Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Altena

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent subsidie voor het AED-netwerk (Subsidieregeling AED-netwerk Altena 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAltena
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent subsidie voor het AED-netwerk (Subsidieregeling AED-netwerk Altena 2020)
CiteertitelSubsidieregeling AED-netwerk Altena 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Subsidieregeling AED-netwerk, vastgesteld op 27 oktober 2015 door burgemeester en wethouders van de voormalige gemeente Woudrichem.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/actueel/Altena/CVDR620178.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-12-2020nieuwe regeling

01-12-2020

gmb-2020-325502

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent subsidie voor het AED-netwerk (Subsidieregeling AED-netwerk Altena 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena;

 

overwegende dat het gewenst is het gerealiseerde netwerk van Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) in stand te houden en te optimaliseren;

 

overwegende dat een dekkend netwerk betekent dat er op strategische plaatsen binnen de gemeente 24 uur per dag algemeen toegankelijke AED’s aanwezig dienen te zijn en hiervoor voldoende mensen getraind moeten zijn in reanimatie en AED-gebruik, zodat binnen 6 minuten een AED ingezet kan worden in het geval van hartfalen;

 

overwegende dat het derhalve gewenst is nadere regels vast te stellen waarin is aangegeven welke activiteiten voor dit doel worden gesubsidieerd en de nadere voorwaarden vast te stellen waaronder subsidies worden verstrekt;

gelet op artikel 28 van de Wet algemene regels herindeling;

 

gelet op artikel 3, artikel 5 lid 1, artikel 7 lid 1,artikel 8 lid 1 en lid 3 en artikel 9 lid 3 aanhef en onder g. van de Algemene subsidieverordening Altena 2019;

 

Besluit:

 

 • I.

  Tot het vervallen verklaren van deze regeling:

  de Subsidieregeling AED-netwerk, vastgesteld op 27 oktober 2015 door burgemeester en wethouders van de voormalige gemeente Woudrichem;

 • II.

  vast te stellen de volgende regeling:

 

Subsidieregeling AED-netwerk Altena 2020

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: Algemene subsidieverordening Altena 2019;

 • b.

  Instelling: Een stichting en/of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd in de gemeente Altena, die in gemeente Altena aan inwoners van de gemeente Altena het onderwijs voor AED-gebruik en reanimatie verzorgt en een AED-netwerk in stand houdt en optimaliseert.

 • c.

  Kalenderjaar: Van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie kan uitsluitend verstrekt worden voor:

 • 1.

  Instandhouding en optimalisatie van het AED-netwerk in de gemeente Altena. Hieronder wordt verstaan:

  • a.

   het aanschaffen en plaatsen van AED’s in de gemeente Altena en het onderhouden daarvan, en

  • b.

   het aanschaffen en plaatsen van randapparatuur en kasten behorende bij de AED’s in de gemeente Altena en het onderhouden daarvan, en

  • c.

   het trainen van inwoners van de gemeente Altena in het gebruik van AED’s en reanimatie.

Artikel 3 Doelgroep en subsidiabele periode

Subsidie op grond van deze regeling wordt per kalenderjaar uitsluitend verstrekt aan instellingen die alle activiteiten als bedoeld in artikel 2 in de gemeente Altena verrichten. Deze instellingen dienen voorts:

 • -

  geen winstoogmerk te hebben, en

 • -

  aantoonbaar ten minste 2 jaar te bestaan.

Artikel 4 Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt maximaal € 3.000,- per kalenderjaar per instelling.

Artikel 5 Subsidieplafond

Het totaal van de toegewezen subsidies als bedoeld onder artikel 2 bedraagt niet meer dan het door het college voor het betreffende kalenderjaar vastgestelde subsidieplafond.

Artikel 6 Verdeling van het subsidieplafond

Wanneer de verstrekking van de subsidie, als bedoeld in artikel 2er toe zal leiden dat het subsidieplafond wordt overschreden, wordt door het college het maximale bedrag, zoals genoemd in artikel 4 in evenredigheid verlaagd tot het niveau waarop het subsidieplafond niet wordt overschreden.

Artikel 7 Aanvraag

Voor het aanvragen van subsidie is lid 1 van artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening Altena 2019 van toepassing.

Artikel 8. Beslistermijn

Op een aanvraag om subsidie, als bedoeld in artikel 8 beslissen burgemeester en wethouders, in afwijking van artikel 8, lid 1, van de Algemene Subsidieverordening, uiterlijk op 31 december van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 9. Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, lid 3, aanhef en onder g, van de Algemene Subsidieverordening kan subsidie worden geweigerd als:

 • 1.

  de subsidieaanvraag buiten de gestelde aanvraagtermijn wordt ingediend; of

 • 2.

  voor dezelfde of in hoofdzaak dezelfde (aanvullende) activiteit in hetzelfde kalenderjaar op grond van deze regeling reeds subsidie is verleend.

Artikel 10 Bevoorschotting

Jaarlijks wordt een voorschot van 100% van het verleende subsidiebedrag voor het betreffende jaar beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt uitbetaald in de eerste maand van het kalenderjaar ten behoeve waarvan subsidie aan de instelling wordt verstrekt.

Artikel 11 Wijzigingen in het netwerk

Wijzigingen in het netwerk van AED’s als gevolg van activiteiten van de instelling worden per ommegaande aan de gemeente doorgegeven met het oog op communicatie hierover.

Artikel 12. Overgangsbepalingen

 • 1.

  In afwijking van artikel 7, lid 1 van de Algemene Subsidieverordening en in afwijking van het bepaalde in artikel 7 van deze regeling, wordt een aanvraag om een subsidie voor het kalenderjaar 2021 ingediend in de periode van 1 december 2020 tot en met uiterlijk 31 december 2020.

 • 2.

  Op een aanvraag om een subsidie voor het kalenderjaar 2021 beslissen burgemeester en wethouders, in afwijking van artikel 8, lid 1 van de Algemene Subsidieverordening en in afwijking van het bepaalde in artikel 8 van deze regeling, uiterlijk op 1 februari 2021.

Artikel 13 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling AED-netwerk Altena 2020.

 • 2.

  Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van openbare bekendmaking.

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 december 2020.

het college van burgemeester en wethouders van Altena,

de secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de burgemeester,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM