Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
1Stroom

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom houdende regels omtrent archieven Besluit vervanging archiefbescheiden Gemeenschappelijke regeling 1Stroom

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie1Stroom
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom houdende regels omtrent archieven Besluit vervanging archiefbescheiden Gemeenschappelijke regeling 1Stroom
CiteertitelBesluit vervanging archiefbescheiden Gemeenschappelijke regeling 1Stroom
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 7 van de Archiefwet 1995
 2. artikel 6 van het Archiefbesluit 1995
 3. artikel 26b van de Archiefregeling
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-06-2018nieuwe regeling

29-01-2018

bgr-2018-912

Z/17/031893

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom houdende regels omtrent archieven Besluit vervanging archiefbescheiden Gemeenschappelijke regeling 1Stroom

Van de ‘ door de Gemeenschappelijke regeling 1Stroom ontvangen of intern gecreëerde analoge archiefbescheiden’

 

Het dagelijks bestuur van 1Stroom,

 

gelet op:

 

artikel 7 van de Archiefwet 1995, artikel 6 van het Archiefbesluit 1995 en artikel 26b van de Archiefregeling.

 

besluit :

 

vast te stellen het

 

Besluit tot vervanging van archiefbescheiden

Artikel I.

Over te gaan tot vervanging door digitale reproducties van de analoge Archiefbescheiden die zijn of worden ontvangen bij de uitvoering van taken waarvoor 1Stroom verantwoordelijk is, waarna deze analoge archiefbescheiden worden vernietigd. Het betreft hier alle documenten die zijn en worden gescand na 1 januari 2018 overeenkomstig de procedure die staat vermeld in het Handboek Vervanging 1Stroom. Deze archiefbescheiden komen voor vernietiging in aanmerking op grond van de ‘Selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen, opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 1996’ (voor de archiefbescheiden ontvangen tot 1 januari 2017) en de ‘Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2017’ (voor de archiefbescheiden ontvangen na 1 januari 2017).

Artikel II.

Reproductie geschiedt op de wijze zoals omschreven in het bij dit besluit horende handboek vervanging ‘Handboek vervanging van de door gemeenschappelijke regeling 1Stroom ontvangen of intern gecreëerde fysieke archiefbescheiden’, versie d.d. 1 januari 2018.

Artikel III.  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van bekendmaking van dit besluit op www.officielebekendmakingen.nl

Artikel IV.

Dit besluit kan worden aangehaald als: ‘Besluit vervanging archiefbescheiden Gemeenschappelijke regeling 1Stroom’.

Westervoort, 29 januari 2018

Het dagelijks bestuur van 1Stroom,

secretaris

ing. C.J. Papjes

voorzitter

drs. A.J. van Hout

Aankondiging van een ter inzagelegging.

 

U kunt de stukken tot 6 weken na bekendmaking op www.officielebekendmakingen.nl inzien bij: 1Stroom per adres Koning Willem-Alexanderplein 1, Duiven

 

 

Bezwaarclausule

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via info@duiven.nl.

Heeft u geen internet, dan kunt u het bezwaarschrift opsturen naar: Gemeenschappelijke Regeling 1Stroom, Postbus 6, 6920 AA Duiven

 

Bezwaarschrift

Vermeld in uw bezwaarschrift:

 • 1.

  naam, adres, telefoonnummer (waar u overdag bereikbaar bent) en e-mailadres;

 • 2.

  de datum en handtekening;

 • 3.

  een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt met vermelding van het kenmerk: zaaknummer Z/17/031893;

 • 4.

  de argumenten voor bezwaar.

 

Machtiging

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (machtiging) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.