Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nissewaard

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent jeugdsportstimulering Subsidieregeling Jeugdsportstimulering Nissewaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNissewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent jeugdsportstimulering Subsidieregeling Jeugdsportstimulering Nissewaard
CiteertitelSubsidieregeling Jeugdsportstimulering Nissewaard
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Nissewaard

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017nieuwe regeling

29-03-2016

Gemeenteblad, 2016, 55662

16.B.00152

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Jeugdsportstimulering Nissewaard

Het college van burgemeester en wethouders van Nissewaard;

 

Gelet op de Algemene subsidieverordening Nissewaard;

 

Besluit vast te stellen de Subsidieregeling JeugdsportstimuleringNissewaard:

 

Artikel 1. Toepassingsbereik

Deze subsidieregeling is van toepassing op subsidies die kunnen worden verstrekt op grond van deze regeling.

Artikel 2. Activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan een toename van het aantal jeugdleden van sportverenigingen.

 • 2.

  De activiteiten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: a. de activiteit moet gericht zijn op jeugd van 10 t/m 16 jaar, woonachtig in Nissewaard.

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan sportverenigingen in Nissewaard die zijn opgericht bij notariële akte en ingeschreven staan in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel.

Artikel 4. Begroting

Voor de subsidie is de begrotingspost 607340 aangewend.

Artikel 5 Subsidieplafond

 • 1.

  Aanvragen om subsidie worden in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders in behandeling genomen.

 • 2.

  Wanneer bij behandeling van het totaal aan aanvragen blijkt dat, bij toekenning, het subsidieplafond wordt overschreden, kan het college besluiten tot een hoofdelijke korting.

 • 3.

  Indien hetgeen onder artikel 5, lid 2 staat niet wordt toegepast, wordt een subsidie geweigerd voor zover door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden.

Artikel 6 Aanvraag

 • 1.

  Voor het indienen van een aanvraag van subsidie wordt gebruik gemaakt van het aanvraagformulier behorende bij deze regeling.

 • 2.

  De aanvraag van subsidie vermeld naast het in artikel 4 van de ASN genoemde in elk geval:

  • a.

   Een lijst (naam, adres, woonplaats, geboortedatum) van jeugdleden die op de peildatum (voor de aanvraag van 2016 is dit 31 december 2014) 10 t/m 16 jaar oud zijn.

Artikel 7. Hoogte van de subsidie

Een subsidie bedraagt maximaal € 17,24 per jeugdlid van 10 t/m 16 jaar uit Nissewaard en kan jaarlijks verschillen. Als peildatum wordt gehanteerd 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd..

Artikel 8. Rekening en verantwoording

 • 1.

  Een aanvraag om vaststelling van een subsidie van minder dan € 5.000 gaat vergezeld van:

  • a.

   een bewijsstuk waaruit blijkt dat de gesubsidieerde activiteiten hebben plaatsgevonden, waaronder een beschrijving van de activiteiten;

  • b.

   een opgave (naam, adres, woonplaats, geboortedatum) van het aantal nieuwe jeugdleden.

 • 2.

  Een aanvraag om vaststelling van een subsidie van meer dan € 5.000 gaat, naast het bepaalde in artikel 12 lid 2 vergezeld van:

  • a.

   een opgave (naam, adres, woonplaats, geboortedatum) van het aantal nieuwe jeugdleden.

Artikel 9. Slotbepalingen

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2017.

Artikel 10. Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Jeugdsportstimulering Nissewaard.

Aldus vastgesteld te Nissewaard op 29 maart 2016.

 

 

Burgemeester en wethouders van Nissewaard,

secretaris,

de burgemeester,