Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
's-Hertogenbosch

Delegatiebesluit 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie's-Hertogenbosch
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatiebesluit 2010
CiteertitelDelegatiebesluit 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het bepaalde onder 2h treedt met terugwerkende kracht in per 1 juli 2009

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 156 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-201010-10-2020Onbekend

13-07-2010

Bossche Omroep, 25-07-2010

10.261

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiebesluit 2010

De gemeenteraad van 's-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 13 juli 2010,

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 maart 2010, regnr. 10.261;

 

gelet op de Gemeentewet;

 

Besluit:

 • 1.

  In te trekken het Delegatiebesluit 2008, vastgesteld d.d. 30 juni 2008;

 

 • 1.

  De hierna te noemen bevoegdheden van de gemeenteraad met inachtneming van de daarbij vermelde bijzondere bepalingen te delegeren aan burgemeester en wethouders:

  • a.

   Het aanvaarden c.q. afwijzen van schenkingen aan de gemeente onder de voorwaarde dat de bij dit besluit gevoegde toetsingscriteria in acht moeten worden genomen.

  • b.

   Het vaststellen van de grens van de bebouwde kom ingevolge art. 20 a Wegenverkeers-wet 1994, juncto art. 48 Besluit Administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.

  • c.

   Het onttrekken van een weg aan het openbaar verkeer ingevolge art. 9 en 11 Wegenwet.

  • d.

   Het besluiten omtrent het verwezenlijken van projecten als bedoeld in artikel 3.10 (“projectbesluit”) en 3.40 (“buiten toepassingverklaring van een beheersverordening”) van de Wet ruimtelijke ordening:

   • 1.

    in de gevallen, waarin besloten wordt het verzoek om medewerking te weigeren;

   • 2.

    in de gevallen, waarin besloten wordt aan het verzoek medewerking te verlenen en  verzoek past in een ter inzage gelegd ontwerp voor herziening van het geldend bestemmingsplan dan wel in een door de gemeenteraad vastgesteld, maar nog niet onherroepelijk bestemmingsplan.

   • 3.

    in andere dan de in het vorige lid omschreven gevallen, onder voorwaarde, dat voorafgaande aan het besluit de ingevolge artikel 3.10, tweede lid van de wet vereiste ruimtelijke onderbouwing van het project ter kennis is gebracht van de gemeenteraad. Indien de gemeenteraad aangeeft bezwaren te hebben tegen de betreffende ruimtelijke ontwikkeling, dan vervalt voor het geval de besluitmogelijkheid krachtens delegatie. 

  • e.

   Het besluiten omtrent de vaststelling van een exploitatieplan c.a. als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening, voor zover dit exploitatieplan betrekking heeft op het verwezenlijken van projecten op grond van een projectbesluit als bedoeld onder punt d.

  • f.

   Het desgevraagd eenmalig aanwijzen van een trouwlocatie voor één dag met dien verstande dat de trouwlocatie moet voldoen aan de volgende criteria:

   • 1.

    de locatie moet voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor mindervalide burgers;

   • 2.

    de locatie mag geen discussie oproepen bij het principiële onderscheid tussen kerk en staat;      

   • 3.

    de locatie moet de toets van openbare orde en goede smaak kunnen doorstaan en

   • 4.

    de locatie moet garant staan voor een stijlvolle huwelijksceremonie.

  • g.

   Het benoemen van de leden van de monumenten- en welstandscommissie.

  • h.

   Het besluiten tot het indelen van de gemeente in woonplaatsen, het vaststellen van de openbare ruimte, het toekennen van nummeraanduidingen aan de op het grondgebied van de gemeente gelegen verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen, het vaststellen van standplaatsen en ligplaatsen en de afbakening van panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen, als bedoeld in artikel 6 van de Wet Basisadministraties adressen en gebouwen.

 

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Delegatiebesluit 2010”

 

 • 4.

  Dit besluit treedt in werking op 15 juli 2010 met dien verstande dat het bepaalde onder 2h met terugwerkende kracht per 1 juli 2009 in werking treedt.

's-Hertogenbosch, 13 juli 2010

De gemeenteraad voornoemd,

De griffier,                                  De voorzitter,

 

 

drs. A. van der Jagt                      mr. dr. A.G.J.M. Rombouts

Bijlage bij Delegatiebesluit 2010: Criteria voor de aanvaarding van schenkingen

Wanneer aan de gemeente respectievelijk een gemeentelijk organisatieonderdeel een niet persoonsgebonden schenking wordt aangeboden, dan wordt daarbij uitgegaan van de volgende toetsingscriteria:

 • 1.

  Er moet sprake zijn van een openbare (publiekelijke) schenking.

 • 2.

  De schenking moet een algemeen maatschappelijk nut dienen.

 • 3.

  Met de schenking mogen geen commerciële belangen gediend zijn.

 • 4.

  Direct noch indirect mag er een afhankelijkheidrelatie van de gemeente ten opzichte van de schenker ontstaan. Aanvaarding van een schenking is als regel alleen aan de orde indien deze wordt gedaan ná een eventueel besluitvormingstraject (bestuurlijke integriteit).

 • 5.

  De aard, vorm en doel van de schenking mogen niet in strijd zijn met het gemeentebeleid.

 • 6.

  De gemeente verplicht zich “als een goed huisvader” voor het geschonkene te zorgen.

 • 7.

  Uit schenking mag geen verplichting voortvloeien, waarvan de (financiële) gevolgen niet duidelijk en afgedekt zij; denk hierbij tevens aan bijvoorbeeld installatie- en onderhoudskosten.

 • 8.

  Het geschonkene mag niet met bijvoorbeeld hypotheek bezwaard zijn.

 • 9.

  De aanvaarding van de schenking mag niet leiden tot het aangaan van risico’s, potentiële aansprakelijkheden of aanspraken door derden.

 • 10.

  Bij de aanvaarding van schenkingen dient het eventueel gebruiks-, portret- c.q. reproductierecht over te gaan naar de gemeente.

 • 11

  Indien sprake is van het aanbieden van een object, bestemd voor de openbare ruimte of voor een voor het publiek toegankelijke ruimte, dan dient vooraf advies te worden ingewonnen bij een externe commissie van deskundigen.

 • 12

  Bij de aanvaarding van de onder 11. bedoelde objecten dienen tenminste het eigendom, beheer en onderhoud (inclusief aansprakelijkheid voor schade en afspraken in geval van vernieling c.q. teniet gaan van het object) alsmede de minimale instandhoudingstermijn in overleg met de bij schenking betrokken partijen (contractueel) te worden vastgelegd. Het college gaat er daarbij van uit dat de gemeente de bevoegdheid heeft om na verloop van een bepaalde periode zelfstandig te beslissen over de verdere instandhouding. Ook meent het college dat het de eigenstandige bevoegdheid van de gemeente is om, indien het geschonkene buiten schuld van de gemeente om ernstig is beschadigd, eventueel van herstel af te zien.

 • 13

  Wanneer de aard van een schenking zich beter leent voor aanvaarding van derden omdat het daar beter op zijn plaats is (bijvoorbeeld een schilderij dat beter past in het Noordbrabants Museum) dan wordt hierover met schenker in overleg getreden. Het college acht het niet zinvol een geschenk te aanvaarden om het vervolgens elders in permanente bruikleen onder te brengen.

 

Overige bepalingen van het raadsbesluit:

 • -

  Van schenking, zoals hier bedoeld, wordt steeds een dossier aangelegd. Door juiste archivering tegelijk voorzien in een adequaat historisch inzicht van de schenking(en). Het daarnaast aanleggen van een afzonderlijke registratie (geschenkenboek) is niet nodig c.q. inefficiënt.

 • -

  De gemeenteraad dient in kennis te worden gesteld van de in dit kader genomen besluiten.

 

Opmerking: Aanvaarding van schenkingen is aan het Stadsarchief gemandateerd.

Het college heeft het aanvaarden van schenkingen door particulieren voor het Stadsarchief, voor zover behorend tot het dagelijks bestuur, gemandateerd aan de directeur Bestuurszaken met submandaat aan de gemeentearchivaris. Dit is vastgelegd in het Mandaatbesluit.