Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dordrecht

Subsidieregeling Beeldend Kunstenaars en Vormgevers gemeente Dordrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDordrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Beeldend Kunstenaars en Vormgevers gemeente Dordrecht
CiteertitelSubsidieregeling Beeldend Kunstenaars en Vormgevers gemeente Dordrecht.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Dordrecht/600158/CVDR600158_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-08-2020nieuwe regeling

14-07-2020

gmb-2020-201885

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Beeldend Kunstenaars en Vormgevers gemeente Dordrecht

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

 

gezien het voorstel inzake vaststellen subsidieregelingen "Jeugd en Wmo gemeente Dordrecht", "Amateurkunst, Evenementen en Culturele Initiatieven gemeente Dordrecht", "Beeldend Kunstenaars en Vormgevers gemeente Dordrecht";

 

gelet op de bepalingen in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de navolgende

Subsidieregeling Beeldend Kunstenaars en Vormgevers gemeente Dordrecht

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  beeldend kunstenaar: iemand die professioneel werkzaam is op een of meerdere gebieden van artistic research, audiovisuele kunst, beeldende kunsttoepassingen, beeldhouwkunst, conceptuele kunst, digitale kunst, fotografie, grafische kunsten, installatiekunst, kunst in de openbare ruimte, niet-traditionele vormen van beeldende kunst, (nieuwe) mediakunst, performancekunst, schilderkunst, (sociale) sculptuur en tekenkunst;

 • -

  pas afgestudeerde beeldend kunstenaar of vormgever: een beeldend kunstenaar of vormgever die niet langer dan vijf jaar vóór indiening van de aanvraag om een startsubsidie, is afgestudeerd aan een HBO-opleiding voor beeldende kunst of vormgeving;

 • -

  professioneel werkzaam: iemand die is afgestudeerd aan een HBO-opleiding voor beeldende kunst en/of vormgeving; de beeldende kunst en/of vormgeving als beroep uitoefent en zodanig staat geregistreerd bij de Kamel van Koophandel; aantoonbaar erkenning hiervoor krijgt (wat blijkt uit exposities, verkoop van werken, het verwerven van opdrachten, de vermelding in recensies en artikelen en/of de ontvangst van prijzen, subsidies en beurzen); en die markt- en publieksgerichte activiteiten ontplooit;

 • -

  snelloket: de mogelijkheid om buiten de twee indienmomenten per jaar, minimaal acht weken voor de aanvangsdatum van de betreffende activiteit, subsidie aan te vragen;

 • -

  vormgever: iemand die professioneel werkzaam is op een of meerdere gebieden van accessoire-ontwerp, animatie, bio design, food design, glasvormgeving, grafische vormgeving en visuele communicatie, illustratie, interactief en information design, interieur- en ruimtelijk ontwerp, keramiekvormgeving, lichtontwerp, modevormgeving, product-, meubel- en industriële vormgeving, scenografie, sieraadontwerp, social design, strip en graphic novel, tentoonstellingsontwerp, textielontwerp, typografie en aanverwante disciplines gericht op analyse van en reflectie op vormgeving.

 

Artikel 2 Doelstelling

Op grond van deze regeling kan het college subsidie verstrekken voor activiteiten van beeldend kunstenaars en vormgevers, die de beroepspraktijk en artistieke ontwikkeling stimuleren, bijdragen aan het cultureel klimaat en passen binnen het geldende beleid van de gemeente Dordrecht.

 

Artikel 3 Subsidievormen

De volgende subsidies worden onderscheiden:

 • a.

  projectsubsidie voor beeldend kunstenaars en vormgevers, die in de gemeente Dordrecht woonachtig zijn: subsidie voor een in tijd begrensd plan of activiteit op artistiek inhoudelijk of zakelijk gebied of gastatelier in het buitenland, voor zover gericht op de gemeente Dordrecht;

 • b.

  projectsubsidie voor beeldend kunstenaars en vormgevers, die buiten de gemeente Dordrecht woonachtig zijn: een per kalenderjaar aan één beeldend kunstenaar of vormgever te verstrekken eenmalige subsidie voor een plan dat of activiteit die bijdraagt aan het kunstklimaat van de gemeente Dordrecht en in de gemeente Dordrecht wordt gepresenteerd;

 • c.

  werkbeurs voor beeldend kunstenaars en vormgevers, die in de gemeente Dordrecht woonachtig zijn: subsidie ten behoeve van een verdiepingsonderzoek dat bijdraagt aan de artistieke ontwikkeling;

 • d.

  startsubsidie voor pas afgestudeerde beeldend kunstenaars en vormgevers, woonachtig in de gemeente Dordrecht: subsidie ten behoeve van het opstarten van een professionele artistieke beroepspraktijk in Dordrecht.

 

HOOFDSTUK 2 SUBSIDIEPLAFOND

Artikel 4 Subsidieplafond

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks voor 1 augustus voorafgaande aan het daarop volgende kalenderjaar voor deze regeling een subsidieplafond vast, onder voorbehoud van verstrekking van bijbehorende middelen door de raad.

 • 2.

  Het college kan een eerder vastgesteld subsidieplafond verhogen of verlagen.

 

HOOFDSTUK 3. PROCEDURELE BEPALINGEN

Artikel 5 Hoogte van de subsidie en subsidiabele kosten

 • 1.

  Een projectsubsidie, als bedoeld in artikel 3 onder a en b, bedraagt maximaal € 10.000,- per jaar per beeldend kunstenaar/vormgever. Alleen projectgebonden kosten komen voor subsidiëring in aanmerking, inclusief een eigen honorarium. Het standaardbedrag voor een eigen honorarium bedraagt € 550,- per maand, met een maximum van € 3.300,- voor zes maanden.

 • 2.

  Een werkbeurs, als bedoeld in artikel 3 onder c, bedraagt € 5.000,- per jaar per beeldend kunstenaar/vormgever en kan eenmaal in de vijf jaar worden verleend.

 • 3.

  Een startsubsidie, als bedoeld in artikel 3 onder d, bedraagt € 5.000,- per jaar per beeldend kunstenaar/vormgever en kan in een periode van vijf jaar maximaal driemaal worden verleend.

 • 4.

  Aan een beeldend kunstenaar/vormgever kan per jaar op basis van deze regeling in totaal niet meer subsidie worden verstrekt dan € 10.000,-.

 • 5.

  Alle genoemde bedragen in dit artikel zijn exclusief BTW.

 

Artikel 6 Aanvraagtermijnen

 • 1.

  Aanvragen voor subsidie als bedoeld in artikel 3 onder a, c en d, worden voor het eerste halfjaar (periode januari tot en met juni) uiterlijk 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar ingediend.

 • 2.

  Aanvragen voor subsidie als bedoeld in artikel 3 onder a, c en d, worden voor het tweede halfjaar (periode juli tot en met december) uiterlijk 1 april van het subsidiejaar ingediend.

 • 3.

  Aanvragen voor subsidie als bedoeld in artikel 3 onder b, worden uiterlijk 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar ingediend.

 • 4.

  Een snelloket biedt de mogelijkheid om buiten de in lid 1 en 2 genoemde termijnen een subsidie aan te vragen, zoals bedoeld in artikel 3 onder a, c en d. Het snelloket is uitsluitend bedoeld voor aanvragen voor activiteiten die niet kunnen wachten tot de eerstvolgende indientermijn.

 

Artikel 7 Aanvullende aanvraagvereisten

 • 1.

  Alle aanvragen voor een subsidie op grond van deze regeling bevatten naast de in artikel 7 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht genoemde gegevens, in ieder geval de volgende gegevens:

  • a.

   een inhoudelijke motivatie en omschrijving van het plan waarvoor subsidie wordt aangevraagd, waaruit blijkt wat de doelstelling, de inhoud, de werkwijze en de duur van het project is en hoe het plan bijdraagt aan de artistieke ontwikkeling van de aanvrager;

  • b.

   hoe het project zichtbaar wordt gemaakt in de gemeente Dordrecht en bijdraagt aan het cultureel klimaat;

  • c.

   een toelichting op het werk en de beroepspraktijk: een omschrijving van de inhoudelijke en artistieke uitgangspunten en hoe die tot uitdrukking komen in het werk en de beroepspraktijk;

  • d.

   een CV met de belangrijkste gegevens uit de beroepspraktijk;

  • e.

   visuele documentatie van werk van de laatste twee tot vier jaar.

 • 2.

  Een aanvraag voor een projectsubsidie bevat naast de gegevens genoemd in lid 1 van dit artikel:

  • a.

   een gespecificeerde begroting en een dekkingsplan van het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd, voorzien van offertes ter ondersteuning van de kostenpost(en) in de begroting;

  • b.

   een gespecificeerde planning ter onderbouwing van het aantal maanden dat het project in beslag neemt.

 • 3.

  Een aanvraag voor een startsubsidie bevat naast de gegevens genoemd in lid 1 van dit artikel een kopie van een diploma van een HBO-opleiding voor de beeldende kunst of vormgeving.

 • 4.

  Een aanvraag voor een subsidie via het snelloket bevat naast de gegevens genoemd in lid 1 van dit artikel een motivatie waarom de aanvraag binnen acht weken na ontvangst behandeld dient te worden en niet kan wachten tot de eerstvolgende indientermijn.

 

Artikel 8 Beoordeling aanvragen en beslistermijn

 • 1.

  De aanvragen voor subsidie als bedoeld in artikel 6 lid 1 tot en met 4 worden beoordeeld door een commissie van drie leden die wordt benoemd door het college. Bij haar beoordeling betrekt de commissie in ieder geval het voor de subsidieverstrekking vastgestelde subsidieplafond, het geldende beleid en of de aanvraag voldoet aan de beoordelingscriteria van artikel 9.

 • 2.

  Het college beslist over de aanvragen als bedoeld in lid 1 met inachtneming van het advies van de commissie over het subsidiabel zijn van de aanvraag.

 • 3.

  Het college beslist op subsidieaanvragen:

  • a.

   voor het eerste halfjaar, als bedoeld in artikel 6 lid 1, voor 1 januari van het betreffende subsidiejaar;

  • b.

   voor het tweede halfjaar, als bedoeld in artikel 6 lid 2, voor 1 juli van het lopende subsidiejaar;

  • c.

   als bedoeld in artikel 6 lid 3, voor 1 januari van het betreffende subsidiejaar;

  • d.

   als bedoeld in artikel 6 lid 4, binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag.

 

Artikel 9 Beoordelingscriteria

 • 1.

  Alle aanvragen voor subsidie worden getoetst op de volgende criteria:

  • a.

   de inhoud van de aanvullende aanvraagvereisten zoals genoemd in artikel 7; en

  • b.

   het artistiek functioneren.

 • 2.

  Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 3 sub b, voldoet daarnaast aan de volgende criteria:

  • a.

   de aanvrager werkt samen met en/of is in dialoog met beeldend kunstenaars, vormgevers en/of samenwerkingspartners uit de gemeente Dordrecht; en

  • b.

   de aanvrager speelt in op stedelijke activiteiten en ontwikkelingen in de gemeente Dordrecht.

 

Artikel 10 Weigeringsgronden

 • 1.

  Onverminderd artikel 11 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht wordt een subsidieaanvraag in ieder geval geweigerd, indien niet wordt voldaan aan het bepaalde in deze regeling.

 • 2.

  Beeldend kunstenaars en vormgevers met een bijstandsuitkering komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • 3.

  Een aanvraag voor een subsidie als bedoeld in artikel 3 onder b, wordt geweigerd, indien:

  • a.

   de aanvraag afkomstig is van een beeldend kunstenaar of vormgever aan wie al eerder een projectsubsidie op grond van artikel 3 onder b, is verleend;

  • b.

   voor het kalenderjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd, reeds aan een ander subsidie op grond van artikel 3 onder b, is verleend.

 

HOOFDSTUK 4. VERANTWOORDEN

Artikel 11 Verantwoorden subsidie

 • 1.

  In afwijking van artikel 16 lid 1 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht wordt een aanvraag tot subsidievaststelling als onderstaand ingediend:

  • a.

   voor een verleende subsidie in het eerste halfjaar (periode januari tot en met juni), als bedoeld in artikel 6 lid 1, lid 3 en lid 4, wordt een aanvraag tot subsidievaststelling uiterlijk ingediend op 1 mei van het jaar dat volgt op het betrokken kalenderjaar;

  • b.

   voor een verleende subsidie in het tweede halfjaar (periode juli tot en met december), als bedoeld in artikel 6 lid 2 en lid 4, wordt een aanvraag tot subsidievaststelling uiterlijk ingediend op 1 november dat volgt op het betrokken kalenderjaar.

 • 2.

  In afwijking van artikel 16 lid 2 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht bevat de aanvraag tot subsidievaststelling een inhoudelijk verslag met een beschrijving van de verrichte activiteiten en het verkregen resultaat, gerelateerd aan het beoogde doel.

 • 3.

  In aanvulling op lid 2 van dit artikel bevat een aanvraag tot subsidievaststelling van een projectsubsidie, als bedoeld in artikel 3 onder a en b, een financieel overzicht met de werkelijke uitgaven en inkomsten en bewijzen van betaling (kopieën van facturen, kassabonnen en bankafschriften).

 

HOOFDSTUK 5 HARDHEIDSCLAUSULE, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een of meerdere artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, met uitzondering van de artikelen 1, 2 en 3, indien onverkorte toepassing ervan gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. De reden voor het toepassen van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit.

 

Artikel 13 Overgangs- en slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Beeldend Kunstenaars en Vormgevers gemeente Dordrecht.

 • 2.

  De Subsidieregeling beeldend kunstenaars Dordrecht 2016 wordt ingetrokken.

 • 3.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 augustus 2020.

 • 4.

  Op aanvragen voor subsidie die zijn ingediend voor 1 augustus 2020 blijven de bepalingen van de Subsidieregeling beeldend kunstenaars Dordrecht 2016 van toepassing.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van dinsdag 14 juli 2020.

Het college van Burgemeester en Wethouders

J. Scholten, A.W. Kolff

secretaris, burgemeester