Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint-Michielsgestel

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint-Michielsgestel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2020
CiteertitelLegesverordening 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelasting, leges

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de regeling 'Legesverordening 2019'

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
 3. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
 4. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
 5. artikel 7 van de Paspoortwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2020Tarieventabel (titel 1, hfst. 2)

14-01-2020

gmb-2020-14345

Onbekend
01-01-202001-02-2020Nieuwe regeling

19-12-2019

gmb-2019-318630

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2020

De raad van de gemeente Sint-Michielsgestel;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 november 2019;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2020

Artikel 1 Definities

 • a.

  ‘dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ‘week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ‘maand’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  ‘jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  ‘kalenderjaar’: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

  • c.

   een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota, aanslag of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan: op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.4.4 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

 • c.

  een gevolg zijn van externe tarieven, welke één op één worden doorberekend als onderdeel van de gemeentelijke dienstverlening, zoals:

  Titel 2

  Onderdeel 2.3.1.3 (verplicht advies agrarische commissie)

  een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijzigingen van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Legesverordening 2019’ van 20 december 2018, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 20 juni 2019, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Legesverordening 2020’.

 

 

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering 19 december 2019.

De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel,

de griffier,

N.A. Hoogerbrug-van de Ven

de voorzitter,

H.J. Looijen

Tarieventabel 2020 leges

 

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2020

 

Indeling tarieventabel

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens n.v.t.

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet 2014 n.v.t.

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie n.v.t.

Hoofdstuk 14 Vervallen (Marktstandplaatsen)

Hoofdstuk 15 Vervallen (Winkeltijdenwet)

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 19 Diversen

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering n.v.t.

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten n.v.t.

Hoofdstuk 9 Bouwvergunning eerste of tweede fase op grond van oude wetgeving n.v.t.

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven n.v.t.

Hoofdstuk 4 Huisvestingswet 2014 n.v.t.

Hoofdstuk 5 (Markt)standplaatsen

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Hoofdstuk 8 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

 

NB.

Tarieven gemerkt met * vallen onder de wijzigingsbevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders als bedoeld in artikel 10 van de Legesverordening.

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in de trouwzaal van het gemeentehuis, Meanderplein 1 te Sint-Michielsgestel op:

 

1.1.1.1

maandag van 10.00 tot 16.00 uur

€ 266,00

1.1.1.2

dinsdag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.00 uur

€ 266,00

1.1.1.3

vrijdag van 09.00 tot 15.00 uur

€ 266,00

1.1.1.4

zaterdag van 10.30 tot 14.30 uur

€ 559,00

1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op een andere locatie dan met name in dit hoofdstuk genoemd:

 

1.1.2.1

maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur

€ 471,00

1.1.2.2

maandag tot en met vrijdag van 16.00 tot 21.00 uur

€ 573,00

1.1.2.3

zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen (voor zover niet uitgesloten) van 10.00 tot 16.00 uur

€ 754,00

1.1.2.4

zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen (voor zover niet uitgesloten) van 16.00 tot 21.00 uur

€ 867,00

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 297,00

1.1.4

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registreren van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op een andere locatie dan de trouwzaal van het gemeentehuis, Meanderplein 1 te Sint-Michielsgestel, van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.00 uur, op vrijdag van 09.00 tot 15.00 uur en op zaterdag van 10.30 tot 14.30 uur

€ 164,00

1.1.4.1

Het legesbedrag als bedoeld in 1.1.4 wordt verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan de voltrekking van het huwelijk, het registreren van het partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk mede te delen externe kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een (duplicaat) trouwboekje of partnerschapboekje

€ 32,00

1.1.5.1

Het tarief bedraagt ter zake van het verzorgen van (maximaal 2) getuigen bij de voltrekking van een huwelijk of het registreren van een partnerschap, per getuige

€ 27,00

1.1.5.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het benoemen van een (al beëdigd buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand, op grond van de daartoe opgestelde beleidslijn, bedraagt

€ 64,00

1.1.6

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek van degenen wiens huwelijk wordt voltrokken of wiens partnerschap wordt geregistreerd om eenmalig een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) te benoemen, bedraagt

 

1.1.6.1

zonder beëdiging van de rechtbank

€ 128,00

1.1.6.2

met beëdiging van de rechtbank

€ 193,00

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een attestatie de vita, bestemd voor het binnenland

€ 10,00

1.1.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart*

 

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag (wettelijk maximum van toepassing):

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 73,20

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 55,35

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 73,20

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 55,35

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteiten paspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 73,20

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 55,35

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 55,35

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 58,30

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 30,70

1.2.6.

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen

€ 49,85

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen*

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 40,65

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen*

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

1.4.2.1

het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 10,00

1.4.2.2

het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200)

€ 10,00

1.4.3

Indien betaling van de leges als bedoeld in 1.4.2 via bank of giro plaatsvindt en de verstrekking per post wordt verzonden, wordt het tarief als bedoeld in 1.4.2 verhoogd met

€ 2,00

1.4.4

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen (wettelijk maximum van toepassing)

€ 7,50*

1.4.5

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 21,50

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€ 10,00

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

Dit hoofdstuk is niet van toepassing.

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de programmabegroting en de financiële begroting

€ 35,50

1.7.1.2

een afschrift van het bijlagenboek van de programmabegroting en de financiële begroting

€ 35,50

1.7.1.3

een afschrift van het jaarverslag en de jaarrekening

€ 35,50

1.7.1.4

een afschrift van het bijlagenboek behorende bij het jaarverslag en de jaarrekening

€ 35,50

1.7.1.5

een afschrift van de kadernota

€ 35,50

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.2.1

een afschrift van de Algemene plaatselijke verordening met toelichting

€ 32,50

1.7.2.2

een afschrift van de Bouwverordening met toelichting

€ 88,75

1.7.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een bestemmingsplan is het tarief het bedrag zoals dat voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager is meegedeeld en blijkt uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Indien een begroting als bedoeld in vorige volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, beheersverordening, voorbereidingsbesluit, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2:

 

1.8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 3,10

1.8.1.1.2

in formaat A3

€ 4,20

1.8.1.2

plot/kopie (inclusief evt. scannen/snijden/vouwen) met een basistarief (per kwartier) van € 19,70 en vermeerderd met het tarief van het formaat ter grootte van (maten in mm)

 

 

niet vlakgevuld:

 

 

A4-formaat (200 x 273)

€ 3,75

 

A3-formaat (287 x 400)

€ 5,65

 

A2-formaat (410 x 572)

€ 7,40

 

A1-formaat (584 x 819)

€ 11,30

 

A0-formaat (824 x 1170) en groter

€ 15,05

 

vlakgevuld:

 

 

A4-formaat (200 x 273)

€ 7,40

 

A3-formaat (287 x 400)

€ 11,30

 

A2-formaat (410 x 572)

€ 15,05

 

A1-formaat (584 x 819)

€ 22,50

 

A0-formaat (824 x 1170) en groter

€ 30,10

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisadministratie adressen of de gemeentelijke basisadministratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, per pagina

€ 0,40

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet, per pagina

€ 0,40

1.8.2.3

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet, per pagina

€ 0,40

1.8.2.4

het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988

€ 0,40

1.8.3

De tarieven onder 1.8.1.1.1, 1.8.1.1.2, 1.8.1.2, 1.8.2.1, 1.8.2.2, 1.8.2.3 en 1.8.2.4 worden voor elk kwartier of gedeelte daarvan, waarmee de tijdsbesteding het eerste kwartier te boven gaat, verhoogd met

€ 21,50

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van die wet, per afschrift of uittreksel

€ 12,50

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken*

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35*

1.9.2

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 5,80

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 21,50

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 0,40

1.10.2.2

Een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 0,40

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

 

Dit hoofdstuk is niet van toepassing.

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 91,00

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

€ 45,00

 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

 

Dit hoofdstuk is niet van toepassing.

 

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

 

Dit hoofdstuk is vervallen en overgebracht naar titel 3, hoofdstuk 5 (Markt)standplaatsen).

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

 

Dit hoofdstuk is vervallen en overgebracht naar titel 3, hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet.

 

Hoofdstuk 16 Kansspelen*

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten

 

1.16.1.2.1

voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2.2

voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 226,50

1.16.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

 

1.16.1.4.1

voor de eerste kansspelautomaat

€ 226,50

1.16.1.4.2

voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 136,00

1.16.2

De onderdelen 1.16.1.1 en 1.16.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

 

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 72,30

 

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

 

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit of vergunning, als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:

 

1.17.1.1

indien het betreft tracés tot 100 m1

€ 195,25

1.17.1.2

indien het betreft tracés vanaf 100 m1 tot 1.000 m1

€ 390,50

1.17.1.3

voor een tracé met een lengte van 1000 m1 of meer blijkt het bedrag, van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de netbeheerder meegedeelde kosten, uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

 

1.17.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden voor tracés tot 25 m¹

€ 80,25

1.17.3

Het tarief als bedoeld in 1.17.1.1 en 1.17.1.2 wordt met een toeslag verhoogd over de totaal gemeten sleuflengte, voor zover binnen de bebouwde kom gelegen. De toeslag bedraagt per m1 sleuf

€ 1,85

1.17.4

Het tarief als bedoeld in 1.17.1.1 en 1.17.1.2 wordt met een toeslag verhoogd over de totaal gemeten sleuflengte, voor zover gelegen buiten de bebouwde kom. De toeslag bedraagt per m1 sleuf

€ 1,30

1.17.5

indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de netbeheerder van het netwerk en/of andere netbeheerders of belanghebbenden, wordt het in 1.17.1 genoemde bedrag per overleg verhoogd met

€ 329,00

1.17.6

indien een begroting als bedoeld in 1.17.1.3 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de netbeheerder ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

 

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.18.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 28,70

1.18.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 28,70

1.18.3

tot het verlenen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW):

 

1.18.3.1

zonder medische keuring

€ 28,70

1.18.3.2

tot verlenging van de kaart of verstrekking duplicaat bij verlies buiten eigen toedoen

€ 28,70

1.18.4

het legesbedrag als bedoeld in 1.18.3.1 en 1.18.3.2 wordt verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager mede te delen bedrag van de kosten van medische keuring, blijkende uit een begroting die terzake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Voor de toepassing van deze tabel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de kosten van medische keuring aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

 

Hoofdstuk 19 Diversen

 

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1.1

tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29, vierde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 35,40

1.19.1.2

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:23 van de Algemene Plaatselijke Verordening, voor het organiseren van een snuffel-/vlooienmarkt of een activiteit van gelijke strekking

€ 139,50

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van:

 

1.19.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 1,95

1.19.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.19.2.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,40

1.19.2.2.2

per pagina op papier van een ander formaat

€ 0,55

1.19.2.3

Kaarten of tekeningen, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.19.2.1 en 1.19.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart of tekening

€ 3,10

 

vermeerderd met

€ 0,30

 

voor elke dm2 waarmee de oppervlakte van de kaart of tekening de 10 dm2 te boven gaat

 

1.19.2.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 28,70

1.19.2.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 2,00

1.19.2.6

andere dan met name in deze tabel of in een andere wettelijke regeling genoemde digitale bestanden op dito gegevensdrager, o.a. usb, cd-rom en/of dvd

€ 12,55

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

bouwkosten:

 

2.1.1.1.1

de kosten, exclusief omzetbelasting, berekend volgens het bij deze tarieventabel behorende “Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets, vastgesteld in ROEB-overleg 10 september 2019”.

 

2.1.1.1.2

als de bouwkosten niet volgens het in 2.1.1.1.1 genoemde overzicht berekend kunnen worden, het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt of indien nog geen sprake is van een aangegane verplichting, de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

2.1.1.2

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

2.2.1

tot het houden van vooroverleg waarbij toetsing plaatsvindt van:

bestemmingsplan / voorbereidingsbesluit en/of

artikel 2 en/of 3 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (vergunningsvrij bouwen) en/of

artikel 4 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (kruimelgevallen)

€ 21,50

2.2.2

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning 25% van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld met een minimum van

€ 157,00

2.2.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in rubriek 2.2.1 c.q. rubriek 2.2.2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, dan worden de voor het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning als bedoeld in hoofdstuk 3.

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning*

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 2 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief indien de bouwkosten:

 

2.3.1.1.1

minder dan € 50.000 bedragen, 3,9% van die bouwkosten met een minimum van

€ 196,00

2.3.1.1.2

€ 50.000 bedragen of meer, doch minder dan € 100.000

€ 1.950,00

 

vermeerderd met 3,28% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 50.000 te boven gaan

 

2.3.1.1.3

€ 100.000 bedragen of meer, doch minder dan € 250.000

€ 3.590,00

 

vermeerderd met 2,66% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 100.000 te boven gaan

 

2.3.1.1.4

€ 250.000 bedragen of meer, doch minder dan € 500.000

€ 7.580,00

 

vermeerderd met 1,96% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 250.000 te boven gaan

 

2.3.1.1.5

€ 500.000 of meer bedragen

€ 12.480,00

 

vermeerderd met 1,34% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 500.000 te boven gaan

 

2.3.1.1.6

Het tarief dat voortvloeit uit de berekening genoemd in 2.3.1.1.1 tot en met 2.3.1.1.5 wordt verminderd met 10% als de aanvraag mede dient te worden getoetst aan het bestemmingsplan waarvoor niet is voldaan aan de verplichting als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wro

 

2.3.1.1.7

n.v.t.

 

2.3.1.1.8

Indien voor een aanvraag Omgevingsvergunning bouwen ook een aanvraag voor de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE ) noodzakelijk is om het project te kunnen realiseren, hoeven de tarieven genoemd onder 2.3.1 Bouwactiviteiten pas betaald te worden als positief beschikt is op de aanvraag SDE. Hiervan worden projecten voor windenergie uitgezonderd.

 

 

Welstandstoets

 

2.3.1.2

Indien de aanvraag als bedoeld in 2.3.1 ter toetsing wordt voorgelegd aan de gemeentelijke welstandscommissie of ambtelijk wordt getoetst aan de welstandsnota, wordt het overeenkomstig in rubriek 2.3.1.1.1 t/m 2.3.1.1.5 berekende bedrag per advies/toetsing verhoogd met, indien de bouwkosten

 

2.3.1.2.1

minder bedragen dan € 500.001, 0,08% van die bouwkosten met een minimum van € 54,00;

 

2.3.1.2.2

€ 500.001 bedragen of meer, doch minder dan € 1.000.001,

€ 558,00

2.3.1.2.3

€ 1.000.001 bedragen of meer, doch minder dan € 1.500.001,

€ 680,00

2.3.1.2.4

€ 1.500.001 bedragen of meer, doch minder dan € 2.000.001,

€ 802,00

2.3.1.2.5

€ 2.000.001 bedragen of meer, doch minder dan € 2.500.001,

€ 927,00

2.3.1.2.6

€ 2.500.001 bedragen of meer, doch minder dan € 5.000.001,

€ 1.117,00

2.3.1.2.7

€ 5.000.001 bedragen of meer, doch minder dan € 7.500.001,

€ 1.411,00

2.3.1.2.8

€ 7.500.001 bedragen of meer, doch minder dan € 10.000.001,

€ 1.698,00

2.3.1.2.9

€ 10.000.001 bedragen of meer, doch minder dan € 12.500.001,

€ 2.009,00

2.3.1.2.10

€ 12.500.001 bedragen of meer, doch minder dan € 15.000.001,

€ 2.281,00

2.3.1.2.11

€ 15.000.001 bedragen of meer, doch minder dan € 17.500.001,

€ 2.571,00

2.3.1.2.12

€ 17.500.001 bedragen of meer

€ 2.906,00

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie wordt beoordeeld (AAB advies)

€ 750,00*

 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 wordt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen verhoogd met 10%

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 266,00

2.3.2.2

Indien de aanvraag betrekking heeft op een aanlegactiviteit in de zin van een landschapselement, zoals gedefinieerd in het bestemmingsplan Buitengebied, of een kikker-/paddenpoel betreft, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

indien er voor het in behandeling nemen van de aanvraag een externe toetsing is geweest:

€ 191,00

 

indien er voor het in behandeling nemen van de aanvraag géén externe toetsing is geweest:

€ 529,00

2.3.2.3

Indien de aanvraag betrekking heeft op een aanlegactiviteit in de zin van het rooien van laanbeplanting, bedraagt het tarief

€ 53,50

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouw- of aanlegactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 595,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 595,00

2.3.3.3

vervallen

 

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 595,00

2.3.3.5

indien de aanvraag betrekking heeft op artikel 3.6a Wro, een wijzigingsplan, of artikel 3.6b Wro, een uitwerkingsplan, voor het landelijk gebied

€ 4.822,00

2.3.3.6

indien de aanvraag betrekking heeft op artikel 3.6 lid 1a Wro, een wijzigingsplan, of artikel 3.6 lid 1b Wro, een uitwerkingsplan voor het stedelijk gebied, artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) of bestemmingsplan (art. 3.1 Wro) het bedrag, zoals dat middels een anterieure overeenkomst, als bedoeld in hoofdstuk 6, Wro, in rekening wordt gebracht.

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouw- of aanlegactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 595,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 595,00

2.3.4.3

vervallen

 

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 595,00

2.3.4.5

indien de aanvraag betrekking heeft op artikel 3.6a Wro, een wijzigingsplan, of artikel 3.6b Wro, een uitwerkingsplan, voor het landelijk gebied

€ 4.822,00

2.3.4.6

indien de aanvraag betrekking heeft op artikel 3.6 lid 1a Wro, een wijzigingsplan, of artikel 3.6 lid 1b Wro, een uitwerkingsplan voor het stedelijk gebied, artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) of bestemmingsplan (art. 3.1 Wro) het bedrag, zoals dat middels een anterieure overeenkomst, als bedoeld in hoofdstuk 6, Wro, in rekening wordt gebracht.

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 205,00

2.3.5.2

Met dien verstande dat het bedrag in 2.3.5.1 wordt verhoogd voor een inrichting met een oppervlakte tussen:

 

 

0 m2 of meer, doch minder dan 500 m2

€ 140,00

 

500 m2 of meer, doch minder dan 2.000 m2

€ 474,00

 

2.000 m2 of meer, doch minder dan 5.000 m2

€ 1.156,00

 

5.000 m2 of meer, doch minder dan 50.000 m2

€ 1.599,00

 

boven 50.000 m2

€ 2.429,00

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument

€ 512,00

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

€ 512,00

2.3.6.2

Deze bepaling is vervallen op 1 januari 2019

 

 

(tekst tot 1 januari 2019: Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, bedraagt het tarief …)

 

2.3.6.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens de gemeentelijke erfgoed-verordening aangewezen monument, waarvoor op grond van artikel 11 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.3.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een gemeentelijk monument

€ 512,00

2.3.6.3.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een gemeentelijk monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

€ 512,00

2.3.7

Planologische sloopvergunning

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

2.3.7.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo:

 

2.3.7.1.1.1

Bij 10 m3 tot 100 m3 af te voeren sloopmateriaal

€ 153,00

2.3.7.1.1.2

Bij meer dan 100 m3 af te voeren sloopmateriaal

€ 186,50

2.3.8

Tijdelijke woonunit bij ver- ,her- en nieuwbouw van een woning

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een tijdelijke woonunit bij ver-, her- en nieuwbouw van een woning bedraagt het tarief, in afwijking van het bepaalde in 2.3.1 (bouwactiviteiten 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo) en 2.3.3.2 (planologische afwijking 2.12, eerste lid, onder a, onder 2 van de Wabo)

€ 586,50

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met de provinciale verordening of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 53,50

2.3.10

Kappen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met de provinciale bomenverordening of artikel 2 van de Bomenverordening Sint-Michielsgestel, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk:

€ 53,50

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

 

vervallen

 

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 191,00

2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 191,00

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

vervallen

 

2.3.14.2

betreft het in behandeling nemen van een verzoek tot het starten van een procedure ter vaststelling van een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder, bedraagt het tarief

€ 922,50

2.3.14.2.1

indien de aanvraag als bedoeld in 2.3.14.2 betrekking heeft op meer dan één geluidsgevoelige bestemming, dan wordt het tarief verhoogd met € 84,50 per geluidsgevoelige bestemming waarmee de aanvraag het aantal van één geluidsgevoelige bestemming te boven gaat

 

2.3.14.3

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.3.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning;

 

2.3.14.3.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.14.3.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

2.3.14.3.3.1

een ontheffing bouwlawaai op grond van artikel 8.3 van het Bouwbesluit 2012 bedraagt

€ 246,00

2.3.14.3.3.2

een ontheffing trillingsterkte op grond van artikel 8.4 van het Bouwbesluit 2012 bedraagt

€ 246,00

2.3.14.3.4

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk wordt het tarief, indien een aanvraag om een omgevingsvergunning moet worden getoetst aan de Interim Verordening Ruimte van de provincie Noord Brabant, verhoogd met

€ 1.097,00

2.3.14.3.5

Onverminderd het bepaalde in rubriek 2.3.14.3.4 wordt het tarief, indien een aanvraag om een omgevingsvergunning niet hoeft te worden getoetst aan de nadere regels Interim Verordening Ruimte van de provincie Noord Brabant, verhoogd met

€ 545,50

 

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

2.3.15

Deze bepaling is vervallen op 1 januari 2019.

 

2.3.15.1

Deze bepaling is vervallen op 1 januari 2019.

 

2.3.15.2

Deze bepaling is vervallen op 1 januari 2019.

 

 

Beoordeling bodemrapport

 

2.3.16

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 136,50

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 274,00

 

Advies

 

2.3.16.3

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.16.4

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.3 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.17

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo, het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.18

Algemene verzoeken

 

2.3.18.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek/initiatief waarvan de verwachting is dat dit niet zal leiden tot een dienstverlening als bedoeld in 2.3.3 en 2.3.4

€ 1.181,00

2.3.18.2

Indien uit een ambtelijk onderzoek (Quick-scan) blijkt, dat aan het verzoek/initiatief medewerking kan worden verleend, worden de legeskosten als bedoeld in 2.3.18.1 in mindering gebracht op de betreffende planprocedurekosten.

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

Dit hoofdstuk is niet van toepassing.

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7 intrekt, terwijl deze al in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

75%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken op een later tijdstip dan in 2.5.1.1 bedoeld na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning doch vóór het verlenen van de vergunning, waarbij deze aanvraag op aanvraag wordt ingetrokken

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

2.5.1.3

vervallen

 

2.5.1.4

indien de aanvraag wordt ingetrokken op verzoek van het bevoegd gezag

100%

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7 intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 1 jaar na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt.

 

 

De teruggaaf bedraagt

10%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 

 

De teruggaaf bedraagt

25%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij een rechterlijke uitspraak.

 

2.5.4

Ter zake van de berekende bedragen ingevolge onderdeel 2.3.1 Bouwactiviteiten wordt een teruggaaf verleend van:

25% als door renovatie van een bestaande woning een EI-waarde (Energie-Index) van 0,6 of lager wordt gerealiseerd (energielabel A);

100% als door renovatie van een bestaande woning een EI-waarde (Energie-Index) van 0 of lager wordt gerealiseerd (nul op de meter woning).

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

2.5.5.1

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is

€ 109,50

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project

€ 109,50

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

Dit hoofdstuk is niet van toepassing.

 

Hoofdstuk 9 Bouwvergunning eerste of tweede fase op grond van oude wetgeving

 

Dit hoofdstuk is niet van toepassing.

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

 

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

€ 109,50

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een:

 

3.1.1.1

aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 407,00

3.1.1.2

aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Drank- en Horecawet

€ 37,00

3.1.1.3

melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 74,00

3.1.1.4

aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet

€ 74,00

3.1.1.5

aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 37,00

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening voor het organiseren van een evenement met een te verwachten bezoekersaantal van:

 

3.2.1.1

minder dan 1.000

€ 115,50

3.2.1.2

1.000 of meer

€ 211,00

 

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

 

Dit hoofdstuk is niet van toepassing.

 

Hoofdstuk 4 Huisvestingswet 2014

 

Dit hoofdstuk is niet van toepassing.

 

Hoofdstuk 5 Standplaatsen

 

3.5.1

Het tarief bedraagt voor:

 

3.5.1.1

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen of verlengen van een vergunning, voor maximaal een kalenderjaar, als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening, tot het in het openbaar uitoefenen van kleinhandel door middel van een solitaire standplaats of dergelijke

€ 40,00

3.5.1.2.

het innemen van een standplaats als bedoeld in 3.5.1.1, per bepaalde wekelijkse dag of gedeelte ervan met een maximale diepte van 2,5 meter

 

 

per kalenderjaar per m¹, exclusief stroomafname

€ 63,50

 

per kalenderjaar voor de stroomafname

€ 73,50

3.5.2

Het tarief bedraagt voor

 

3.5.2.1

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen of verlengen van een vergunning voor maximaal een kalenderjaar als bedoeld in artikel 5.18 van de Algemene Plaatselijke Verordening, tot het in het openbaar uitoefenen van kleinhandel door middel van een tijdelijke standplaats

€ 34,50

3.5.2.2

het innemen van een standplaats als bedoeld in 3.5.2.1, per dag of gedeelte daarvan

€ 6,40

3.5.3

vervallen

 

3.5.4

vervallen

 

 

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

 

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

€ 41,00

 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 28,50

 

Hoofdstuk 8 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

 

3.8.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om toestemming voor het in exploitatie nemen van een kindercentrum, gastouderbureau, gastouderopvang of peuterspeelzaal als bedoeld in artikel 1.45 en 2.2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen bedraagt:

 

3.8.1.1

indien de aanvraag betrekking heeft op gastouderopvang:

 

3.8.1.1.1

waarbij voor de behandeling van de aanvraag volledige toetsing door de GGD noodzakelijk is

€ 566,00

3.8.1.1.2

waarbij voor de behandeling van de aanvraag verkorte toetsing door de GGD noodzakelijk is

€ 464,00

3.8.1.1.3

waarbij voor de behandeling van de aanvraag geen toetsing door de GGD noodzakelijk is

€ 45,00

3.8.1.2

indien de aanvraag betrekking heeft op een gastouderbureau

€ 1.379,00

3.8.1.3

indien de aanvraag betrekking heeft op een kindercentrum, kinderopvang, buitenschoolse opvang of peuterspeelzaal

€ 1.267,00

3.8.1.4

indien op de aanvraag als bedoeld in onderdeel 3.8.1.3. afwijzend wordt beschikt, bestaat aanspraak op teruggaaf van een bedrag van

€ 813,00

 

 

Behoort bij raadsbesluit van 19 december 2019.

 

Mij bekend,

 

de raadsgriffier,

 

mevrouw N.A. Hoogerbrug – van de Ven

Bijlage - Overzicht als bedoeld in onderdeel 2.1.1.1.1 van de tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2020

 

R

egionaal

 

 

 

O

verleg

 

 

 

E

indhoven

 

 

 

B

ouwtoezicht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets

 

Vastgesteld in ROEB-overleg 10 september 2019.

 

 

 

2020

2020

 

 

De vermelde prijzen gelden per eenheid zoals vermeld

excl. BTW

incl. 21% BTW

eenheid

 

 

 

(euro)

(euro)

(bruto)

1.

WONINGEN

 

 

 

 

1.1

Rijtjeswoningen

211,00

255,31

per m3

 

1.2

Halfvrijstaande woningen

255,00

308,55

per m3

 

1.3

Vrijstaande woningen / appartementen

285,00

344,85

per m3

 

1.4

Bungalows

304,00

367,84

per m3

 

1.5

Woonwagens (nieuw en verplaatst)

192,00

232,32

per m3

 

1.6

(Tijdelijke) woonunit

192,00

232,32

per m3

 

1.7

Recreatiewoning

192,00

232,32

per m3

 

 

 

 

 

 

2.

WONINGUITBREIDINGEN EN VERBOUWINGEN

 

 

 

 

2.1

Uitbreiding woonruimte / dakopbouw

289,00

349,69

per m3

 

2.2

Uitbreiding bergruimte / garage

128,00

154,88

per m3

 

2.3

Kelder

265,00

320,65

per m3

 

2.4

Serre

574,00

694,54

per m2

 

2.5

Verandering woonruimte (inpandig)

133,00

160,93

per m3

 

2.6

Dakkapel

1.098,00

1.328,58

per m1

 

2.7

Gevelwijziging

593,00

717,53

per m2

 

2.8

Nieuw dak

118,00

142,78

per m2

 

 

 

 

 

 

3.

BIJGEBOUWEN

 

 

 

 

3.1

Berging/garage met plat dak

133,00

160,93

per m3

 

3.2

Berging/garage met kapconstructie

123,00

148,83

per m3

 

3.3

Carport / Overkapping

157,00

189,97

per m2

 

3.4

Tuinhuisje (prefab)

147,00

177,87

per m2

 

3.5

Zwembad

196,00

237,16

per m3

 

 

 

 

 

 

4.

TUIN en STRAATMEUBILAIR

 

 

 

 

4.1

Houten schutting/pergola

69,00

83,49

per m1

 

4.2

Gemetselde tuinmuur

123,00

148,83

per m1

 

4.3

Schotelantenne

990,00

1.197,90

per st.

 

4.4

Hout + metselwerk tuinmuur

94,00

113,74

per m1

 

4.5

Gaashekwerk

49,00

59,29

per m1

 

 

 

 

 

 

5.

BEDRIJFSHALLEN

 

 

 

 

- Gemetselde wandconstructie:

 

 

 

 

geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

 

 

 

 

5.1

Bedrijfshal hoogte tot en met 3 m

98,00

118,58

per m3

 

5.2

Bedrijfshal hoogte tussen 3 en 6 m

59,00

71,39

per m3

 

5.3

Tussenvloer in de hal extra

133,00

160,93

per m2

 

5.4

Bedrijfskantoor in de hal

201,00

243,21

per m3

 

 

 

 

 

 

 

 

- Systeembouw:

 

 

 

 

geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

 

 

 

 

5.5

Hal hoogte tot en met 6 m

59,00

71,39

per m3

 

5.6

Hal hoogte tussen 6 tot en met 9 m

49,00

58,29

per m3

 

5.7

Hal hoger dan 9 m, opp. kleiner dan 5.000 m2

45,00

54,45

per m3

 

5.8

Hal hoger dan 9 m, opp. tussen 5.000 en 10.000 m2

45,00

54,45

per m3

 

5.9

Hal hoger dan 9 m, opp. tussen 10.000 en 20.000 m2

40,00

48,40

per m3

 

5.10

Hal hoger dan 9 m, opp. Groter dan 20.000 m2

40,00

48,40

per m3

 

5.11

Tussenvloer in de hal extra

84,00

101,64

per m2

 

5.12

Kantoorvloer in de hal extra

128,00

154,88

per m2

 

5.13

Open loods

128,00

154,88

per m2

 

5.14

Semi-permanente unit

201,00

243,21

per m3

 

5.15

Romneyloods

28,00

33,88

per m3

 

 

 

 

 

 

6.

OVERIGE GEBOUWEN

 

 

 

 

6.1

Kantoor

285,00

344,85

per m3

 

6.2

Showroom

167,00

202,07

per m3

 

6.3

Winkel

285,00

344,85

per m3

 

6.4

Bouwmarkt

128,00

154,88

per m3

 

6.5

Horeca

260,00

314,60

per m3

 

6.6

Sporthal

255,00

308,55

per m3

 

6.7

Kleedgebouwen

236,00

285,56

per m3

 

6.8

Scholen / kinderdagverblijven

226,00

273,46

per m3

 

6.9

Noodscholen

187,00

226,27

per m3

 

6.10

Zorgfunctie (kleinschalig)

338,00

408,98

per m3

 

6.11

Interne wijzigingen overige gebouwen

98,00

118,58

per m3

 

6.12

Gevelwijzigingen overige gebouwen

598,00

723,58

per m2

 

 

 

 

 

 

7.

TUINBOUWKAS

 

 

 

 

7.1

Verwarmde kas

45,00

54,45

per m2

 

7.2

Onverwarmde kas

30,00

36,30

per m2

 

 

 

 

 

 

8.

VARKENSSTAL

 

 

 

 

8.1

Stal fokzeugen en biggen (traditioneel metselwerk)

392,00

474,32

per m2

 

8.2

Stal voor vleesvarkens ( traditioneel metselwerk)

363,00

439,23

per m2

 

8.3

Stal voor fokzeugen (groepshuisvesting op stro)

255,00

308,55

per m2

 

 

 

 

 

 

 

 

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

 

 

 

 

 

 

9.

KOEIENSTAL

 

 

 

 

9.1

Stal voor vleeskalveren (traditioneel metselwerk)

353,00

427,13

per m2

 

9.2

Grupstal (traditioneel metselwerk)

285,00

344,85

per m2

 

9.3

Ligboxenstal (traditioneel metselwerk)

304,00

367,84

per m2

 

 

 

 

 

 

 

 

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

 

 

 

 

 

 

 

9.4

Gedeelte voor melkinrichting, installatie en tank

603,00

729,63

per m2

 

 

 

 

 

 

10.

KIPPENSTAL

 

 

 

 

10.1

Vleeskuikens (traditioneel metselwerk)

294,00

355,74

per m2

 

10.2

Legkippen (traditioneel metselwerk)

314,00

379,94

per m2

 

 

 

 

 

 

 

 

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

 

 

 

 

 

 

 

10.3

Extra kosten legbatterijen/mestverwijdering

94,00

113,74

per m2

 

 

 

 

 

 

11.

PAARDENSTAL

 

 

 

 

11.1

Paardenstal (traditioneel metselwerk)

593,00

717,53

per m2

 

11.2

Manege (rijhal) (traditioneel metselwerk)

289,00

349,69

per m2

 

 

 

 

 

 

 

 

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

 

 

 

 

 

 

12.

OVERIGE ARGRARISCHE BEDRIJFSGEBOUWEN

 

 

 

 

12.1

Opslagloods agrarische (spouwmuur traditioneel)

211,00

255,31

per m2

 

12.2

Opslagloods (houten gevels)

113,00

136,73

per m2

 

12.3

Opslagloods (beton gevels)

113,00

136,73

per m2

 

12.4

Prefab werktuigen/opslagloods (stalen gevels)

94,00

113,74

per m2

 

12.5

Prefab veldschuur open (stalen gevels)

54,00

65,34

per m2

 

12.6

Aardappelloods (incl. kelderventilatie + inrichting)

324,00

392,04

per m2

 

12.7

Champignonkwekerij (incl. basisinrichting)

583,00

705,43

per m2

 

12.8

Nertsen

143,00

173,03

per m1

 

 

 

 

 

 

13.

MEST SILO / KELDER

 

 

 

 

13.1

Bovengronds van staal en/of hout systeembouw

39,00

47,19

per m3

 

13.2

Mest kelder (losse kelder)

133,00

160,93

per m2

 

13.3

Sleufsilo

241,00

291,61

per m1

 

 

 

 

 

 

14.

(PARKEER)KELDER

 

 

 

 

14.1

Gedeeltelijk boven- of ondergronds

172,00

208,12

per m3

 

14.2

Geheel ondergronds

231,00

279,51

per m3

 

14.3

Geheel bovengronds

108,00

130,68

per m3

 

14.4

(Parkeer)kelder onder gebouw

113,00

136,73

per m3

 

 

Behoort bij raadsbesluit van 19 december 2019.

 

Mij bekend,

 

de raadsgriffier,

 

mevrouw N.A. Hoogerbrug – van de Ven

Toelichting wijzigingen

 

Toelichting wijzigingen, behorende bij de Legesverordening 2020.

 

Verordening

 

De verordening is aangepast conform de wijzigingen die onlangs in de modelverordening van de VNG zijn aangebracht. De (belangrijkste) wijzigingen worden hierna toegelicht.

 

De term ‘begripsomschrijvingen’ (artikel 1) is vervangen door: definities.

 

Verder is het artikel geschrapt waarin is opgenomen dat het college van burgemeester en wethouders nadere regels kan geven met betrekking tot de heffing en de invordering van leges. Dit is conform de huidige modelverordening waarin de betreffende bepaling ook is geschrapt. De aanduiding 'nadere regels' heeft een andere kwalificatie (delegatie) dan met de bepaling beoogd werd. Bij invoering van de Derde tranche Algemene wet bestuursrecht is een aantal regelgevende bevoegdheden van de raad overgegaan op het college. De VNG heeft toen de bepaling over het geven van nadere regels door het college in de modelverordeningen gemeentelijke belastingen opgenomen. Dit is gebeurd om duidelijk te maken dat er naast de belastingverordening nog andere regels over de heffing en de invordering van gemeentelijke belastingen (kunnen) gelden. Het ging daarbij niet om de gedelegeerde bevoegdheid om nadere regels te stellen, maar om bevoegdheden die het college ook zonder deze bepaling heeft. Gelet op de kwalificatie van 'nadere regels' en het gegeven dat er ook nog uitvoerings- en beleidsregels over de heffing en de invordering bestaan, is de bepaling over het geven van nadere regels door het college, opgenomen in artikel 11, geschrapt. In verband hiermee zijn de artikelen 12, 13 en 14 vernummerd in respectievelijk 11, 12 en 13.

 

Tarieventabel

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Onder 1.1.6 is een tariefbepaling opgenomen wanneer voor een huwelijk/registratie van partnerschap eenmalig een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) wordt benoemd. Zonder beëindiging van de rechtbank bedraagt het tarief € 128,00 en met beëdiging € 193,00.

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

De tarieven met een wettelijk maximum zijn reeds in overeenstemming met de thans geldende bedragen. Voor 2020 zijn (nog) geen definitieve wijzigingen bekendgemaakt.

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Het tarief voor een rijbewijs is aangepast aan het wettelijk maximum dat met ingang van 2020 van toepassing is. Het tarief wordt dan € 40,65 (was € 39,45).

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Onder 1.4.2.2 is een tariefbepaling opgenomen voor het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats. Het tarief is gelijk gesteld aan het standaardtarief voor en verstrekking uit de basisregistratie personen (€ 10,00).

Sinds 16 februari 2019 zijn er meertalige modelformulieren met betrekking tot geboorte, overlijden, huwelijk, geregistreerd partnerschap, woon- en/of verblijfplaats. Hiermee kunnen kosten voor vertaling worden bespaard. In het Legesbesluit akten burgerlijke stand zijn voor de meertalige modelformulieren betreffende de burgerlijke stand tarieven vastgesteld. Voor het meertalige modelformulier woon- en/of verblijfplaats is geen wettelijke tarief vastgesteld. Gemeenten kunnen hiervoor dus zelf een tarief vaststellen. Met het toevoegen van voornoemde tariefbepaling kunnen in deze leges worden berekend.

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning (bouwkosten)

De hoogte van de (basis)leges wordt bepaald door de bouwkosten en de bijbehorende tarieven (2.3.1.1). De bouwkosten worden gebaseerd op normbedragen die als bijlage bij de tarieventabel door de raad zijn vastgesteld. Deze bedragen worden jaarlijks geactualiseerd. Hierbij wordt uitgegaan van de bedragen die jaarlijks worden vastgesteld door het Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht (ROEB).

Uitgangspunt is om de tarieven trendmatig met 2,9% te verhogen.

De normbedragen die gebruikt worden om de bouwkosten te bepalen, liggen in 2020 5,4% hoger dan die van 2019. Daarom zijn de tarieven dusdanig aangepast dat gemiddeld genomen in 2020 een opbrengst wordt verkregen die 2,9% hoger ligt dan in 2019.

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning (Verplicht advies agrarische commissie)

De Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen heeft het tarief voor 2020 verhoogd naar € 750,00 exclusief BTW. Het legestarief zoals opgenomen in 2.3.1.3 is dienovereenkomstig aangepast.

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

 

Hoofdstuk 5 Standplaatsen

Vanwege de privatisering van de markt zijn de tariefbepalingen in deze geschrapt (betreft 3.5.3 en 3.5.4). In verband hiermee is tevens de titel van dit hoofdstuk gewijzigd van ‘(Markt)standplaatsen’ in: Standplaatsen.

 

 

Behoort bij raadsbesluit van 19 december 2019.

 

Mij bekend,

 

de raadsgriffier,

 

mevrouw N.A. Hoogerbrug – van de Ven