Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
1Stroom

Besluit van de heffingsambtenaar en de invorderingsambtenaar van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom houdende regels omtrent mandaat Mandaatregeling 1Stroom Belastingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie1Stroom
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van de heffingsambtenaar en de invorderingsambtenaar van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom houdende regels omtrent mandaat Mandaatregeling 1Stroom Belastingen
CiteertitelMandaatregeling 1Stroom Belastingen
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-2018nieuwe regeling

02-02-2018

bgr-2018-187

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de heffingsambtenaar en de invorderingsambtenaar van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom houdende regels omtrent mandaat Mandaatregeling 1Stroom Belastingen

De heffingsambtenaar van 1Stroom en de invorderingsambtenaar van 1Stroom, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

besluiten vast te stellen de Mandaatregeling 1Stroom Belastingen;

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  1Stroom: de door de gemeentes Duiven en Westervoort opgerichte gemeenschappelijke regeling met een openbaar lichaam als bedoeld in artikel 8 lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • b.

  gemeente: een van de deelnemende gemeenten, waaronder zowel de publiekrechtelijke rechtspersoon als de daartoe behorende bestuursorganen kunnen zijn begrepen;

 • c.

  mandaat: de bevoegdheid om namens de heffingsambtenaar of de invorderingsambtenaar besluiten te nemen;

 • d.

  mandaatgever: de heffings- en de invorderingsambtenaar die de oorspronkelijke wettelijke bevoegdheid heeft en deze aan een ander mandateert;

 • e.

  gemandateerde: degene die de bevoegdheid heeft om namens de heffings- en de invorderingsambtenaar besluiten te nemen en andere (rechts)handelingen te verrichten;

 • f.

  ambtenaar: degene bedoeld in artikel 1 lid 1 van de Ambtenarenwet en werkzaam voor 1Stroom. Daarmee worden gelijk gesteld uitzendkrachten, gedetacheerden, zzp’-ers en zij die op andere privaatrechtelijke basis in dienst zijn van 1Stroom;

 • g.

  teamregisseur: degene, die werkzaam is voor de gemeenschappelijke regeling 1Stroom en die als zodanig is benoemd;

Artikel 2 Mandaat ambtenaren

 • 1.

  De heffings- en de invorderingsambtenaar verlenen de ambtenaar of diens plaatsvervanger het mandaat om namens hen alle besluiten te nemen en alle rechtshandelingen te verrichten, waaronder de vertegenwoordiging in rechte, die in het kader van een goede uitoefening van de taken en bevoegdheden van de heffings- en de invorderingsambtenaar nodig zijn met in achtneming van de voorwaarden genoemd in artikel 4.

 • 2.

  Het mandaat omvat tevens de bevoegdheid het in het eerste lid bedoelde mandaatbesluit te ondertekenen.

Artikel 3 Inhoud mandaat

Het mandaat omvat naast het nemen van besluiten, tevens het verrichten van alle voorbereidings- en uitvoeringshandelingen die bij de uitoefening van de bevoegdheid behoren, waaronder in ieder geval:

 • a.

  het verstrekken van mondelinge en/of schriftelijke informatie en gegevens van feitelijke en objectieve aard;

 • b.

  het verzenden van ontvangstbewijzen;

 • c.

  het voeren van overige correspondentie;

 • d.

  het vragen van adviezen en inwinnen van inlichtingen;

 • e.

  het verzorgen van publicaties.

Artikel 4 Uitzonderingen mandaat

De volgende bevoegdheden zijn uitgezonderd van mandaat:

 • a.

  het afwijken van wet- en regelgeving op het gebied van belastingen;

 • b.

  het toepassen van de hardheidsclausule;

 • c.

  het kwijtschelden van vervolgingskosten;

 • d.

  het oninbaar verklaren van publiekrechtelijke vorderingen.

Artikel 5 Voorwaarden mandaat

 • 1.

  Het in het artikel 2 bedoelde mandaat komt de gemandateerde slechts toe, voor zover de uitoefening van de bevoegdheid overeenstemt met de taken en verantwoordelijkheden van het team waarbinnen de ambtenaar werkzaam is en met de taken en verantwoordelijkheden zoals deze aan de ambtenaar zijn toebedeeld. Hierbij geldt dat het mandaat ook toekomt aan de teamregisseur indien de behandelend ambtenaar dat wenst.

 • 2.

  Het mandaat omvat niet de bevoegdheid tot ondermandaat.

 • 3.

  De gemandateerde volgt eventuele instructies van de mandaatgever op.

Artikel 6 Ondertekening mandaat

Uit de formulering van het besluit, de overeenkomst, brief enzovoorts moet blijken dat de bevoegdheid om te beslissen/ondertekenen is gebaseerd op mandaat. Daartoe wordt vermeld of er namens de heffingsambtenaar of de invorderingsambtenaar is beslist/ondertekend.

Artikel 7 Intrekking oude regelingen

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a.

  de mandaatbesluiten van de heffingsambtenaar van de gemeente Duiven van 13 mei 2013;

 • b.

  de mandaatbesluiten van de invorderingsambtenaar van de gemeente Duiven van 13 mei 2013;

 • c.

  de mandaatbesluiten van de heffingsambtenaar van de gemeente Westervoort van 28 mei 2008;

 • d.

  de mandaatbesluiten van de heffingsambtenaar van de gemeente Westervoort van 28 mei 2008;

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze regeling treedt in werking op 2 januari 2018 en wordt aangehaald als: Mandaatregeling 1Stroom Belastingen.

Heffingsambtenaren 1Stroom

R.H.M. Fritsema

W.G.M. Dikker

Invorderingsambtenaren 1Stroom

C.M.J. Laffra-Jansen

F.W. Wolters