Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Sneek

VERORDENING INZAKE HET GEBRUIK VAN DE FRIESE TAAL IN HET SCHRIFTELIJK VERKEER

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Sneek
Officiële naam regelingVERORDENING INZAKE HET GEBRUIK VAN DE FRIESE TAAL IN HET SCHRIFTELIJK VERKEER
CiteertitelVerordening Fries in het schriftelijk verkeer
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpVerordening Fries in het schriftelijk verkeer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 147 lid 1 van de Gemeentewet en artikel 2:9 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-10-200702-04-2012Nieuwe regeling

18-09-2007

Sneeker Nieuwsblad

Onbekend

Tekst van de regeling

RAADSBESLUIT

     

Nummer

:

 

Onderwerp

:

Oardening Frysk yn it skriftlik ferkear

De gemeenteraad van Sneek

Overwegende dat het gebruik van de Fries taal in het officiële verkeer wordt gesteund door de gemeente;

Overwegende hetgeen is opgenomen in artikel 147 lid 1 van de Gemeentewet;

Overwegende hetgeen is opgenomen in artikel 2:9 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 september 2007 (bijlage no. 59);

besluit:

om de volgende verordening inzake het gebruik van de Friese taal in het schriftelijk verkeer bij de gemeente Sneek vast te stellen.

Artikel 1: Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  dubbeltaligheid: het tegelijk gebruiken van de Nederlandse en de Friese taal;

 • -

  bestuursorganen: gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester;

Artikel 2: Bereik van de verordening

Deze verordening regelt het gebruik van de Friese taal in schriftelijke stukken van de gemeente Sneek.

Artikel 3: Recht van taalkeuze

De bestuursorganen hebben het recht om te kiezen voor het gebruik van de Friese taal, voor zover dat recht niet wordt beperkt door wettelijke bepalingen.

Artikel 4: Taalkeuze

De bestuursorganen kiezen voor het beginsel van dubbeltaligheid.

Artikel 5: Criteria taalkeuze

Bij de keuze voor dubbeltaligheid wordt in ieder geval rekening gehouden met:

 • a.

  het belang om dezelfde taal te gebruiken als waarin het bestuursorgaan is aangeschreven (volgend taalbeleid);

 • b.

  de bestemming van de schriftelijke stukken;

 • c.

  de considerans van de afdeling 2.2 van de Algemene wet bestuursrecht: "groter gewicht toe te kennen aan de beginselen van gelijke behandeling en gelijkwaardigheid van de Friese taal in de provincie Fryslân."

Artikel 6: Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 5 oktober 2007.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Fries in het schriftelijk verkeer".

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad in de openbare raadsvergadering van 18 september 2007.

, voorzitter

, griffier