Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaanstad

Ondermandaatbesluit Dienstverlening en Bedrijfsvoering 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaanstad
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOndermandaatbesluit Dienstverlening en Bedrijfsvoering 2020
CiteertitelOndermandaatbesluit Dienstverlening en Bedrijfsvoering 2020
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zaanstad/133135/CVDR133135_3.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-01-2020Nieuwe regeling

13-12-2019

gmb-2020-2573

2019/29860

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit Dienstverlening en Bedrijfsvoering 2020

De directeur van de portefeuille Dienstverlening en Bedrijfsvoering van de gemeente Zaanstad;

 • Gelet op het ‘Organisatiebesluit Zaanstad 2012’, en de ‘Budgetregels gemeente Zaanstad 2011’;

 • Overwegende dat in paragraaf 2 van het Organisatiebesluit aan de directeur mandaat is verleend tot het nemen van besluiten en het afdoen van zaken die verband houden met en voortvloeien uit de verantwoordelijkheid die hij ingevolge art. 16 van het Organisatiebesluit draagt

 • Overwegende dat de directeur alle bevoegdheden op het gebied van personeel en organisatie ten behoeve van het dagelijks beheer van de portefeuille van sectoren betreffende Dienstverlening en Bedrijfsvoering van de gemeentesecretaris / algemeen directeur in ondermandaat heeft gekregen conform artikel 2 lid 4 van het Organisatiebesluit, met uitzondering van de in artikel 5 lid 2 van het Organisatiebesluit genoemde bevoegdheden;

 • Overwegende dat het, uit een oogpunt van doelmatigheid, wenselijk is een aantal bevoegdheden te ondermandateren;

 

 

Besluit:

 

 

 

Artikel 1 Definities

 • 1.

  Bevoegdhedenovereenkomst: overeenkomst waarin een bestuursorgaan van de gemeente met betrekking tot een haar toekomende publiekrechtelijke bevoegdheid met haar wederpartij(en) afspreekt op welke wijze zij deze publiekrechtelijke bevoegdheid al dan niet zal uitoefenen.

 • 2.

  Naast hogere leidinggevende: de functionaris aan wie de direct leidinggevende van de ambtenaar voor zijn werkzaamheden in hiërarchische zin verantwoording verschuldigd is.

 • 3.

  P-matrix: matrix met de beslissingsbevoegdheden op het gebied van personeel en organisatie.

 • 4.

  Budgethouder: degene die bevoegd is te beschikken over een toegekend budget ter uitvoering van een specifieke taak en hierover verantwoording aflegt als bepaald in de Budgetregels gemeente Zaanstad 2011.

 

Artikel 2 Verlening ondermandaat/machtiging

 • 1.

  De directeur Dienstverlening en Bedrijfsvoering van de gemeente Zaanstad verleent aan de in de bijlagen bij dit besluit genoemde functionarissen toestemming om in ondermandaat gebruik te maken van de in de bijlagen genoemde bevoegdheden.

 • 2.

  Het ondermandaat omvat de bevoegdheid tot het nemen van besluiten, het voeren van correspon-dentie en alle andere daarbij behorende feitelijke handelingen en rechtshandelingen die nodig zijn met betrekking tot de toegekende bevoegdheden binnen het werkveld van de mandataris.

 • 3.

  Hierbij geldt dat de directeur de bevoegdheden ook zelf kan blijven uitoefenen en/of dit besluit altijd kan wijzigen of intrekken.

 • 4.

  De ondergemandateerde dient bij de uitoefening van de hem toegekende bevoegdheden binnen de kaders te blijven van de wet, het gemeentelijk beleid en de besluiten van de (algemeen) directeur.

 • 5.

  Het ondermandaat mag ook worden uitgeoefend door de gelijke of naast hogere in functie, dan wel de daarop volgende hogere in functie binnen de portefeuille van de directeur.

 

Artikel 3 Uitsluitingen

Dit ondermandaat is niet van toepassing op:

 • a.

  zaken die politiek of bestuurlijk gevoelig liggen;

 • b.

  zaken die een beslissing vergen die zou afwijken van het tot dan toe door het gemeentebestuur gevoerde beleid.

 • c.

  zaken die een beslissing vergen die zou afwijken van een advies waarvan het inwinnen ingevolge wettelijk voorschrift dan wel ingevolge een gemeentelijke richtlijn verplicht is;

 • d.

  zaken die een beslissing vergen die leidt tot overschrijding van het voor deze beslissing(-en) aan de ondergemandateerde beschikbaar staande budget;

 • e.

  beslissingen om de raad een voorstel te doen;

 • f.

  zaken die de vaststelling van algemeen verbindende voorschriften of beleidsregels vergen, tenzij het regels betreffen ten aanzien van de ambtelijke organisatie met uitzondering van de organisatie van de griffie;

 • g.

  zaken die het nemen van een besluit vergen waarvoor is bepaald dat dit genomen moet worden met versterkte meerderheid of waarvan de aard van de bevoegdheid zich verzet tegen het nemen van een besluit krachtens ondermandaat;

 • h.

  besluiten die wettelijk onderworpen zijn aan goedkeuring.

 

Artikel 4 Volmacht, machtiging

Voor de toepassing van dit besluit wordt met ondermandaat gelijkgesteld de verlening van volmacht en machtiging.

 

Artikel 5 Ondertekening

Aan het ondermandaat is gekoppeld het ondertekenen van besluiten en overeenkomsten die uit de toepassing van de bevoegdheden voortvloeien.

 

Artikel 6 Waarneming bij afwezigheid/vervanging

 • 1.

  De vervanging in het kader van dit besluit vindt, met uitzondering van het goedkeuren en betalen van facturen, plaats door ofwel de gelijke dan wel de naast hogere in functie danwel de daarop volgende hogere in functie binnen de portefeuille van de directeur.

 • 2.

  De waarneming bij het goedkeuren en betalen van facturen vindt plaats door een door de budgethouder aangewezen functionaris.

 

Artikel 7 Budgethouders

 • 1.

  De sectorhoofden, afdelingshoofden en programmamanager zijn budgethouder van de budgetten aangaande het werkveld van resp. hun sector, afdeling of programma en dienen zich te houden aan de geldende budgetregels.

 • 2.

  De verantwoordelijkheid over een budget houdt mede in het aangaan van verplichtingen en het goedkeuren van facturen.

 

Artikel 8 Gedeeltelijke gelijkstelling functies met afdelingshoofd

De bevoegdheden die op basis van dit besluit zijn ondergemandateerd aan de afdelingshoofden komen ook toe aan programmamanagers, met uitzondering van de bevoegdheden die niet specifiek aan hen zijn toebedeeld in de bijlage bijzonder deel.

 

Artikel 9 Ondertekening besluiten

 • 1.

  Besluiten die in ondermandaat worden genomen worden voorzien van de volgende ondertekeningsformule:

 

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders van Zaanstad,

functienaam,

< mevrouw>/de heer< titulatuur>< voorletters >< naam functionaris >

 

Voorbeeld:

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders van Zaanstad,

hoofd afdeling,

mevrouw

 

 • 2.

  In de gevallen waarin een gevolmachtigde gebruik maakt van zijn volmacht, tekent de gevolmachtigde. In die gevallen worden de betreffende stukken voorzien van de volgende ondertekeningsformule:

 

Voor zover het een bevoegdheid van de burgemeester betreft:

 

Hoogachtend,

namens de burgemeester van Zaanstad,

functienaam,

<mevrouw/de heer><titulatuur><voorletters><naam functionaris>

 

Artikel 10 Ondertekening en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking en vervangt het ondermandaatbesluit Dienst-verlening en Bedrijfsvoering 2019.

 • 2.

  Dit besluit zal worden bekendgemaakt door het plaatsen daarvan in het Gemeenteblad.

 • 3.

  Dit besluit zal worden gepubliceerd op www.overheid.nl.

 

Datum: 13 december 2019

Handtekening directeur

 

Bijlage I behorende bij het Ondermandaatbesluit Dienstverlening en Bedrijfsvoering 2020

(Algemeen deel)

Bevoegdheden

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Privaatrechtelijke rechtshandelingen

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Het besluiten tot en het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen (waaronder mede wordt verstaan het vestigen van zakelijke rechten), uitgezonderd deelneming in privaatrechtelijke rechtspersonen.

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Sectorhoofden

Bij financiële verplichtingen groter of gelijk aan € 214.000 exclusief BTW per transactie.

 

Alvorens de verplichting aan te gaan overlegt het Sectorhoofd met de budgethouder. Bij alle financiële verplichtingen met een waarde hoger dan € 50.000 exclusief BTW geldt dat team Inkoop vooraf verplicht dient te worden ingeschakeld. Onder privaatrechtelijke rechtshandelingen wordt in ieder geval verstaan: het voorbereiden, aangaan, ondertekenen, uitvoeren en opzeggen van overeenkomsten.

Het geldende inkoopbeleid en inkoopvoorwaarden worden in acht genomen.

Verwerkersovereenkomsten worden opgesteld in overeenstemming met de vastgestelde standaard verwerkersovereenkomst. Alleen na advies van de Privacy Officer en/of CISO kan van de standaard verwerkersovereenkomst worden afgeweken.

Het besluiten tot en het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen (waaronder mede wordt verstaan het vestigen van zakelijke rechten), uitgezonderd deelneming in privaatrechtelijke rechtspersonen.

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofden

Bij financiële verplichting kleiner dan € 214.000 exclusief BTW per transactie. Bij alle financiële verplichtingen met een waarde hoger dan € 50.000 exclusief BTW geldt dat team Inkoop vooraf verplicht dient te worden ingeschakeld. Onder privaatrechtelijke rechtshandelingen wordt in ieder geval verstaan: het voorbereiden, aangaan, ondertekenen, uitvoeren en opzeggen van overeenkomsten.

Het geldende inkoopbeleid en inkoopvoorwaarden worden in acht genomen.

Verwerkersovereenkomsten worden opgesteld in overeenstemming met de vastgestelde standaard verwerkersovereenkomst. Alleen na advies van de Privacy Officer en/of CISO kan van de standaard verwerkersovereenkomst worden afgeweken.

Bevoegdhedenovereenkomsten

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Het voorbereiden, aangaan, ondertekenen, uitvoeren en opzeggen van bevoegdhedenovereenkomsten

Het college van Zaanstad

Sectorhoofden

Bij financiële verplichtingen groter of gelijk aan € 214.000 (ex. BTW) per transactie.

Het voorbereiden, aangaan, ondertekenen, uitvoeren en opzeggen van bevoegdhedenovereenkomsten

Het college van Zaanstad

Afdelingshoofden

 

Bij financiële verplichting kleiner dan € 214.000 (ex. BTW) per transactie.

Ondertekenen overeenkkomst na collegebesluit

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Het ondertekenen van een (bevoegdheden)overeenkomst nadat de beslissing om de overeenkomst aan te gaan is genomen door het college van burgemeester en wethouders.

Burgemeester en/of het college van Zaanstad

Afdelingshoofden

 

Uitgaande subsidies

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Het niet in behandeling nemen van een subsidieaanvraag o.g.v. art. 4:5 Algemene wet bestuursrecht (aanvraag is onvolledig, voldoet niet aan een wettelijk voorschrift e.d.).

Het college van Zaanstad

Afdelingshoofden

 

Het opschorten van de beslistermijn op grond van artikel 4:14 of 4:15 Algemene wet bestuursrecht.

Het college van Zaanstad

Afdelingshoofden

 

Het verlenen, weigeren, vaststellen, wijzigen en/of intrekken van subsidies aangaande het werkveld van de betreffende sector binnen de voor het betreffende onderwerp toegekende budgetten.

Het college van Zaanstad

Sectorhoofden

Bij een subsidiebedrag groter of gelijk aan € 214.000.

Het verlenen, weigeren, vaststellen, wijzigen en/of intrekken van subsidies aangaande het werkveld van de betreffende afdeling binnen de voor het betreffende onderwerp toegekende budgetten.

Het college van Zaanstad

Afdelingshoofden

Bij een subsidiebedrag kleiner dan € 214.000.

Het nemen van een besluit op een verzoek om toestemming voor rechtshandelingen vermeld in artikel 4:71 Algemene wet bestuursrecht.

 

Het college van Zaanstad

 

Sectorhoofden

 

Het nemen van een besluit op een verzoek om toestemming voor het vormen van een bestemmingsfonds.

Het college van Zaanstad

Sectorhoofden

Bij een subsidiebedrag groter of gelijk aan € 214.000.

Het nemen van een besluit op een verzoek om toestemming voor het vormen van een bestemmingsfonds.

Het college van Zaanstad

Afdelingshoofden

Bij een subsidiebedrag kleiner dan € 214.000.

Het bekendmaken van het voornemen tot weigering van subsidie (artikel 4:51 Algemene wet bestuursrecht).

Het college van Zaanstad

Sectorhoofden

Bij een subsidiebedrag groter of gelijk aan € 214.000.

Het bekendmaken van het voornemen tot weigering van subsidie (artikel 4:51 Algemene wet bestuursrecht).

Het college van Zaanstad

Afdelingshoofden

Bij een subsidiebedrag kleiner dan € 214.000.

Subsidie verkrijgen

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Het besluiten tot en ondertekenen van aanvragen van subsidie bij derden, het aanvragen van voorschotten bij een verkregen subsidie, het opstellen en ondertekenen van een prestatieverklaring, het (tussentijds)verantwoorden van een verkregen subsidie. Het besluiten tot en het indienen van een verzoek om een subsidieaanvraag in te trekken.

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Sectorhoofden

Bij cofinanciering door de gemeente Zaanstad van minder dan € 500.000 en/of een aanvraagbedrag van minder dan € 500.000. Voor de Sector Openbare Ruimte geldt dat het Afdelingshoofd, onafhankelijk van het bedrag, gemandateerd is als het project, is opgenomen op het MIP.

Het besluiten tot en ondertekenen van aanvragen van subsidie bij derden, het aanvragen van voorschotten bij een verkregen subsidie, het opstellen en ondertekenen van een prestatieverklaring, het (tussentijds)verantwoorden van een verkregen subsidie. Het besluiten tot en het indienen van een verzoek om een subsidieaanvraag in te trekken.

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofden

Bij cofinanciering door de gemeente Zaanstad van minder dan € 214.000 en/of een aanvraagbedrag van minder dan € 214.000. Voor de Sector Openbare Ruimte geldt, onafhankelijk van het bedrag, dat het Afdelingshoofd gemandateerd is als het project is opgenomen op het MIP.

Nadeelcompensatie

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Het nemen van besluiten op een verzoek tot nadeelcompensatie

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Sectorhoofden

Bij financiële verplichtingen groter of gelijk aan € 214.000 per transactie (ex. BTW).

Het nemen van besluiten op een verzoek tot nadeelcompensatie

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofden

Voor zover het een besluit tot toekenning betreft geldt dit mandaat tot een bedrag van € 214.000 (ex.) BTW.

Besluiten tot het voeren van rechtsgedingen

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Het nemen van besluiten om namens de gemeente, het college of de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratieve beroepsprocedures te voeren.

Het college van Zaanstad

Afdelingshoofden

 

Wet openbaarheid van Bestuur

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Het nemen van besluiten over het verschaffen van informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofden

 

Wet hergebruik van overheidsinformatie

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Het nemen van besluiten op verzoeken tot hergebruik van informatie op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie

Het college van Zaanstad

Afdelingshoofden

 

Wet dwangsom

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Het nemen van besluiten over het afhandelen van een verzoek in het kader van artikel 4:17 en 4:18 Algemene wet bestuursrecht (Awb)

(beschikking betreffende een verbeurde dwangsom vanwege niet tijdig beslissen op een aanvraag) van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofden

 

Bestuursrechtelijke en/of privaatrechtelijke geldschulden

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Alle bevoegdheden op grond van titel 4.4. van de Algemene wet bestuursrecht inzake bestuursrechtelijke geldschulden aangaande het werkveld van de betreffende afdeling.

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofden

 

De bevoegdheid tot het afboeken van definitieve oninbare vorderingen van dubieuze debiteuren.

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofden samen met betrokken Sectorhoofd

 

Klachten

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

De bevoegdheid tot het coördineren, registreren en rapporteren van klachten, als bedoeld in artikel  4 van de Klachtenregeling gemeente Zaanstad 2015 en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Direct leidinggevenden

 

De bevoegdheid tot het behandelen van klachten, als bedoeld in de Klachtenregeling gemeente Zaanstad 2015 en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd en/of sectorhoofd die niet inhoudelijk betrokken is geweest bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, tenzij de klacht naar aard of inhoud een zodanig gewicht heeft dat een andere functionaris deze behoort af te doen.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Het nemen van bestuursrechtelijke besluiten op grond van de artikelen 15 t/m 22 AVG

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd

 

Het meedelen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens (datalek) aan de betrokkene(n) (art. 34 AVG)

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd

 

Wet Bibob

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Het doen van onderzoek in het kader van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Wet Bibob) waarbij hij bevoegd is alle noodzakelijke handelingen te verrichten die noch een besluit nog een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

College resp. de burgemeester van Zaanstad

Bibob-coördinator,

Medewerkers afd. Inkoop en Subsidies, Vergunningen, Gebruikstoezicht, Openbare Orde en Veiligheid, Grondzaken, Advies en Toezicht

 

Het vragen van advies, bedoeld in artikel 9 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen, (Wet Bibob) bij het Landelijk Bureau Bibob.

College resp. de burgemeester van Zaanstad

BIBOB-coördinator

 

Het ingevolge artikel 32 Wet Bibob in kennis stellen van betrokkene dat advies wordt gevraagd aan het Landelijk Bureau Bibob.

College resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd

 

Het nemen van een besluit dan wel het al dan niet verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandeling naar aanleiding van een Bibobonderzoek

 

 

 

Maatregelen m.b.t. ordeverstoring

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Het geven van bevelen die noodzakelijk te achten zijn voor de handhaving van de openbare orde als bedoeld in artikel 172 lid 3 van de Gemeentewet bij verstoring van de openbare orde of bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan in het Gemeentehuis of andere gemeentelijke locatie(s), voor een periode niet langer dan noodzakelijk ter bescherming van de openbare orde, dan wel het optreden als eigenaar van het Gemeentehuis.

Burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofden en de externe beveiligingsorganisatie

 

Het voeren van alle correspondentie en het nemen van besluiten op basis van het Agressieprotocol.

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofden

Mits het agressief gedrag gemeld is en het registratieformulier is ingevuld.

Het doen van aangifte

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Het doen van aangifte van vermoedelijk strafbare feiten

Burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofden/medewerkers Facilitaire Zaken en de externe beveiligingsorganisatie.

 

 

Bijlage II behorende bij het Ondermandaatbesluit Dienstverlening en Bedrijfsvoering 2020 (Bijzonder deel)

SECTOR ADVISERING EN INTERNE DIENSTVERLENING

Afdeling Facilitaire Zaken

bevoegdheden

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Het aftekenen van aangetekende stukken en/of het afgeven van een ontvangstbevestiging voor aan de balie afgegeven stukken.

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Technisch logistiek medewerker postkamer, medewerker Baanstede en Medewerker receptie

 

Het optreden als eigenaar van het Gemeentehuis en het daarbij toepassen van de huisregels.

Burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofden, medewerkers Facilitaire Zaken en de externe beveiligingsorganisatie

 

Het geven van bevelen die noodzakelijk zijn te achten voor de handhaving van de openbare orde als bedoeld in artikel 172 lid 3 van de Gemeentewet bij verstoring van de openbare orde of bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan met betrekking tot evenementen in het Gemeentehuis, voor een periode niet langer dan noodzakelijk ter bescherming van de openbare orde en een veilig gebruik van het Gemeentehuis, dan wel het optreden als eigenaar van het Gemeentehuis.

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd Facilitaire Zaken, externe beveiligingsorganisatie

 

Het geven van bevelen die noodzakelijk te achten zijn voor de handhaving van de openbare orde als bedoeld in artikel 172 lid 3 van de Gemeentewet bij verstoring van de openbare orde of bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan in het Gemeentehuis, voor een periode niet langer dan noodzakelijk ter bescherming van de openbare orde dan wel het optreden als eigenaar van het gemeentehuis

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd Facilitaire Zaken, externe beveiligingsorganisatie

 

Het voeren van correspondentie met betrekking tot evenementen in het Gemeentehuis en het nemen van besluiten op basis van Bouwbesluit 2012 art 1.18 (gebruiksmeldingsplicht) en art. 1.19 (dossiernummer 020111158 bij de Veiligheidsregio).

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd Facilitaire Zaken, externe beveiligingsorganisatie

 

Afdeling P&O

Werkgeversverklaringen: het afgeven van werkgeversverklaringen: loonopgave hypotheek en loonopgave huursubsidie

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

medewerkers Personeels- en Salarisadministratie

 

Alle betalingen voortvloeiende uit de salarisadministratie. Het verstrekken van voorschotten in relatie tot toekomstige salarisbetalingen.

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd P&O en Teamleider P&O

 

Het beheren van de gemeentekas: het vervaardigen van kasstaat en mandaatoverzicht, voorschotkwitanties e.d. Alle betalingen voortvloeiende uit de salarisadministratie. Het verstrekken van voorschotten in relatie tot toekomstige salarisbetalingen

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

teamleider P&O en Procesbeheerder Administraties

 

Afdrachten en aangiften: het afdragen van loonbelasting, volksverzekeringen, premies sociale wetten, pensioenpremies, IZA-premies aan de diverse instanties, alsmede de bijbehorende aangiften.

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd P&O en Teamleider P&O

 

Afdrachten en aangiften: het afdragen van BTW alsmede de bijbehorende aangiften BTW en BCF

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd P&O en Teamleider P&O

 

Betalingsverkeer: het verzorgen van het gemeentebrede betalingsverkeer, inclusief het doen van onverschuldigde terugbetalingen en het reguleren van bankrekeningbestanden door middel van het uitvoeren van stortingen/onttrekkingen tussen de gemeentelijke bankrekeningen (kruisposten).

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd P&O en Teamleider P&0

 

Afdeling Inkoop en Subsidies

Het verrichten van alle rechtshandelingen die noodzakelijk zijn voor het aanbestedingsproces, met uitzondering van de bevoegdheid om de opdracht definitief te gunnen en de overeenkomst aan te gaan en te ondertekenen, welke bevoegdheden zijn voorbehouden aan de verantwoordelijke budgethouder uit hoofde van de budgetregeling en het integraal management-principe

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Medewerkers team inkoop

 

 

Het verrichten van alle voorbereidende rechtshandelingen die noodzakelijk zijn voor het subsidieproces, met uitzondering van het weigeren, verlenen, vaststellen, intrekken en wijzigen van subsidies, welke bevoegdheden zijn voorbehouden aan de verantwoordelijke budgethouder uit hoofde van de budgetregeling en het integraal management-principe.

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

teamleider Subsidiebureau Medewerkers team Subsidies

 

Sector strategie en control

Afdeling juridische zaken

Op een verzoek op grond van het bepaalde in art. 7:la Algemene wet bestuursrecht besluiten om de bezwaarschriftprocedure over te slaan en het geschil rechtstreeks voor te leggen aan de rechter.

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd Juridische zaken

 

Op grond van het bepaalde in artikel 2, tweede lid, van de verordening op de behandeling van bezwaarschriften Zaanstad 2003 de externe commissie voor de bezwaarschriften te vragen om advies met betrekking tot een bezwaarschrift.

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd Juridische zaken

 

Het nemen en ondertekenen van besluiten inhoudende de beslissing op een bezwaarschrift, tenzij het oorspronkelijke besluit door de burgemeester respectievelijk het college zelf is genomen.

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd Juridische zaken

 

Het nemen en ondertekenen van een besluit op grand van art. 7:3 of te zien van het afzien van horen van belanghebbenden.

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd Juridische zaken

 

Het horen van belanghebbenden op grond van artikel 7:2 j.o. art. 7:5 Algemene wet bestuursrecht over bezwaren die zijn ingediend tegen een besluit alsmede het uitbrengen van advies over die bezwaren.

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Juridisch adviseur van de afdeling Juridische Zaken

 

Het voeren en ondertekenen van alle correspondentie betreffende de behandeling van bezwaarschriften, verzoekschriften, beroepschriften en hoger beroepschriften

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Juridisch adviseur van de afdeling Juridische Zaken

 

Het vertegenwoordigen van de gemeente, het college of de raad in rechtsgedingen, bezwaarprocedures, verzoekschriftprocedures, beroepsprocedures, hoger beroepsprocedures of administratief beroepsprocedures als bedoel in artikel 160 lid 1 onder f van de Gemeentewet, inclusief het uitvoeren van de daarvoor benodigde handelingen zoals het voeren verweer en het ondertekenen van alle correspondentie inclusief verweerschriften en (hoger) beroepschriften.

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Juridisch adviseur van de afdeling Juridische Zaken

 

Het verrichten van handelingen en het ondertekenen van correspondentie ter voorbereiding van de civiele verdediging zoals bedoeld in artikel 160 lid 1 onder g van de Gemeentewet.

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Juridisch adviseur van de afdeling Juridische Zaken

 

Het vertegenwoordigen van de gemeente in civielrechtelijke procedures bij de sector kanton van de rechtbank, strafrechter in eerste aanleg, alsmede arbitrage zaken op grond van artikel 171 van de Gemeentewet inclusief het ondertekenen van alle op de procedure betrekking hebbende correspondentie waaronder de dagvaarding.

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Juridisch adviseur van de afdeling Juridische Zaken

 

Het vertegenwoordigen van de gemeente bij alle buitengerechtelijke rechtshandelingen op grond van artikel 171 van de Gemeentewet inclusief het ondertekenen van alle correspondentie,

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Juridisch adviseur van de afdeling Juridische Zaken

 

Het vertegenwoordigen van de burgemeester in rechtsgedingen en beroepsprocedures als gevolg van opgelegde huisverboden op grond van artikel 2 eerste lid van de Wet tijdelijk huisverbod.

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Juridisch adviseur van de afdeling Juridische Zaken

 

Het voeren van correspondentie ter voorbereiding van het passeren van notariële akten; het aan medewerkers van notarissen verlenen van algemene en bijzondere volmachten als bedoeld in artikel 171 lid 2 van de Gemeentewet juncto Afdeling 10.1.1 Mandaat van de Algemene wet bestuursrecht tot het tekenen van notariële akten met betrekking tot grondtransacties, waarbij de gemeente betrokken is.

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Juridisch adviseur van de afdeling Juridische Zaken

 

Het nemen van besluiten om in rechte verhaal participatiewet toe te passen

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Juridisch adviseur van de afdeling Juridische Zaken

 

Het aanwijzen van ambtenaren van de gemeente Zaanstad om als secretaris te fungeren van de externe hoor- en adviescommissie als bedoeld in art. 4 van de verordening op de behandeling van bezwaarschriften Zaanstad.

Het college resp. de burgemeester

Afdelingshoofd Juridische zaken

 

Afdeling juridische zaken - Team Schade en Verzekeringen

Het afwikkelen van schade aan of in de gemeentelijke eigendommen (kantoorgebouwen, onderwijsinstellingen)

Het college resp. de burgemeester

Teamleider Schade en Verzekeringen

 

Het voeren van correspondentie met betrekking tot het verhalen van schade aan gemeentelijke eigendommen

Het college resp. de burgemeester

Schaderegelaars/ verzekeringsadviseurs

 

Het voeren van correspondentie met betrekking tot schadeclaims aan de gemeente Zaanstad

Het college resp. de burgemeester

Schaderegelaars/ verzekeringsadviseurs

 

Tekenen en accorderen van Eigen Risico Fonds Formulieren, ondertekenen Europese Schadeaangifteformulieren

Het college resp. de burgemeester

Schaderegelaars/ verzekeringsadviseurs

 

Tekenen van betalingsopdrachten met betrekking tot schadeclaims beneden of gelijk aan het eigen risico

Het college resp. de burgemeester

Schaderegelaars/ verzekeringsadviseurs

 

Het voegen als beledigde partij

Het college resp. de burgemeester

Schaderegelaars/ verzekeringsadviseurs

 

Afdeling Strategie en Regie

Betalingsverkeer

Aangaan van kort-kredietfaciliteiten met financiële instellingen

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Treasurer

 

Openen/sluiten van bankrekeningen

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Treasurer

 

Selecteren betaalinstrumenten

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Treasurer

 

Afspreken condities/ tarieven betalingsverkeer

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Treasurer

 

Openen/sluiten interne rekening-courant verhoudingen

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Treasurer

 

Aangaan van kort-kredietfaciliteiten met financiële instellingen

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Treasurer

 

Betalingsverkeer

Aantrekken van daggeldleningen (tot kasgeldlimiet)

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Treasurer

 

Aantrekken van kasgeldleningen (tot kasgeldlimiet)

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Treasurer

 

Aantrekken via commercial paper programma

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Treasurer

 

Aantrekken van daggeldleningen (boven kasgeldlimiet)

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Treasurer

 

Aantrekken van kasgeldleningen (boven kasgeldlimiet)

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Treasurer

 

Uitzetten van daggeld

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Treasurer

 

Uitzetten via deposito (<1 jaar)

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Treasurer

 

Lange financiering/uitzettingen

Aantrekken financiering (conform het thesaurie jaarplan)

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Treasurer

 

Aantrekken financiering (buiten het thesaurie jaarplan om)"

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Treasurer

 

Benutten vervroegde aflossingen (conform het thesaurie jaarplan)

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Treasurer

 

Benutten vervroegde aflossingen (buiten het thesaurie jaarplan om)"

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Treasurer

 

Aangaan alternatieve financieringsvormen

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Treasurer

 

Uitzetten van geld (> 1 jaar)

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Treasurer

 

Renterisicobeheer

Afsluiten van rente-instrumenten (conform het thesaurie jaarplan)

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Treasurer

 

Afsluiten van rente-instrumenten (buiten het thesaurie jaarplan om)**

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Treasurer

 

(Voor)fixeren van renteherzieningen (conform het thesaurie jaarplan)

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Treasurer

 

(Voor)fixeren van renteherzieningen (buiten het thesaurie jaarplan om)**

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Treasurer

 

Herstructureren van modaliteiten van rentederivaten

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Treasurer

 

Beheren risico's derden

Afsluiten geldleningsovereenkomsten met derden

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Treasurer

 

Verstrekken van (achter)borgstellingen

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Treasurer

 

Doorlopende machtigingen

Saldoregulatie tussen bankrekeningen op naam van de gemeente

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Treasurer

 

Het verrichten van betaalopdrachten naar rekeningen op naam van de gemeente

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Treasurer

 

Sector Veiligheid, Vergunningen en Handhaving

Afdeling Havens en Vaarwegen

Het verlenen en weigeren van vergunningen als bedoeld in artikel 5.24 APV (voorwerpen op, in of boven openbaar water)

het college van Zaanstad

Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen

 

Het aanwijzen van gedeelten van het openbaar vaarwater als bedoeld in artikel 5.25, eerste lid, APV (het innemen van een ligplaats)

het college van Zaanstad

Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen

 

Het stellen van nadere regels en beperkingen als bedoeld in artikel 5.25, derde lid, APV

het college van Zaanstad

Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen

 

Het aanwijzen van gedeelten van het openbaar water waar het alleen met pleziervaartuigen is toegestaan om een ligplaats in te nemen voor maximaal drie keer vierentwintig uur als bedoeld in artikel 5.25a APV (Pleisterplaatsen

het college van Zaanstad

Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen

 

Het geven van aanwijzingen als bedoeld in artikel 5:26 APV met betrekking tot het innemen, veranderen of gebruik van een ligplaats in het belang van de openbare orde, volksgezondheid, veiligheid, milieuhygiëne en het aanzien van de gemeente

het college van Zaanstad

Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen

 

Het verlenen en weigeren van vergunningen als bedoeld in artikel 5.34 APV (Rondvaart en verhuurbedrijf)

het college van Zaanstad

Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen

 

Het verlenen en weigeren van vergunningen als bedoeld in artikel 5.35 APV (Veren)

het college van Zaanstad

Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen

 

Het verlenen en weigeren van ontheffingen als bedoeld in artikel 5.37 APV (Het gebruiken van vaartuigen als opslagplaats of bedrijfsruimte).

het college van Zaanstad

Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen

 

Het verlenen en weigeren van ontheffingen als bedoeld In artikel 5.38 APV (Het breken van ijs).

het college van Zaanstad

Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen

 

Het verlenen en weigeren van vergunningen als bedoeld in artikel 5.39 APV (Het opleggen van vaartuigen).

het college van Zaanstad

Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen

 

Het verlenen en weigeren van vergunningen als bedoeld in artikel 5.40 APV (Baggeren).

het college van Zaanstad

Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen

 

Het verlenen en weigeren van vergunningen als bedoeld in artikel 5.41 APV (Bouwen, verbouwen en herstellen van vaartuigen).

het college van Zaanstad

Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen

 

Het verlenen en weigeren van ontheffingen als bedoeld in artikel 5.42 APV (Toegang tot openbare trappen of steigers)

het college van Zaanstad

Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen

 

Het verhalen van objecten als bedoeld in artikel 5:43a APV (Verhalen anders dan op eigen aanvraag).

het college van Zaanstad

Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen

 

Het aanwijzen van gebieden waar het verboden is om op een afgemeerd schip de hoofdmotor of hulpmotor in werking te hebben en het verlenen van ontheffing op grond van artikel 5:43b Verbod gebruik hoofdmotor of hulpmotor (z)

het college van Zaanstad

Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen

 

Overige wetgeving

Het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 2 en artikel 10 van de Wrakkenwet.

het college van Zaanstad

Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen

 

Het uitoefenen van de bevoegdheden van het bevoegd gezag in de zin van de Scheepvaartverkeerswet en de daarop gebaseerde regelgeving zoals het Binnenvaartpolitiereglement en Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer

het college van Zaanstad

Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen

 

Het geven van verkeersaanwijzingen in de zin van artikel 9 van de Scheepsvaartverkeerswet

het college van Zaanstad

Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen

 

Het geven van verkeersaanwijzingen in de zin van artikel 1.19 Binnenvaartpolitiereglement

het college van Zaanstad

Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen

 

Het uitoefenen van de bevoegdheden van de bevoegde autoriteit als bedoeld in artikel 5, eerste lid, sub c van het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement

het college van Zaanstad

Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen

 

Het uitoefenen van de bevoegdheden van de bevoegde autoriteit als bedoeld in artikel 1, sub ben artikel 2 van de Regeling vervoer over binnenwateren van gevaarlijke stoffen

het college van Zaanstad

Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen

 

Het uitoefenen van de bevoegdheden van het bevoegd gezag in de zin van de Havenbeveiligingswet

het college van Zaanstad

Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen

 

Bestuursrechtelijke handhaving

Bestuursrechtelijke handhaving ex artikel 125 Gemeentewet en H. 5 Awb van hieronder genoemde wetgeving. Van de eerste controlebrief t/m de handhavingsbeschikking (bestuursdwang of dwangsom): - Scheepsvaartverkeerswet (en de daar op gebaseerde regelgeving zoals het Binnenvaartpolitiereglement en Besluit administratieve bepalingen scheepsvaartverkeer); - Wrakkenwet; -Algemeen Plaatselijke Verordening; -Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied -Regionale Havenreglement Noordzeekanaalgebied

het college van Zaanstad

Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen

 

Het optreden met een spoedeisende last onder bestuursdwang ex art. 125 Gemeentewet en H. 5 Awb ten aanzien van de wet- en regelgeving waar de havenbeambten toezichthouder van zijn.

het college van Zaanstad

Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen

 

Het besluiten tot het plaatsen van verkeerstekens als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Regionale havenverordening Noordzeekanaalgebied (RH NZKG)

het college van Zaanstad

Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen

 

Het aanwijzen van operationele ruimte en het stellen van voorschriften en beperkingen als bedoeld in artikel 3.3, eerste en tweede lid, van de RH NZKG

het college van Zaanstad

Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen

 

Het verhalen van schepen als bedoeld in artikel 3.4, tweede lid, van de RH NZKG

het college van Zaanstad

Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen

 

Het aanwijzen van havenbekkens waar een invaarverbod voor geldt als bedoeld in artikel 3.8, eerste lid, van de RH NZKG

het college van Zaanstad

Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen

 

Het opleggen van maatregelen onttrekking economisch verkeer als bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, van de RH NZKG

het college van Zaanstad

Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen Coördinator Havens en Vaarwegen

 

Afdeling Gebruikstoezicht en afdeling Straattoezicht

Woningwet

Het aanschrijven tot het treffen van voorzieningen en/of het aanbrengen van verbeteringen aan een gebouw, bouwwerk of standplaats (artikel la, lb. 2, 7b, 13, 13a, 14, 14a, en 15 Woningwet)

het college van Zaanstad

Afdelingshoofd Gebruikstoezicht

 

Gelijktijdig kan het college, met een besluit zoals genoemd in de bovenstaande regel, besluiten tot toepassing van bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom gericht op naleving van het eerstgenoemde besluit. (art. 15 Woningwet)

het college van Zaanstad

Afdelingshoofd Gebruikstoezicht

 

Het verlenen van opdracht tot het instellen van een onderzoek naar de bouwtechnische staat van een bouwwerk

het college van Zaanstad

Afdelingshoofd Gebruikstoezicht

 

Bestuursrechtelijke handhaving

Alle besluiten in het kader van bestuursrechtelijke handhaving ex art. 125 Gemeentewet en H. 5 Awb van hieronder genoemde wetgeving. Van de eerste controlebrief t/m de handhavingsbeschikking/besluit/bevel(bestuursdwang of dwangsom) of intrekking van de handhavingsbeschikking, Gemeentewet, Woningwet, Wet op de ruimtelijke ordening, Verordening fysieke leefomgeving Zaanstad , Bouwbesluit, Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen, Erfgoedwet, Wet Milieubeheer, Wet Bodembescherming (incl. besluit uniforme saneringen), Wet Geluidhinder, APV, Drank- en Horecawet, Wet op de Kansspelen, Wet Kinderopvang, Wet op de jeugdverblijven., Opiumwet, Winkeltijdenwet, de gemeentelijke verordeningen, handhaving van aangewezen Special Coverage Locations

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd Gebruikstoezicht

 

Invorderingsbeschikking (art. 5:37 Awb)

Besluiten tot een beschikking tot invordering van een dwangsom

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd Gebruikstoezicht, Afdelingshoofd Straattoezicht, Teamleider Straattoezicht, juridisch beleidsmedewerker straattoezicht

 

 

Kostenbeschikking (art. 5:25 lid 6 Awb)

Besluiten tot invorderen van gemaakte

bestuursdwangkosten

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd Gebruikstoezicht, Afdelingshoofd Straattoezicht, Teamleider Straattoezicht, juridisch beleidsmedewerker straattoezicht

 

 

Uitvaardigen dwangebevel (5:10 Awb)

Besluiten tot het uitvaardigen van een dwangbevel als gevolg van een bestuurlijke sanctie (5.10 Awb)

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd Gebruikstoezicht, Afdelingshoofd Straattoezicht, Teamleider Straattoezicht, juridisch beleidsmedewerker straattoezicht

 

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Het nemen van besluiten en zorgdragen voor toezicht en handhaving op grond van het bepaalde bij of krachtens de Wabo„ Woningwet (art 92 e.v.), Wet ruimtelijke ordening (art 7.1 en 7.2), Erfgoedwet (artikel 63) geldende voorschriften waarbij het college bevoegd gezag is

het college van Zaanstad

Afdelingshoofd Gebruikstoezicht, Afdelingshoofd Straattoezicht, Teamleider Straattoezicht, juridisch beleidsmedewerker straattoezicht

 

Het opleggen van een bouwstop en het nemen van noodmaatregelen (art. 5.17 Wabo)

het college van Zaanstad

Toezichthouders Gebruikstoezicht

 

Wet bodembescherming

Stellen van financiële zekerheid ex art. 39f

het college van Zaanstad

Afdelingshoofd Gebruikstoezicht, Afdelingshoofd Straattoezicht, Teamleider Straattoezicht, juridisch beleidsmedewerker straattoezicht

 

Beantwoording van schriftelijke vragen in relatie tot bodemverontreiniging en —sanering

het college van

Zaanstad

Afdelingshoofd Gebruikstoezicht

 

Wet milieubeheer/wet bodembescherming

Het verlenen van opdracht tot het instellen van een akoestisch onderzoek, geur- en bodemonderzoek

het college van

Zaanstad

Afdelingshoofd Gebruikstoezicht

 

Algemene Plaatselijke verordening

lntrekken exploitatievergunning (art 1.6 en 2:28b e.v.)

de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd Gebruikstoezicht

 

Intrekken van evenementenvergunning (art. 2.25)

de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd Gebruikstoezicht, afdelinghshoofd Straattoezicht, Afdelingshoofd Havens en Vaarwegen, Teamleider Straattoezicht, juridisch beleidsmedewerker straattoezicht

 

Bevelen van al dan niet tijdelijke gedeeltelijke of algehele sluiting (art. 2.30a e.v. en art. 3.7 eerste lid, sub b)

de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd Gebruikstoezicht

 

Opleggen afwijkende sluitingstijden en afwijkende voorschriften en beperkingen horecabedrijf (art. 2:30)

het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd Gebruikstoezicht

 

Toepassen bestuursrechtelijke handhaving (ex art. 125 gemeentewet en de Awb) wegens overtreding artikel art. 2.27 e.v.

het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd Gebruikstoezicht

 

Toepassen bestuursrechtelijke handhaving (125 gemeente wet en Awb) wegens overtreding artikel 3.4 e.v.(sexinrichting/escortbedrijf)

het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd Gebruikstoezicht

 

Het bevelen tot sluiting van gebouwen, waarin gelegenheid wordt gegeven prostitutie te plegen dan wet waarin prostitutie wordt toegelaten (art. 3.7 APV)

het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd Gebruikstoezicht

 

Opiumwet

Het waarschuwen voor en het toepassen van bestuursdwang indien in voor het publiek toegankelijke lokalen en/of woningen en daarbij behorende erven verdovende middelen worden verkocht, afgeleverd of verstrekt, dan wel daartoe aanwezig zijn (art. 13 b)

de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd Gebruikstoezicht

 

Drank- en horecawet

Intrekken vergunning (art. 31)

de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd Gebruikstoezicht

 

Toepassen bestuursdwang o.g.v. art. 125 GW en H. 5 Awb (alto verbodsartikelen)

de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd Gebruikstoezicht

 

Three strikes out, ex art. 19a

de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd Gebruikstoezicht

 

Schorsen van de vergunning (art. 32

de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd Gebruikstoezicht

 

Ontzeggen toegang ex art. 36

de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd Gebruikstoezicht

 

Opleggen last onder dwangsom

de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd Gebruikstoezicht

 

Bestuurlijke boete ex artikel 44a

de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd Gebruikstoezicht

 

Wet op de kansspelen, Verordenin gspeelautomaten

Toepassen bestuursdwang/last onder dwangsom o.g.v. art. 125 Gemeentewet en H. 5 Awb

de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd Gebruikstoezicht

 

lntrekken aanwezigheidsvergunning

de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd Gebruikstoezicht

 

Het intrekken van een vergunning voor het exploiteren of het doen exploiteren van een speelgelegenheid (artt. 4, 8 en 10 Verordening Speelautomaten)

de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd Gebruikstoezicht

 

Winkeltijdenwet

Bestuursrechtelijke handhaving o.g.v. art. 125 Gemeentewet jo H.5 Awb wegens overtreding art 2

Het college van Zaanstad

Afdelingshoofd Gebruikstoezicht

 

Wet Kinderopvang (Wko)

Afhandelen van aanvragen en wijzigingen (inclusief besluitvorming, wijzigingen in de gegevens) en registratie van kindercentra, gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (LRKP) (art. 1.45, 1.47, 2.2 en 2.4 Wko)

Het college van Zaanstad

Afdelingshoofd Gebruikstoezicht

 

Alle besluiten in het kader van bestuursrechtelijke handhaving krachtens de Wet Kinderopvang. Van eerste controlebrief t/m de handhavingbeschikking en invorderingsbeschikking(bestuursdwang, dwangsom, aanwijzing, bestuurlijke boete, exploitatieverbod en verwijdering uit het landelijk register).

Het college van Zaanstad

Afdelingshoofd Gebruikstoezicht

 

Algemeen Plaatselijke Verordening, Afvalstoffenverordening en Verordening Fysieke Leefomgeving

Bestuursrechtelijke handhaving van APV, Afvalstoffenverordening en Verordening Fysieke Leefomgeving. Van de eerste controlebrief t/m de handhavingbeschikking (bestuursdwang of dwangsom)

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd Straattoezicht, Teamleider Straattoezicht, juridisch beleidsmedewerker Straattoezicht

Mandaat voor

toezichthouders geldt in geval van spoedeisende bestuursdwang en in geval van overtreding van artikelen: 2:15, 2:19a, 4:15, 5:5, 5:6 en 5:12 APV 5.50 en 5:51 VFL.

Het opleggen van een aanlijn- en/of muilkorfgebod aan de eigenaar of houder van gevaarlijk of hinderlijk geachte honden (2.59 APV)

de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd Straattoezicht, Teamleider Straattoezicht, juridisch beleidsmedewerker Straattoezicht

 

Het opleggen van een last onder dwangsom voor het op een openbare plaats vervoeren of bij zich hebben van inbrekerswerktuigen (2.44 APV)

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd Straattoezicht, Teamleider Straattoezicht, juridisch beleidsmedewerker Straattoezicht

 

Het opleggen van een last onder dwangsom voor het afleveren, aanbieden of verwerven van middelen als bedoeld in artikel 2 en 3 van de Opiumwet (2.74 APV)

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd Straattoezicht, Teamleider Straattoezicht, juridisch beleidsmedewerker Straattoezicht

 

Besluiten tot een beschikking tot invordering van een dwangsom in geval van overtreding van artikelen 2:44, 2:59 en 2:74 APV

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd Straattoezicht, Teamleider Straattoezicht, juridisch beleidsmedewerker Straattoezicht

 

Verhaal kosten

Het verhalen van de kosten van het beheer van onrechtmatig op de openbare weg geplaatste afvalstoffen (art. 18.17 Wm)

Het college van Zaanstad

Afdelingshoofd Straattoezicht, Teamleider Straattoezicht, juridisch beleidsmedewerker Straattoezicht

 

Parkeerverordening

Het intrekken of wijzigen van een vergunning op grond van artikel 13

Het college van Zaanstad

Afdelingshoofd Straattoezicht, Teamleider Straattoezicht, juridisch beleidsmedewerker Straattoezicht

 

Kermisverordening

Het uitoefenen en verrichten van operationele taken, incl. de bevoegdheden m.b.t. het verlenen van en weigeren van een vergunning ingevolge de Kermisverordening

Het college van Zaanstad

Afdelingshoofd Straattoezicht, Teamleider Straattoezicht, juridisch beleidsmedewerker Straattoezicht

 

Afdeling openbare orde en veiligheid (OOV)

Algemene Plaatselijke Verordening

Het verlenen, weigeren en intrekken van een ontheffing voor het zich begeven op afgezette terreinen, wegen of weggedeelten en het verlenen, weigeren en intrekken van een ontheffing voor het omver halen of wegnemen van voorwerpen die zijn geplaatst ter afsluiting van de openbare weg (o.b.v., 2.1 derde en vierde lid APV)

de burgemeester van Zaanstad

Medewerkers OOV

 

Besluit politieregisters

Het opvragen van gegevens ten behoeve van de beoordeling van een aanvraag voor de verlening van onder andere een drank- en horecavergunning, een vergunning voor het exploiteren of het doen exploiteren van een speelgelegenheid (art. 13 Besluit justitiële gegevens, art. 14, lid 1 sub q Besluit Politieregisters)

de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd OOV

 

Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

Het afgeven van woonverklaringen (artikel 10b Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek)

de burgemeester van Zaanstad

Medewerkers OOV

 

Afdeling vergunningen en afdeling advies en toezicht

Algemeen

Het opvragen van aanvullende gegevens op grond van artikel 4:5 Awb t.b.v. de behandeling van een aanvraag om vergunning,

Het college van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het opschorten van de beslistermijn op grond van artikel 4:15 Awb in het geval aanvullende gegevens zijn opgevraagd

Het college van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Alle feitelijke handelingen t.b.v. de afhandeling van een aanvraag om vergunning

Het college van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Wet openbare manifestaties

Het verbieden of het stellen van voorschriften en beperkingen aan een openbare manifestatie (art. 5, 6, 7 Wet openbare manifestaties)

de burgemeester van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Algemene Plaatselijke Verordening

Het intrekken of wijzigen van een vergunning of ontheffing op grond van artikel 1:6 van de APV

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het afgeven van een schriftelijk kennisgevingsbewijs voor het organiseren van een betoging op een openbare plaats (art. 2:3 APV)

de burgemeester van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het verlenen of weigeren van een vergunning voor een evenement (artikel 2:25 APV)

de burgemeester van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het weigeren of het stellen van nadere eisen of voorschriften aan een vergunning voor een vechtsportwedstrijd (artikel 2:25a Apv)

de burgemeester van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het verlenen of weigeren of intrekken van een vergunning voor de exploitatie van een horecabedrijf inclusief terras (art. 2:28 APV)

de burgemeester van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het vaststellen door middel van vergunningsvoorschriften van andere sluitingsuren ten behoeve van horecabedrijven (art. 2:29, tweede lid APV)

de burgemeester van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het voor een of meer horecabedrijven tijdelijk, andere dan de krachtens artikel 2.29 APV geldende, sluitingsuren vaststellen (art. 2:30 APV)

de burgemeester van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het verlenen of weigeren van een vergunning voor het ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen (art. 2:72 APV)

Het college van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het verlenen of weigeren van een vergunning seksinrichting (artt. 3:4 en 3:13 APV)

de burgemeester van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het verlenen of weigeren van een verbod ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein (art. 4:18 APV)

Het college van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het verlenen of weigeren van een vergunning voor het innemen van een standplaats ten behoeve van de verkoop van zaken en/of diensten (art. 5:18 APV)

Het college van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het stellen van nadere regels en beperkingen met betrekking tot het innemen van een ligplaats in deze gedeelten (art. 5:25 APV)

Het college van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het verlenen of weigeren van een ontheffing van het verbod om in de openlucht afvalstoffen te verbranden of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben (art. 5:56 APV)

Het college van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Verordening fysieke leefomgeving (VFL)

Het verlengen van de beslistermijn op grond van art. 3.3 VFL

Het college van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het weigeren van een vergunnig of ontheffing op grond van art. 3.5 VFL

Het college van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het wijzigen of intrekken van een vergunning of ontheffing op grond van art. 3.6 VFL

Het college van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het verlenen van een ontheffing voor objecten onder hoogspanningslijnen op grond van art. 5.20 VFL

Het college van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het afhandelen van een melding van een incidentele festiviteit op grond van art. 5.41 VFL

Het college van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het verlenen van een ontheffing geluidshinder op grond van art. 5.43 VFL

Het college van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het verlenen van een vergunning voor het plaatsen van objecten op grond van art. 5.50 VFL

Het college van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het verlenen van een vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg op grond art. 5.51VFL

Het college van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het stellen van nadere regels met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden aan een gemeentelijk monument op grond van art. 5.72 VFL

Het college van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Voorschrijven dat de aanvrager van de omgevingsvergunning nader onderzoek moet verrichten op grond van art. 5.72 VFL

Het college van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het zenden van een adviesaanvraag voor een omgevingsvergunning voor een gemeentelijk, provinciaal of rijksmonument aan de adviescommissie Welstand en Monumenten Zaanstad op grond van art. 5.73 VFL

Het college van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Voorschrijven dat de aanvrager nader onderzoek moet verrichten, zoals een bouwhistorisch- of archeologisch onderzoek op grond van art. 5.74 VFL

Het college van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

De omgevingsvergunning weigeren als niet aannemelijk is dat op de plaats van het te slopen bouwwerk een ander bouwwerk kan of zal worden gebouwd op grond van art. 5.75 VFL

Het college van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Nadere regels stellen waarmee kaders worden gesteld voor het ontwerp en de uitvoering van archeologisch onderzoek op grond van art. 5.76 VFL

Het college van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

 

Diversen

Het verlenen, weigeren en intrekken van een rioolaansluitingsvergunning

Het college van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het afhandelen van gebruiksmeldingen op basis van artikel 2.1 en 2.4 van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

Het college van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het opleggen of wijzigen van nadere voorwaarden bij gebruiksmeldingen op basis van artikel 2.4 en 2.5 van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

Het college van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het verlenen of weigeren van een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen op basis van artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

Het college van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het verlenen of weigeren van een vergunning voor het innemen van een ligplaats met een woonschip, een wijziging tenaamstelling, of een wijzigingsvergunning als bedoeld in respectievelijk de artikelen 4, 8 en 9 van de Woonschepenverordening 2010

Het college van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het verlenen of weigeren van een ontheffing op basis van artikel 3 van de Zondagswet

de burgemeester van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het verlenen of weigeren van een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen op basis van artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

Het college van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Parkeerverordening Zaanstad 2017

Het nemen van besluiten m.b.t. een vergunning op grond van artikel 2 (Bewonersparkeervergunning)

Het college van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het nemen van besluiten m.b.t. een vergunning op grond van artikel 3 (Bedrijvenparkeervergunning)

Het college van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het weigeren van een parkeervergunning in verband met parkeereis op grond van artikel 4

Het college van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het nemen van besluiten m.b.t een vergunning op grand van artikel 7 (Volledige bedrijvenparkeervergunning)

Het college van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het nemen van besluiten van m.b.t een vergunning op grond van artikel 8 (Burchtvergunning)

Het college van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het nemen van besluiten m.b.t een vergunning op grond van artikel 9 (Autodatevergunning)

Het college van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het nemen van besluiten m.b.t een vergunning op grond van artikel 10 (Marktparkeervergunning)

Het college van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het nemen van besluiten m.b.t een vergunning op grond van artikel 11 (Gehandicaptenparkeervergunning

Het college van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het nemen van besluiten m.b.t. een vergunning op grond van artikel 12 (Mantelzorgparkeervergunning)

Het college van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het nemen van besluiten over het verlengen van de beslissingstermijn op grond van artikel 15

Het college van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het nemen van besluiten over het intrekken, wijzigen of beëindigen van een vergunning op grond van artikel 17, 18 en 21

Het college van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het nemen van besluiten m.b.t. een vergunning op grond van artikel 19 en 20 (Bezoekersvergunningen)

Het college van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Bouwbesluit 2012

Gebruiksmelding afhandelen. Het toezenden of uitreiken van een gedateerd bewijs van ontvangst(artikel 1.20 Bouwbesluit).

Het college van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Afhandelen van sloopmeldingen. Het toezenden of uitreiken van een gedateerd bewijs van ontvangst (artikel 1.26 en 1.28 Bouwbesluit) en het opleggen van nadere voorwaarden hierbij of het wijzigen van deze voorwaarden (art. 1.29 en 1.30 Bouwbesluit)

Het college van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Afhandelen van sloopmeldingen die uitsluitend betrekking hebben op het verwijderen van asbest (art. 1,26 en 1.28 Bouwbesluit) en het opleggen van nadere voorwaarden hierbij of het wijzigen van deze voorwaarden (art. 1.29 en 1.30 Bouwbesluit)

Het college van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Drank- en horecawet

Het beslissen op aanvragen om een vergunning ten behoeve van café, restaurant en slijterij (art. 3 van de Drank- en Horecawet)

de burgemeester van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het verlenen of weigeren van ontheffing voor een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard (artikel 4, paracommerciële horeca)

de burgemeester van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het verlenen of weigeren van ontheffing voor een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard (artikel 35)

de burgemeester van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het beslissen over verzoeken om advies om ontheffing, gericht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) (art. 39, 40, 43 en 44 van de Drank- en Horecawet)

de burgemeester van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Schorsen en Intrekken vergunning (art 31)

de burgemeester van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Wet op de kansspelen/Verordening speelautomaten (Vs)

Het beslissen op aanvragen voor een loterijvergunning (art. 3, eerste lid, Wet op de kansspelen)

Het college van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het beslissen over aanvragen voor een vergunning tot het houden van een klein kansspel (art. 7c van de Wet op de kansspelen)

Het college van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het beslissen over aanvragen voor een

aanwezigheidsvergunning speelautomaten (art. 30b van de Wet op de kansspelen)

de burgemeester van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

lntrekken aanwezigheidsvergunning (art. 30f Wet op de Kansspelen)

de burgemeester van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het verlenen (artikel 4 Vs) of weigeren (artikel 8 Vs) en op verzoek exploitant intrekken van een vergunning

de burgemeester van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Verordening Winkeltijden

Het beslissen tot intrekken of wijzigen van ontheffing (art. 4 Verordening Winkeltijden)

Het college van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het beslissen op aanvragen tot ontheffing, ten behoeve van de openstelling voor 06.00 uur en na 22:00 uur (art. 5 Verordening Winkeltijden)

Het college van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Woningzaken

Het nemen van besluiten over een urgentieaanvraag met betrekking tot het met voorrang verkrijgen van een woning

Het college van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Huisvestingsverordening gemeente Zaanstad 2018

Het nemen van besluiten inzake

huisvestingsvergunningen (artikel 2.2.5, artikel 2.3.2, artike12.3.3 en artikel 2.3 13 Huisvestingsverordening gemeente Zaanstad 2018)

Het college van Zaanstad

 

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

Voordat een vergunning wordt geweigerd, wordt het Afdelingshoofd Vergunningen geraadpleegd

Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

Het afgeven van woonverklaringen (artikel 10b Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

de burgemeester van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

Voordat een vergunning wordt geweigerd, wordt het Afdelingshoofd Vergunningen geraadpleegd

Leegstandswet

Het nemen van besluiten op een aanvraag op grond van de Leegstandswet

Het college van Zaanstad

 

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

Het nemen van besluiten inzake

gehandicaptenparkeerplaatsen (artt. 12 BABW en art. 15 en 18 WvW)

Het college van Zaanstad

 

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het nemen van besluiten inzake

gehandicaptenparkeerkaarten (hoofdstuk 4 BABW)

Het college van Zaanstad

 

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen met een maximale tijdsduur van 4 maanden (art. 34 BABW)

Het college van Zaanstad

 

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het aanstellen van verkeersregelaars (art. 56, eerste lid, onder b, BABW)

de burgemeester van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Het beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in art. 2.1 en 22 van de Wabo en art. 2,4, eerste lid Wabo, daaronder begrepen: - het buiten behandeling laten o.g.v. artikel 4:5 Awb juncto de ministeriele regeling omgevingsrecht (MOR) -het verlenen van de vergunning, al dan niet onder het opleggen van beperkingen en voorschriften zoals bedoeld in artikel 2.22 Wabo -het weigeren van de vergunning o.g.v. art. 2.10 t/m 2.21 Wabo

Het college van Zaanstad

 

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

Met uitzondering van besluiten omtrent het starten van een procedure en het vaststellen van de ruimtelijke onderbouwing als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, onder c juncto 2.12 lid 1 onder a sub 3 Wabo

Het aanhouden en het mededelen daarvan van een beslissing op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk of uitvoeren van een werk (artikel 2.1 eerste lid, onder a en b Wabo) zoals bedoeld in artikel 3.3 Wabo

Het college van Zaanstad

 

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het aanhouden en mededelen daarvan van een beslissing op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk of uitvoeren van een werk (art 2.1, eerste lid, onder a en b Wabo) en waarop een exploitatieplan van toepassing is en dit plan nog niet onherroepelijk is (artikel 3.5 Wabo)

Het college van Zaanstad

 

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het aanhouden en mededelen daarvan van een beslissing op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk of het uitvoeren van een werk (art. 2.1, eerste lid, onder a en b Wabo) zoals bedoeld in artikel 3.5 Wabo genoemde gevallen

Het college van Zaanstad

 

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het verlengen van de beslistermijn omtrent een aanvraag om omgevingsvergunning (artikel 3.9, tweede lid Wabo en artikel 3.18, tweede lid, Awb)

Het college van Zaanstad

 

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het bepalen dat een vergunning moet worden aangevraagd zoals bedoeld in artikel 2.6, eerste lid Wabo (revisievergunning) en het buiten behandeling laten van de aanvraag o.g.v. artikel 2.6, tweede lid Wabo

Het college van Zaanstad

 

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Andere bestuursorganen in de gelegenheid stellen advies omtrent een aanvraag in te dienen (artikel 2.26 Wabo)

Het college van Zaanstad

 

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het verbinden van voorschriften o.g.v. artikel 2.27 Wabo

Het college van Zaanstad

 

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Kennis geven van een omgevingsvergunning en langs elektronische weg als bedoeld in artikel 3.12, tweede lid, Wabo

Het college van Zaanstad

 

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het al dan niet op verzoek, wijzigen van de

omgevingsvergunning (art. 2.30 en 2.31 juncto art. 3.15 Wabo)

Het college van Zaanstad

 

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het, al dan niet op een verzoek geheel of gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning (artt. 2.33 en 5.19 juncto art. 3.15 Wabo), daaronder begrepen en het opleggen van voorschriften, zoals bedoeld in art. 2.33a Wabo

Het college van Zaanstad

 

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het intrekken van een verleende omgevingsvergunning eerste fase indien niet binnen twee jaar een aanvraag is ingediend voor de beschikking tot de tweede fase (art. 2.5, vijfde lid, onder a. Wabo)

Het college van Zaanstad

 

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het intrekken van een omgevingsvergunning eerste of tweede fase indien met betrekking tot de andere fase negatief is beslist en niet binnen twee jaar een nieuwe aanvraag is gedaan (art 2.5 vijfde lid, onder b, Wabo)

Het college van Zaanstad

 

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het wijzigen van de beschikking met betrekking tot de eerste fase ten gevolge van de beschikking tot de tweede fase voor zover dat nodig is met het oog op het verlenen van de omgevingsvergunning (art. 2.5, zesde lid Wabo)

Het college van Zaanstad

 

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het bevestigen van de ontvangst van een melding als bedoeld in 2.25, tweede lid Wabo (wijziging tenaamstelling omgevingsvergunning)

Het college van Zaanstad

 

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het stilleggen van de bouw of sloop indien wordt gebouwd in strijd met de bij of krachtens de Wabo gegeven voorschriften dan wel de schriftelijke bevestiging hiervan (art. 125 Gemeentewet juncto 5:21 Awb, art. 92 Woningwet en 5.10 derde lid juncto art. 5:17 Wabo)

Het college van Zaanstad

 

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Bouwverordening Zaanstad 2008

Het nemen van besluiten (o.a. ontheffing/afwijken van) op grond van de bouwverordening

Het college van Zaanstad

 

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Wet geluidshinder

Het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting o.g.v. artikel 110a Wet Geluidhinder

Het college van Zaanstad

 

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening

Het nemen van besluiten (toekennen, afwijzen, niet in behandeling nemen etc.) ten aanzien verzoeken tot tegemoetkoming van planschade (als bedoeld in artikel 6.1 WRO) naar aanleiding van: Een omgevingsvergunning voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een voorbereidingsbesluit (activiteit als bedoeld in art. 2.1, lid 1, onderdeel b, c of g van de Wabo) dan wel het aanhouden van een omgevingsvergunning

Het college van Zaanstad

 

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Wet milieubeheer

Het nemen van besluiten en het uitvoeren van taken op grond van artikel 7.17 Wet milieubeheer

Het college van Zaanstad

 

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Het nemen van besluiten omtrent het verlenen van toestemming voor het laden en lossen van consumenten- vuurwerk op gemeentegrond

de burgemeester van Zaanstad

medewerkers afdeling vergunningen, medewerkers afdeling advies en toezicht

 

Sector externe dienstverlening

Afdeling Post- en Archiefzaken

Het beheren van (kabinets)correspondentie en het op peil houden van het daarbij behorend archief in het kader van de voorbereiding van de door het gemeentebestuur te nemen beslissingen

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd Post en Archiefzaken t

 

Artikel 8 Archiefbesluit 1995: het ondertekenen van de verklaring betreffende de specificatie van vernietigde, vervangen of vervreemde archiefbescheiden.

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd Post en Archiefzaken

 

Het beheren, bewerken en naar het Gemeentearchief overbrengen van papieren archieven

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd Post en Archiefzaken

Onder verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd IBT als beheerder van de informatie en de informatiehuishouding van Zaanstad in de zin van het Besluit Informatiebeheer

Het opstellen van vernietigingslijsten en het vernietigen van archieven

Het college resp. de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd Post en Archiefzaken

Onder verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd IBT als beheerder van de informatie en de informatiehuishouding van Zaanstad in de zin van het Besluit Informatiebeheer

Afdeling Burgerzaken

Wet op de lijkbezorging

Het beslissen op een verzoek tot het stellen van een andere termijn voor begraving of verbranding (artikel 17, eerste lid)

de burgemeester van Zaanstad

Medewerkers afdeling Klantcontact Burgerzaken

 

Het beslissen op een verzoek tot het bestemmen van een terrein om permanent as op te verstrooien door de houder van een crematorium en de houder van een plaats van bijzetting (art. 66b)

de burgemeester van Zaanstad

Medewerkers afdeling Klantcontact Burgerzaken

 

Het beslissen op een verzoek tot het verlenen van een verlof tot ontleding (artikel 68, eerste lid).

de burgemeester van Zaanstad

Medewerkers afdeling Klantcontact Burgerzaken

 

Besluit op de lijkbezorging

Het beslissen op een verzoek tot afgifte van een laissez- passer voor het vervoer van een lijk uit Nederland (artikel 11, juncto artikel 3 van de Overeenkomst van Straatsburg). (Handtekening moet gedeponeerd zijn bij rechtbank in verband met legalisatie in het buitenland)

de burgemeester van Zaanstad

Medewerkers afdeling Klantcontact Burgerzaken

 

Wet basisregistratie personen (Brp)

Het beslissen op een eerste inschrijving BRP op grond van de geboorteakte(art. 2.3 BRP)

het college

Afdelingshoofd

Klantcontact

Burgerzaken /

medewerkers

Klantcontact

Burgerzaken

 

Het beslissen op een eerste inschrijving BRP op grond van aangifte van verblijf en adres (art. 2.4 BRP)

het college

Afdelingshoofd

Klantcontact

Burgerzaken /

medewerkers

Klantcontact

Burgerzaken

 

Het beslissen op een aangifte intergemeentelijke adreswijziging (art. 2.39 BRP)

het college

Afdelingshoofd

Klantcontact

Burgerzaken /

medewerkers

Klantcontact

Burgerzaken

 

Het beslissen op een aangifte van hervestiging in Nederland op grond van een aangifte van verblijf en adres (art. 2 19 BRP)

het college

Afdelingshoofd

Klantcontact

Burgerzaken I

medewerkers

Klantcontact

Burgerzaken

 

Ambtshalve opnemen, actualiseren en corrigeren van gegevens in de BRP (artt. 2 4, 2.19, 2.20, 2.21 BRP)

het college

Afdelingshoofd

 

Het beslissen over het ontlenen van gegevens aan documenten voor de opneming van deze gegevens in de BRP (artt. 2.8, 2.9 en 2.10 BRP)

het college

Afdelingshoofd

Klantcontact

Burgerzaken I

medewerkers

Klantcontact

Burgerzaken

 

Het afnemen van een verklaring (art. 2.8, lid 2 onder 3 BRP)

Het college

Afdelingshoofd

Klantcontact

Burgerzaken I

medewerkers

Klantcontact

Burgerzaken

 

Het beslissen over het opnemen en ontlenen van gegevens voor de opneming van deze gegevens in de BRP (artt. 2.13, 2.14, 2.15, 2.19, 2.20, 2.21 BRP)

Het college van Zaanstad

 

Afdelingshoofd klantcontact burgerzaken/medewerkers Klancontact burgerzaken

 

Het inwinnen van advies bij de abs Den Haag en de commissie van advies voor zaken betreffende de burgerlijke staat en nationaliteit (art. 2.12 BRP)

Het college van Zaanstad

 

Afdelingshoofd klantcontact burgerzaken/medewerkers Klancontact burgerzaken

 

Het beslissen op verzoek naamgebruik (art. 2.25, 2.56 BRP)

Het college van Zaanstad

 

Afdelingshoofd klantcontact burgerzaken/medewerkers Klancontact burgerzaken

 

Het beslissen dat een opgenomen adresgegeven onjuist is en instellen van een onderzoek naar het juiste adresgegeven (art 2.26, 2.22 BRP)

Het college van Zaanstad

 

Afdelingshoofd klantcontact burgerzaken/medewerkers Klancontact burgerzaken

 

Het beslissen dat een opgenomen algemeen gegeven onjuist is of een gegeven over de burgerlijke staat in strijd is met onze openbare orde en het instellen van een onderzoek naar de betreffende gegevens (art. 2.26 BRP)

Het college van Zaanstad

 

Afdelingshoofd klantcontact burgerzaken/medewerkers Klancontact burgerzaken

 

Het houden van de burger aan zijn/haar verplichtingen (art 2.38, 2.39, 2.40, 2.43, 1.44 BRP)

Het college van Zaanstad

 

Afdelingshoofd klantcontact burgerzaken/medewerkers Klancontact burgerzaken

 

Het doen van een verzoek aan de burger om inlichtingen te verstrekken, in persoon te verschijnen en/of geschriften te overleggen (art. 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.49, 2.51, 2.52 BRP)

Het college van Zaanstad

 

Afdelingshoofd klantcontact burgerzaken/medewerkers Klancontact burgerzaken

 

Het beslissen op verzoek aangifte briefadres (art. 2.45 BRP)

Het college van Zaanstad

 

Afdelingshoofd klantcontact burgerzaken/medewerkers Klancontact burgerzaken

 

Toezenden van een persoonslijst aan betrokkene (art. 2.54 BRP)

Het college van Zaanstad

 

Afdelingshoofd klantcontact burgerzaken/medewerkers Klancontact burgerzaken

 

Op verzoek schriftelijk aan de burger meedelen dat hem betreffende gegevens in de BRP zijn verwerkt (art. 2.55 BRP)

Het college van Zaanstad

 

Afdelingshoofd klantcontact burgerzaken/medewerkers Klancontact burgerzaken

 

Het positief beslissen op verzoek van de burger om inzage in hem betreffende gegevens in de BRP (art. 2.55 BRP)

Het college van Zaanstad

 

Afdelingshoofd klantcontact burgerzaken/medewerkers Klancontact burgerzaken

 

 

Het college van Zaanstad

 

Afdelingshoofd klantcontact burgerzaken/medewerkers Klancontact burgerzaken

 

 

Het college van Zaanstad

 

Afdelingshoofd klantcontact burgerzaken/medewerkers Klancontact burgerzaken

 

 

Het college van Zaanstad

 

Afdelingshoofd klantcontact burgerzaken/medewerkers Klancontact burgerzaken

 

Verstrekken van een gewaarmerkt afschrift van hem betreffende gegevens zoals vermeld in de BRP (art. 2.55 BRP)

het college

 

Afdelingshoofd

Klantcontact

Burgerzaken /

medewerkers

Klantcontact

Burgerzaken

 

Vaststellen van de identiteit van aangevers/verzoekers etc. (art. 2.4, 2.19, 2.20, 2.21, 2.52, 2.55 BRP)

het college

 

Afdelingshoofd

Klantcontact

Burgerzaken /

medewerkers

Klantcontact

Burgerzaken

 

Het beslissen op verzoek gegevens te wijzigen in de BRP van ouder/kind n.a.v. geslachtswijziging (art. 2.57 BRP)

het college

 

Afdelingshoofd

Klantcontact

Burgerzaken /

medewerkers

Klantcontact

Burgerzaken

 

Het beslissen op verzoek om verwijdering van gegevens van voor de adoptie in de BRP (art. 2.57 BRP)

het college

 

Afdelingshoofd

Klantcontact

Burgerzaken /

medewerkers

Klantcontact

Burgerzaken

 

Het beslissen op verzoek om verbetering, aanvulling of verwijdering van gegevens in de BRP (art. 2.58)

het college

 

Afdelingshoofd

Klantcontact

Burgerzaken /

medewerkers

Klantcontact

Burgerzaken

 

Uitvoering geven aan art. 2.60 BRP

het college

 

Afdelingshoofd

Klantcontact

Burgerzaken /

medewerkers

Klantcontact

Burgerzaken

 

Het beslissen op verstrekken van BRP-gegevens aan overheidsorganen en derden (art. 3.8 en verordening verstrekken gegevens BRP)

het college

 

Afdelingshoofd

Klantcontact

Burgerzaken / medewerkers Klantcontact BurgerzAKEN

 

Het beslissen op verzoek verstrekken BRP gegevens aan derden (art. 3.9 BRP en verordening verstrekken gegevens BRP)

het college

Afdelingshoofd

Klantcontact

Burgerzaken /

medewerkers

Klantcontact

Burgerzaken

 

Het beslissen op verzoek om geheimhouding van gegevens (art. 2.59 BRP)

het college

Afdelingshoofd

Klantcontact

Burgerzaken /

medewerkers

Klantcontact

Burgerzaken

 

Het beslissen op verzoek om opgave verstrekkingen (overheidsorganen en derden) aan betrokken persoon (art. 3.22 BRP)

het college

Afdelingshoofd

Klantcontact

Burgerzaken /

medewerkers

Klantcontact

Burgerzaken

 

Het afgeven van een bewijs van in leven zijn

het college

Afdelingshoofd

Klantcontact

Burgerzaken /

medewerkers

Klantcontact

Burgerzaken

 

Het opstarten en verrichten van een onderzoek naar de juistheid van gegevens in de BRP

het college

Afdelingshoofd

Klantcontact

Burgerzaken /

medewerkers

Klantcontact

Burgerzaken

 

Het aanwijzen van instellingen waarbij daar verblijvende burgers kunnen kiezen voor een briefadres

het college

Afdelingshoofd

Klantcontact

Burgerzaken

 

Het aanwijzen van rechtspersonen die hun zetel in Nederland hebben zoals bedoeld in art. 2.42 BRP)

het college

Afdelingshoofd

Klantcontact

Burgerzaken

 

Het nemen van een beslissing namens de Burgemeester zoals bedoeld in art. 2.41 BRP

de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd

Klantcontact

Burgerzaken

 

Het opleggen van een bestuurlijke boete ex 4.17 BRP jo afdeling 5.4 Awb

het college

Afdelingshoofd

Klantcontact

Burgerzaken /

medewerkers

Klantcontact

Burgerzaken

 

Reisdocumenten (Paspoortwet)

Orgaan

Ondermandaat

Bijzonderheden

Het uitoefenen van taken en bevoegdheden op grond van de artikelen 24, vierde en vijfde lid; 26, eerste lid, onder a en vierde lid; 28; 30, eerste lid; 40, eerste lid, onder a en tweede lid, 41, eerste en tweede lid en 42 en 43; 44 tot en met 46; 48, tweede lid 49 en 50; 53, 54, derde en vierde lid, 55, onder a, en 56, van de Paspoortwet

de burgemeester van Zaanstad

medewerkers

Klantcontact

Burgerzaken

 

Reisdocumenten (Besluit paspoortgelden)

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Schriftelijke verantwoording aan leverancier van geleverde reisdocumenten (art, 3, eerste lid)

de burgemeester van Zaanstad

medewerkers

Klantcontact

Burgerzaken

 

Reisdocumenten (Paspoortuitvoeringsregeling Nederland)

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Het uitoefenen van taken en bevoegdheden op grond van de artikelen 6; 8; 10, derde lid; 21, vierde lid; 22, tweede lid; 24, zesde lid; 25, derde lid; 54; 57; 61; 62; 63 en 64; 67; 68; 69 en 70; 75; 78, 81, zesde lid, 90, 92, 93, eerste, derde en vijfde lid, en 94; 95 van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland

de burgemeester van Zaanstad

medewerkers

Klantcontact

Burgerzaken

 

Bijhouden administratie handtekeningen van tot ondertekening van aanvraagformulieren bevoegde personen (art. 47, tweede lid)

de burgemeester van Zaanstad

Sectorhoofd Klant contact centrum/Afdelingshoofd Klantcontact Burgerzaken / medewerkers Klantcontact Burgerzaken

 

Aangifte bij politie en definitieve onttrekking aan het verkeer (art. 96)

de burgemeester van Zaanstad

teamleiders Klantcontact Burgerzaken

 

Verzending aan leverancier van afschriften beschikkingen inzake kwijtschelding als bedoeld in art. 2 Besluit paspoortgelden, alsmede verschreven reisdocumenten (art. 97)

de burgemeester van Zaanstad

teamleiders Klantcontact Burgerzaken

 

Verschaffing van voor controle benodigde informatie in het kader van de financiële verantwoording (art 99)

de burgemeester van Zaanstad

teamleiders Klantcontact Burgerzaken

 

Rijkswet op het Nederlanderschap

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Het aan de hand van de overgelegde stukken beoordelen van de gronden waarop de verklaring van optie berust en, indien aan de vereisten is voldaan, het schriftelijk bevestigen van de verkrijging van het Nederlanderschap (artikel 6, tweede lid, jo artikel 6 van het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap)

de burgemeester van Zaanstad

medewerkers

Klantcontact

Burgerzaken

 

Het in ontvangst nemen van verzoeken tot naturalisatie ex artikel 7

de burgemeester van Zaanstad

medewerkers

Klantcontact

Burgerzaken

 

Het adviseren van de minister ten aanzien van naturalisatieverzoeken op grond van de circulaire van de Minister van Justitie, kenmerk 763352/99/IND d.d. 1 september 1999 inzake de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap

de burgemeester van Zaanstad

medewerkers

Klantcontact

Burgerzaken

 

Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Het uitvoeren van taken en uitoefenen van bevoegdheden op grond van artikelen 6, eerste tot en met vijfde lid; 7, eerste, tweede en derde lid; 8; 9; 10, eerste tot en met vierde lid; 11; 12, eerste en tweede lid; 17; 23; 29; 31, derde, vierde en vijfde lid, 32; 33; 34; 35, 36, eerste tot en met vijfde lid; 63, tweede ne derde lid, 64, eerste tot en met derde lid; 65; 70, eerste en tweede lid, van het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap

de burgemeester van Zaanstad

medewerkers

Klantcontact

Burgerzaken

 

Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Het innen van het verschuldigde bedrag ineens voor de verklaring van optie of het verzoek tot naturalisatie bedoeld in de artikelen 2 en 3 (artikel 5)

de burgemeester van Zaanstad

medewerkers

Klantcontact

Burgerzaken

 

Het afdragen van de wegens verzoeken tot naturalisatie ontvangen gelden (artikel 8) '

de burgemeester van Zaanstad

medewerkers

Klantcontact

Burgerzaken

 

Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Het bekendmaken van de bevestiging of de gehele of gedeeltelijke weigering van de optieverklaring op de wijze voorzien in artikel 4, eerste, tweede en derde lid

de burgemeester van Zaanstad

medewerkers

Klantcontact

Burgerzaken

Het afdragen van de bedragen bedoeld in artikel 8, eerste lid van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 op de wijze voorzien in artikel 13, eerste lid

de burgemeester van Zaanstad

medewerkers

Klantcontact

Burgerzaken

 

Het indienen van een verzoek om een bericht omtrent toelating (artikel 15)

de burgemeester van Zaanstad

 

 

Kaderwetdienstplicht

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Het inschrijven voor de dienstplicht (artikel 4)

de burgemeester van Zaanstad

medewerkers

Klantcontact

Burgerzaken

 

Geslachtsnaamwijziging

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Het instellen van een onderzoek t.b.v. en het adviseren aan de minister van justitie ter uitvoering van het Besluit regels voor geslachtsnaamwijziging

de burgemeester van Zaanstad

medewerkers

Klantcontact

Burgerzaken

Kieswet

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Het in kennis stellen van betrokkenen omtrent de uitsluiting van het kiesrecht (artikel B5, derde lid)

de burgemeester van Zaanstad

medewerkers

Klantcontact

Burgerzaken

 

Het registreren van de kiesgerechtigdheid van ingezetenen van de gemeente in de gemeentelijke administratie (artikelen D1, eerste lid, D4, D6, D7 juncto D5)

het college

medewerkers

Klantcontact Burgerzaken

 

Het indelen van de gemeente in stemdistricten (artikel E2)

het college

Sectorhoofd Klant contact centrum/Afdelingshoofd Klantcontact Burgerzaken

 

Het benoemen van stembureauleden (artikel E4)

het college

Sectorhoofd Klant contact centrum/Afdelingshoofd Klantcontact Burgerzaken

 

Het vaststellen en uitbetalen van de presentiegelden voor stembureauleden

het college

Sectorhoofd Klant contact centrum/Afdelingshoofd Klantcontact Burgerzaken

 

Het zorgen voor voldoende en zodanig ingerichte stemlokalen geschikt voor kiezers met lichamelijke gebreken (artikel J4, tweede lid)

het college

Sectorhoofd Klant contact centrum/Afdelingshoofd Klantcontact Burgerzaken

 

Het verzoeken aan besturen van bijzondere scholen om stemlokalen alsmede het voor de inrichting benodigde materiaal beschikbaar te stellen (artikel J4, derde lid)

het college

Sectorhoofd Klant contact centrum/Afdelingshoofd Klantcontact Burgerzaken

 

Het zorgen voor voldoende en zodanig ingerichte stemlokalen geschikt voor kiezers met lichamelijke gebreken (artikel J4, tweede lid)

het college

Afdelingshoofd

Klantcontact

Burgerzaken

 

Het verzoeken aan besturen van bijzondere scholen om stemlokalen alsmede het voor de inrichting benodigde materiaal beschikbaar te stellen (artikel J4, derde lid)

het college

Afdelingshoofd

Klantcontact

Burgerzaken

 

Het zorgdragen voor de inrichting van het stemlokaal en het aanwijzen van personen ten dienste gesteld aan het stembureau (artikel J4, vierde lid)

de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd

Klantcontact

Burgerzaken

 

Het uitreiken van een nieuwe oproepingskaart bij vermissing (artikel J8)

de burgemeester van Zaanstad

medewerkers Klantcontact Burgerzaken

 

Het in gereedheid brengen van stembiljetten en formulieren processen-verbaal (artikel J21, eerste en tweede lid)

de burgemeester van Zaanstad

medewerkers

Klantcontact

Burgerzaken

 

Het zorgdragen voor de aanwezigheid in elk stembureau van stembiljetten en formulieren voor de processen- verbaal (artikel J22)

de burgemeester van Zaanstad

medewerkers

Klantcontact

Burgerzaken

 

Het bepalen wanneer en waar een geschorste zitting van een stembureau wordt hervat (artikel J38)

de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd

Klantcontact

Burgerzaken

 

Het beslissen op een verzoek tot afgifte van een kiezerspas of stempas (artikelen K8, K9 en K10)

de burgemeester van Zaanstad

medewerkers

Klantcontact

Burgerzaken

 

Het aanwijzen van stembureaus uitsluitend bestemd voor het uitbrengen van stemmen door middel van een kiezerspas of voor het, met inachtneming van de bepalingen van hoofdstuk L, uitbrengen van een volmachtstem waarvoor de kiezer overeenkomstig artikel LB is gemachtigd (artikel K12, eerste lid)

het college

Afdelingshoofd

Klantcontact

Burgerzaken

 

Het bepalen dat de stemming in de kiezerspasstem- bureaus op een eerder of later tijdstip dan 8 uur begint en eindigt op een eerder tijdstip dan 20 uur (artikel K12, 2e lid

het college

Afdelingshoofd

Klantcontact

Burgerzaken

 

Het vaststellen van een plaats waar de stemopneming in stembureaus ingevolge artikel K 12, lid 1 plaatsvindt (artikel K12, derde lid)

het college

Afdelingshoofd

Klantcontact

Burgerzaken

 

Het aanwijzen van mobiele stembureaus uitsluitend bestemd voor het uitbrengen van stemmen door middel van een kiezerspas of voor het, met inachtneming van de bepalingen van hoofdstuk L, uitbrengen van een volmachtstem waarvoor de kiezer overeenkomstig artikel L8 is gemachtigd (artikel K13, eerste lid)

het college

Afdelingshoofd

Klantcontact

Burgerzaken

 

Het vaststellen van de zittingstijden en de onderscheiden plaatsen waar de mobiele stembureaus gedurende de dag der stemming worden gestationeerd (artikel K13, tweede lid)

het college

Afdelingshoofd

Klantcontact

Burgerzaken

 

Het beslissen op een verzoek tot het stemmen bij volmacht (artikelen L11 t/m L13)

de burgemeester van Zaanstad

medewerkers

Klantcontact

Burgerzaken

 

Het beslissen op een verzoek om per brief te mogen stemmen (artikel M4)

de burgemeester van Zaanstad

medewerkers

Klantcontact

Burgerzaken

 

Het in ontvangst nemen van de processen-verbaal en verzegelde pakken van de stembureaus (artikel N11, eerste lid)

de burgemeester van Zaanstad

medewerkers

Klantcontact

Burgerzaken

 

Kiesbesluit

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Het ontlenen aan de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gegevens die nodig zijn voor de vaststelling van de kies-gerechtigdheid van personen die hierin zijn opgenomen als ingezetene (artikel D 1)

het college

medewerkers

Klantcontact

Burgerzaken

 

Het registreren van gegevens ten aanzien van personen die werkelijke woonplaats hebben in de gemeente maar niet als ingezetene zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en in de gemeentelijke administratie als kiesgerechtigd worden opgenomen (artikel D la)

het college

medewerkers

Klantcontact

Burgerzaken

 

Het in gereedheid brengen en opstellen van

stemmachines (artikel J16)

de burgemeester van Zaanstad

medewerkers

Klantcontact

Burgerzaken

 

Het mededelen aan de voorzitter van het centraal stembureau dat de zitting van het stembureau is geschorst (artikel J26)

de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd

Klantcontact

Burgerzaken

 

Het na een schorsing van de zitting van een stembureau in bewaring nemen van de stemmachine, de verzegelde pakketten en de verzegelde envelop (artikel J31)

de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd

Klantcontact

Burgerzaken

 

Het tijdig voor de hervatte zitting ter beschikking van het stembureau stellen van het materiaal genoemd in artikel J31 (artikel J32)

de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd

Klantcontact

Burgerzaken

 

Wegenverkeerswet 1994

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Het in ontvangst nemen van en het beslissen op aanvragen tot de afgifte van rijbewijzen (artikelen 111, 112, 113, 115, 116, eerste lid, 119 en 120)

de burgemeester van Zaanstad

medewerkers

Klantcontact

Burgerzaken

 

Het ongeldig verklaren van rijbewijzen (artikel 124, tweede lid, onder c en d)

de burgemeester van Zaanstad

medewerkers

Klantcontact

Burgerzaken

 

Reglement Rijbewijzen

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Het in ontvangst nemen van aanvragen ter registratie en omwisseling van rijbewijzen, alsmede de daarbij over te leggen bescheiden en het doorsturen van de aanvraag naar de Dienst Wegverkeer als bedoeld Hoofdstuk II, Aanvraag rijbewijzen

de burgemeester van Zaanstad

medewerkers

Klantcontact

Burgerzaken

 

Burgerlijk wetboek

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Het benoemen van (buitengewone) ambtenaren van de burgerlijke stand (art. 1:16 BW)

het college

Afdelingshoofd

Klantcontact

Burgerzaken

 

Het doen van aangifte ingeval de in artikel 190 genoemde personen ontbreken of nalaten de aangifte te doen (art. 1: 19e, onder 5 BW)

de burgemeester van Zaanstad

medewerkers

Klantcontact

Burgerzaken

 

Reglement op de Burgerlijke Stand

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Het benoemen van honoraire buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand voor eon huwelijksvoltrekking, c.q. partnerschapsregistratie (artikel 2, derde lid)

het college

Afdelingshoofd

Klantcontact

Burgerzaken

 

Besluit Burgerlijke Stand 1994

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Het afwijzen van verzoeken tot aanwijzing van een locatie als gemeentehuis ten behoeve van een eenmalige huwelijksvoltrekking (artikel 1, eerste lid, Besluit van 30 september 1999 tot delegatie van de bevoegdheid tot het aanwijzen van een locatie als gemeentehuis)

het college

Afdelingshoofd

Klantcontact

Burgerzaken

 

Verklaring omtrent het gedrag

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Het in ontvangst nemen van een verzoek om een verklaring omtrent het gedrag

de burgemeester van Zaanstad

medewerkers

Klantcontact

Burgerzaken

 

Overig

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Het doen van aangifte bij de politie als gevolg van het vermoeden dan wel constateren van fraude op het gebied van rijbewijzen, reisdocumenten, GBA, Burgerlijke Stand en Verkiezingen

de burgemeester van Zaanstad

medewerkers

Klantcontact

Burgerzaken

 

Het aanwijzen van ambtenaren die de gemeente in rechte kunnen vertegenwoordigen

de burgemeester van Zaanstad

sectorhoofd Klant contact centrum/Afdelingshoofd Klantcontact Burgerzaken

 

Het verzenden van facturen aan klanten en het verstrekken van opdrachten om leges te innen dan wel te betalen

het college

medewerkers

Klantcontact

Burgerzaken

 

Aanwijzing van een locatie tot gemeentehuis voor eenmalig gebruik op grond van het Reglement burgerlijke stand van de gemeente Zaanstad

het college

Afdelingshoofd

Klantcontact

Burgerzaken

 

Ontzegging toegang/waarschuwingen

 

 

 

Het (al of niet tijdelijk) ontzeggen van de toegang tot gemeentelijke gebouwen.

het college/ de burgemeester van Zaanstad

Leidinggevenden van agressief bejegende ambtenaren

 

Het geven van een waarschuwing omtrent ontoelaatbaar gedrag

het college/ de burgemeester van Zaanstad

Leidinggevenden van agressief bejegende ambtenaren

 

Verordening op het benoemen van openbare ruimten en het nummeren van bouwwerken, gebouwen en complexen, afbakende terreinen, lig- en standplaatsen

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Het toekennen van een nummer aan een object of een te onderscheiden deel van een object (art. 3, Verordening op het benoemen van openbare ruim ten en het nummeren van bouwwerken, gebouwen en complexen, afbakende terreinen, lig- en standplaatsen

het college

gegevensbeheerders basisregistraties

 

Wet basisregistratie adressen en gebouwen (BAG)

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Het opstellen van ambtelijke verklaringen

het college

medewerkers Basisregistraties

 

het toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving ingevolge artikel 11 van de wet BAG

hot college

medewerkers Basisregistraties

 

het uitgeven van inschrijfnummers en

identificatienummers

het college

medewerkers Basisregistraties

 

Het op grond van het bepaalde in artikel 10, tweede lid, van de wet BAG inschrijven van de in of op grond van artikel 10, eerste lid van de wet BAG aangewezen brondocumenten in het adressenregister dan wel het gebouwenregister

het college

medewerkers Basisregistraties

 

ingevolge artikel 9 van de wet BAG verzorgen van een zodanige opzet van het adressen en gebouwen register dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te alien tijde binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar is

het college

Afdelingshoofd Basisregistraties

 

Het op maken van processen verbaal van constatering zoals bedoeld in artikel 10 eerste lid onder b van de wet BAG

het college

medewerkers Basisregistraties

 

Vaststellen van de definitieve geometrie zoals bedoeld in artikel 7 en 8 van de Wet BAG

het college

medewerkers Basisregistraties

 

Het op basis van de brondocumenten opnemen van gegevens in de adressenregistratie en gebouwenregistratie overeenkomstig de voorschriften uit de artikelen 14A en 15 van de BAG

het college

medewerkers Basisregistraties

 

Het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in artikel 37 en verzoeken zoals bedoeld in artikel 38 van de wet BAG, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 van de Wet BAG

het college

medewerkers Basisregistraties

 

Het onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening basisregistraties adressen en gebouwen zoals bedoeld in artikel 31 van de wet BAG

het college

medewerkers Basisregistraties

 

Wet basisregistratie grootschalige topografie

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Het verzamelen en geometrisch vastleggen van geografische gegevens ten behoeve van de uitvoering van de Wet BGT, als bedoeld in artikel 6 van de Wet BGT

het college

medewerkers Basisregistraties

 

het op verzoek van een ieder verlenen van inzage in het adressenregister, het gebouwenregister en gebouwenregistratie, alsmede het aan een ieder verstrekken van de in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie opgenomen gegevens zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid onder a van de wet BAG

het college

Afdelingshoofd Basisregistraties

 

Het nemen van besluiten in het kader van de BAG

het college

medewerkers Basisregistraties

 

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Besluiten tot uitgifte van een graf

het college

Afdelingshoofd Basisregistraties Afdelingshoofd Heffing en invordering

 

Het verlenen, weigeren en intrekken van een vergunning tot het aanbrengen van een grafkelder, zoals bedoeld in artikel 16

het college

Afdelingshoofd Basisregistraties

 

Het verlenen, weigeren en intrekken van een vergunning tot het hebben van een gedenkteken, zoals bedoeld in artikel 19

het college

Afdelingshoofd Basisregistraties

 

Wet op de Lijkbezorging

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Het besluiten tot geven van verlof tot opgraving van een lijk (artikel 29 wet op de lijkbezorging)

de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd Basisregistraties Afdelingshoofd Heffing en invordering

 

Gemeentelijke belastingen

Orgaan

Ondermandaat aan

Bijzonderheden

Het voeren van verweer in (initieel) (cassatie) beroep bij de Rechtbank en/of de Hoge Raad d.m.v. -het indienen van verweerschriften; -vertegenwoordiging ter zitting

het college/ de burgemeester van Zaanstad

Afdelingshoofd Basisregistraties

 

Het verstrekken van gegevens aan de Waarderingskamer ten behoeve van haar taak (art. 4, tweede lid, Wet WOZ)

het college

Afdelingshoofd Basisregistraties

 

Het voorleggen van een geschil met afnemers aan de Waarderingskamer (art. 11, eerste lid, Wet WOZ)

het college

Afdelingshoofd Basisregistraties

 

Het bij de afnemers vragen om inlichtingen benodigd voor een juiste uitvoering van de Wet WOZ (art. 32 Wet WOZ)

het college

Afdelingshoofd Basisregistraties

 

Het zorgdragen voor het verzamelen, opslaan, verstrekken van gegevens betreffende de binnen de gemeente gelegen onroerende zaken en de waarde daarvan, voor zover dit voor de uitvoering van de Wet WOZ noodzakelijk is (art. 38 Wet WOZ, gegevensbeheer)

het college

Afdelingshoofd Basisregistraties

 

Het fungeren als aanspreekpunt voor de Waarderingskamer (art. 10, 15 en 21 Wet WOZ)

het college

Afdelingshoofd Basisregistraties

 

Het instellen van cassatie bij de Hoge Raad in een procedure betreffende een WOZ-beschikking (art. 332 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering)

het college

 

Afdelingshoofd Basisregistraties

 

Het toepassen van een hardheidsclausule (art. 63 Algemene Wet inzake rijksbelastingen juncto artikel 231 Gemeentewet)

het college

Afdelingshoofd Basisregistraties

 

Het instellen van cassatie bij de Hoge Raad in procedures betreffende gemeentelijke belastingen (art. 332 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering)

het college

Afdelingshoofd Basisregistraties

 

Het kwijtschelden van de in een belastingaanslag begrepen verhoging (art. 66 Algemene Wet inzake rijksbelastingen juncto artikel 231 Gemeentewet)

het college

Afdelingshoofd Basisregistraties

 

Het instellen van cassatie bij de Hoge Read in procedures betreffende gemeentelijke belastingen (art. 28 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen)

het college

Afdelingshoofd Basisregistraties

 

Het instellen van initieel cassatieberoep bij de Hoge Raad in procedures betreffende gemeentelijke belastingen (art. 28 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen)

het college/

Afdelingshoofd Basisregistraties

 

Het fiatteren van een uitspraak op een verzoek tot kwijtschelding

het college

Afdelingshoofd Basisregistraties

 

Het oninbaar verklaren van een belastingschuld zoals bedoeld in artikel 255 lid 5 Gemeentewet

het college

Afdelingshoofd Basisregistraties

 

 

Bijlage III behorende bij het Ondermandaatbesluit Dienstverlening en Bedrijfsvoering 2020

(Personele matrix)

 

MANDAATMATRIX PERSONELE BESLUITEN

Onder leidinggevende wordt verstaan degene bij wie het beoordelen van medewerkers onderdeel uitmaakt van het functieprofiel

 

Toelichting: bevoegdheden zijn gemandateerd door het college van B&W aan de directeuren. De directeur kan bepaalde bevoegdheden doormandateren. In deze lijst is per onderwerp te zien of dit het geval is, en naar welk niveau. Het staat de medewerker altijd vrij om bij afwijzing van een verzoek met zijn direct leidinggevende in gesprek te gaan, voordat hij eventueel gebruik maakt van de formele bezwaarmogelijkheid op grond van de Awb. De Awb termijn loopt echter wel door!

Onderwerp

Niveau beslissingsbevoegdheid

Bijzonderheden

Arbeidsvoorwaarden en afspraken

Alle soorten verlof waaronder vakantieverlof, buitengewoon verlof, onbetaald verlof

Direct leidinggevende

 

 

Arbeidsduur / werktijden cafetariamodel, sociaal convenant, fietsenplan

Direct leidinggevende

 

Studiefaciliteiten

Direct leidinggevende

 

Aanvragen assessment / loopbaanbegeleiding/coaching

Direct leidinggevende

 

Telewerken

Direct leidinggevende

Is een overeenkomst met de medewerker

Dienstopdracht

Direct leidinggevende

Als mondeling gegeven, altijd schriftelijk bevestigen

Instroom

Openstellen vacature

Direct leidinggevende

 

Verlenen vaste aanstelling / aangaan van arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Direct leidinggevende

 

Verlenen en verlengen tijdelijke aanstelling / aangaan en verlenging tijdelijke arbeidsovereenkomst

Direct leidinggevende

 

Aanvraag/verlenging inhuur derden

Direct leidinggevende

Conform Zaans inkoopbeleid

Instroom externe medewerker

Direct leidinggevende

 

Stageovereenkomst / stageregeling

Direct leidinggevende

 

Toeslagen, vergoedingen en declaraties

Buitenlandse dienstreis

Gemeentesecretaris

Bepaald in organisatiebesluit, wordt niet ondergemandateerd

Toekennen vergoedingen

Direct leidinggevende

 

Toekennen toeslagen

Direct leidinggevende

 

Vergoeding schade aan persoonlijk eigendommen bij uitoefening functie

Direct leidinggevende

In overleg met schade en verzekeringen

Dienstreis binnenland

Direct leidinggevende

Mondeling of schriftelijk besluit/opdracht

Uitstroom

Onvrijwillig ontslag (initiatief werkgever)

Directeur

 

Ontslag op verzoek medewerker (inclusief FPU, Ouderdomspensioen, Keuzepensioen)

Direct leidinggevende

 

Verzuim en re-integratie

 

 

Niet toepassen loonkorting bij ziekte

Direct leidinggevende

Betreft uitzondering bij terminale ziekte

Herplaatsing bij einde wachttijd

Direct leidinggevende

 

Danctie bij nalatigheid nakomen ziekteverzuim-verplichtingen

Direct leidinggevende

 

Instellen bezwaar tegen UWV beschikkingen

Direct leidinggevende

 

Opdragen passende arbeid

Direct leidinggevende

 

No show consult in rekening brengen

Direct leidinggevende

 

Wijzigen rechtspositie / doorstroom

Plaatsing (reorganisatie)

Directeur

 

Niet-plaatsing / boventalligverklaring (reorganisatie)

Directeur

 

Aanwijzing van een mobiliteitskandidaat

Directeur

 

Vaststellen re-integratieplan

Directeur

Reorganisatie, indien geen overeenstemming wordt bereikt

Vaststelling beoordeling

Direct leidinggevende

 

Bevordering

Direct leidinggevende

 

Herplaatsing (arbeidsongeschiktheid)

Direct leidinggevende

 

(Tijdelijke) overplaatsing

Direct leidinggevende

 

Nevenwerkzaamheden

Directeur

 

Interne detachering

Direct leidinggevende

Direct leidinggevende

Disciplinair/zwaarwegend

Vaststellingsovereenkomst

Gemeentesecretaris

In Organisatiebesluit 2011 bepaald uitgesloten van

ondermandaat

Disciplinaire maatregelen

Directeur

Zwaarwegend besluit

Schorsing

Directeur

Zwaarwegend besluit

Ontzegging toegang gebouwen

Directeur

Zwaarwegend besluit

(Tijdelijk) ontheffen uit functie

Directeur

Zwaarwegend besluit

Schadeloosstelling

Directeur

Zwaarwegend besluit

Detachering

Directeur

Driepartijen overeenkomst met externe werkgever

Dienstongeval

Directeur

Zwaarwegend besluit i.v.m. gevolgen aansprakelijkheid