Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwijndrecht

Verordening Afvalstoffenheffing 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwijndrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Afvalstoffenheffing 2020
CiteertitelVerordening afvalstoffenheffing Zwijndrecht 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 15.33 van de Wet milieubeheer

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-12-201901-01-2021nieuwe regeling

19-11-2019

gmb-2019-292479

2019-15682

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Afvalstoffenheffing 2020

 

De raad van de gemeente Zwijndrecht;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2019

 

Gelet op artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer;

 

 

B e s l u i t

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2020

 

 

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder ‘gebruik maken’: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 Wet milieubeheer.

 

Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘afvalstoffenheffing’ wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

 • 2.

  De afvalstoffenheffing bedoeld in deze verordening wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik maken van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

 

Artikel 3 Belastingplicht

De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

 

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De belasting bedraagt € 380,16 per perceel per belastingjaar.

 • 2.

  Indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door één persoon dan bedraagt de belasting € 348,- per perceel per belastingjaar.

 

Artikel 5 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 

Artikel 6 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

 

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de tweede maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, minder is dan € 20.000 en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in tien gelijke termijnen, waarbij de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

 

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening afvalstoffenheffing Zwijndrecht 2019' van 11 december 2018 wordt ingetrokken op de in het met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening afvalstoffenheffing Zwijndrecht 2020’.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 19 november 2019,

De griffier, De voorzitter,

Evert Bunt Hein van de Loo

Bijlage raming kosten en opbrengsten Afvalstoffen 2020

 

Bijlage raming kosten en opbrengsten Afvalstoffen 2020

 

 

7.4%

Kosten

 

 

 

 • -

  Kosten ophalen, afvoeren en verwerking van huisvuil

 • -

  Toerekening 44% kosten straatreiniging

 • -

  Kwijtschelding

 

 

6.775.320

282.436

670.000

Totaal bruto kosten

 

 

7.727.756

 • -

  Overhead

 • -

  Bijdrage Nedvang voor gescheiden afval

 • -

  Onttrekking reserve

 

 

161.694

-411.000

0

A. Totaal netto kosten

 

 

7.478.450

 

 

 

 

Opbrengst afvalstoffenheffing

Aantal

Tarief 2020

Aantal x tarief

 • -

  Eenpersoonshuishoudens

 • -

  Meerpersoonshuishoudens

6.416

13.476

€ 348,00

€ 380,16

2.232.768

5.123.036

B. Totale opbrengsten

 

 

7.355.804.1

 

 

 

 

Saldo van de (egalisatie)reserve Reiniging is sinds begin 2019 nihil. De verwachting is dat vanaf 2021 de reserve weer kan worden gevuld.