Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
IJsselstein

Reglement van orde voor het seniorenconvent 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieIJsselstein
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement van orde voor het seniorenconvent 2017
CiteertitelReglement van orde voor het seniorenconvent 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-04-2017nieuwe regeling

06-04-2017

Gemeenteblad-2017-68121

432988

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement van orde voor het seniorenconvent 2017

 

 

Artikel 1 Samenstelling

 • 1.

  Het seniorenconvent bestaat uit de raadsvoorzitter en de voorzitters van de in de gemeenteraad vertegenwoordigde fracties.

 • 2.

  Bij verhindering vindt eventuele vervanging plaats in overleg met de voorzitter.

 • 3.

  De raadsvoorzitter is voorzitter van het seniorenconvent, neemt aan de beraadslagingen deel en is stemgerechtigd. Bij verhindering wordt hij vervangen door de plaatsvervangend raadsvoorzitter.

 • 4.

  De griffier is lid en secretaris van het seniorenconvent. Bij verhindering wordt hij vervangen door de plaatsvervangend griffier. De griffier kan als adviseur aan de beraadslagingen deelnemen, maar heeft geen stemrecht.

 • 5.

  De voorzitter danwel de leden kunnen voorstellen de gemeentesecretaris, wethouders of derden uit te nodigen voor het seniorenconvent. Indien een meerderheid van het seniorenconvent daarmee instemt, wordt de persoon namens de voorzitter voor het desbetreffende agendapunt uitgenodigd.

Artikel 2 Taken van het seniorenconvent

Het seniorenconvent is een overlegplatform namens de raad voor politiek gevoelige, vertrouwelijke en spoedeisende kwesties waaronder:

 • a.

  Afstemmingsvraagstukken met het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  Vertrouwelijke onderwerpen die (nog) niet openbaar behandeld kunnen worden;

 • c.

  Onderwerpen waarbij de privacy van personen in het geding is;

 • d.

  De toepassing van regels inzake voorzieningen voor raads- en commissieleden;

 • e.

  De toepassing van de Gedragscode Integriteit raadsleden;

 • f.

  Het houden van periodieke gesprekken met de burgemeester over het wederzijds functioneren.

Artikel 3 Vergaderingen

 • 1.

  De voorzitter belegt op eigen initiatief dan wel op verzoek van één of meer fractievoorzitters de vergaderingen;

 • 2.

  Tenminste één week voor het houden van de vergadering worden de leden schriftelijk uitgenodigd. In spoedeisende gevallen kan van deze termijn worden afgeweken;

 • 3.

  De uitnodiging wordt voorzien van een concept-agenda, vast te stellen door het seniorenconvent bij aanvang van de vergadering;

 • 4.

  Van de vergaderingen wordt een samenvattend conceptverslag gemaakt, vast te stellen in de eerstvolgende vergadering van het seniorenconvent;

 • 5.

  De concept-verslagen worden toegezonden aan de leden van het seniorenconvent.

Artikel 4 Quorum en stemmingen

 • 1.

  Een vergadering van het seniorenconvent kan alleen doorgaan als meer dan de helft van het aantal leden aanwezig is;

 • 2.

  Elk lid heeft één stem in het seniorenconvent;

 • 3.

  Het seniorenconvent besluit bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staken van de stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

Artikel 5 Beslotenheid van vergaderingen en geheimhouding

 • 1.

  De vergaderingen van het seniorenconvent zijn besloten;

 • 2.

  Het seniorenconvent kan besluiten dat een vergadering of een deel daarvan in openbaarheid plaatsvindt.

 • 3.

  Op (een deel van) de vergadering en/of de vergaderstukken kan geheimhouding worden opgelegd waarbij artikel 25 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing is.

Artikel 6 Uitleg Reglement van Orde seniorenconvent

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of bij twijfel omtrent de toepassing daarvan, beslist het seniorenconvent op voorstel van de voorzitter.

Artikel 7 Slotbepaling

 • 1.

  Dit reglement wordt aangehaald als “Reglement van orde voor het seniorenconvent 2017”

 • 2.

  Dit reglement treedt direct in werking na vaststelling. Op dat moment vervalt het “Reglement van orde voor het Seniorenconvent 2004”

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 6 april 2017

A.J.O.van Kooij

de griffier

mr. P.J.M.van Domburg

de voorzitter