Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaanstad

Aanwijzingsbesluit fietsparkeren op grond van artikel 5:12, vierde lid van de APV

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaanstad
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit fietsparkeren op grond van artikel 5:12, vierde lid van de APV
CiteertitelAanwijzingsbesluit fietsparkeren artikel 5:12 APV
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpkortparkeerregeling voor (brom)fietsen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

aanvulling in APV

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, APV

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2013besluit op basis APV

11-09-2013

Gemeenteblad 2013, nummer 30

2013/224693

Tekst van de regeling

Intitulé

Het college van Burgemeester en Wethouders

gelet op

artikel 5:12, vierde lid van de APV,

Overwegende dat

- voor forenzen die met trein en bus reizen de fietsenstalling op de Noordschebos de aangewezen parkeervoorziening is;

- gebleken is dat zij echter ook veelvuldig gebruik wensen te maken van de parkeervoorzieningen op Rustenburg en omgeving;

- er hierdoor voor bezoekers van het centrumgebied onvoldoende parkeerruimte over blijft op Rustenburg, tussen de Rozengracht en de Vinkenstraat;

- dit op zijn beurt tot excessief en ongewenst parkeergedrag van (brom)fietsers leidt;

 

besluit

 

teneinde kortparkeercapaciteit voor (brom)fietsen te waarborgen en zo het belang van het beheer van de openbare ruimte te beschermen

in het gebied, aangegeven op bijgaande kaart,

de volgende parkeerborden te plaatsen:

 

De verkeersborden E08g uit bijlage 1 van het Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels 1990 (zijnde: parkeerplaats voor (brom)fiets) zullen met onderborden met vermelding: 7:00-19.00 uur; maximaal 4 uur en verwijzing naar de APV worden geplaatst.