Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Groningen (Gr)

Verordening Adviesstructuur voor het Sociaal Domein Gemeente Groningen Stadadviseert

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGroningen (Gr)
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Adviesstructuur voor het Sociaal Domein Gemeente Groningen Stadadviseert
CiteertitelAdviesstructuur voor het Sociaal Domein Gemeente Groningen Stadadviseert
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Jeugdwet, art. 2.10
 2. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, art. 2.1.3, derde lid
 3. Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2015, art. 16
 4. Verordening Jeugdhulp gemeente Groningen 2015, art. 11

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-2016Nieuwe regeling

29-06-2016

gmb-2016-90010

5736122

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Adviesstructuur voor het Sociaal Domein Gemeente Groningen Stadadviseert

De raad van de gemeente Groningen gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 mei 2016;

gelet op artikel 2.10 Jeugdwet, artikel 2.1.3 lid 3 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015,artikel 16 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2015 enartikel 11 Verordening Jeugdhulp gemeente Groningen 2015;

overwegende dat

de invoering van de decentralisaties op de beleidsvelden maatschappelijke ondersteuning, zorg en jeugd om een nieuwe structuur voor cliëntenparticipatie en cliëntadvisering vraagt

BESLUIT vast te stellen: de Verordening Adviesstructuur voor het Sociaal Domein Gemeente Groningen Stadadviseert

Artikel 1 begripsbepaling

 • a.

  Stadadviseert:

  netwerkstructuur voor onafhankelijke advisering in het sociaal domein in de gemeente Groningen bestaande uit de geledingen Stedelijk adviesgroep, Netwerkpool en Stadjerspool.

 • b.

  College:

  het college van burgemeester en wethouders van Groningen.

 • c.

  Stedelijke adviesgroep:

  pool van onafhankelijke inwoners van de gemeente Groningen, met diverse achtergronden en expertise.

 • d.

  Netwerkpool:

  netwerk van non-profit organisaties die binnen het sociale domein actief zijn in de gemeente Groningen.

 • e.

  Stadjerspool:

  pool van betrokken inwoners van de gemeente Groningen die door middel van het beantwoorden van enquêtes bijdragen aan de gemeentelijke beleidsvorming.

 • f.

  Coördinatoren:

  twee onafhankelijke functionarissen, verantwoordelijk voor het realiseren van de doelen en taken van Stadadviseert.

 • g.

  Helpdesk:

  ambtelijke ondersteuning en digitaal platform die ten dienste staat van Stadadviseert, onder meer door adviesvragen uit te zetten, in te nemen, door te geleiden, te coördineren.

Artikel 2 doel, taken en positie van Stadadviseert

 • 1.

  Doel en taken van Stadadviseert sluiten aan bij de uitgangspunten zoals beschreven in het collegevoorstel 5419900 met als bijlage de nota ‘@stadadviseert, Naar een nieuwe adviesstructuur voor het sociale domein, de transformaties rond maatschappelijke ondersteuning, jeugd en zorg van de gemeente Groningen.’ De belangrijkste maar niet uitsluitende thema’s zijn:

  • a.

   maatschappelijke ondersteuning;

  • b.

   zorg;

  • c.

   jeugdhulp;

   Stadadviseert is opgezet met als doel meningen, inzichten en oplossingen van ingezetenen en cliënten te betrekken bij de beleidsvorming en beleidsuitvoering op het gebied van het sociaal domein.

 • 2.

  Stadadviseert heeft de volgende taken:

  • a.

   het informeren van het college over kansen en knelpunten die hij voorziet bij voorgenomen beleid inzake maatschappelijke ondersteuning, zorg en jeugdhulp zoals bedoeld in de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening Jeugdhulp Groningen 2015;

  • b.

   het informeren van het college over kansen en knelpunten die hij signaleert bij de uitvoering van beleid op het terrein van maatschappelijke ondersteuning, zorg en jeugdhulp;

  • c.

   Stadadviseert brengt gevraagd en ongevraagd en waar mogelijk een samenhangend, integraal advies uit over alle aandachtsgebieden in het sociale domein, waar onder in ieder geval maatschappelijke ondersteuning, ouderen, gehandicapten, jeugdhulpverlening, inclusief de WIJ-teams (sociale wijkteams).

 • 3.

  Stadadviseert adviseert vanuit onafhankelijke positie ten opzichte van de gemeente. De coördinatoren zijn geen lid van het college of de gemeenteraad, en nemen niet deel aan het politiek debat namens een politieke partij. Zij zijn niet in dienst van de gemeente Groningen. Ze hebben ook geen zakelijke binding met de gemeente Groningen of organisaties voor zorg en jeugd voor zover deze van invloed kan zijn op hun onafhankelijke positie.

 • 4.

  Stadadviseert is niet bevoegd te adviseren over klachten, bezwaarschriften en andere zaken, voor zover die op individuele burgers betrekking hebben.

Artikel 3 samenstelling en benoeming deelnemers Stadadviseert

 • 1.

  Stadadviseert heeft in ieder geval twee coördinatoren die benoemd worden door het college.

 • 2.

  De coördinatoren zijn verantwoordelijk voor het aanzoeken van deelnemers aan Stadadviseert. Daarbij zijn zij gehouden aan de daarvoor opgestelde profielen die borgen dat Stadadviseert voldoende diversiteit heeft wat betreft de achtergrond, deskundigheid, opleiding, leeftijd en dergelijke.

 • 3.

  Geen organisatie werkzaam in het sociale domein als bedoeld in artikel 1 onder d. kan worden uitgesloten van deelname aan Stadadviseert.

 • 4.

  Alleen inwoners van de gemeente Groningen kunnen deelnemen aan de stedelijke adviesgroep en de Stadjerspool.

Artikel 4 werkwijze Stadadviseert en coördinatoren

 • 1.

  Stadadviseert bestaat uit een stedelijke adviesgroep, een Netwerkpool en een Stadjerspool. Stadadviseert omvat deskundigen uit diverse domeinen, netwerken, organisaties en ingezetenen.

  Stadadviseert kenmerkt zich door diversiteit qua achtergrond, opleiding, deskundigheid.

 • 2.

  Onder regie van de coördinatoren wordt per adviesvraag gekeken hoe een adviestraject wordt vormgegeven.

  Stadadviseert kan, afhankelijk van het thema van het advies, materiedeskundigen, wijkorganisaties, ingezetenen, cliënten of cliëntorganisatie of andere natuurlijke of rechtspersonen betrekken bij de advisering. De coördinatoren coördineren dit en borgen dat aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot cliëntparticipatie als bedoeld in artikel 2 lid 3 wordt voldaan.

 • 4.

  Zij die deelnemen aan de stedelijke adviesgroep en de Stadjerspool doen dat zonder last of ruggespraak. Zij hebben geen zakelijke relatie met de gemeente Groningen voor zover deze van invloed kan zijn op de onafhankelijkheid van hun advies. Indien blijkt dat deze onafhankelijkheid in het geding is of kan komen, dan wordt de betreffende deelnemer voor de betreffende adviesvraag uitgesloten.

 • 5.

  Onverlet het bepaalde in artikel 6 lid 1 en 2 zal de uitvraag van adviezen aan Stadadviseert alsmede het uitbrengen van de adviezen door Stadadviseert aan de gemeente in beginsel plaatsvinden via het digitale platform bedoeld in artikel 5 lid 3.

Artikel 5 ondersteuning

 • 1.

  Het college draagt zorg voor de ondersteuning van Stadadviseert, zodanig dat Stadadviseert zijn adviestaak naar behoren kan uitvoeren.

 • 2.

  Daartoe behoort in ieder geval een adequate informatievoorziening vanuit het college naar Stadadviseert en het inrichten en in standhouden van een helpdesk met ambtelijke ondersteuning en een digitaal platform ten behoeve van de adviestaken van Stadadviseert.

 • 3.

  De helpdesk ondersteunt de coördinatoren bij het stroomlijnen van adviesvraag, instroom van adviezen en bijkomende werkzaamheden die nodig zijn om Stadadviseert te ondersteunen. De ambtelijke ondersteuning van de helpdesk heeft geen inhoudelijke betrokkenheid bij de door Stadadviseert uit te brengen adviezen.

 • 4.

  De kosten voor het inrichten en in standhouden van het digitale platform en helpdesk komen voor rekening van de gemeente Groningen.

 • 5.

  Ter uitvoering van hun taken beschikken de coördinatoren over een werkbudget. Zij leggen over de besteding van het werkbudget jaarlijks verantwoording af door het opstellen van een jaarrekening. De jaarrekening wordt jaarlijks voor 1 april volgend op het jaar waarop de rekening betrekking heeft bij het college ingediend.

 • 6.

  Het college kan nadere regels stellen over de hoogte en besteding van het werkbudget.

Artikel 6 overleg

 • 1.

  Op initiatief van zowel ingezetenen, cliënten of hun vertegenwoordigers, Stadadviseert, de stedelijke adviesgroep en non-profit organisaties die betrokken zijn bij de taken van de gemeente Groningen in het sociale domein, als het college kan ter voldoening aan het bepaalde in artikel 16 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2015 en artikel 11 Verordening Jeugdhulp gemeente Groningen 2015, overleg met de gemeente plaatsvinden op andere wijze dan via het digitale platform bedoeld in artikel 5. Op verzoek van één of meer partijen kan ook fysiek overleg plaatsvinden tussen de genoemde betrokkenen en de gemeente.

 • 2.

  Alle in het eerste lid genoemde partijen kunnen onderwerpen agenderen.

 • 3.

  In ieder geval twee maal per jaar overleggen de coördinatoren met het college over de wijze waarop Stadadviseert zijn taken doet. Daarbij wordt ook het functioneren van het digitale platform en de helpdesk betrokken.

Artikel 7 huishoudelijk reglement

 • 1.

  Stadadviseert heeft een huishoudelijk reglement voor de wijze waarop zij de uitvoering van haar taken regelt. Het huishoudelijk reglement is in lijn met de bepalingen van deze verordening en de uitgangspunten van Stadadviseert zoals beschreven in artikel 2.

 • 2.

  Het huishoudelijk reglement bevat in ieder geval bepalingen met betrekking tot

  • a.

   de wijze waarop Stadadviseert meningen, inzichten en oplossingen betrekt bij de advisering op het gebied van het sociaal domein. In ieder geval wordt de rol van ingezetenen, cliënten of cliëntorganisaties beschreven.

  • b.

   de eisen die gesteld worden aan de verantwoording voor de totstandkoming van de adviezen.

Artikel 8 overige bepalingen

 • 1.

  Het college kan ter uitvoering van deze verordening nadere regels geven.

 • 2.

  Het college is gerechtigd om bij gerede twijfel aan de kwaliteit of de zorgvuldige totstandkoming van een advies, na overleg met de coördinatoren, een second opinion op te halen buiten Stadadviseert om.

 • 3.

  Behoudens de coördinatoren, hebben deelnemers aan Stadadviseert geen recht op een vergoeding.

Artikel 9 slotbepalingen

 • 1.

  Over zaken waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college na overleg met de coördinatoren.

 • 2.

  Het functioneren van Stadadviseert wordt één jaar na de inwerkingtreding van deze verordening geëvalueerd.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Adviesstructuur voor het Sociaal Domein Gemeente Groningen Stadadviseert’.

 • 4.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking.