Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dordrecht

Beleidsregels Bed & Breakfast Dordrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDordrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Bed & Breakfast Dordrecht
CiteertitelBeleidsregels Bed & Breakfast Dordrecht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2011Nieuwe regeling

16-08-2011

Gemeentenieuws, 31-08-2011

2011, SO/636551

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Bed & Breakfast Dordrecht

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente

DORDRECHT;

 

gezien het voorstel d.d. 5 augustus 2011 inzake Beleidsregels Bed & Breakfast Dordrecht;

 

overwegende,

 

dat het beleid van de gemeente erop gericht is om meer toeristen te trekken en met het oog hierop voldoende overnachtingsmogelijkheden in de stad te bieden;

 

dat de ontwikkeling van Bed & Breakfast faciliteiten bijdraagt aan de

verwezenlijking van dit beleidsdoel;

 

dat deze overnachtingvorm echter in strijd is met de woonbestemming in

bestemmingsplannen;

 

dat het mogelijk is om hiervoor met een omgevingsvergunning van

bestemmingsplannen af te wijken;

 

dat het voor de afweging van aanvragen omgevingsvergunning van Bed &

Breakfast wenselijk is beleidsregels vast te stellen;

 

dat het wenselijk is om in deze regels duidelijk onderscheid te maken met

hotelfaciliteiten en om overlast voor de omgeving te voorkomen;

 

gelet op artikel 2.12, lid 1, sub a., onder 2°Wet algemene bepalingen

omgevingsrecht juncto artikel 2.7 Besluit omgevingsrecht juncto artikel 4, lid 9, bijlage II Besluit omgevingsrecht juncto artikel 1:3 van de Algemene wet

bestuursrecht;

 

B E S L U I T :

 

de "Beleidsregels Bed & Breakfast Dordrecht" vast te stellen;

Artikel 1 Definitie

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

Bed & Breakfast: het op kleinschalige wijze tegen betaling verstrekken van kortstondig nachtverblijf in een woning door de bewoner van de woning.

Artikel 2 Beoordelingscriteria

Een omgevingsvergunning voor het exploiteren van een Bed & Breakfast in een woning kan worden verleend indien wordt voldaan aan de volgende criteria:

 • a.

  door de bewoner van een woning mogen in de woning niet meer dan 4 bedden worden aangeboden voor het tegen betaling verstrekken van kortstondig toeristisch nachtverblijf, waarbij maximaal 25% van het  vloeroppervlak van de woning met inbegrip van aan-  en uitbouwen tot een maximum van 50 m2 mag worden gebruikt voor Bed & Breakfast-gerelateerde activiteiten;

 • b.

  degene die de beroepsactiviteit in de woning uitvoert dient tevens  bewoner van de woning te zijn;

 • c.

  op eigen terrein dient te worden vocrzien in de parkeer- en stallingbehoefte die Bed & Breakfast oproept;

 • d.

  in afwijking van het bepaalde onder c. mag op de openbare weg worden geparkeerd, voor zover dat niet leidt tot een onevenredige aantasting van de verkeers- en parkeersituatie ter plaatse;

 • e.

  de activiteit dient qua aard, omvang en uitstraling te passen in een woonomgeving;

 • f.

  er mag geen detailhandel plaatsvinden;

 • g.

  aan de buitenzijde van de woning of elders op het bouwperceel mogen behoudens een kleine naams- en beroepsuitoefening, geen uiterlijke kenmerken voor Bed & Breakfast worden aangebracht.

   

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden op 1 september 2011 in werking.

Artikel 4 Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “Beleidsregels Bed & Breakfast Dordrecht”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 augustus 2011.

Het college van Burgemeester en Wethouders

de loco-secretaris                 de burgemeester