Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ameland

Verordening ontheffing geluidsnormen voor horecabedrijven

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening ontheffing geluidsnormen voor horecabedrijven
CiteertitelVerordening ontheffing geluidsnormen voor horecabedrijven
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Gemeentewet
 3. Besluit horecabedrijven Hinderwet, voorschrift 2.12

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-1995Nieuwe regelgeving

20-03-1995

Gemeenteinfo, 29-03-1995

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening ontheffing geluidsnormen voor horecabedrijven

De Raad van de gemeente Ameland;Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 december 1994; Overwegende; dat de notitie uitvoering besluit horecabedrijven wet milieubeheer van de gemeente Ameland; dat naar aanleiding van de ter inzage legging geen reacties zijn binnen gekomen; dat het advies van de commissie VROM en Werken d.d. 20 februari 1995; dat de 12 ontheffingen voor kampeerboerderijen als genoemd in de notitie uitvoering besluit horecabedrijven milieubeheer aansluit bij de ontheffingsmogelijkheid als genoemd in het besluit horecabedrijven milieubeheer; dat de tijdstippen voortvloeien uit beleid dat eerder is neergelegd in de exploitatieverordening op grond van de Kampeerwet; Gelet op de Algemene Wet Bestuursrecht, de Gemeentewet en voorschrift 2.12 behorende bij het Besluit horecabedrijven Hinderwet van 3 juni 1992; B E S L U I T: Vast te stellen de navolgende verordening voor de ontheffing van het Besluit horecabedrijven Hinderwet, alsmede geluidsbepalingen in betreffende Wet Milieubeheervergunningen; Voor kampeerboerderijen c.q. kamphuizen een generieke ontheffing te verlenen voor 12 maal per jaar voor disco op zaterdag van 7.00 uur tot 22.30 uur.

artikel 1  

Begripsbepalingen: In deze verordening wordt verstaan onder: a. houder van een horeca-inrichting: degene die als eigenaar, bedrijfsleider, beheerder of anderszins een horeca-inrichting drijft. b. geluidsnormen: normen zoals die vermeld staan in de voorschriften 2.1 t/m 2.6. behorende bij het Besluit horecabedrijven Hinderwet, alsmede in de betreffende Wet Milieubeheervergunningen. c. geluid: Het equivalent geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en de daarin verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten.  

artikel 2  

Het is aan de houder van een horeca-inrichting verboden om in een horecabedrijf geluid ten gehore te brengen of te laten brengen, dat de geluidsnormen zoals vermeld in de voorschriften 2.1 t/m 2.6 behorende bij het Besluit horecabedrijven milieubeheer, alsmede in de betreffende Wet Milieubeheervergunningen overschrijd.

artikel 3  

 • 1

  Van het verbod, zoals gesteld in artikel 2, kan door het college van burgemeester wethouders ontheffing worden verleend;

 • 2

  Deze ontheffing geldt voor elk horecabedrijf afzonderlijk en kan voor maximaal 12 dagen of delen van dagen per kalenderjaar worden verleend.

artikel 4  

Het college van burgemeester en wethouders kan aan de ontheffing voorwaarden verbinden ten aanzien van: a. voorzieningen die binnen de inrichting moeten worden aangebracht; b. gedragsregels die binnen de inrichting in acht moeten worden genomen; c. de periode van openstelling van de gehele inrichting of een terras, een parkeerterrein of een ander gedeelte van de inrichting.

artikel 5  

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing weigeren, indien er ernstige vrees bestaat voor een zodanige overschrijding van de geluidsnormen dat degene die de inrichting drijft redelijkerwijs de daardoor te verwachte overmatige hinder niet kan voorkomen.

artikel 6  

Degene die ontheffing wenst van de geluidsnormen, dient dit minimaal 2 weken van tevoren aan te vragen bij het college van burgemeester en wethouders door middel van een daartoe van gemeentewege verstrekt en gewaarmerkt formulier. Tevens dient, eveneens minimaal 2 weken van tevoren, aan de Politie melding te worden gemaakt van de ontheffing door de gemeente.

artikel 7  

 • 1

  Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening ontheffing geluidsnormen voor horecabedrijven" .

 • 2

  Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die waarop zij is bekend gemaakt.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Ameland, gehouden op 20 maart 1995.