Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
's-Gravenhage

SUBSIDIEREGELING DAK- OF VLOERISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN DEN HAAG 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie's-Gravenhage
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSUBSIDIEREGELING DAK- OF VLOERISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN DEN HAAG 2019
CiteertitelSubsidieregeling dak- of vloerisolatie particuliere woningen Den Haag 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpSubsidieregeling dak- of vloerisolatie particuliere woningen Den Haag 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/%27s-Gravenhage/323035/CVDR323035_3.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-01-202001-01-202031-12-2020Wijziging regeling

14-01-2020

gmb-2020-20110

RIS 304321
03-09-201901-07-201914-01-2020Nieuwe regeling

03-09-2019

gmb-2020-16383

Tekst van de regeling

Intitulé

SUBSIDIEREGELING DAK- OF VLOERISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN DEN HAAG 2019

Toelichting

 

Samen met bewoners en bedrijven zet Den Haag in de komende tijd betekenisvolle en concrete stappen richting een klimaatneutrale stad in 2030. Zie Kadernota Duurzaamheid (RIS301829).

 

We zetten in op energiebesparing en helpen hierbij iedereen die hiermee aan de slag wil. Een groot deel van ons energieverbruik wordt veroorzaakt door alles wat we doen in en rondom het huis. Omdat de meeste woningen voor verwarmen en koken gebruik maken van aardgas zal iedere bewoner en iedere gebouw-eigenaar in Den Haag te maken krijgen met de energietransitie. Waar sommige bewoners aan de slag gaan met het aanbrengen van kleine energiebesparende maatregelen, gaan anderen over op het isoleren van hun woning. Isoleren zorgt voor meer comfort, minder verlies van energie en zodoende een mogelijke besparing op de energierekening.

 

Om woningeigenaren en VvE’s te stimuleren hun woning(en) energiezuiniger te maken biedt de gemeente Den Haag een subsidie voor dak- en/of vloerisolatie aan. De regeling is van toepassing op woningen en op bouwdelen die voor 1985 zijn gebouwd omdat die niet standaard zijn voorzien van dak- en vloerisolatie. Dak- en vloerisolatie is in woningen voor 1985 een eenvoudige, zinnige en effectieve ingreep die snel kan worden toegepast zonder risico’s voor de constructiekwaliteit. Doe-het zelven is ook goed mogelijk. Tevens heeft de uitvoering tot gevolg: comfortverbetering, (relatieve) woonlastenverlaging en woningwaardevermeerdering.

 

Met de hernieuwde subsidieregeling wordt subsidieverstrekking opnieuw mogelijk gemaakt en wordt omschreven onder welke condities de subsidie voor de aanleg van dak- en/of vloerisolatie wordt verstrekt. Naast de subsidie voor dak- en/of vloerisolatie is het ook mogelijk voor woningeigenaren en VvE’s om subsidie aan te vragen voor groene daken. De combinatie van het aanbrengen van dakisolatie met daarop de aanleg van een groen dak zorgt voor een uitstekende isolerende werking. Stapeling van deze subsidies wordt mogelijk gemaakt en onder de aandacht gebracht.

 

Besluitvorming

 

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag,

gelet op:

 • artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; en

 • artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014;

 

besluit vast te stellen de volgende Subsidieregeling dak- of vloerisolatie particuliere woningen Den Haag 2019:

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1:1. Begripsomschrijvingen

 

In deze regeling wordt verstaan onder:

- bouwdelen:

aanbouwen en opbouwen van de woning, gerealiseerd vanaf 1992;

- dak- of vloerisolatie instructiebladen:

door de gemeente opgestelde en verstrekte bladen met instructies, toe te passen materialen en voorwaarden voor het aanbrengen van de daarin beschreven isolatie onder begane grondvloeren en op of aan daken;

- energielabel voor de woning:

geeft met de klassen A (groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig) aan hoe energiezuinig een woning is in vergelijking met soortgelijke woningen. Een energiezuinige woning heeft goede isolatie, dubbel glas, energiezuinige verwarming en zonnepanelen. Het energielabel is een document waarin deze kenmerken zijn beschreven;

- toegelaten instelling:

instellingen, toegelaten krachtens artikel 19 van de Woningwet;

- woning:

particuliere woonruimte gebouwd vóór 1992 met een eigen toegang waarbij de bewoners niet afhankelijk zijn van wezenlijke voorzieningen, welke buiten de woonruimte zijn gelegen.

 

 

 

Artikel 1:2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door

burgemeester en wethouders voor de in artikel 2:1 bedoelde activiteiten.

 

 

Hoofdstuk 2 De activiteiten en de doelgroep

Artikel 2:1. Activiteiten

 • 1.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor het aanbrengen van dak- of vloerisolatie conform de instructiebladen in particuliere woningen gebouwd vóór 1992 in Den Haag.

 • 2.

  Het doel dat met de verstrekte subsidie wordt nagestreefd is vermindering van de CO2 uitstoot.

 • 3.

  De koppeling met het na te streven achterliggende maatschappelijke doel is een klimaatneutrale stad in 2030.

 

Artikel 2:2. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan:

 

 • a.

  een woningeigenaar die de woning zelf in gebruik heeft of aan een ander in gebruik heeft gegeven, niet zijnde toegelaten instellingen;

 • b.

  een vereniging van eigenaars (VvE), als bedoeld in artikel 5:124 van het Burgerlijk Wetboek; of

 • c.

  organisaties met een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status, die een ruimte met een woonfunctie verhuren.

 

 

Hoofdstuk 3 De subsidie

Artikel 3:1. Hoogte van de subsidie

Een subsidie bedraagt € 12,50 per m² dak- of vloerisolatie tot een maximum van 50% van de werkelijke kosten voor het aanbrengen van dak- of vloerisolatie.

 

 

Hoofdstuk 4 Subsidieplafond en verdeling

Artikel 4:1. Subsidieplafond

 • 1.

  Voor subsidieverlening op grond van deze regeling geldt voor 2019 een subsidieplafond van € 400.000,00 en voor 2020 een subsidieplafond van € 500.000,00.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen de hoogte van het subsidieplafond binnen de in het eerste lid genoemde periode wijzigen.

 

Artikel 4:2. Wijze van verdeling

 • 1.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 3.

  Indien burgemeester en wethouders op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt, meer dan één aanvraag ontvangen, stellen zij de onderlinge rangschikking van die aanvragen vast door middel van loting.

 

 

Hoofdstuk 5 Besluitvorming subsidie

Artikel 5:1. Besluitvorming

Een verantwoording wordt ingediend via een door burgemeester en wethouders digitaal beschikbaar gesteld verantwoordingsformulier, waarmee de indiener de kosten aan toont en de activiteiten gereed meldt nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

 

 

Hoofdstuk 6 Verplichtingen en verantwoording

Artikel 6:1. Verplichtingen

 • 1.

  Onverminderd de artikelen 4:37 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 15 tot en met 18 van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014, gelden voor de subsidieontvanger de volgende verplichtingen:

  a. indien het werk door een aannemer wordt uitgevoerd:

 • -

  (een kopie van) de eindfactuur van de aannemer met een specificatie van de toegepaste materialen en arbeidsuren voor het aanbrengen van de isolatie, die is geaccordeerd door de subsidieaanvrager;

 • -

  een ondertekende verklaring van de aannemer dat de isolatie volgens het instructieblad is aangebracht;

  b. indien het werk in het eigen beheer is uitgevoerd:

 • -

  (kopieën van) de gespecificeerde nota’s van aangeschafte materialen en andere gemaakte noodzakelijke kosten;

  c. (een kopie van) een aangepast energielabel, na aanbrengen van dak- of vloerisolatie.

 • 2.

  De te overleggen gegevens zoals genoemd in artikel 6:1, eerste lid, onder a en b, mogen niet ouder zijn dan vier maanden op het moment van indiening van de aanvraag.

 • 3.

  De aanvrager verklaart dat er niet al eerder voor hetzelfde adres voor dezelfde maatregel(en) subsidie is aangevraagd.

 • 4.

  De dak- of vloerisolatie moet volgens de instructiebladen en dus op de juiste manier worden aangebracht.

 • 5.

  De aanvrager is verplicht medewerking te verlenen aan een steekproefcontrole.

   

 •  

Hoofdstuk 7 Slotbepalingen

Artikel 7:1. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen, gelet op het belang van de verduurzaming van woningen en de vermindering van CO2-uitstoot, afwijken van artikel 3, 5 en 6 voor zover toepassing leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 

Artikel 7:2 Overgangsrecht

De Subsidieregeling dak- en/of vloerisolatie particuliere woningen Den Haag 2016-2018 blijft van toepassing op bezwaar- en beroepsprocedures voor aanvragen, die voor 1 juli 2019 zijn ingediend.

 

Artikel 7:3. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 juli 2019.

 • 2.

  Deze regeling vervalt op 31 december 2020.

 • 3.

  De Subsidieregeling dak- en/of vloerisolatie particuliere woningen 2016-2018 wordt ingetrokken.

 • 4.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling dak- of vloerisolatie particuliere woningen Den Haag 2019.

 

 

 

Den Haag, 14 januari 2020

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de wnd. secretaris, de wnd. burgemeester,

 

 

Dineke ten Hoorn Boer, Johan Remkes