Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venlo

Wegsleepverordening gemeente Venlo 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening gemeente Venlo 2019
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 173 van de Wegenverkeerswet 1994

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2019nieuwe regeling

09-01-2019

gmb-2019-8325

1411773

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening gemeente Venlo 2019

De raad van de gemeente Venlo;

gelezen het voorstel van het college van 11 december 2018 met registratienummer 1411773;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 173, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994

besluit:

vast te stellen de Wegsleepverordening gemeente Venlo 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • d.

  voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1 RVV 1990;

 • e.

  motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

 • f.

  het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c, van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voor zover ze behoren tot een in de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten wegen en weggedeelten

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van lichte voertuigen wordt aangewezen het bedrijfsterrein van Takel- en bergingsbedrijf Broekmans aan de Columbusweg 11 te Venlo.

 • 2.

  Als plaats van bewaring van zware voertuigen, waarbij gebruik moet worden gemaakt van zware bergingsvoertuigen, wordt aangewezen het Internationaal Bergingsbedrijf Hendriks Lottum BV, Horstendijk 108a te Lottum.

 • 3.

  De openingstijden van de bewaarplaatsen zijn:

  • a.

   van in het eerste lid bedoelde bewaarplaats: werkdagen en zaterdagen van 8.30 uur tot 19.00 uur;

  • b.

   van de in het tweede lid bedoelde bewaarplaats: alle dagen, 24 uur per dag.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren van voertuigen

 • 1.

  De kosten van het overbrengen en bewaren van een voertuig naar een bewaarplaats zijn vermeld in de bij deze verordening behorende tarievenbijlage.

 • 2.

  Een voertuig met aanhanger wordt voor de toepassing van lid 1, beschouwd als twee voertuigen in de zin van artikel 1 van het RVV.

 • 3.

  De kosten van het overbrengen en bewaren van een voertuig naar de bewaarplaatsen worden jaarlijks door het college aangepast.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 februari 2019.

 • 2.

  Op dat tijdstip wordt de wegsleepverordening gemeente Venlo, zoals die is vastgesteld bij besluit van 11 januari 2010 door de gemeenteraad van Venlo, ingetrokken.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Wegsleepverordening gemeente Venlo 2019”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 januari 2019.

De griffier De voorzitter

Geert van Soest Antoin Scholte

Bijlage  

Takel- en bergingsbedrijf Broekmans aan de Columbusweg 11 te Venlo

 

Int. Bergingsbedrijf Hendriks Lottum BV, Horstendijk 108a te Lottum

 

 

   

Voorrijden

   

€ 71,64 inclusief BTW

       

Uitrijden, aanrijden en terugrijden

     

 

ma t/m vr

tussen 08.00 en 18.00 uur

 

€ 100,00

Inclusief BTW

 

   

Wegslepen

 

   

€ 68,36 inclusief BTW

 

 

ma t/m vr tussen 18.00 en 08.00 uur, weekend en feestdagen

€ 150,00 inclusief BTW

   

opslag en afgifte, waarin inbegrepen de bewaarkosten voor de eerste 24 uur (of een gedeelte daarvan)

 

 

     

€ 45,57 inclusief BTW

 

   

Lossen van het voertuig op eerste veilige locatie, vestigingslocatie Lottum of een aan te wijzen locatie binnen 25 km van incidentlocatie

 

 

ma t/m vr tussen

08.00 en 18.00 uur

€ 85,00 inclusief BTW

 

ma t/m vr tussen 18.00 en 08.00 uur, weekend en feestdagen

€ 127,50 inclusief BTW

 

Totaal voorrijden, wegslepen en opslag/afgifte inclusief eerste 24 uur (of gedeelte daarvan)

 

   

€ 185,57

inclusief BTW

 

Bewaarkosten voor de eerste 72 uur

 

Bewaarkosten voor de volgende dagen

   

Geen kosten

 

€ 20,00 per dag of daggedeelte inclusief BTW

 

 

     

Bewaarkosten voor de volgende dagen

 

 

     

€ 5,47 per dag of daggedeelte inclusief BTW

 

 

       

Vergoeding wachttijd uitgestelde berging

 

 

ma t/m vr

tussen 08.00 en 18.00 uur

 

€ 197,50 inclusief BTW

 

ma t/m vr tussen 18.00 en 08.00 uur, weekend en feestdagen

€ 247,50 inclusief BTW

 

 

     

Zwaar bergingsvoertuig cat.1 met gebruik van kraan

 

ma t/m vr

tussen 08.00 en 18.00 uur

 

€ 197,50 inclusief BTW

 

 

 

ma t/m vr tussen 18.00 en 08.00 uur, weekend en feestdagen

€ 247,50 inclusief BTW

 

 

     

Trekker tbv ophalen achtergelaten opleggers

ma t/m vr

tussen 08.00 en 18.00 uur

 

€ 115,00 inclusief BTW

 

 

 

ma t/m vr tussen 18.00 en 08.00 uur, weekend en feestdagen

€ 145,00 inclusief BTW