Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Reglement basisregistratie personen (Reglement BRP 2017)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement basisregistratie personen (Reglement BRP 2017)
CiteertitelReglement basisregistratie personen van de gemeente Nijmegen (Reglement BRP 2017)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikelen 3.8 en 3.9 Wet basisregistratiepersonen (Wbrp), Verordening basisregistratie personen (BRP) Nijmegen, Wet bescherming persoonsgegevens, artikel 156 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-09-201708-06-2019Onbekend

05-09-2017

Gmb-2017-155938

Collegebesluit 5 september 2017 nr. 4.4

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement basisregistratie personen (Reglement BRP 2017)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen

Gelet op de Artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet op de Basisregistratie personen (Wbrp)

Verordening basisregistratie personen (BRP) Nijmegen

Wet bescherming persoonsgegevens

Gelet op artikel 156 Gemeentewet

 

Reglement basisregistratie personen (Reglement BRP 2017)

 

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

 • 1.

  Met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Nijmegen worden verstrekt, voor zover deze organen deze nodig hebben voor de uitvoering van de hen opgedragen taken;

 • 2.

  De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectie;

 • 3.

  Het hoofd van de afdeling Publiekszaken geeft in een uitvoeringsregeling nadere invulling aan de organen van de gemeente aan wie gegevens kunnen worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekking.

   

Artikel 2: Aanwijzing gewichtig maatschappelijk belang en categorieën derden

 • 1.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 1 van dit Reglement;

 • 2.

  Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 1.

   

Artikel 3: Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit Reglement treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking.

 • 2.

  Dit Reglement kan worden aangehaald als: Reglement basisregistratie personen van de gemeente Nijmegen (Reglement BRP 2017).

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 september 2017

 

de secretaris,

mr. drs. A.H. van Hout

 

de burgemeester,

drs. H.M.F. Bruls

 

 

 

 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

De minister van BZK verstrekt de gemeente voor de uitvoering van haar taken, gegevens van personen die wel in de brp zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Nijmegen woonachtig zijn. Deze systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente is gebaseerd op een autorisatiebesluit van de minister van BZK voor de gemeente op grond van artikel 3.2 Wbrp.

Zolang de Wbrp door de gemeente Nijmegen wordt uitgevoerd met behulp van de systemen die zij al gebruikte onder het regime van de wet GBA, is er met betrekking tot de eigen inwoners nog geen sprake van systematische verstrekking van persoonsgegevens door de minister van BZK. De gemeente Nijmegen beschikt immers nog over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners.

Voor het gebruik van gegevens van personen die in de brp zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Nijmegen woonachtig zijn, dient de gemeente Nijmegen het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht te nemen. Gelet op de regelmatige wijzigingen in organisatie en processen van de gemeente Nijmegen is het praktischer om de dagelijkse informatievoorziening in persoonsinformatie te mandateren aan de beheerder van de basisregistratie personen, het hoofd afdeling Publiekszaken.

Artikel 2. Gegevensverstrekking aan derden

Derden die werkzaamheden verrichten met gewichtig maatschappelijk belang

 

De wetgever heeft de verstrekking van gegevens uit de brp aan een groot aantal derden reeds voorzien in de Wbrp. Desondanks kunnen er lokale maatschappelijke belangen zijn, waarin de wetgever niet heeft voorzien. In die gevallen is het gemeentebestuur bevoegd om werkzaamheden met een maatschappelijk belang, dat samenvalt met een gemeentebelang aan te wijzen als werkzaamheden waarvoor gegevens mogen worden verstrekt over inwoners van de gemeente Nijmegen. Die gegevens mogen worden verstrekt aan nader te bepalen categorieën derden die de werkzaamheden uitvoeren. Op grond van artikel 3.9 juncto 3.3 lid 2 kunnen slechts werkzaamheden worden aangewezen die samenhangen met een overheidstaak, strekken tot het in stand houden van een voorziening voor burgers die onderwerp is van overheidszorg, of waarbij anderszins gelet op de overheidsbemoeienis met die werkzaamheden, ondersteuning daarvan door gegevensverstrekking uit de basisregistratie gerechtvaardigd is.

 

Derden met schriftelijke toestemming

 

Naast de mogelijkheid tot het verstrekken van gegevens aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een maatschappelijk belang, is het ook mogelijk gegevens te verstrekken aan een derde, wanneer deze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van degene over wie gegevens worden gevraagd.

 

Beperkte set aan gegevens

 

Op grond van artikel 3.9, lid 4 van de wet kan de verstrekking uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerder geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

Het Reglement BRP 2017, waarmee dit reglement kan worden geciteerd, treedt inwerking met ingang van de dag na haar bekendmaking.

Bijlage 1 behorend bij artikel 2 Reglement BRP 2017

Verstrekking blijft achterwege indien de betrokkene op grond van en met inachtneming van artikel 3.21 Wbrp verzocht heeft om geheimhouding

 

Gewichtig maatschappelijk belang BRP

Categorie derde BRP

Bevorderen van culturele en maatschappelijke vaardigheden inwoners. Tegengaan analfabetisme.

Bibliotheken

Terugvinden van nabestaanden i.v.m. begraven en cremeren van inwoners van de gemeente.

Niet gemeentelijke crematoria en begraafplaatsen

Bevorderen cultuur en behoud cultureel erfgoed

Cultuurorganisaties die een subsidie van de gemeente ontvangen

Ondersteunen van organisaties in de gemeente die goede doelen voor de inwoners nastreven

Fondsverwervende organisaties met erkenning van het CBF

Maatschappelijke dienstverlening

Instellingen die genoemde werkzaamheden verrichten op het terrein van

Algemene en geestelijke gezondheidszorg

Instellingen die genoemde werkzaamheden verrichten op het terrein van

Kinderopvangwerk

Instellingen die genoemde werkzaamheden verrichten op het terrein van

Jeugdwelzijnswerk

Instellingen die genoemde werkzaamheden verrichten op het terrein van

Ouderenzorg

Instellingen die genoemde werkzaamheden verrichten op het terrein van

Gehandicaptenzorg

Instellingen die genoemde werkzaamheden verrichten op het terrein van

Sociale werkvoorziening

Instellingen die genoemde werkzaamheden verrichten op het terrein van

Sociaal– Juridische zorgverlening

Instellingen die genoemde werkzaamheden verrichten op het terrein van

Geestelijke en maatschappelijke zorg

Kerken in de gemeente die geen gegevens ontvangen via de SILA

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverleningsinstanties

Bevorderen inburgering

Niet-gemeentelijke inburgeringbureaus

Migrantenhulp

Migrantenorganisaties in de gemeente

Ouderenondersteuning

Ouderenorganisaties

Onderlinge hulp patiënten

Patiëntenverenigingen

Bevorderen van sportgezondheid

Sportverenigingen en organisaties

Bevorderen van de zelfredzaamheid

Thuiszorgorganisaties

Maatschappelijke of filantropische doelen

Instellingen, verenigingen en stichtingen op het gebied van maatschappelijke of filantropische doelen

Bevordering vrouwenwelzijn

Vrouwenorganisaties

Eerlijke verdeling van sociale woonruimte en tegengaan woonfraude

Woningcorporaties

Patiëntenzorg, het verlenen van medische zorg

Ziekenhuizen

Tegengaan segregatie

Directeuren scholen basisonderwijs