Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nieuwkoop

Regeling aannemen van geschenken, vergoedingen en uitnodigingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNieuwkoop
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling aannemen van geschenken, vergoedingen en uitnodigingen
CiteertitelRegeling aannemen van geschenken, vergoedingen en uitnodigingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpRegeling aannemen van geschenken, vergoedingen en uitnodigingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-02-200901-01-2020Onbekend

10-02-2009

Onbekend

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling aannemen van geschenken, vergoedingen en uitnodigingen

 

 

Regeling aannemen van geschenken, vergoedingen en uitnodigingen
Artikel 1 Aannemen van geschenken en geld
 • 1.

  De medewerker is terughoudend met het aannemen van geschenken.

 • 2.

  De medewerker neemt nooit geld aan.

 • 3.

  De medewerker die geschenken ontvangt van derden meldt dit aan zijn direct leidinggevende.

 • 4.

  De medewerker mag geen geschenken van derden aannemen in ruil voor een tegenprestatie.

 • 5.

  De medewerker mag geen geschenken aannemen van derden zolang overleg- en onderhandelingssituaties gaande zijn.

 • 6.

  Geschenken mogen niet op het huisadres ontvangen worden.

 • 7.

  Geschenken met een waarde van meer dan € 50,-- worden niet geaccepteerd. Bij twijfel over de waarde van een geschenk overlegt de medewerker met de direct leidinggevende.

 • 8.

  Geschenken met een waarde van minder dan € 50,-- die het personeelslid in verband met zijn functie ontvangt, mogen worden geaccepteerd. Geschenken worden door de medewerker gemeld bij de direct leidinggevende, die bepaalt of een medewerker het geschenk kan accepteren/behouden. De door de medewerker ontvangen geschenken zijn in principe het eigendom van de gemeente Nieuwkoop.

 • 9.

  Geschenken met een waarde van minder dan € 50,-- die worden ontvangen in december worden ingeleverd bij de Servicedesk. Deze geschenken worden verloot tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst.

 • 10.

  Geschenken met een waarde van meer dan € 50,--, en geschenken in de vorm van geld worden geweigerd en teruggezonden met een brief waarin wordt gewezen op het gemeentelijk beleid met betrekking tot het aannemen van geschenken en geld.

 • 11.

  Bedrijfsattenties, zoals agenda’s, kalenders en pennen, mogen worden geaccepteerd en hoeven niet gemeld te worden bij de direct leidinggevende.

Artikel 2 Vergoedingen
 • 1.

  Een verzoek aan de medewerker om incidenteel in verband met de functie diensten voor derden te verrichten, zoals bijvoorbeeld het houden van een presentatie of het bouwen van een podium, wordt vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de direct leidinggevende.

 • 2.

  Financiële vergoedingen die worden gegeven voor het verrichten van diensten voor derden zijn altijd het eigendom van de gemeente Nieuwkoop.

 • 3.

  Geschenken die worden gegeven voor het verrichten van diensten voor derden mag de medewerker behouden mits de waarde minder is dan € 50,--.

Artikel 3 Uitnodigingen voor lunches, diners en recepties
 • 1.

  De medewerker die een uitnodiging ontvangt voor een lunch, diner of receptie meldt dit, zo mogelijk vooraf, aan zijn direct leidinggevende.

 • 2.

  De medewerker mag een uitnodiging voor een lunch, diner of receptie alleen aanvaarden als deze functioneel is voor de uitoefening van zijn functie.

 • 3.

  De medewerker mag geen uitnodiging voor een lunch, diner of receptie aanvaarden in ruil voor een tegenprestatie.

 • 4.

  De medewerker mag geen uitnodiging voor een lunch, diner of receptie aanvaarden zolang overleg- en onderhandelingssituaties gaande zijn, tenzij de direct leidinggevende hier toestemming voor heeft gegeven.

 • 5.

  Bij lunches en diners moet waar mogelijk sprake zijn van wederkerigheid (bijvoorbeeld om de beurt betalen).

 • 6.

  De uitnodiging moet binnen de grenzen van redelijkheid liggen.

Artikel 4 Uitnodigingen voor reizen, congressen, excursies en evenementen
 • 1.

  De medewerker die een uitnodiging ontvangt voor een reis, congres, excursie of evenement meldt dit aan zijn direct leidinggevende.

 • 2.

  Voor het aanvaarden van een uitnodiging voor een reis, congres, excursie of evenement moet de medewerker vooraf toestemming vragen. De direct leidinggevende verleent schriftelijke toestemming voorhiervoor.

 • 3.

  De medewerker mag een uitnodiging alleen aanvaarden als deze functioneel is voor de uitoefening van zijn functie en in het belang is van de gemeente. Voor evenementen zal dat niet steeds een voorwaarde kunnen zijn. Hier geldt als regel dat meerdere personen of instanties moeten worden uitgenodigd zodat de openheid gegarandeerd wordt.

 • 4.

  De medewerker mag geen uitnodiging voor een reis, congres, excursie of evenement aanvaarden in ruil voor een tegenprestatie.

 • 5.

  De medewerker mag geen uitnodiging voor een reis, congres, excursie of evenement aanvaarden zolang overleg- enonderhandelingssituaties gaande zijn, tenzij de direct leidinggevende hier toestemming voor heeft gegeven.

 • 6.

  De gemeente betaalt in ieder geval de reis en verblijfkosten van de medewerker, tenzij het gaat om een uitnodiging van een collegagemeente of een non-profitorganisatie

 • 7.

  De uitnodiging moet binnen de grenzen van het redelijke liggen.

Artikel 5 Onvoorziene gevallen
 • 1.

  In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de algemeen directeur/gemeentecretaris.

Artikel 6 Inwerkingtreding
 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling aannemen van geschenken, vergoedingen en uitnodigingen gemeente Nieuwkoop 2009”.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van 11 februari 2009.

   

  Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 10 februari 2009.