Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rotterdam

Planschaderegeling 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRotterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPlanschaderegeling 2005
CiteertitelPlanschaderegeling 2005
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet op de Ruimtelijke Ordening, art. 48
 2. Wet op de Ruimtelijke Ordening, art. 49a
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-2006nieuwe regeling

04-04-2006

Gemeenteblad 2006-69

Voorstel van de directeur Juridische Zaken Rotterdam, 4 april 2006, JZ 2005. 141/HE/SeK
04-04-2006nieuwe regeling

04-04-2006

Gemeenteblad 2006-69

Voorstel van de directeur Juridische Zaken Rotterdam, 4 april 2006, JZ 2005. 141/HE/SeK

Tekst van de regeling

Intitulé

Planschaderegeling 2005

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Gelet op de artikelen 49 en 49a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening;

gelezen het voorstel van de Directeur Juridische diensten Rotterdam van 4 april 2006; JZ 2005. 141/HE/SeK;

overwegende:

 • -

  dat in de Planschaderegeling 2005 (Gemeenteblad 2005, 121) enkele in de praktijk nodig gebleken verbeteringen moeten worden aangebracht;

 • -

  dat het voorts aanbeveling verdient aan die regeling een toelichting toe te voegen;

Besluit:

I.de Planschaderegeling 2005 (Gemeenteblad 2005, 121) per heden in te trekken;

II. vast te stellen de hierna volgende:

Planschaderegeling 2005

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a.

Wet:

Wet op de Ruimtelijke Ordening;

b.

Planschade:

schade als bedoeld in artikel 49 van de wet;

c.

Aanvrager:

degene die een aanvraag om vergoeding van planschade indient;

d.

Derde-belanghebbende:

degene genoemd in artikel 49a van de wet die heeft verzocht om ten behoeve van de verwezenlijking van een project een bestemmingsplan te herzien of te wijzigen dan wel om vrijstelling te verlenen, anders dan bedoeld in artikel 31a of 31b en die met de gemeente een overeenkomst heeft gesloten inhoudende dat geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening komt de schade die rechtstreeks haar grondslag vindt in het besluit op dit verzoek en waarvan aanvrager vergoeding vraagt;

e.

Adviseur:

een persoon of commissie belast met het adviseren inzake de door het college te nemen besluiten op een aanvraag om vergoeding van planschade;

f.

Secretaris:

de functionaris en zijn plaatsvervangers, genoemd in artikel 2;

g.

OBR:

dienst OntwikkelingsBedrijf Rotterdam;

h.

dS+V:

dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting.

Artikel 2 De adviseur en de secretaris

 • 1.

  Het college benoemt een of meer adviseurs.

 • 2.

  Een adviseur mag geen lid zijn van enig gemeentelijk bestuursorgaan. Evenmin mag hij ambtenaar zijn in dienst van de gemeente Rotterdam, dan wel behoren tot de ambtenaren genoemd in artikel 23, derde en vierde lid, van de Monumentenwet 1988.

 • 3.

  Het college benoemt uit Juridische diensten Rotterdam (niet zijnde de Algemene Bezwaarschriftencommissie) – de sector binnen de Servicedienst Rotterdam waaraan de beleidsvorming over planschade, de verzorging van de behandeling van aanvragen om planschadevergoeding en al het overige daarmee verbonden, wordt opgedragen – ter ondersteuning van de adviseur, een secretaris en een of meer plaatsvervangend secretarissen.

 • 4.

  De secretaris zorgt er voor dat de adviseur op de hoogte is van bestuurlijke standpunten die van belang zijn voor de behandeling van de aanvraag.

Artikel 3 De aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag wordt, door middel van een door het college vastgesteld formulier, bij het college ingediend. Het college kan daarnaast aanvullende gegevens verlangen.

 • 2.

  Van de ontvangst van de aanvraag wordt zo spoedig mogelijk mededeling gedaan aan de aanvrager. In die mededeling wijst het college de aanvrager erop dat voor de behandeling van de aanvraag eerst een recht van € 300,-- verschuldigd is.

Artikel 4 Eerste behandeling aanvraag

 • 1.
  • a.

   Indien de aanvraag in behandeling kan worden genomen en het college, nadat daarover eerst de derde-belanghebbende is geraadpleegd, de aanvraag daarvoor geschikt acht, bericht het de aanvrager dat het een voorstel zal laten doen tot vergoeding van de gestelde planschade door het OBR in samenwerking met de dS+V. Het bepaalde in de leden 2 tot en met 5 is van toepassing.

  • b.

   Indien de aanvraag in behandeling kan worden genomen en het college meent dat deze zich niet leent voor toepassing van het gestelde onder a., wordt de aanvraag aan de adviseur voorgelegd. Het bepaalde in de artikelen 5 tot en met 8 is van toepassing.

 • 2.

  De dS+V maakt in het geval als bedoeld in het vorige lid onder a. een planologische vergelijking en het OBR begroot de eventuele planschade. Daarbij wordt de derde-belanghebbende geraadpleegd. Vervolgens zal het OBR een voorstel tot vergoeding van planschade aan de aanvrager doen binnen acht weken nadat het bericht als bedoeld in het vorige lid onder a. is verzonden.

 • 3.

  Indien de aanvrager binnen zes weken kenbaar maakt in te stemmen met het voorstel als bedoeld in het vorige lid, legt het OBR dit voorstel ter besluitvorming voor aan het college. Dit neemt vervolgens binnen acht weken een besluit om dit voorstel tot vergoeding van planschade al dan niet over te nemen.

 • 4.

  Indien het OBR van mening is dat de aanvraag niet voor vergoeding in aanmerking komt, dan wel de aanvrager het voorstel niet accepteert, stuurt zij hiervan aan de aanvrager en het college een bericht binnen acht weken nadat het bericht als bedoeld in het eerste lid onder a. is verzonden.

 • 5.

  In geval dat het vorige lid van toepassing is en indien het college niet besluit conform een voorstel van het OBR, wijst het een adviseur aan en verstrekt deze opdracht om ter zake de aanvraag advies uit te brengen. Het bepaalde in de artikelen 5 tot en met 8 is van toepassing.

Artikel 5 Werkwijze van de adviseur

 • 1.

  De adviseur stelt de aanvrager, eventueel een derde-belanghebbende en het college in de gelegenheid om naar keuze schriftelijk of mondeling hun visie te geven over de aanvraag.

 • 2.

  Van de mondelinge uiteenzetting door de aanvrager, de derde-belanghebbende en het college verzorgt de adviseur een verslag. Het verslag wordt door de adviseur ondertekend en samen met de eventuele schriftelijke reacties door hem aan betrokkenen gezonden.

 • 3.

  De adviseur neemt, indien noodzakelijk, de situatie ter plaatse op. Zonodig wordt hij vergezeld door de secretaris. In overleg met de secretaris kan hij zich door andere gemeentelijke vertegenwoordigers laten vergezellen.

 • 4.

  Alvorens aan het college te adviseren, stelt de adviseur in onderling overleg met de secretaris een termijn waarbinnen deze bij hem opmerkingen kan maken.

Artikel 6 De advisering

 • 1.

  De adviseur brengt binnen dertien weken na ontvangst van de opdracht een schriftelijk en gemotiveerd advies uit aan het college omtrent de naar aanleiding van de aanvraag te nemen beslissing.

 • 2.

  Van een overschrijding van de in het eerste lid genoemde termijn stelt de adviseur het college, de aanvrager en eventueel de derde- belanghebbende onmiddellijk schriftelijk in kennis met vermelding van de nieuwe termijn waarbinnen hij het advies zal uitbrengen.

 • 3.

  Indien de adviseur nadere informatie nodig heeft van de aanvrager en deze niet binnen de door hem gestelde termijn wordt verstrekt, wordt de in het eerste lid genoemde termijn opgeschort tot het moment waarop de gevraagde informatie is ontvangen of de gestelde termijn is verstreken.

Artikel 7 De besluitvorming

Binnen acht weken na ontvangst van het advies van de adviseur besluit het college op de aanvraag op voorstel van de Directeur Juridische diensten Rotterdam. Deze raadpleegt voor hij zijn voorstel doet eerst de directeur(en) van het OBR of de dS+V. Meent het college anders dan overeenkomstig het advies van de adviseur te moeten besluiten, dan kan het uiterlijk binnen dertien weken na ontvangst van het advies een besluit nemen.

Artikel 8 Vertegenwoordiging

In de uitvoering van zijn in artikel 5, eerste lid vermelde taak wordt het college vertegenwoordigd door ambtenaren die door de directeur(en) van het OBR of de dS+V uit hun respectieve diensten worden aangewezen.

Artikel 9 Betaling

Indien het college besluit tot vergoeding van planschade, vindt betaling plaats op een door de aanvrager op het aanvraagformulier aangegeven rekening, direct na het onherroepelijk worden van die beslissing.

Artikel 10 Inwerkingtreding en overgangsrecht

 • 1.

  Dit besluit treedt per heden in werking.

 • 2.

  Aanvragen om planschadevergoeding ontvangen na 31 augustus 2005 maar voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling worden vanaf heden verder volgens deze regeling behandeld.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Planschaderegeling 2005.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 4 april 2006.

De Secretaris

A.H.P. van Gils

De Burgemeester

I.W. Opstelten

TOELICHTING bij de Planschaderegeling 2005.

Algemeen

Als gevolg van de invoering van de zgn. Spoedwet planschade per 22 juni 2005 (nieuw artikel 49a WRO), c.q. per 1 september 2005 (gewijzigd artikel 49 WRO) – Staatsblad 305 – dient onder meer de behandelingsprocedure van planschadeaanvragen te worden herzien. Met name de bevoegdheidsovergang van gemeenteraad (raad) naar burgemeester en wethouders (college) maakt het in stand laten van de op de raad van toepassing zijnde Planschadeverordening niet langer mogelijk.

Daarnaast doet in de wet de figuur van de verzoeker om een bestemmingsplanwijziging/-vrijstelling zijn intrede met wie kan worden overeengekomen de planschadekosten te vergoeden. Wettelijk wordt hij als belanghebbende geduid en is daarmee (naast het college en de aanvrager een derde-) partij geworden. Dit voert tot de noodzaak de behandelingsprocedure van planschadeaanvragen maar ook de interne taakverdeling tussen de gemeentelijke diensten, op dit punt aan te passen.

Bij brief van 7 juni 2005 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan al haar leden een model aangeboden van een “Procedureregeling planschadevergoeding 2005”. Op basis van dit model is voor Rotterdam de Planschaderegeling 2005 ontworpen (regeling). Zij is de opvolger van de hiervoor vermelde, sinds 1970 bestaande (en tussentijds enkele malen gewijzigde) Planschadeverordening. Althans voor zover het aanvragen betreft die per 1 september 2005, en daarna, door het college zijn ontvangen. Eerder ontvangen verzoeken worden volgens de oude wetgeving afgedaan. Derhalve nog door de raad en met toepassing van de Planschadeverordening. Verwezen wordt naar de toelichting hierna bij artikel 10 op het overgangsrecht.

Behoudens de veranderingen die de wetswijziging met zich brengt, zoals het heffen van een recht en de gevolgen die de specifieke Rotterdamse situatie organisatorisch met zich brengt, verschilt de regeling niet essentieel van de verordening, c.q. het VNG-model.

Eén artikel wijkt echter wel af en dat is artikel 4. In de praktijk blijkt in deze gemeente geen behoefte te bestaan aan het artikel 4 zoals door de VNG in haar model opgenomen.

In Rotterdam heeft zich de afgelopen jaren nl. een ontwikkeling voorgedaan die een zware wissel trekt op de capaciteit van zowel de gemeentelijke schadebeoordelingscommissie als het ambtelijk apparaat.

Zo komt het steeds vaker voor dat adviesbureaus, maar ook groepen particulieren, aanvragen indienen voor hele straten tegelijk indien er schadeoorzaken aan te wijzen zijn die voor de gezamenlijke eigenaren gelijke werking hebben. Tot nu toe wordt dan iedere individuele eigenaar volledig volgens de planschadeverordening op zijn claim getoetst.

Deze manier van werken vergt in elk opzicht veel capaciteit en leidt tot een niet geringe kostenpost m.b.t. bijvoorbeeld het presentiegeld.

Daar inmiddels ruime ervaring is opgedaan met planschadeverzoeken is er veel voor te zeggen, want eenvoudiger, om bij daarvoor in aanmerking komende gevallen eerst te proberen minnelijk tot een voor gemeente en aanvrager aanvaardbare vergoeding te komen. Dat leidt tot een snellere besluitvorming, doet de kosten van advisering dalen en legt minder druk op het gemeentelijk apparaat.

Deze methode kan goed worden toegepast in het voorgaande voorbeeld door bijv. eerst de adviseur via enkele specifieke adviezen de richting te laten bepalen, waarna de gemeente dan zelf de overige verzoekers direct minnelijk benadert. Maar individuele aanvragen komen niet minder daarvoor in aanmerking.

De minnelijke benadering is inmiddels in enkele gevallen uitgeprobeerd en heeft tot bevredigende resultaten geleid.

Strijd met de wet of jurisprudentie bestaat niet daar deze wijze van afdoening gerekend kan worden tot wat in artikel 49, lid 1, van de wet met de terminologie “vergoeding anderszins verzekerd” wordt aangeduid.

Trouwens, ook bij een minnelijke regeling die in een collegebeschikking eindigt heeft een betrokkene altijd nog de mogelijkheid daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht te ageren.

En blijkt een minnelijk regeling niet bereikbaar dan wordt de gebruikelijke procedure vervolgd door inschakeling van de adviseur, met een hoorzitting enz.

Verwezen wordt verder naar de toelichting bij artikel 4.

Artikelsgewijs

Artikel 1

Dit artikel spreekt voor zich. De definitie van “college” vindt reeds beschrijving in artikel 5, lid c, van de Gemeentewet.

Artikel 2

De beleidsmatige aansturing van planschade vindt plaats vanuit Juridische diensten Rotterdam. Voor het overige spreekt het artikel voor zich.

Artikel 3

Naast de wettelijk eis dat eerst € 300,-- betaald moet worden alvorens de aanvrager in zijn aanvraag kan worden ontvangen, wordt ingevolge artikel 3 van de regeling voorts een aanvraag alleen in behandeling genomen als tevens een volledig ingevuld aanvraagformulier is ingediend. Niet voldoen daaraan leidt normaliter tot niet in behandeling nemen van de aanvraag als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht. Het VNG-model voor gemeentelijke planschadeprocedureregels kent een zelfde bepaling.

Om praktische redenen is met betrekking tot de heffing van het recht en de overige in artikel 49, lid 3, van de wet genoemde bevoegdheden, alsmede m.b.t. de behandeling van het aanvraagformulier een mandaat in het Integraal mandaat- en volmachtbesluit 2006 (IMVB 2006) opgenomen. Verwezen wordt ook naar de toelichting hierna onder: Integraal mandaat- en volmachtbesluit 2006.

Artikel 4

In het algemeen deel van deze toelichting is al aangegeven dat dit artikel om lokale redenen is opgenomen en niet in het VNG-model voorkomt. Anderzijds bestaat in de praktijk in deze gemeente geen behoefte aan een bepaling als door de VNG in haar model onder dit artikel (niet- ontvankelijkheid aanvrager) wordt voorgesteld. Met het aanvraagformulier als bedoeld in artikel 3 kan het zelfde worden bereikt.

Lid 1 van artikel 4 bevat een keuzemoment. Dus, of er wordt (eerst, indien de aanvraag zich daarvoor leent) gepoogd met een aanvrager tot een minnelijke regeling te komen (zie sub a), of de adviseur wordt ingeschakeld (zie sub b).

Hiervoor werd in het deel Algemeen omschreven welke argumenten zoal tot een minnelijke benadering kunnen leiden. Kan in redelijkheid worden geoordeeld dat een minnelijke afdoening van een aanvraag tot de mogelijkheden hoort, dan nemen het OBR en de dS+V de in de leden 2 tot en met 4 beschreven stappen. Lid 5 bepaalt dat als geen minnelijke overeenstemming is te bereiken teruggekeerd wordt naar de normale behandelingsmethode door de adviseur in te schakelen en hem advies te laten uitbrengen omtrent de oorspronkelijke aanvraag.

Deze gewone behandelingsprocedure wordt omschreven in de artikelen 3 t/m 7 en 9. Daarnaast is in de regeling ook de taak- en bevoegdheidsverdeling opgenomen tussen de gemeentelijke sectoren die met planschade van doen hebben. Dat maakt dat de regeling onderwerpen van diverse aard behandelt maar het grote voordeel is dat zo voor iedereen wel duidelijk is met wie men te maken heeft en hoe het behandelingsverloop is. Men hoeft niet ergens anders te zoeken. De taaktoebedeling en –verdeling vindt regeling in de artikelen 2, 4 en 8.

Voor de verleende mandaten wordt verwezen naar het hieronder volgende deel Integraal mandaat- en volmachtbesluit 2006.=

Artikel 5

In lid 4 wordt de dubbelfunctie van de secretaris bevestigd. Hoewel de adviseur geheel onafhankelijk is van het gemeentebestuur is het voor beiden nuttig als de secretaris als spreekbuis van het college in de conceptadviesfase bestuurlijke standpunten toelicht. Gedacht moet worden aan bijv. de uitleg van (in voorbereiding zijnde) bestemmingsplanvoorschriften of van wetgeving. In deze fase wordt door de adviseur ook de derde-belanghebbende gehoord. Uiteraard heeft de adviseur altijd het laatste woord. De overige leden behoeven geen nadere bespreking.

Artikel 6

Dit artikel spreekt voor zich. De adviseur kan dus of meteen, of zoals omschreven bij de toelichting op artikel 4 na een minnelijke poging, worden ingeschakeld. Nadat aanvankelijk in de op 13 september 2005 door het college vastgestelde regeling aan de adviseur een adviestermijn van 17 weken was toebedeeld wordt bij nader inzien deze termijn wel erg lang geacht; met name omdat er al tijd is gemoeid met de minnelijke benadering. De termijn is teruggebracht tot 13 weken (korter ook dan die genoemd in het VNG-model).

Artikel 7

Het VNG-model kent een gelijksoortig artikel met een enigszins ruimere strekking en iets verschillende termijnen. In deze gemeente kan het college zich ook een ruimere beslistermijn gunnen maar alleen wanneer het contrair meent te moeten gaan.

Artikel 8

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 9

Betaling van een vastgestelde vergoeding vindt niet meteen plaats na het collegebesluit tot toekenning, maar eerst als het besluit onherroepelijk is geworden. Bedacht moet worden dat niet alleen een aanvrager belanghebbende is maar ook de derde-belanghebbende (verzoeker om vrijstelling c.a.) met wie een verhaalsovereenkomst is gesloten.

Artikel 10

Nieuwe zaken vallen onder de Planschaderegeling 2005. Oude, van voor vóór 1 september 2005, worden met inschakeling van de schadebeoordelingscommissie (tenzij ook hier minnelijke vergoeding mogelijk is) ingevolge de procedure uit de Planschadeverordening afgehandeld. Nadat de laatste zaak is afgehandeld zal die verordening worden ingetrokken.

Inmiddels is de in het Gemeenteblad 2005, onder nummer 121 gepubliceerde regeling bij besluit van 4 april 2006 (Gemeenteblad 2006, 69) wegens in de praktijk gebleken behoefte aan enkele kleine verbeteringen, vervangen door een op die punten aangepaste regeling waartoe ook deze toelichting behoort (de toelichting was nog niet gereed bij de vaststelling van de eerste regeling). Er zijn geen essentiële veranderingen. Het betreft o.m. artikel 4 lid 1 dat voor de duidelijkheid gesplitst is in sub a en sub b. Artikel 10 waarin de diverse mandaten werden opgesomd is geschrapt, omdat ze inmiddels in het IMVB 2006 (zie hierna) zijn opgenomen.

Daarom is het overgangsrecht tussen deze twee regelingen beperkt gehouden.

Integraal mandaat- en volmachtbesluit 2006 (IMVB 2006)

Voor de volledigheid waren de mandaten in artikel 10 van het collegebesluit d.d. 13 september 2005 tot vaststelling van de eerste Planschaderegeling 2005 opgenomen. Het betrof echter een wijziging van het IMVB 2004 (thans 2006). Inmiddels zijn deze daadwerkelijk daarin verwerkt terwijl het op 13 december 2005 aan directeur dS+V verstrekte tijdelijke mandaat voor de bevoegdheden genoemd in artikel 49, lid 3, van de wet, inmiddels ook in het IMVB 2006 een plaats heeft gekregen. Het is daarom niet meer nodig in deze regeling daarvoor nog een voorziening op te nemen.

Voor de duidelijkheid volgt hierna een compleet overzicht van de aan directeuren dS+V, OBR en JDR verspreid over het IMVB 2006 (Gemeenteblad 2006, 63), verleende mandaten.

Directeur OBR: de bevoegdheid verhaalsovereenkomsten te sluiten en minnelijk tot een vergoeding te komen (IMVB 2006 nrs. 02.14 en 02.15).

Directeur dS+V: idem (IMVB 2006 nrs. 18.61 en 18.62), alsmede de bevoegdheid aanvragen in behandeling te nemen waartoe behoort de beoordeling van het aanvraagformulier op volledige informatieverstrekking en voorts tenslotte de bevoegdheid het in artikel 49, lid 3, van de wet genoemde recht te heffen en te innen en de andere in dat lid genoemde bevoegdheden van het college uit te voeren (IMVB 2006 nr. 18.60).

Directeur JDR: de bevoegdheid adviseurs te benoemen, c.q. hen adviesopdrachten te geven (IMVB 2006 nr. 06.2.05).

Deze toelichting hoort bij de door het college op 4 april 2006 vastgestelde Planschaderegeling 2005, zoals gepubliceerd in Gemeenteblad 2006, 69.