichtingen Haarlemmermeer 2017.