Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lansingerland

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lansingerland houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLansingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Lansingerland houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening 2020)
CiteertitelLegesverordening 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regeling vervangt de Legesverordening 2019.

De datum van ingang van heffing is 1 januari 2020.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
 3. artikel 7 van de Paspoortwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202001-01-2021nieuwe regeling

19-12-2019

gmb-2019-320201

T19.20597

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lansingerland houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening 2020)

De raad van de gemeente Lansingerland;

gelezen het bijgaande voorstel

 

Overwegende dat

 • -

  het alleen met een vastgestelde geactualiseerde verordening en tarieventabel voor het kalenderjaar 2020 mogelijk is leges te heffen conform deze verordening en tarieventabel.

 

Gelet op

 • -

  artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en;

 • -

  artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet.

 

Besluit(en)

 • 1.

  De Legesverordening 2020 (T19.20597) vast te stellen.

 • 2.

  Bijbehorende Tarieventabel 2020 (T19.20660) vast te stellen.

Artikel 1 Definities

In deze verordening inclusief de tarieventabel wordt verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van dag n in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • c.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • d.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van dag n in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • e.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • f.

  ‘het in behandeling nemen van een aanvraag’: het indienen van een aanvraag als bedoeld in artikel 1:3 lid 3 van de Awb. Hiermee wordt zowel een volledige als een onvolledige aanvraag bedoeld.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

 • A.

  Leges worden niet geheven voor:

  • a.

   diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening zijn of worden verhaald in een overeenkomst of een exploitatieplan;

  • b.

   diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

  • c.

   het in behandeling nemen van aanvragen als bedoeld in Titel 1, artikel.1.1.7, 1.7.1 t/m 1.7.4, 1.20.2.1 t/m 1.20.2.3 en 1.20.2.5 t/m 1.20.2.13 van de bij deze verordening behorende tarieventabel voor het uitoefenen van hun functie van:

   • 1.

    raadsleden;

   • 2.

    politieke partijen of hun besturen;

   • 3.

    de pers.

  • d.

   het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een subsidie c.q. bijdrage.

  • e.

   het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in Titel 1, artikel 1.19.6, 1.20.2.7 en 1.20.2.15.1 1.20.2.16.2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag een vergunning, ontheffing of verklaring van geen bezwaar betreft voor een plaatselijke instelling die zich de uitoefening van activiteiten van maatschappelijke, sociale, liefdadige, godsdienstige, sportieve en culturele aard ter bevordering van het algemeen belang ten doel stelt. De activiteiten worden in hoofdzaak verricht door vrijwilligers en - voor zover er sprake is van een (geldelijke) opbrengst - tenminste 80% van de opbrengst bestemd is voor een “goed doel”.

 • B.

  Leges worden beperkt geheven voor:

  Het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in Titel 1; artikelen 1.16.4, 1.20.2.5.1, 1.20.2.5.2, 1.20.2.6, 1.20.2.8.1.1, 1.20.2.8.1.2, 1.20.2.8.2, 1.20.2.8.3, 1.20.2.11 en Titel 3; artikel 3.2.1.1 t/m 3.2.1.8 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag een vergunning, ontheffing of verklaring van geen bezwaar betreft voor een plaatselijke instelling die zich de uitoefening van activiteiten van maatschappelijke, sociale, liefdadige, godsdienstige en culturele aard ter bevordering van het algemeen belang ten doel stelt. De activiteiten worden in hoofdzaak verricht door vrijwilligers en – voor zover er sprake is van een geldelijke opbrengst – tenminste 80% van de opbrengst bestemd is voor een “goed doel”. Er wordt een bedrag van € 30,- per aanvraag in rekening gebracht.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 3.

  Onverminderd het bepaalde in de verordening bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen: 10% van het legesbedrag.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.6 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.2.1 (papieren verstrekking uit Wet basisregistratie personen);

  • 5.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen van deze verordening indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt. Matiging kan plaatsvinden op grond van de fiscale hardheidsclausule, zoals vermeld in artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, juncto artikel 231 van de Gemeentewet.

Artikel 12 Overgangsrecht en slotbepalingen

 • 1.

  De ‘Legesverordening 2019’ vastgesteld op 20 december 2018, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 • 3.

  De in artikel 2.1.1.2 en 2.4.2.2.3 van de tarieventabel genoemde NEN-normbladen 2699 en 7120 worden bekendgemaakt door terinzagelegging op het gemeentehuis, Tobias Asserlaan 1 te Bergschenhoek.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2020.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering

van 19 december 2019.

De griffier,

drs. Marijke Walhout

Bijlage 1 Tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van leges 2020

 

Indeling tarieventabel

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Wet basisregistratie personen

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens (vervallen)

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen (verplaatst naar Titel 3)

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet (verplaatst naar Titel 3)

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20 Diversen

Hoofdstuk 21 In deze titel niet benoemde beschikking

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 7 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 8 Sloopmelding

Hoofdstuk 9 Openstellingsvergunning

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

2020

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op:

 

1.1.1.1

maandag om 09.00 en 09.10 uur uitsluitend indien tenminste één van de partners inwoner is van Lansingerland: ivoren huwelijk. Vindt plaats in de publiekshal door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Er vindt geen toespraak plaats, er mogen maximaal twee getuigen aanwezig zijn en geen bezoekers

 

 

 

 

€ 0,00

1.1.1.2

maandag en dinsdag tussen 09.00 en 17.00 uur op een gemeentelijke locatie: zilveren huwelijk. Vindt plaats in een vergaderzaal door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Er vindt geen toespraak plaats, er mogen maximaal vier getuigen aanwezig zijn en geen bezoekers

 

 

 

€ 151,75

1.1.1.3

maandag en dinsdag tussen 09.00 en 17.00 uur op een gemeentelijke locatie: gouden huwelijk. Vindt plaats in de trouwzaal door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Er vindt een standaard toespraak plaats, er mogen maximaal vier getuigen en 25 bezoekers aanwezig zijn. Er wordt geen gebruik gemaakt van muziek, een rode loper en een carillon

 

 

 

 

 

€ 200,00

1.1.1.4

maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur op een gemeentelijke locatie: platina huwelijk. Vindt plaats in de trouwzaal door een bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand. Een persoonlijke toespraak is toegestaan, er is geen maximum voor het aantal bezoekers. Er kan gebruik gemaakt worden van muziek, een rode loper en een carillon. Er bestaat een mogelijkheid tot huur van de foyer.

 

 

 

 

 

€ 355,00

1.1.1.5

maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur op een niet gemeentelijke locatie die al benoemd is: platina huwelijk extern. Vindt plaats op een aangewezen externe locatie door een bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand. Een persoonlijke toespraak is toegestaan, er is geen maximum voor het aantal bezoekers

 

 

 

 

€ 236,50

1.1.1.6

maandag tot en met vrijdag tussen 17.00 en 22.00 uur en zaterdag tussen 09.00 en 22.00 uur op een gemeentelijke locatie: platina huwelijk. Vindt plaats in de trouwzaal door een bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand. Een persoonlijke toespraak is toegestaan, er is geen maximum voor het aantal bezoekers. Er kan gebruik gemaakt worden van muziek, een rode loper en een carillon. Er bestaat een mogelijkheid tot huur van de foyer

 

 

 

 

 

 

€ 866,50

1.1.1.7

maandag tot en met vrijdag tussen 17.00 en 22.00 uur en zaterdag, zon- of feestdag tussen 09.00 en 22.00 uur op een niet gemeentelijke locatie die al benoemd is: platina huwelijk extern. Vindt plaats op een al aangewezen externe locatie door een bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand. Een persoonlijke toespraak is toegestaan, er is geen maximum voor het aantal bezoekers

 

 

 

 

 

€ 670,50

1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

 

 

 

€ 355,00

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een (schriftelijke)aanvraag tot benoeming als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand van een ambtenaar, die al door de rechtbank is beëdigd en door een andere gemeente al is benoemd als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

 

 

 

 

€ 151,75

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapboekje of een duplicaat daarvan

 

€ 40,00

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het aanwezig laten zijn van een ambtenaar als getuige bij het huwelijk dan wel registratie

 

€ 39,50

1.1.6

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

 

1.1.7

Toeslag voor het eenmalig benoemen van een trouwlocatie voor 1 dag

 

€ 512,50

1.1.8

Annuleringskosten huwelijk: tot twee weken voor trouwdatum

€ 79,00

1.1.9

Annuleringskosten huwelijk: minder dan twee weken voor trouwdatum

€ 157,75

1.1.10

Uitstel verlof tot begraven/cremeren

€ 26,25

1.1.11

Toeslag voor niet op de afgesproken tijd aanwezig zijn voor de huwelijksceremonie

 

€ 52,50

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

Van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

€ 73,20

1.2.1.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

€ 55,35

1.2.2

Van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

€ 73,20

1.2.2.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

€ 55,35

1.2.3

Van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

 

1.2.3.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

€ 73,20

1.2.3.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

€ 55,35

1.2.4

Van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

 

€ 55,35

1.2.5

Van een Nederlandse Identiteitskaart

 

1.2.5.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

€ 58,30

1.2.5.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

€ 30,70

1.2.6

Voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

 

 

€ 49,85

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen, vervangen of omwisselen van een rijbewijs

 

€ 39,75

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

 

€ 34,10

1.3.3

Het tarief in onderdeel 1.3.1 wordt, indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document bij de aanvraag, anders dan buiten de schuld van de aanvrager, niet compleet kan worden overlegd, verhoogd met

 

 

 

€ 26,25

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Wet basisregistratie personen

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdeel 1.4.3, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

Tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 15,00

1.4.2.2

Tot het verstrekken van digitaal aangevraagde en betaalde gegevens, per verstrekking

 

€ 10,00

1.4.2.3

Tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200)

 

 

 

 

 

 

€ 13,80

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

 

€ 19,75

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

1.5

n.v.t.

 

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens (vervallen)

 

1.6

n.v.t.

 

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 

1.7.1

n.v.t.

 

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een fysieke kopie van een plan, zoals bestemmingsplan, bouwarchief, voorbereidingsbesluit, streekplan of stadvernieuwingsplan:

 

1.8.1.1

a. formaat A4

€ 0,90

 

b. formaat A3

€ 1,50

 

c. formaat A2

€ 6,25

 

d. formaat A1

€ 8,50

 

e. formaat A0

€ 14,75

 

f. formaat 2 x A0

€ 25,50

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

 

 

 

 

 

 

 

€ 59,00

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in het Kadaster online voor signaleringen niet-gemeentelijke Publiekrechtelijke Beperkingen, voor ieder daar aan besteed kwartier

 

 

€ 22,00

1.8.4

Het tarief voor het geven van informatie over de verstrekte fotokopieën of plannen, voor ieder daaraan besteed kwartier

 

 

€ 22,00

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.9.1.1

Tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag voor vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie

 

€ 0,00

1.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.2.1

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

€ 15,00

1.9.2.2

tot het verstrekken van digitaal aangevraagd bewijs van in leven zijn

 

€ 10,00

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 6,50

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 

1.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk. Dit tarief geldt ook voor WOB-verzoeken:

 

1.10.1

voor minder dan 6 kopieën

€ 0,00

1.10.2

Voor 6 tot 13 kopieën

€ 4,50

1.10.3

Voor 14 of meer kopieën, per kopie

€ 0,35

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

 

1.11

n.v.t.

 

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

 

1.12

n.v.t.

 

 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

 

1.13

n.v.t.

 

 

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen (vervallen en verplaatst naar Titel 3)

 

n.v.t.

 

 

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet (vervallen en verplaatst naar Titel 3)

 

n.v.t.

 

 

 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

 

1.16.1

Tarief voor een vergunning voor een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2:39 van de APV. De tarieven zijn landelijk vastgelegd in het Speelautomatenbesluit 2000 paragraaf 2, artikel 3

 

1.16.1.1

Bij de indiening van de aanvraag van een aanwezigheidsvergunning die geldt voor een tijdvak van 12 maanden, is de aanvrager een vergoeding als bedoeld in artikel 30d, derde lid, van de wet verschuldigd ten bedrage van:

 

1.16.1.2

a. indien de vergunning voor één speelautomaat geldt

€ 56,50

1.16.1.3

b. indien de vergunning voor twee of meer speelautomaten geldt

€ 22,50

1.16.1.4

vermeerderd met het product van het aantal speelautomaten, waarvoor de vergunning geldt, en een bedrag van

 

€ 34,00

1.16.2

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan 12 maanden of langer dan 12 maanden doch ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de in het eerste lid bedoelde maximumbedragen naar evenredigheid in het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

 

1.16.3

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat voor de toepassing van onderdeel a in plaats van € 56,50 een bedrag van € 226,50 en voor de toepassing van onderdeel b in plaats van € 22,50 een bedrag van € 90,50 en in plaats van € 34,00 een bedrag van € 136,00 geldt.

 

1.16.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor het houden van een loterij

 

€ 88,00

 

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

 

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.17.1.1

het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

 

 

€ 1.325,40

1.17.1.2

het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, tweede lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

 

 

€ 462,58

1.17.2

Indien de in 1.17.1.1 of 1.17.1.2 bedoelde aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van twee weken na het in behandeling nemen ervan, bedraagt de teruggaaf 75% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie en overige kabels en leidingen

 

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van instemming of vergunning over plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4 Telecommunicatiewet, artikel 4, eerste lid, Algemene Voorwaarden Kabels en Leidingen en artikel 2:11 APV per locatie

 

 

 

 

 

€ 179,50

1.18.1.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen of werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

 

 

 

 

€ 1,15

1.18.1.2

Indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

 

 

€ 251,25

1.18.1.3

indien de aanvrager verzoekt om inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van een aanvraag, verhoogd met

 

€ 251,25

1.18.1.4

indien met betrekking tot een aanvraag onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.18.1.5

Als er sprake is van een leidinglengte van 5000 strekkende meter sleuf of meer, is de bepaling 1.18.1.1 gelimiteerd tot 5000 meter. Daarnaast wordt een apart projectovereenkomst met de aanvrager afgesloten, waarin de kosten voor de inzet vanuit de gemeente worden vastgesteld.

 

1.18.2

indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 1.18.1.4 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

 

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

 

€ 35,75

1.19.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

 

€ 35,75

1.19.3

voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

 

€ 35,75

1.19.4

ter verkrijging of wijziging van een parkeervergunning op grond van de “Parkeerverordening vrachtwagens Jan van der Heydenstraat”

 

 

€ 143,50

1.19.5

tot het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar voor gebruik van de openbare weg voor andere doelen dan regulier verkeer

 

€ 35,75

1.19.6

tot het verkrijgen van een vergunning voor een gehandicaptenparkeerplaats inclusief de plaatsing van een kentekenbord

 

 

€ 128,50

1.19.7

tot het verkrijgen van een gewijzigd kentekenbord voor de gehandicaptenparkeerplaats

 

€ 64,25

1.19.8

tot het verkrijgen of vervangen van een invalidenparkeerkaart

€ 64,25

 

Hoofdstuk 20 Diversen

 

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een:

 

1.20.1.1

aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor de aanleg of wijziging van een rioolaansluiting op het gemeenteriool als bedoeld in artikel 1 van de Verordening éénmalig rioolaansluitrecht

 

 

€ 72,00

1.20.1.2

aanvraag naturalisatie wordt op basis van artikel 9, eerste lid Besluit optie- en naturalisatie gelden 2002 (Stb.2002, 325) geheven:

 

 

Optie; enkelvoudig, tariefcode A

€ 191,00

 

Optie; gemeenschappelijk, tariefcode B

€ 326,00

 

Optie; medeopterende minderjarige, tariefcode C

€ 21,00

 

Naturalisatie; enkelvoudig; standaard, tariefcode D

€ 901,00

 

Naturalisatie; gemeenschappelijk, standaard, tariefcode E

€ 1.150,00

 

Naturalisatie; enkelvoudig, verlaagd, tariefcode F

€ 670,00

 

Naturalisatie; gemeenschappelijk; verlaagd, tariefcode G

€ 920,00

 

Naturalisatie; meenaturaliserende minderjarige, tariefcode H

€ 130,00

1.20.1.3

n.v.t.

 

1.20.1.4

n.v.t.

 

1.20.1.5

aanvraag tot het verstrekken van een Rotterdampas:

 

1.20.1.5.1

voor volwassenen vanaf 18

€ 60,00

1.20.1.5.2

voor inwonende kinderen (van 3 t/m 17 jaar)

€ 12,50

1.20.1.5.3

voor minima. Voor inwonende kinderen (3 t/m 17 jaar) van minima waarvoor de pas gelijktijdig wordt opgehaald is de pas gratis.

 

€ 5,00

1.20.1.5.4

duplicaat, per pas

€ 2,50

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.2.3

kaarten, tekeningen en afschriften, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of afschrift:

 

 

a. formaat A4

€ 0,90

 

b. formaat A3

€ 1,50

 

c. formaat A2

€ 6,25

 

d. formaat A1

€ 8,50

 

e. formaat A0

€ 14,75

 

f. formaat 2 x A0

€ 25,50

1.20.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning voor de verkoop van vuurwerk, als bedoeld in artikel 2:72 van de Algemene plaatselijke verordening Lansingerland

 

 

 

€ 440,00

1.20.2.5

Het tarief voor de aanvraag van een ontheffing op het verbod geluidhinder tussen 23.00 uur en 7.00 uur, als bedoeld in artikel 4.6 van de Algemene plaatselijke verordening Lansingerland, voor:

 

1.20.2.5.1

particulieren

€ 220,00

1.20.2.5.2

bedrijven

€ 440,00

1.20.2.5.3

indien met betrekking tot een aanvraag van een ontheffing op het verbod op geluidhinder advies gevraagd moet worden van de DCMR, verhoogd met de kosten van het advies; per uur

 

 

€ 113,25

1.20.2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot ontheffing van het kampeerverbod, als bedoeld in artikel 4:18 van de Algemene plaatselijke verordening Lansingerland

 

 

€ 176,00

1.20.2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning ten behoeve van het inzamelen van geld of goederen of leden- of donateurwerving, als bedoeld in artikel 5:13 van de Algemene plaatselijke verordening Lansingerland

 

 

 

 

€ 30,50

1.20.2.8.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning of het wijzigen van een bestaande vergunning ten behoeve van een commerciële of niet-commerciële standplaats, als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening Lansingerland

 

 

 

 

€ 88,00

1.20.2.8.1.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een vergunning ten behoeve van een commerciële of niet commerciële standplaats, als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening Lansingerland

 

 

 

€ 132,00

1.20.2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning ten behoeve van een niet-commerciële standplaats of een standplaats voor promotieactiviteiten gedurende één dag

 

 

 

€ 44,00

1.20.2.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een tijdelijke vergunning ten behoeve van een standplaats voor maximaal vijf dagen

 

 

€ 88,00

1.20.2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning voor het exploiteren van een horecabedrijf, als bedoeld in artikel 2:28 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening Lansingerland

 

 

 

€ 440,00

1.20.2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot ontheffing van de sluitingstijd als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene plaatselijke verordening Lansingerland

 

 

€ 264,00

1.20.2.11

Het tarief voor een ontheffing van het verbod om vuur te stoken, als bedoeld in artikel 5:34 lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening Lansingerland) bedraagt

 

 

€ 88,00

1.20.2.12

Stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

 

 

 

€ 6,00

1.20.2.13

Vermindering als gevolg van intrekking van een aanvraag: Als een aanvrager zijn aanvraag intrekt terwijl deze al in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op verlaging van het legestarief

 

1.20.2.13.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het in behandeling nemen ervan van de verschuldigde leges

 

 

50,00%

1.20.2.13.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 2 weken en binnen een termijn van 13 weken na het in behandeling nemen ervan van de verschuldigde leges

 

 

25,00%

1.20.2.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een verklaring van geen bezwaar (openbare orde)

 

 

€ 88,00

1.20.2.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening Lansingerland voor het gebruiken van de weg of een weggedeelte, anders dan overeenkomstig de bestemming:

 

1.20.2.15.1

voor het plaatsen van bouwmaterialen en/of containers:

 

 

bij ecotoiletten

€ 71,75

 

bij een container tot en met een oppervlak van 15m2

€ 143,50

 

bij een container groter dan 15m2 oppervlak of meerdere containers

€ 231,50

1.20.2.15.2

voor overig gebruik van de weg of weggedeelte anders dan overeenkomstig de bestemming

 

€ 231,50

 

Hoofdstuk 21 In deze titel niet benoemde beschikking

 

1.21.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

 

€ 353,00

 

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

 

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2020

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

Aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

Bouwkosten:

 

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten inclusief bijkomende kosten, (exclusief omzetbelasting), bedoeld in het normblad NEN 2699, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft. Indien het bouwwerk geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op wegen en/of banen voor openbaar vervoer per rail, een en ander met inbegrip van kunstwerken, waaronder tevens worden verstaan bruggen, tunnels en viaducten, worden de kosten van infrastructurele voorzieningen als bedoeld in normblad NEN 2699, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd, gerekend tot de bouwkosten als hiervoor omschreven. De bouwkosten zijn niet lager dan het referentiebedrag dat voortvloeit uit een berekening aan de hand van de kengetallen voor soortgelijke bouwwerken in het Bouwkostenkompas, zoals deze ten tijde van het indienen van de aanvraag golden. De berekening wordt uitgevoerd aan de hand van de benchmark ‘laag’. Indien het in de aanvraag opgegeven bedrag lager is dan het referentiebedrag, wordt het bedrag aan bouwkosten vastgesteld op het referentiebedrag, tenzij de afwijking met de benchmark “laag” kleiner is dan 10%. In dat geval worden de door de aanvrager opgegeven bouwkosten vastgesteld. Indien het Bouwkostenkompas niet voorziet in kentallen voor de aangevraagde werkzaamheden, wordt een onderbouwing opgevraagd die beoordeeld wordt op aannemelijkheid.

 

 

Als grondslag voor de legesheffing worden de bouwkosten gemaximeerd op € 16.500.000,-

2.1.1.3

Sloopkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.1.4.1

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.1.4.2

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

Hoofdstuk 2 Conceptaanvraag

 

2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

conceptaanvraag in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project vergunbaar is (WABO):

 

2.2.1.1

Bij conceptaanvragen met bouwkosten van € 0 tot en met € 100.000

€ 0,00

2.2.1.2

Bij conceptaanvragen met bouwkosten hoger dan € 100.000

€ 0,00

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

Bouwkosten minder dan € 50.000

€ 88,00

 

Vermeerderd met

3,00%

 

Van de bouwkosten

 

 

Bouwkosten van € 50.000 tot € 100.000

€ 239,50

 

Vermeerderd met

2,70%

 

Van de bouwkosten

 

 

Bouwkosten van € 100.000 tot € 200.000

€ 543,00

 

Vermeerderd met

2,40%

 

Van de bouwkosten

 

 

Bouwkosten van € 200.000 tot € 500.000

€ 1.149,50

 

Vermeerderd met

2,10%

 

Van de bouwkosten

 

 

Bouwkosten van € 500.000 tot € 1.000.000

€ 2.919,00

 

Vermeerderd met

1,75%

 

Van de bouwkosten

 

 

Bouwkosten € 1.000.000 of meer

€ 5.446,50

 

Vermeerderd met

1,50%

 

Van de bouwkosten, waarbij deze bouwkosten tot maximaal € 16.500.000,- doorberekend worden voor de legesheffing

 

2.3.1.2

Welstandstoets door de welstandscommissie

 

2.3.1.2.1

Indien er een welstandstoets dient te worden uitgevoerd bedraagt het tarief:

 

 

bouwkosten lager dan € 25.000

€ 45,00

 

bouwkosten van € 25.000 - € 1.250.000;

1,8‰ van de bouwkosten

 

bouwkosten vanaf € 1.250.000

€ 2.250,00

2.3.1.2.2

Kosten in het kader van legalisatieonderzoek (exclusief locatiebezoek)

€ 100,00

2.3.1.2.4

Uurtarief voor aanvullende werkzaamheden (kwaliteitsteam, locatiebezoek etc.)

 

€ 100,00

2.3.1.2.7

De berekende tarieven onder 2.3.1.2 worden naar boven afgerond op € 5,00

 

2.3.1.2.8

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor vooroverleg welstand, tenzij een vooroverleg vaker dan 3 keer wordt ingebracht. Het reguliere legestarief wordt dan berekend.

 

2.3.1.3

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.1.3.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 303,00

2.3.1.3.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport, proefsleuvenonderzoek of opgravingen

 

€ 180,00

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

0,80%

 

van de aanlegkosten, met een minimum van:

€ 150,00

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft of mede betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief voor deze activiteit, onverminderd het bepaalde in de overige van toepassing zijnde onderdelen in deze tarieventabel:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast of geweigerd (binnenplanse afwijking)

 

€ 176,00

2.3.3.2.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast of geweigerd (buitenplanse kleine afwijking)

 

€ 500,00

2.3.3.2.2

in afwijking van het bepaalde in artikel 2.3.3.2.1, indien de activiteit past binnen het vastgestelde afwijkingenbeleid

en geen gebruik gemaakt wordt van het afwegingskader

 

 

€ 176,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast of geweigerd (buitenplanse afwijking):

 

€ 4.710,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast of geweigerd (tijdelijke afwijking)

 

€ 750,00

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast

€ 329,00

 

of geweigerd (afwijking van exploitatieplan):

 

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast of geweigerd (afwijking van provinciale regelgeving):

 

 

 

 

€ 1.691,50

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast of geweigerd (afwijking van nationale regelgeving):

 

 

 

 

€ 1.691,50

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast

€ 1.691,50

 

of geweigerd (afwijking van voorbereidingsbesluit):

 

2.3.4

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot de brandveiligheid

 

2.3.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

Bij objectgrootte:

 

2.3.4.1.1

a. kleiner dan of gelijk aan 2.000 m²

€ 500,00

2.3.4.1.2

b. groter dan 2.000 m²

€ 3.000,00

2.3.5

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

2.3.5.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist

 

 

 

1,60%

 

van de sloopkosten, met een minimum van:

€ 528,00

2.3.6

Aanleggen of veranderen weg

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene plaatselijke verordening Lansingerland een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief

 

 

 

 

 

€ 2.584,00

2.3.7

Uitrit/inrit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, of veranderen van een uitrit/inrit waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale of gemeentlijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief

 

 

 

 

€ 150,00

2.3.8

Kappen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of in artikel 3 van de Bomenverordening Lansingerland 2018 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief

 

2.3.8.1

Bij 1 tot en met 5 bomen

€ 90,00

2.3.8.2

Bij 6 tot en met 10 bomen

€ 180,00

2.3.8.3

Bij 11 tot en met 50 bomen

€ 360,00

2.3.8.4

Bij meer dan 50 bomen bedraagt het tarief per 50 bomen

€ 450,00

 

Waar het aantal bomen niet is opgegeven wordt uitgegaan van 400 bomen per hectare

 

2.3.9

Opslag van roerende zaken

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente Lansingerland, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief

 

2.3.9.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken groter dan 15 m2 bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo

 

€ 150,00

2.3.9.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

 

 

 

€ 267,50

2.3.10

Monumenten

 

2.3.10.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het op enigerlei wijzigen van een monument bedraagt het tarief

 

€ 0,00

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft en niet afwijkt van de conceptaanvraag en binnen 1 jaar na afronding van de conceptaanvraag wordt ingediend, worden de ter zake van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3. Een minimumbedrag van €88,00 blijft bij het besluit op de aanvraag om omgevingsvergunning altijd verschuldigd.

 

2.4.2

Duurzaam (ver)bouwen

 

2.4.2.1

De verschuldigde leges voor de activiteit Bouwen worden met 100% verminderd indien bij een aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit Bouwen is aangetoond dat voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 

2.4.2.1.1

Nieuwbouwwoning niet-seriematig (individueel of kleinschalig particulier initiatief, tot en met 4 woningen) conform Nul-Op de-Meter (NOM) of EPC lager dan of gelijk aan 0, of conform BENG-normering zoals weergegeven in de definitie onder 2.4.2.2.2.

 

2.4.2.1.2

Nieuwbouwwoningen seriematig (corporatie) conform NOM of EPC lager dan of gelijk aan 0, of conform BENG-normering zoals weergegeven in de definitie onder 2.4.2.2.2., totdat een maximum uit te keren korting in deze categorie is gegeven van € 50.000,00

 

2.4.2.2

Definities:

 

2.4.2.2.1

Nul op de Meter

 

 

Bij een Nul op de Meter woning zijn de in- en uitgaande energiestromen voor gebouwgebonden energie (o.a. ruimteverwarming, -koeling, warm tapwater gebruik) en het gebruik van huishoudelijke apparatuur op jaarbasis per saldo nul,

 

 

onder standaard klimaatcondities zoals die gelden in Nederland en bij gemiddeld gebruik van de woning, zoals vastgelegd in de ontwerpuitgangspunten en onderbouwd door Nederlandse normen.

 

2.4.2.2.2

BENG

 

 

BENG staat voor "Bijna EnergieNeutraal Gebouw". Dit is een gebouw dat op jaarbasis gemiddeld even veel energie opwekt als wordt gebruikt voor `het gebouw` (verwarming, warm water, ventilatie, koeling en verlichting). Het is exclusief het energieverbruik van elektrische apparaten. We haneren de volgende normering om in aanmerking te komen voor teruggaaf:

 

 

BENG-normen die in aanmerking komen voor vermindering

Energieneutraal (vh. EPC 0,0)

 

Energiebehoefte

15%* lager dan geldend Bouwbeslui

 

primair fossiel energiegebruik

0 kWh / m2 / jaar

 

aandeel hernieuwbare energie

≥ 100%

 

* voor appartementen 25% lager

 

2.4.2.2.3

EPC

 

 

De Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) is een index die de energetische efficiëntie van nieuwbouw aangeeft, en wordt bepaald door berekeningen vastgelegd in de norm NEN 7120. De EPC-berekening is opgenomen in het bouwbesluit.

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.1.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2 en 2.3.5 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1.1

indien de reguliere aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na indiening

 

50,00%

2.5.1.1.2

indien de reguliere aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 tot 8 weken na indiening

 

25,00%

 

Van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.2.1

indien de uitgebreide aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 8 weken na indiening

 

50,00%

2.5.1.2.2

indien de uitgebreide aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 8 tot 26 weken na indiening

 

25,00%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.3

indien de aanvraag om conceptaanvraag of aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 1 week na indiening en er geen werkzaamheden zijn verricht

 

 

100,00%

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw‑, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.2.1

Wanneer de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten intrekt op verzoek van de vergunninghouder, wordt een deel van de leges teruggegeven, mits het verzoek tot intrekken binnen 1,5 jaar na verlening van de vergunning is ingediend en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.2.1.1

Bij intrekking binnen 6 maanden na verlenen

20,00%

2.5.2.1.2

Bij intrekking tussen 6 en 18 maanden na verlenen

10,00%

 

van de verschuldigde basisleges bedoeld in artikel 2.3.1.1. met dien verstande dat een bedrag minder dan € 88,00 niet wordt teruggegeven.

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1 tot en met 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

 

 

10,00%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met een minimum bedrag van € 88,00.

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

Een bedrag minder dan € 88,00 wordt niet teruggegeven.

 

2.5.5

Teruggaaf als gevolg van het omzetten van een tijdelijke terrasvergunning in een permanente, voor zover het Bouwactiviteiten betreft en/of Planologisch strijdig gebruik

 

2.5.5.1

Indien een tijdelijke omgevingsvergunning is verleend voor het plaatsen van een terras, voor zover het de activteit Bouwen of Planologisch strijdig gebruik betreft, zijn voor het aanvragen van het omzetten hiervan naar een niet-tijdelijke omgevings-vergunning geen leges verschuldigd.

 

2.5.6

Intrekking aanvraag omgevingsvergunning op verzoek van de gemeente

 

2.5.6.1

Indien een aanvraag omgevingsvergunning op verzoek van de gemeente wordt ingetrokken, waarbij sprake is van het gelijktijdig indienen van een aanvraag voor dezelfde werkzaamheden, zal voor de intrekking van die aanvraag geen leges in rekening worden gebracht.

 

2.5.7

Teruggaaf niet- ontvankelijk verklaring

 

2.5.7.1

Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning een verzoek voor aanvullende gegevens wordt gedaan, waarop door de aanvrager niet wordt gereageerd, dan wel de ingediende aanvullende gegevens onvoldoende informatie bevatten tot beoordeling van de aanvraag, waardoor besloten wordt het verzoek buiten behandeling te stellen, dan bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

 

 

 

 

100%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met een minimum bedrag van € 88,00.

 

 

Hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project, onder de voorwaarde dat nog niet geheel gebruik is gemaakt van de vergunning:

 

 

 

 

0,00%

 

Dit artikel vindt geen toepassing als de afwijking zodanig is dat naar de omstandigheden beoordeeld van een nieuw bouwplan sprake is.

 

 

Hoofdstuk 7 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

 

 

€ 7.850,00

2.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

 

 

€ 4.710,00

 

Hoofdstuk 8 Sloopmelding

 

2.8

n.v.t.

 

 

Hoofdstuk 9 Openstellingsvergunning

 

2.9.1

Onverminderd de overige bepalingen van deze tarieventabel, bedraagt het tarief indien de aanvraag om een vergunning betrekking heeft op het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 8 van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (openstellingsvergunning tunnel)

 

 

 

 

150.000,00

2.9.2

Onverminderd de overige bepalingen van deze tarieventabel, bedraagt het tarief indien de aanvraag om een vergunning betrekking heeft op het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 8a van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (wijziging openstellings-vergunning tunnel)

 

 

 

 

100.000,00

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

Hoofdstuk 1 Horeca

2020

3.1.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

 

 

€ 440,00

Onverminderd het gestelde in hoofdstuk 20, artikel 1.20.2.9 en hoofdstuk 3, artikel 3.1.1. van deze verordening wordt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag verhoogd met:

3.1.1.2

Indien de verstrekte gegevens ter beoordeling van de integriteit van de aanvraag onvoldoende zijn om deze in behandeling te kunnen nemen:

 

 

€ 202,00

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

 

 

€ 352,00

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

 

 

€ 264,00

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Lansingerland (evenementenvergunning), indien het betreft:

3.2.1.1

een evenement type A

€ 176,00

3.2.1.2

een evenement type B

€ 528,00

3.2.1.3

een evenement type C

€ 879,50

3.2.1.4

een evenement type 0, zoals een straatfeest of een buurtbarbecue, dient alleen te worden gemeld

3.2.1.5

een vergunning voor onbepaalde tijd, of langer dan 1 jaar, afhankelijk van het type, gelijk aan het tarief van A, B, C, 0

3.2.1.6

een jaarverzamelvergunning voor diverse evenementen bij 2 of meer A-evenementen tarief gelijk

 

€ 352,00

3.2.1.7

Indien met betrekking tot een aanvraag van een evenement overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere instanties en/of aanvrager anders dan regulier overleg, per uur verhoogd met

 

 

€ 88,00

3.2.1.8

een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5:23 van de Algemene plaatselijke verordening Lansingerland

 

€ 88,00

 

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:3 van de Algemene plaatselijke verordening Lansingerland:

3.3.1.1

voor een seksinrichting (+ kosten wijzigen bestemmingsplan)

€ 1.347,50

3.3.1.2

voor een escortbedrijf (+ kosten wijzigen bestemmingsplan)

€ 1.347,50

 

Hoofdstuk 4 Splitsings- en onttrekkingsvergunning woonruimte

 

3.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag bedraagt

 

€ 725,00

 

Hoofdstuk 5 Marktstandplaatsen

 

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor een vaste marktstandplaats of bedienvergunning als bedoeld in de Marktverordening Lansingerland 2019

 

 

 

€ 88,00

3.5.2

Het tarief voor het verstrekken van een vaste marktstandplaatsvergunning of bedienvergunning op basis van de Marktverordening Lansingerland 2019 bedraagt

 

 

€ 132,00

3.5.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging/aanpassing van een eerder verleende vaste marktstandplaatsvergunning of bedienvergunning bedraagt

 

 

€ 88,00

 

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.6.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

 

€ 220,00

3.6.2

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

 

€ 88,00

 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

€ 352,00

 

Aldus vastgesteld door de Raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering

van 19 december 2019.

 

De griffier,

drs. Marijke Walhout