Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nissewaard

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent verenigde initiatieven Subsidieregeling verenigde initiatieven Nissewaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNissewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent verenigde initiatieven Subsidieregeling verenigde initiatieven Nissewaard
CiteertitelSubsidieregeling verenigde initiatieven Nissewaard
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Nissewaard

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017nieuwe regeling

29-03-2016

Gemeenteblad, 2016, 56413

16.B.00152

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling verenigde initiatieven Nissewaard

Het college van burgemeester en wethouders van Nissewaard;

 

Gelet op de Algemene subsidieverordening Nissewaard;

 

Besluit vast te stellen de Subsidieregeling verenigde initiatieven Nissewaard

Artikel 1. Toepassingsbereik

Deze subsidieregeling is van toepassing op subsidies die kunnen worden verstrekt op grond van deze regeling.

Artikel 2. Activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de transformatie van het sociaal domein.

 • 2.

  De activiteiten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   het moet gaan om de uitvoering van nieuwe activiteiten

  • b.

   met deelname door minimaal twee verschillende organisaties en/of bewonersgroepen.

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan organisaties die uitsluitend werken met vrijwilligers.

Artikel 4. Begroting

Voor de subsidie is de begrotingspost 607340 aangewend.

Artikel 5 Subsidieplafond

 • 1.

  Het beschikbare budget wordt in twee gelijke delen beschikbaar gesteld, verdeeld over de perioden 1-1 t/m 30-6 en 1-7 t/m 31-12. Binnen deze perioden dienen de activiteiten plaats te vinden.

 • 2.

  Aanvragen om subsidie worden in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders in behandeling genomen.

 • 3.

  Een subsidie wordt geweigerd voor zover door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden.

Artikel 6 Aanvraag

Voor het indienen van een aanvraag van subsidie wordt gebruik gemaakt van het aanvraagformulier behorende bij deze regeling.

Artikel 7. Hoogte van de subsidie

Een subsidie bedraagt maximaal € 1.000.

Artikel 8. Slotbepalingen

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2017.

Artikel 9. Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling verenigde initiatieven Nissewaard.

Aldus vastgesteld te Nissewaard op 29 maart 2016.

 

Burgemeester en wethouders van Nissewaard,

secretaris,

de burgemeester,