Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dordrecht

Besluit aanwijzing maximaal aantal vergunningen Dordrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDordrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing maximaal aantal vergunningen Dordrecht
CiteertitelBesluit aanwijzing maximaal aantal vergunningen Dordrecht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Dordrecht/652466/CVDR652466_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-01-2021nieuwe regeling

12-01-2021

gmb-2021-16212

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing maximaal aantal vergunningen Dordrecht

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

 

gezien het voorstel inzake Vaststellen Nadere regels Parkeerverordening Dordrecht, Besluit aanwijzing plaatsen en tijdstippen parkeerbelasting Dordrecht en Besluit maximaal aantal vergunningen Dordrecht;

 

overwegende dat er een maximum aantal vergunningen per vergunninghouderssector voor de periode van 1 januari tot 1 juli en de periode van 1 juli tot 1 januari dient te worden vastgesteld;

 

gelet op artikel 3, lid 5 van de Parkeerverordening Dordrecht;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen het navolgende

Besluit aanwijzing maximaal aantal vergunningen Dordrecht

Afdeling I ALGEMEEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

De in artikel 1 van de Parkeerverordening Dordrecht opgenomen begrippen en omschrijvingen zijn van overeenkomstige toepassing op dit besluit.

 

Afdeling II MAXIMAAL AANTAL VERGUNNINGEN

Artikel 2 Maximaal aantal vergunningen

Het maximaal aantal vergunningen per sector bedraagt voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 per sector:

SECTOR

AANTAL VERGUNNINGEN

A

2.460

B

220

C

600

D

850

DA

63

DD

90

E

680

F

500

G

1.200

 

Afdeling III OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

 

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als "Besluit aanwijzing maximaal aantal vergunningen Dordrecht".

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van dinsdag 12 januari 2021.

Het college van Burgemeester en Wethouders

J. Scholten, A.W. Kolff

secretaris, burgemeester