Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Nederweert

Register van gemeenschappelijke regelingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Nederweert
Officiële naam regelingRegister van gemeenschappelijke regelingen
CiteertitelRegister van gemeenschappelijke regelingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-04-2018nieuwe regeling

05-04-2018

www.nederweert.nl

B&Wnr.: 18-01824

Tekst van de regeling

Intitulé

Register van gemeenschappelijke regelingen

Algemeen

In het register zijn de geldende gemeenschappelijke regelingen opgenomen waaraan de gemeente Nederweert deelneemt.

Krachtens artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient dit register het navolgende te vermelden:

 • a.

  de deelnemers;

 • b.

  de wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst;

 • c.

  de bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin van de Wet gemeenschappelijke regelingen, krachtens de regeling zijn overgedragen;

 • d.

  het adres en de plaats van de vestiging;

 • e.

  of een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld.

Onder b. zijn niet de wettelijke voorschriften van algemene aard vermeld, die ook de bevoegdheden van het samenwerkingsverband kunnen beheersen, zoals de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Grondwet, maar enkel die specifieke wettelijke regelingen, die op het samenwerkingsverband van toepassing zijn.

1. Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningsschap Weert en Omstreken, de Risse

 • a.

  Deelnemers

  De gemeenten Cranendonck, Nederweert en Weert.

   

 • b.

  Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

  Wet sociale werkvoorziening (Wsw).

   

 • c.

  De bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen

  De colleges van burgemeester en wethouders dragen aan het openbaar lichaam over:

  • a

   Alle bevoegdheden en verplichtingen die hun met betrekking tot de Wet sociale werkvoorziening toekomen, voor zover daarvan in de deze regeling niet wordt afgeweken.

  • b

   De colleges blijven zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de bevorderingsplicht, als bedoeld in artikel 1 lid 3 van de Wet sociale werkvoorziening.

 • d.

  Adres en de plaats van de vestiging

  Postadres en bezoekadres: Risseweg 8 6004 RM Weert.

 

 • e.

  Instelling van een openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan

  Er is een rechtspersoonlijk bezittend openbaar lichaam met een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter. Het openbaar lichaam is genaamd “Werkvoorzieningschap Weert en Omstreken, de Risse”. 

 • f.

  Opmerkingen

  Deze regeling is in werking getreden op 7 juli 2008.

2. Gemeenschappelijke regeling subsidiëring ADV-Limburg

 • a.

  Deelnemers

  Uit de regio Noord- en Midden-Limburg de gemeenten Arcen en Velden, Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo en Weert en uit de regio Zuid-Limburg de gemeenten Beek, Brunssum, Eijsden, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Margraten, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal.

 

 • b.

  Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

  Wet gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen

 

 • c.

  De bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen

  De colleges van de gemeenten Arcen en Velden, Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo en Weert uit de regio Noord- en Midden-Limburg dragen de in artikel 2, lid 1 en lid 3 genoemde aan hun toekomende bevoegdheden op aan het college van de gemeente Roermond, alsmede de bevoegdheid als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen een gezamenlijke verordening op te stellen voor de deelnemende gemeenten uit de regio Noord- en Midden-Limburg.

 

 • d.

  Adres en de plaats van de vestiging

  Postadres en bezoekadres: Looiersgracht 4, 6211 JK Maastricht

   

 • e.

  Instelling van een openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan

  Er is geen openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan ingesteld. Er is sprake van een centrumgemeenteconstructie, waarbij de gemeente Maastricht als centrumgemeente voor de regio Zuid-Limburg is aangewezen en de gemeente Roermond als centrumgemeente voor de regio Noord- en Midden-Limburg.

   

 • f.

  Opmerkingen

  De regeling is in werking getreden op 1 januari 2009.

3. Gemeenschappelijke regeling belastingsamenwerking gemeenten en waterschappen (BsGW)

 • a.

  Deelnemers

  De Waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas en de gemeenten Beek, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Nuth, Onderbanken, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal en Weert.

   

 • b.

  Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

  Waterschapswet

  Waterwet

  Wet waardering onroerende zaken

   

 • c.

  De bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen

  De regeling is getroffen in het belang van een zo doelmatig mogelijke uitvoering van enige wettelijke bepaling of beleidsregel betreffende de heffing en invordering van:

  • a

   gemeentelijke belastingen, inclusief activiteiten in het kader van de Wet waardering onroerende zaken, zoals dit door de deelnemende gemeenten, na bereikte overeenstemming daarover met het algemeen bestuur expliciet is bepaald. Het besluit wordt bij de regeling gevoegd.

  • b

   waterbelastingen en – als hiervan afgeleid belang – de werkzaamheden met betrekking tot de administratie van gegevens ten behoeve van bestuursverkiezingen in het beheersgebied van de deelnemers. 

 • 4.

  Adres en de plaats van de vestiging

  Bezoekadres: Maria Theresialaan 99, 6043 CX Roermond

  Postadres: Postbus 1275, 6040 KG Roermond

   

 • 5.

  Instelling van een openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan

  Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam met een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter. Het openbaar lichaam is genaamd Belastingsamenwerking gemeenten en waterschappen.

   

 • 6.

  Opmerkingen

  De regeling is in werking getreden op 1 januari 2011. De gemeente Nederweert is per 1 januari 2012 toegetreden

4. Gemeenschappelijke regeling regionale Samenwerking leerplicht RMC Nederweert-Weert

 • a.

  Deelnemers

  De gemeenten Nederweert en Weert.

   

 • b.

  Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

  Leerplichtwet 1969

  Wet van 6 december 2001 tot wijziging van de wet op het voortgezet onderwijs

  Wet educatie en beroepsonderwijs

  Wet op de expertisecentra

   

 • c.

  De bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen

  De regeling is getroffen ter uitoefening van de bevoegdheden inzake het toezicht op de naleving van de (herziene) Leerplichtwet 1969 en de Wet van 6 december 2001 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de invoering van de verplichting voor het bevoegd gezag tot het melden van voortijdige schoolverlaters die niet meer leerplichtig zijn, alsmede de verantwoordelijke gemeente voor het bestrijden van voortijdig schoolverlaten (regels inzake regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten).

 

 • d.

  Adres en de plaats van de vestiging

  Bezoekadres: Wilhelminasingel 101, 6000 AZ Weert.

  Postadres: postbus 950, 6000 AZ Weert.

   

 • e.

  Instelling van een openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan

  Er is geen openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan ingesteld. Er is sprake van een centrumgemeenteconstructie, waarbij de gemeente Weert als centrumgemeente is aangewezen.

   

 • f.

  Opmerkingen

  De regeling is in werking getreden op 1 september 2013.

5. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)

 • a.Deelnemers

  Gemeenten Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Venlo, Venray en Weert

 • b.Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

  Wet veiligheidsregio’s (WVR)

  Wet ambulancezorg (WAZ)

  Wet publieke gezondheid (WPG)

 • c.De bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen

  1. Op het gebied van veiligheid zijn aan de Veiligheidsregio de taken en bevoegdheden opgedragen als bedoeld in artikel 10 van de Wet veiligheidsregio’s.

  2. Op het gebied van publieke gezondheid zijn aan de Veiligheidsregio de taken en bevoegdheden opgedragen als bedoeld in de artikelen 2, 5, 5a en 6 van de Wet publieke gezondheid.

  3. De Veiligheidsregio heeft voorts de zorg voor al hetgeen haar bij of krachtens de wet of door de besturen van de gemeenten wordt opgedragen.

 • d.Adres en de plaats van de vestiging

  Bezoekadres: Nijmeegseweg 42, 5916 PT Venlo

  Postadres: Postbus 11, 5900 AA Venlo

 • e.Instelling van een openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan

  Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam met een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur, een voorzitter en een bestuurscommissie GGD. Het openbaar lichaam is genaamd Veiligheidsregio Limburg-Noord.

 • f.Opmerkingen

  De regeling is in werking getreden op 1 januari 2013.

6. Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

 • a.Deelnemers

  De gemeenten Beek, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennip, Gulpen-Wittem, Heerlen, Horst aan de Maas, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Nuth, Onderbanken, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, en Valkenburg aan de Geul, Venlo, Venray, Voerendaal en Weert. 

 • b.Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

  Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

  Wet op het primair Onderwijs

  Wet op het voortgezet onderwijs

  Wet op de expertisecentra 

 • c.De bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen

  Alle bevoegdheden in het belang van een kwalitatief hoogwaardige en een zo doelmatig mogelijke gezamenlijke regie op en uitvoering van het aan de gemeenten opgedragen doelgroepenvervoer 

 • d.Adres en de plaats van de vestiging

  Bezoekadres: Geleenbeeklaan 2, 6166 GR Geleen

  Postadres: Postbus 99, 6160 AB Geleen 

 • e.Instelling van een openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan

  Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam met een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter. Het openbaar lichaam is genaamd “Omnibuzz”. 

 • f.Opmerkingen

  De regeling is in werking getreden met ingang van 8 december 2005. De gemeente Nederweert is met ingang van 1 april 2016 toegetreden. De regeling is bekendgemaakt op 11 mei 2016.

7. Gemeenschappelijke regeling ICT Noord- en Midden Limburg

 • a.Deelnemers

  De gemeenten Nederweert, Roermond, Venlo en Weert 

 • b.Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

  Niet van toepassing 

 • c.De bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen

  De bevoegdheden en taken van het college worden overgedragen aan het bestuur zoals vermeld in hoofdstuk 3 van de gemeenschappelijke regeling. 

 • d.Adres en de plaats van de vestiging

  Postadres en bezoekadres: Buitenop 8 (etage 4), 6041 LA Roermond 

 • e.Instelling van een openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan

  Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, te weten de bedrijfsvoeringsorganisatie, genaamd “ICT Noord- en Midden-Limburg (ICT NML)”.  

 • f.Opmerkingen

  De regeling is in werking getreden op 1 januari 2018.

8. Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord

 • a.Deelnemers

  De gemeenten Beesel, Bergen (L), Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert. 

 • b.Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

  Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (Wet VTH; een wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wabo) 

 • c.De bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen

  De bevoegdheden worden overgedragen aan het algemeen bestuur zoals vermeld in hoofdstuk 4 van de gemeenschappelijke regeling. 

 • d.Adres en de plaats van de vestiging

  Statutair gevestigd te Venlo: Hanzeplaats 1, postbus 3434, 5902 RK te Venlo

  De vestigingsplaats van medewerkers kan afwijken van deze statutaire vestigingsplaats. 

 • e.Instelling van een openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan

  Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam met een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter. Het openbaar lichaam is genaamd “Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord”. 

 • f.Opmerkingen

  De regeling is in werking getreden op 1 december 2017.