Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nissewaard

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent cultuursubsidie Subsidieregeling: Cultuursubsidies Nissewaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNissewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent cultuursubsidie Subsidieregeling: Cultuursubsidies Nissewaard
CiteertitelSubsidieregeling Cultuursubsidies Nissewaard
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Nissewaard

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017nieuwe regeling

29-03-2016

Gemeenteblad, 2016, 55586

16.B.00152

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Cultuursubsidies Nissewaard

Het college van burgemeester en wethouders van Nissewaard;

 

Gelet op de Algemene subsidieverordening Nissewaard;

 

Besluit vast te stellen de Subsidieregeling: Cultuursubsidies Nissewaard.

Artikel 1. Toepassingsbereik

Deze subsidieregeling is van toepassing op subsidies die kunnen worden verstrekt op grond van deze regeling.

Artikel 2. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan een breed en gevarieerd cultuuraanbod in Nissewaard.

Artikel 3. Doelgroep

In het geval van een structurele waarderingssubsidie, wordt deze uitsluitend verstrekt aan een rechtspersoon, gevestigd in Nissewaard.

Artikel 4. Begroting

Voor de subsidie is de begrotingspost Kunst en cultuur (607060) aangewend.

Artikel 5. Subsidieplafond

 • 1.

  Aanvragen voor subsidie worden in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders in behandeling genomen.

 • 2.

  Wanneer bij behandeling van het totaal aan aanvragen blijkt dat, bij toekenning, het subsidieplafond wordt overschreden, kan het college besluiten tot een hoofdelijke korting.

 • 3.

  Indien hetgeen onder artikel 5, lid 2 staat niet wordt toegepast, wordt een subsidie geweigerd voor zover door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden.

Artikel 6. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 2.

 • 2.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten van structurele huisvesting, regulier onderhoud aan huisvesting en structurele salarislasten

Artikel 7. Hoogte van de subsidie

Een subsidie bedraagt maximaal € 5.000,--.

Artikel 8. Aanvullende weigeringsgronden

Naast de in artikel 6 genoemde weigeringsgronden van de Algemene Subsidieverordening Nissewaard kan de subsidie worden geweigerd als:

 • a.

  met de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd is begonnen voordat de aanvraag is ontvangen;

 • b.

  aannemelijk is dat de activiteiten ook zonder subsidie zonder belangrijke vertraging zouden worden uitgevoerd;

Artikel 9. Rekening en verantwoording

Een aanvraag om vaststelling van een subsidie van minder dan € 5.000 gaat vergezeld van:

 • a.

  een kort verslag in woord of beeld waaruit blijkt dat de gesubsidieerde activiteiten hebben plaatsgevonden;

 • b.

  financieel verslag.

Artikel 10. Slotbepalingen

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2017.

Artikel 11. Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Cultuursubsidies Nissewaard.

Aldus vastgesteld te Nissewaard op 29 maart 2016.

 

 

secretaris,

de burgemeester,