Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Verordening op de heffing en invordering van leges 2020 (Legesverordening 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges 2020 (Legesverordening 2020)
CiteertitelLegesverordening 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 229 van de Gemeentewet
 2. artikel 2 van de Paspoortwet
 3. artikel 7 van de Paspoortwet
 4. artikel 156 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2019nieuwe regeling

10-12-2019

gmb-2019-311557

1732018

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2020 (Legesverordening 2020)

Zaaknummer: 1732018

 

De Raad van de gemeente Hoorn;

 

- gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 12 november 2019;

 

- gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet

 

besluit vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en invordering van leges 2020 (legesverordening 2020)

 

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van eerste dag in een kalendermaand tot en met de laatste dag van de kalendermaand;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van een dag in een kalenderjaar tot de dag met dezelfde datum in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie;

 • d.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

 • e.

  onderzoek door of namens de gemeentearchivaris, dat naar zijn oordeel plaatsvindt met een zuiver wetenschappelijk doel.

 • f.

  levering van illustraties uit de topografisch-historische atlas ten behoeve van een wetenschappelijk of educatief doel.

 

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge of een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Het gevorderde bedrag wordt mondeling, of door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

 • a.

  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen dertig dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 

Artikel 8 Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

 

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Legesverordening 2019" van 18 december 2018 en de verordening tot eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2019 worden ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan en voor zover de Legesverordening 2020 geen rechtskracht krijgt.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als " Legesverordening 2020 ".

 

Artikel 10 Bekendmaking

Deze verordening zal worden bekendgemaakt door het plaatsen van de verordening in het gemeenteblad.

 

Artikel 11 Terinzagelegging UAV en NEN

In de tarieventabel behorende bij deze verordening wordt verwezen naar Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012) en normblad NEN 2699.2013, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Op grond van artikel 139 lid 3 Gemeentewet worden de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012) en normblad NEN 2699.2013, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd ter inzage gelegd bij de publieksbalie in het stadhuis.

  

Hoorn, 10 december 2019

  

de griffier,                                      de voorzitter,

 

Bekendmaking:

- via www.officielebekendmakingen.nl

- door opname in het Gemeenteblad

 

 

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2020
Indeling tarieventabel

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen (BRP)

Hoofdstuk 5 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 6 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 7 Westfries archief

Hoofdstuk 8 Gemeentearchieven

Hoofdstuk 9 Leegstandwet

Hoofdstuk 10 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 11 Kansspelen

Hoofdstuk 12 Kabels en leidingen

Hoofdstuk 13 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 14 Leges Milieu, verontreiniging en bodeminformatie

Hoofdstuk 15 Haven

Hoofdstuk 16 Belastingen en WOZ

Hoofdstuk 17 Urgentiebewijs

Hoofdstuk 18 In deze titel niet benoemde aanvraag of afgifte

 

Titel 2 Fysieke omgeving

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Schetsplan/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Teruggaaf

Hoofdstuk 5 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde aanvraag of afgifte

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Teruggaaf

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde aanvraag of afgifte

 

Tarieventabel behorende bij de Verordening Leges 2020

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

1.1.1

Voor het voltrekken van een huwelijk in het Stadhuis aan de Nieuwe Steen 1 te Hoorn en in het huis van bewaring en/of gevangenis, met uitzondering van die, voltrokken op de ingevolge de Wet van 23 april 1879, Stb.72, aangewezen tijden voor kosteloze huwelijksvoltrekking, bedraagt het tarief:

 

1.1.1.1

Huwelijk zonder toespraak op maandag t/m vrijdag van 9:30 uur tot 17:00 uur met uitzondering van feestdagen

€ 228,00

1.1.1.2

Huwelijk (kosteloos) zonder toespraak op dinsdag om 09:00 uur en 9.15 uur, zonder genodigden met max 4 getuigen.

 

1.1.2

Voor het voltrekken van een huwelijk met toespraak in het Stadhuis, het Statenlogement, Westfries museum, Oosterkerk, Park Schouwburg, Nederlands hervormde kerk, Noorderkerk, Ridderickhof, HuisVerloren en de schepen: De Bounty Egberdina en de Toekomst bedraagt het tarief exclusief de huur van de locatie

 

1.1.2.1

op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur met uitzondering van feestdagen

 

1.1.2.1.1

Met een keuze uit een Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente

€ 440,00

1.1.2.1.2

Met een al beëdigde zelf aangeleverde Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

€ 319,00

1.1.2.1.3

Met een nog te beëdigen zelf aangeleverde Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

€ 515,00

1.1.3

Voor het voltrekken van een huwelijk op een andere plaats, om reden van gezondheid, dan genoemd in 1.1.1 en 1.1.2 op alle tijdstippen met uitzondering van zaterdag, zondag en feestdagen bedraagt het tarief:

€ 130,00

1.1.4

Voor het voltrekken van een huwelijk op een huwelijkslocatie op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur met uitzondering van feestdagen voor één dag bedraagt het tarief

 

1.1.4.1

Met een keuze uit een Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente

€ 490,00

1.1.4.2

Met een al beëdigde zelf aangeleverde Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

€ 370,00

1.1.4.3

Met een nog te beëdigen zelf aangeleverde Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

€ 565,00

1.1.5

Voor het voltrekken van een huwelijk op een huwelijkslocatie anders dan de tijden in 1.1.3 en 1.1.4, behalve in het stadhuis bedraagt het tarief:

 

1.1.5.1

Met een keuze uit een Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente

€ 703,00

1.1.5.2

Met een al beëdigde zelf aangeleverde Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

€ 430,00

1.1.5.3

Met een nog te beëdigen zelf aangeleverde Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

€ 626,00

1.1.5.4

Het tarief voor het wijzigen of annuleren van trouwdatum, trouwlocatie of tijdstip bedraagt

€ 67,50

1.1.6

Het tarief voor het administratief wijzigen van een partnerschap in een huwelijk

€ 33,50

1.1.7

Het tarief bedraagt voor:

 

1.1.7.1

het verstrekken van een omslag trouwboekje in een standaarduitvoering

€ 25,50

1.1.7.2

het bijschrijven van een kind bedraagt per kind

€ 3,60

1.1.8

het tarief voor een medewerker per half uur of een deel daarvan voor: Optreden als getuige, het doen van nasporingen in registers, hulp bij opstellen verzoekschriften, huisbezoeken. Exclusief de kosten van de gevraagde inlichtingen/informatie

€ 25,50

1.1.10

het tarief voor het legaliseren of waarmerken van een document en de vaststelling dat de handtekening en/of foto op een document inderdaad tot de ondertekenaar behoort.

€ 13,80

1.1.11

Het tarief voor het aangetekend verzenden van stukken wordt geheven conform het geldende tarief van postbezorgingsbedrijf.

 

1.1.12

De tarieven, genoemd onder 1.1.1 tot en met 1.1.6 en 1.1.8 zijn van overeenkomstige toepassing op het geregistreerde partnerschap.

 

1.1.13

Het tarief voor een uittreksel of afschrift burgerlijke stand, geboorte, huwelijk, registratie van partnerschap, echtscheiding en overlijden (ook meertalig)

€ 13,80

1.1.13.1

Het tarief voor elke verklaring tot huwelijksbevoegdheid (alleen in de Nederlandse taal)

€ 24,30

1.1.13.1.1

Het tarief voor een meertalig modelformulier dat wordt aangehecht aan een uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand

€ 18,60

1.1.13.1.2

Het tarief voor een meertalig modelformulier dat wordt aangehecht aan een uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand

€ 13,80

1.1.14

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van het Nederlanderschap door:

 

1.1.14.1

Optie; enkelvoudig

€ 191,00

1.1.14.2

Optie; gemeenschappelijk

€ 326,00

1.1.14.3

Optie, medeopterende minderjarige

€ 21,00

1.1.14.4

Naturalisatie; enkelvoudig; standaard

€ 901,00

1.1.14.5

Naturalisatie; gemeenschappelijk; standaard

€ 1150,00

1.1.14.6

Naturalisatie; enkelvoudig; verlaagd

€ 670,00

1.1.14.7

Naturalisatie; gemeenschappelijk; verlaagd

€ 920,00

1.1.14.8

Naturalisatie; meenaturaliserende minderjarige

€ 133,00

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 

1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort

€ 73,00

1.2.2.

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1 (zakenpaspoort)

€ 73,00

1.2.3.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort (tot 18 jaar) 5 jaar geldig, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 55,30

1.2.3.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1 (zakenpaspoort) (tot 18 jaar) 5 jaar geldig

€ 55,30

1.2.4

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK)

€ 58,30

1.2.4.1

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) (tot 18 jaar) 5 jaar geldig

€ 30,70

1.2.5

Het tarief voor de onderdelen 1.2.1 t/m 1.2.4.1 worden bij versnelde uitreiking vermeerderd met

€ 49,75

1.2.6

Het tarief voor het bezorgen van een reisdocument of Nederlandse identiteitskaart

€ 0,00

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 40,65

1.3.1.1

het tarief voor het onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedaanvraag vermeerderd met

€ 34,10

1.3.2

Het tarief voor het bezorgen van een rijbewijs

€ 0,00

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen (BRP)

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van artikel 1.4.3, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van een (internationaal) uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) per verstrekking aan de balie van het stadhuis

€ 13,69

1.4.2.1.1

tot het verstrekken van een (internationaal) uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP), online aangevraagd per verstrekking

€ 8,77

1.4.2.2

tot het verstrekken van een afschrift persoonslijst uit de Basisregistratie personen (BRP) per verstrekking

€ 18,61

1.4.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag of het op verzoek doornemen van de Basisregistratie personen(BRP) en/ Burgelijke stand.

 

1.4.3.1

per half uur of een deel daarvan

€ 25,64

 

Hoofdstuk 5 Overige publiekszaken

 

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.5.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag wordt geheven conform het landelijk vastgestelde tarief

n.n.b.

1.5.2

Attestatie de vita

€ 13,80

 

Hoofdstuk 6 Vastgoedinformatie

 

1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.6.1

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen per perceel

€ 14,10

 

Hoofdstuk 7 Westfries Archief

 

1.7.1

Het tarief voor het op schriftelijk verzoek doen van onderzoek in de archieven en collecties van het Westfries Archief bedraagt voor ieder daaraan besteed kwartier en ongeacht het resultaat:

€ 13,65

1.7.2

Het tarief voor het verstrekken van scans van niet digitaal beschikbaar materiaal bedraagt

€ 13,65

1.7.3

Onverminderd het in 1.7.1 en 1.7.2 bepaalde, bedraagt het tarief voor het maken en leveren van:

 

1.7.3.1

een fotokopie A4/A3 van niet digitaal beschikbaar materiaal, per pagina

€ 0,50

1.7.3.2

een usb-stick (WFA-logo, 1 Gb) voor opslag digitale bestanden

€ 4,20

 

Hoofdstuk 8 Gemeentelijke Archieven

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen naar in de gemeentelijke archieven berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 13,64

1.8.2

Het tarief voor toezending per post van in dit hoofdstuk genoemde kopieën, reproducties, afdrukken, readerprints en bestanden bedraagt:

 

1.8.2.1

per poststuk zonder begeleidend schrijven

€ 3,03

1.8.2.2

per poststuk met begeleidend schrijven

€ 5,04

1.8.3

Het tarief voor het opstellen van een digitaal bericht en het digitaal verzenden van afschriften, doorslagen of fotokopieën voor elk daaraan bestede 5 minuten of gedeelte

€ 2,25

1.8.4

Het tarief voor het maken van afschriften, doorslagen of (digitale)fotokopieën uit het bouwvergunningen- en constructiearchief van Bureau Vergunningen en Bouwtoezicht van de Gemeente Hoorn bedraagt voor:

 

1.8.4.1

een afdruk of scan in het formaat A3 / A4 per pagina

€ 0,47

1.8.4.2

een afdruk of scan op A2 formaat (plotter) per pagina

€ 3,73

1.8.4.3

een afdruk of scan op A1 formaat (plotter) per pagina

€ 5,01

1.8.5

Het tarief voor het digitaal verzenden van een bestand in "tiff"-formaat, per bouwtekening

€ 2,97

1.8.6

Het tarief voor het digitaal aanvragen van bouwkundige gegevens zonder constructieve gegevens van een woning

€ 30,00

1.8.7

Het tarief voor het digitaal aanvragen van bouwkundige gegevens met constructieve gegevens van een woning

€ 45,00

 

Hoofdstuk 9 Leegstandswet

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

voor een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte.

€ 75,76

1.9.2

voor een tijdelijke vergunning voor woonruimte in een voor de verhuur bestemde woning welke ten tijde van het aanvragen van de vergunning bestemd is voor afbraak of vernieuwbouw

€ 151,53

1.9.3

voor verlenging van een vergunning voor woonruimte in een voor de verhuur bestemde woning welke ten tijde van het aanvragen van de vergunning bestemd is voor afbraak of vernieuwbouw.

€ 75,76

 

Hoofdstuk 10 Winkeltijdenwet

 

1.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.10.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of de Winkeltijdenverordening

€ 87,42

1.10.2

tot het wijzigen van een in onderdeel 1.10.1 bedoelde ontheffing

€ 87,42

 

Hoofdstuk 11 Kansspelen

 

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.11.1

voor één kansspeelautomaat, met een geldigheidsduur voor de periode van één jaar

€ 56,50

 

voor iedere volgende speelautomaat voor een periode van één jaar

€ 34,00

1.11.2

Voor één kasspeelautomaat, met een geldigheidsduur voor onbepaalde tijd

€ 226,50

 

Voor iedere volgende speelautomaat met een geldigheidsduur voor onbepaalde tijd

€ 136,00

 

Hoofdstuk 12 Kabels en leidingen

 

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van een instemmingbesluit, als bedoeld in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:

 

1.12.1.1

als het betreft tracés vanaf 25 tot 250 m1

€ 200,66

1.12.1.2

als het betreft een tracé vanaf 250 tot 1.000 m1

€ 227,07

1.12.1.3

als het betreft een tracé vanaf 1.000 tot 2.500 m1

€ 311,56

1.12.1.4

als het betreft een tracé vanaf 2.500 m1, wordt het tarief in 1.12.1.3 verhoogd voor elke volle of gedeelte van de 500 m1 met:

€ 94,11

1.12.2

als het betreft het in behandeling nemen van een graafmelding tot 25 m1

€ 84,49

1.12.3

als met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen gemeente en de netbeheerder of de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de netbeheerder, wordt het tarief genoemd in artikel 1.12.1 verhoogd met

€ 205,95

1.12.4

als met betrekking tot een aanvraag onderzoek naar de status van de kabel en/of leiding plaatsvindt, wordt het in 1.14.1 genoemde bedrag verhoogd met de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de netbeheerder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

Hoofdstuk 13 Verkeer en vervoer

 

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.13.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 40,85

1.13.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 40,85

1.13.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW). Bij afwijzing wordt € 12,47 (kosten kaart) geretourneerd.

€ 66,44

1.13.4

tot het afgeven van een vervangende gehandicaptenparkeerkaart als gevolg van vermissing

€ 12,47

1.13.5

ontheffing geslotenverklaring

€ 12,47

1.13.6

ontheffing fiets- en voetpaden

€ 12,47

1.13.7

ontheffing in- en uitrit

€ 12,47

1.13.8

ontheffing parkeerduurbeperking

€ 12,47

1.13.9

tot het afgeven van een vervangende parkeervergunning als gevolg van vermissing, wijzigen gebied en wisseling van kenteken.

€ 12,47

1.13.10

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994

€ 40,85

 

Hoofdstuk 14 Leges milieu, verontreiniging en bodeminformatie

 

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.14.1

tot het verkrijgen van een ontheffing (geluids)hinder zoals bedoeld in artikel 4.1.5a van de vigerende Algemene Plaatselijke Verordening

€ 110,50

1.14.2

voor de levering van bodeminformatie algemeen per locatie

€ 23,49

1.14.3

van volledige bodemrapportages, ongeacht het aantal, per locatie

€ 117,43

 

Hoofdstuk 15 Haven

 

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1

voor een ligplaatsvergunning zoals bedoeld in artikel 5.3.2a van de algemene plaatselijke verordening (ligplaats woonschepen)

€ 66,88

1.15.2

voor het verstrekken van een sticker ligplaatsvergunning

€ 16,72

1.15.3

voor een ligplaatsvergunning zoals bedoeld in artikel 1 A van de vigerende indienings- en verleningsvoorschriften Havenverordening Hoorn (Historische schip-vergunning)

€ 66,88

1.15.4

voor een ligplaatsvergunning zoals bedoeld in artikel 1 B van de vigerende indienings- en verleningsvoorschriften Havenverordening Hoorn (Charterschip-vergunning)

€ 66,88

1.15.5

voor een ligplaatsvergunning zoals bedoeld in artikel 1 C van de vigerende indienings- en verleningsvoorschriften Havenverordening Hoorn (Visserschip-vergunning)

€ 66,88

1.15.6

voor een ligplaatsvergunning zoals bedoeld in artikel 1 D van de vigerende indienings- en verleningsvoorschriften Havenverordening Hoorn (Kleine boot-vergunning)

€ 66,88

1.15.7

voor een ligplaatsvergunning zoals bedoeld in artikel 1 E van de vigerende indienings- en verleningsvoorschriften Havenverordening Hoorn (Ligplaats terrasboot-vergunning)

€ 66,88

1.15.8

voor een ligplaatsvergunning zoals bedoeld in artikel 1 F van de vigerende indienings- en verleningsvoorschriften Havenverordening Hoorn (Viskaar-vergunning)

€ 66,88

1.15.9

voor een ligplaatsvergunning zoals bedoeld in artikel 1 G van de vigerende indienings- en verleningsvoorschriften Havenverordening Hoorn (Oostereiland-vergunning)

€ 66,88

 

 

 

 

Hoofdstuk 16 Belastingen en WOZ

 

1.16

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

1.16.1

opgave van de zakelijke lasten ten behoeve van de verkoop van een onroerende zaak door een notaris, per belastingobject

€ 7,05

 

Hoofdstuk 17 Urgentiebewijs

 

1.17

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

1.17.1

urgentiebewijs

€ 53,70

 

Hoofdstuk 18 In deze titel niet benoemde aanvraag of afgifte

 

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een:

 

1.18.1

aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen voor elke 15 minuten of gedeelte daarvan. van de behandelduur van de aanvraag

€ 14,57

1.18.2

de afgifte van gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,70

1.18.3

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,70

 

Titel 2 Fysieke omgeving

 

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2699.2013, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.3

sloopkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.4

Wabo:

 

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

Hoofdstuk 2 Schetsplan/beoordeling conceptaanvraag

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag:

 

2.2.1

voor een schetsplan in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is of om een beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning: 25% van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld met een maximum bedrag van € 450,00.

 

2.2.1.1

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een op basis van het schetsplan uitgewerkt project of waarvoor een conceptaanvraag beoordeeld is, in behandeling wordt genomen, worden de daarvoor geheven leges met deze leges verrekend.

 

2.2.1.2

Indien blijkt dat het project geheel vergunningsvrij is bedraagt het tarief:

€ 46,68

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project:

 

2.3.1

de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft. Alsmede de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel.

 

 

 

 

2.3.2

Bouwactiviteiten

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.2.1.1

tot en met € 1.499,99

€ 124,48

2.3.2.1.2

van € 1.500,00 tot en met 4.499,99:

€ 342,52

2.3.2.1.3

van € 4.500,00 tot en met € 8.999,99:

€ 411,03

2.3.2.1.4

van € 9.000,00 tot en met 16.999,99:

€ 548,04

2.3.2.1.5

van €17.000,00 tot en met € 22.499,99:

€ 959,07

2.3.2.1.6

van € 22.500,00 tot en met € 40.499,99:

€ 1.096,08

2.3.2.1.7

van € 40.500,00 tot en met € 79.000,00

€ 1.475,49

2.3.2.1.8

van € 80.000,00 tot en met € 199.999,99:

1,89%*

2.3.2.1.9

van € 200.000,00 tot en met € 999.999,99:

1,98%*

2.3.2.1.10

van € 1.000.000 tot en met € 2.749.999,99:

2,00%*

2.3.2.1.11

meer dan € 2.750.000,00:

2,02%*

 

* % van de kosten zoals benoemd in 2.1.1.2

 

 

 

 

2.3.3

Welstandstoets

 

2.3.3.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.2.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is 0,03% over de naar boven in duizendtallen in euro’s afgeronde bouwkosten + € 65,00 met een maximum van € 2.250,00.

 

2.3.3.2

Het tarief voor het voorleggen van een project als bedoeld in art. 2.1 en 2.2 van de Wabo aan de commissie voor monumenten en welstand als het project niet aan de ambtelijke toetsingscriteria: Beleid ambtelijke welstandstoets Hoorn 2013, voldoet of wanneer er sprake is van een bijzondere situatie waarbij twijfel bestaat aan de toepasbaarheid van deze criteria (of als de aanvrager hierom heeft gevraagd), als genoemd in het beleid ambtelijke welstandstoets Hoorn 2013, waarbij de kosten van het project minder bedragen dan € 40.500,00 excl. BTW. bedraagt: 0,25% over de naar boven in duizendtallen in euro’s afgeronde kosten + € 45,00 met een maximum van € 2.250,00.

 

 

 

 

2.3.4

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.4.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.2.1 wordt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit met 100% verhoogd.

 

 

 

 

2.3.5

Overschrijven

 

2.3.5.1

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het overschrijven van een verleende omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 en 2.2 van de Wabo of een bouwvergunning die is afgegeven voor 1 oktober 2010.

€ 44,07

 

 

 

2.3.6

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en ook sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, wordt naast het bedrag dat wordt berekend op grond van onderdeel 2.3.2.1 een extra bedrag berekend.

Dit bedrag wordt bepaald door het in artikel 2.3.6.1.1 t/m 2.3.6.1.4 benoemde percentage te berekenen over de kosten zoals benoemd in 2.1.1.2 of het vaste tarief. Het bedrag bedraagt minimaal € 264,00. Het percentage of tarief bedraagt:

 

2.3.6.1.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

1,59%

2.3.6.1.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

1,59%

2.3.6.1.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

1,59%

2.3.6.1.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

1,59%

2.3.6.1.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 333,03

2.3.6.1.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 333,03

2.3.6.1.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 333,03

2.3.6.1.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 333,03

 

 

 

2.3.7

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.7.1.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 333,03

2.3.7.1.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 333,03

2.3.7.1.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 3.996,32

2.3.7.1.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 333,03

2.3.7.1.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 333,03

2.3.7.2

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 333,03

2.3.7.3

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 333,03

2.3.7.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 333,03

 

 

 

2.3.8

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.8.1

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo als bedoeld

 

2.3.8.1.1

in artikel 2.11.1 gebruiksbesluit (basisbedrag)

€ 321,31

2.3.8.1.2

in artikel 2.11.1 gebruiksbesluit voor een beperkte duur (tijdelijke gebruiksvergunning) met een maximum van 1 jaar

€ 231,37

2.3.8.1.3

Het bedrag bedraagt voor een administratieve afhandeling bij een wijziging

€ 321,31

2.3.8.2

Het basisbedrag als bedoeld in 2.3.8.1.1 wordt voor de bouwwerken die hierna worden genoemd verhoogd voor:

 

 

a. een bouwwerk dat aan meer dan 10 personen nachtverblijf biedt;

 

 

b. een bouwwerk dat aan meer dan 10 kinderen en/of gehandicapten dagverblijf biedt

 

 

c. een bouwwerk dat aan 10 personen woonverblijf biedt, anders dan in een huishouden per woning

 

2.3.8.2.1

De verhoging voor de in 2.3.8.2 genoemde bouwwerken wordt bepaald aan de hand van de oppervlakte van het bouwwerk. Het bedrag voor een bouwwerk met een oppervlakte van:

 

 

minder dan 100 m2

€ 192,80

 

van 100 m2 tot 500 m2

€ 494,85

 

van 500 m2 tot 3.000 m2

€ 1.799,45

 

van 3.000 m2 tot 10.000 m2

€ 3.727,30

 

van 10.000 m2 tot 50.000 m2

€ 6.169,49

 

50.000 m2 of meer

€ 8.226,03

 

 

 

2.3.9

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.9.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening 2009 Gemeente Hoorn aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van Erfgoedverordening 2009 Gemeente Hoorn een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief met een bouwsom:

 

 

 

 

2.3.9.1.1

tot en met € 8.999,99

€ 122,89

2.3.9.1.2

van € 9.000,00 tot en met € 40.499,99

€ 184,36

2.3.9.1.3

van € 40.500,00 tot en met € 199.999,99

0,83%*

2.3.9.1.4

van € 200.000,00 tot en met € 999.999,99

0,85%*

2.3.9.1.5

van € 1.000.000,00 tot en met € 2.749.999,99

0,94%*

2.3.9.1.6

meer dan € 2.750.000,00

1,02%*

 

* van de kosten zoals benoemd in 2.1.1.2

 

2.3.9.2

voor 2.3.9.1.1 t/m 2.3.9.1.4 dienen de leges berekend te worden over de naar boven in duizendtallen in euro's afgeronde bouwsom.

 

 

 

 

2.3.10

Aanleggen of veranderen weg

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.10.1

voor een natuurlijk persoon:

€ 293,55

2.3.10.2

voor een niet natuurlijk persoon:

€ 429,62

 

 

 

2.3.11

Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.11.1

voor een natuurlijk persoon:

€ 240,63

2.3.11.2

voor een niet natuurlijk persoon:

€ 349,06

 

 

 

2.3.12

Kappen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of aritkel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.12.1

voor een natuurlijk persoon:

€ 240,63

2.3.12.2

voor een niet natuurlijk persoon:

€ 349,06

 

 

 

2.3.13

Reclame

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanbrengen van een reclameaanduiding, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.15 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder h, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.13.1

voor een natuurlijk persoon:

€ 240,63

2.3.13.2

voor een niet natuurlijk persoon:

€ 349,06

2.3.13.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning ook betrekking heeft op het aanbrengen van een reclameaanduiding alsmede om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo (bouwactiviteit), bedraagt het tarief voor de leges voor de omgevingsverguning reclame:

€ 0,00

 

 

 

2.3.14

Sloop activiteit met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, sub f Wabo (rijksmonument), artikel 2.2, eerste lid, sub b Wabo (gemeentelijk / provinciaal monument) en artikel 2.1, eerste lid, sub h Wabo (Beschermd stads- of dorpsgezicht) , bedraagt het tarief:

 

2.3.14.1

voor een natuurlijk persoon:

€ 240,63

2.3.14.2

voor een niet natuurlijk persoon:

€ 349,06

 

 

 

2.3.15

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

2.3.15.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 is het tarief overeenkomstig het in rekening gebrachte tarief door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit of de provincie.

 

2.3.15.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 is het tarief overeenkomstig het in rekening gebrachte tarief door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit of de provincie.

 

 

 

 

2.3.16

Handelingen in het kader van de Flora- en faunawet

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en faunawet ontheffing nodig is, is het tarief overeenkomstig het in rekening gebrachte tarief door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit of de provincie.

 

 

 

 

2.3.17

Andere activiteiten

 

2.3.17.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.17.1.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 163,18

2.3.17.1.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.17.2

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

€ 163,18

2.3.17.2.1

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.18

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.18.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.18.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

2.3.19

Beoordeling bodemrapport

 

 

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het beoordelen van de resultaten van een onderzoeksrapport inzake de gesteldheid van de bodem, als bedoeld in artikel 2.1.5 van de bouwverordening

€ 202,64

 

 

 

2.3.20

Advies

 

2.3.20.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, met uitzondering van de welstandscommissie zoals vastgelegd in artikel 2.3.1.2, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

 

2.3.20.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.21

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.21.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.21.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 160,77

2.3.21.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.21.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

Hoofdstuk 4 Teruggaaf

 

2.4.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, reclame-, uitweg-, monumenten-, aanleggen of veranderen van een weg- of kapactiviteiten

 

2.4.1.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, reclame-, uitweg-, monumenten-, aanleggen of veranderen van een weg-, kap- of sloopactiviteiten, zoals bedoeld in de onderdelen 2.3.2, 2.3.9 tot en met 2.3.15 intrekt, terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.4.1.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van een maand na in behandeling name danwel vergunningsvrij kan worden uitgevoerd:

75,00%

2.4.1.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na een maand na het in behandeling nemen ervan maar voor het verlenen van de vergunning:

50,00%

2.4.1.1.3

indien een aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van een maand of na in behandeling name blijkt dat de activiteit vergunningsvrij kan worden uitgevoerd worden de voor de oorspronkelijke vergunning geheven leges verlaagd, met dien verstande dat zij nimmer minder dan € 45,00 zullen bedragen

 

2.4.2

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, reclame-, uitweg-, monumenten-, aanleggen of veranderen van een weg-, kap- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.2, 2.3.9 tot en met 2.3.14 intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

50,00%

2.4.3.1

Als de gemeente een aangevraagde omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, reclame-, uitweg-, monumenten-, aanleggen of veranderen van een weg-, kap- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.2, 2.3.9 tot en met 2.3.13, weigert of niet in behandeling neemt wegens onvolledigheid, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges:

50,00%

2.4.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.4.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.4.4

Het verschuldigde bedrag voor de aanvraag van de oorspronkelijke vergunning geheven leges zal nimmer minder dan € 76,50 bedragen. Met uitzondering voor een omgevingsvergunning die alleen betrekking heeft op artikel 2.3.11.1 of 2.3.12.1 zal de geheven leges nimmer minder dan € 45,00 bedragen

 

2.4.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17 wordt geen teruggaaf verleend.

 

2.4.6

Indien binnen zeven dagen na ontvangst van een schetsplan in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is, of om een beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning dan wel een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning, doch voor het verlenen van de vergunning deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt op aanvraag teruggaaf van 100% van de geheven leges verleend.

 

 

Hoofdstuk 5 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

2.5.1

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 87,42

2.5.2

Indien de wijziging van het project tot gevolg heeft dat de kosten als bedoeld in 2.1.1.2 vermeerderen ten opzichte van het oorspronkelijke plan worden de voor de oorspronkelijke vergunning geheven leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief, met dien verstande dat zij nimmer minder dan € 87,42 zullen bedragen.

 

 

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde aanvraag

 

2.6.1

aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen voor elke 15 minuten of gedeelte daarvan van de behandelduur van de aanvraag

€ 14,57

2.6.2

de afgifte van gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,70

2.6.3

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,70

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, van de Drank- en Horecawet:

 

3.1.1.1

voor zover het betreft een nieuwe vestiging of overname van een bestaande zaak

€ 581,42

3.1.1.2

voor zover het betreft het wijzigen van een leidinggevende als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Drank- en Horecawet en het wijzigen van een bestuurder van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 4 van de Drank- en Horecawet als eerder al een vergunning verleend is

€ 170,02

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning op grond van artikel 2:28 van de algemene plaatselijke verordening

 

3.1.2.1

voor commerciële inrichtingen

€ 419,08

3.1.2.2

voor niet commerciële inrichtingen (para-commercieel)

€ 261,92

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een incidentele ontheffing als bedoeld in artikel 2.29 van de Algemene Plaatselijke Verordening om een horecabedrijf voor bezoekers geopend te hebben of aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven na het sluitingsuur.

€ 82,99

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 82,99

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een bestaande exploitatievergunning op grond van artikel 2:28 van de algemene plaatselijke verordening en de wijziging op de Drank en Horeca vergunning t.g.v. deze wijziging.

 

3.1.5.1

voor commerciële inrichtingen

€ 209,54

3.1.5.2

voor niet commerciële inrichtingen (para-commercieel)

€ 130,96

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ten behoeve van het organiseren van een evenement zoals bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening

 

3.2.1.1

indien de vergunning wordt gevraagd voor een evenement met categorie II voor een week, een gedeelte van een week of langer dan een week doch korter dan een maand, per week

€ 107,40

3.2.1.2

indien de vergunning wordt gevraagd voor een evenement met categorie III voor een week, een gedeelte van een week of langer dan een week doch korter dan een maand, per week

€ 187,96

3.2.1.3

indien de aangevraagde vergunning moet worden gepubliceerd wordt het onder 3.2.1.1 en 3.2.1.2 genoemde tarief verhoogd met

€ 12,41

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een markt als bedoeld in artikel 5 van de Marktverordening 2011

€ 49,59

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.3.1

een aanvraag voor het in behandeling nemen van een vergunning als bedoeld in artikel 3.3 Apv voor een seksinrichting of escortbedrijf.

€ 611,94

3.3.2

het verlengen van een vergunning als bedoeld in artikel 3.3 Apv, indien eerder al een dergelijke vergunning is afgegeven en de inrichting op dezelfde wijze wordt voortgezet

€ 290,23

3.3.3

het overschrijven van een vergunning als bedoeld in artikel 3.3 Apv op een andere naam, indien de inrichting door de nieuwe vergunninghouder op dezelfde wijze wordt voortgezet, als al eerder een vergunning is afgegeven.

€ 171,34

 

Hoofdstuk 4 Teruggaaf

 

3.4.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 1 t/m 4 van deze titel intrekt, terwijl deze al in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

3.4.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van een maand na in behandeling name danwel vergunningsvrij kan worden uitgevoerd:

75,00%

3.4.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na een maand na het in behandeling nemen ervan maar voor het verlenen van de vergunning:

50,00%

 

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde aanvraag

 

3.5.1

aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen voor elke 15 minuten of gedeelte daarvan. van de behandelduur van de aanvraag

€ 14,57

3.5.2

de afgifte van gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,70

3.5.3

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,70