Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalten

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie
CiteertitelBeleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 253 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-05-2017Nieuwe beleidsregels

16-05-2017

gmb-2017-86275

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten;

 

gelet op het bepaalde in: artikel 1 van de Verordening onroerende-zaakbelastingen, artikel 2 van de Verordening forensenbelasting, artikel 2 van de Verordening hondenbelasting, artikel 3 van de Verordening rioolheffing en artikel 3 van de Verordening afvalstoffenheffing;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie.

Artikel 1. Algemeen

In sommige gevallen brengen de wettelijke regels met zich dat meer personen belastingplichtig zijn voor één belastingobject(onroerende of roerende zaak, roerende woon- of bedrijfsruimte, perceel, hond). In de gevallen waarin dat voorkomt, mag de aanslag ten name van één van de belastingplichtigen stellen. In deze gevallen hanteert de gemeente Aalten een voorkeursvolgorde bij de aanwijzing van de belastingplichtige die de aanslag op zijn of haar naam krijgt. Deze voorkeursvolgorde is gebaseerd op veronderstelde betaalcapaciteit en doelmatige c.q. doeltreffende heffing en invordering en wordt toegepast voor zover de gegevens voorhanden of te achterhalen zijn. De in de voorkeursvolgorde neergelegde criteria bevatten geen limitatieve opsomming. Het zijn richtlijnen voor de meest voorkomende gevallen.

 

Artikel 2. Voorkeursvolgorde

 • 1.

  Met betrekking tot de gemeentelijke belastingen die worden geheven van genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt, indien er met betrekking tot één roerende of onroerende zaak verschillende categorieën genothebbenden zijn, de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

  • 1.

   de beperkt gerechtigde, waarbij de volgende voorkeursvolgorde geldt:

   • 1.

    de vruchtgebruiker c.q. gerechtigde krachtens recht van gebruik en bewoning;

   • 2.

    de opstaller, met uitzondering van degene die een afhankelijk opstalrecht, dan wel een opstalrecht ten behoeve van de aanleg en het onderhoud van onder- of bovengrondse leidingen heeft;

   • 3.

    de erfpachter dan wel de beklemde meier;

  • 2.

   de eigenaar of de appartementsgerechtigde;

  • 3.

   degene die op andere wijze als genothebbende naar voren komt, daaronder begrepen de bezitter.

 • 2.

  Met betrekking tot de gemeentelijke belastingen die worden geheven van genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

  • 1.

   indien er binnen één categorie genothebbenden personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in Aalten wonen of gevestigd zijn:

   • 1.

    degene die ook als gebruiker wordt aangemerkt

   • 2.

    degene die in de gemeente woont of is gevestigd;

   • 3.

    degene die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft;

   • 4.

    een natuurlijk persoon boven een niet-natuurlijk persoon;

   • 5.

    bij gelijke aandelen de oudste in leeftijd;

   • 6.

    degene die bij de afdeling FBI team, team Heffingen & GEO als genothebbende of gebruiker bekend is;

   • 7.

    de eerstgerechtigde in de volgorde die de basisregistratie kadaster aanhoudt;

  • 2.

   indien er binnen één categorie genothebbenden geen personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in de gemeente Aalten wonen of gevestigd zijn, maar wel personen die volgens de beschikbare gegevens elders in Nederland wonen of gevestigd zijn:

   • 1.

    degene die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft;

   • 2.

    een natuurlijk persoon boven een niet-natuurlijk persoon;

   • 3.

    bij gelijke aandelen de oudste in leeftijd;

   • 4.

    degene die bij de afdeling FBI, team Heffingen & GEO als genothebbende of gebruiker bekend is;

   • 5.

    de eerstgerechtigde in de volgorde die de basisregistratie kadaster aanhoudt;

  • 3.

   indien er binnen één categorie genothebbenden geen personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in Nederland wonen of gevestigd zijn, maar wel personen die volgens de beschikbare gegevens in het buitenland wonen of gevestigd zijn:

   • 1.

    degene die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft;

   • 2.

    degene die bij de afdeling FBI, team Heffingen & GEO als genothebbende of gebruiker bekend is;

   • 3.

    de eerstgerechtigde in de volgorde die de basisregistratie kadaster aanhoudt.

 • 3.

  Met betrekking tot de onroerende-zaakbelastingen en de rioolheffing die worden geheven van gebruikers van niet-woningen respectievelijk bedrijfsruimten, wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

  • 1.

   degene die ook als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van het belastingobject wordt aangemerkt;

  • 2.

   degene die het huurcontract van het belastingobject op naam heeft;

  • 3.

   degene die volgens het handelsregister het langst het adres van het belastingobject als vestigingsadres voert;

  • 4.

   degene die een nutsvoorziening van het belastingobject op naam heeft;

  • 5.

   de oudste in leeftijd;

  • 6.

   degene die bij de afdeling FBI, team Heffingen & GEO al als belastingplichtige in de administratie voorkomt;

  • 7.

   degene die op andere wijze als gebruiker naar voren komt.

 • 4.

  Met betrekking tot de rioolheffing van gebruikers van woningen, de afvalstoffenheffing en de hondenbelasting wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

  • 1.

   degene die de nutsvoorziening van het belastingobject c.q. het object waar de hond wordt gehouden, op naam heeft;

  • 2.

   degene die de huur van het belastingobject c.q. het object waar de hond wordt gehouden, betaalt aan een elders wonende verhuurder;

  • 3.

   degene die het grootste deel van het belastingobject c.q. het object waar de hond wordt gehouden gebruikt;

  • 4.

   degene die ook als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van het belastingobject of van het object waar de hond wordt gehouden, wordt aangemerkt;

  • 5.

   degene die volgens de basisregistratie personen het langst staat ingeschreven op het adres van het belastingobject of van het object waar de hond wordt gehouden;

  • 6.

   de oudste, in geval van gelijktijdige inschrijving op het adres;

  • 7.

   degene die bij de afdeling FBI, team Heffingen & GEO al als belastingplichtige in de administratie voorkomt;

  • 8.

   degene die op andere wijze als gebruiker van het belastingobject respectievelijk houder van de hond naar voren komt.

 • 5.

  Met betrekking tot de forensenbelasting wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

  • 1.

   degene die ook als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van het belastingobject wordt aangemerkt;

  • 2.

   degene die de nutsvoorziening van het belastingobject op naam heeft;

  • 3.

   degene die de huur van het belastingobject betaalt aan een elders wonende huurder;

  • 4.

   de oudste in leeftijd;

  • 5.

   degene die bij de afdeling FBI, team Heffingen & GEO al als belastingplichtige in de administratie voorkomt;

  • 6.

   degene die op andere wijze als gebruiker van het belastingobject naar voren komt.

 • 6.

  Indien en voor zover aanslagen van verschillende gemeentelijke belastingen worden verenigd op één aanslagbiljet, worden deze in onderstaande volgorde ten name gesteld van de belastingplichtige die:

  • 1.

   ingevolge de onderdelen 1 en 2 kan worden aangewezen;

  • 2.

   ingevolge onderdeel 3 kan worden aangewezen;

  • 3.

   ingevolge onderdeel 4 kan worden aangewezen;

  • 4.

   ingevolge onderdeel 5 kan worden aangewezen.

 • 7.

  De onderdelen 1 tot en met 6 vinden geen toepassing indien:

  • 1.

   de aanslag kan worden opgelegd aan degene die over het voorgaande belastingtijdvak of kalenderjaar de aanslag heeft gekregen en diegene gezorgd heeft dat de aanslag betaald is en nog steeds belastingplichtig is;

  • 2.

   bij de afdeling FBI, team Heffingen & GEO bekend is dat één van de belastingplichtigen de desbetreffende aanslag op zijn/haar naam wil hebben en dit er niet toe leidt dat de belasting niet kan worden betaald dan wel ingevorderd.

 • 8.

  Indien de belasting wordt geheven over een belastingtijdvak, is bij de toepassing van de voorkeursvolgorde beslissend de situatie bij de aanvang van dat tijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 9.

  Aangezien de voorkeursvolgorde erop is gericht de aanslag op te leggen aan een belastingplichtige die in staat geacht mag worden om de belasting te betalen, kan ook tot een andere keuze gekomen worden dan uit de voorkeursvolgorde zou volgen.

 • 10.

  Wijzigingen kunnen – indien reeds een aanslag aan een belastingplichtige is opgelegd – pas plaatsvinden met ingang van het eerstvolgende belastingtijdvak.

 • 11.

  Indien in uitzonderingsgevallen, door welke oorzaak dan ook, een aanslag wordt opgelegd in afwijking van het in de voorgaande onderdelen bepaalde, is die aanslag alleen ongeldig als er sprake is van willekeur. (Beroep bij de rechter is mogelijk)

 • 12.

  Indien een belasting niet wordt geheven bij wege van aanslag, maar op andere wijze, zijn de onderdelen 1 tot en met 10 van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 3 Slotbepaling

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als ‘Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie’.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders in de vergadering van 16 mei 2017.

De burgemeester, J.A. Gerritsen

De secretaris, J. Nobel