Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deelgemeente Amsterdam - Nieuw-West

Algemene regels voor het plaatsen van plantenbakken en gevelbanken in stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieDeelgemeente Amsterdam - Nieuw-West
Officiële naam regelingAlgemene regels voor het plaatsen van plantenbakken en gevelbanken in stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer
CiteertitelAlgemene regels voor het plaatsen van plantenbakken en gevelbanken in stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpNatuur, milieu en beheer openbare ruimte

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is terug te vinden onder de regelingencollectie van de gemeente Amsterdam

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit:

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: nvt

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-201619-03-201619-12-2016Herbevestiging Algemene regels voor het plaatsen van plantenbakken en gevelbanken in Geuzenveld-Slot vastgesteld door stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer d.d. 22-4-2008 en herbevestigd door het dagelijks bestuur van stadsdeelNieuw-West d.d. 4-5-2010

07-12-2016

 Gemeenteblad 16-12-2016, nr 177978

2016/int/1244

Tekst van de regeling

Voor het plaatsen van voorwerpen in de openbare ruimte wordt in artikel 8.2 APV een vergunning van het dagelijks bestuur geëist.

De ratio van deze bepaling is dat het vergunningverlenende orgaan een afweging maakt van de verschillende belangen die bij het plaatsen van een voorwerp op de weg kunnen spelen.

Zo kunnen de verkeersveiligheid en het voorkomen van gevaar en hinder voor voorbijgangers of een goede verdeling van de schaarse openbare ruimte in het geding komen als bewoners, ondernemers of het stadsdeel zelf een bepaald voorwerp, al dan niet tijdelijk, op een bepaalde plaats in de openbare ruimte willen neerzetten.

Voor het plaatsen van een plantenbak in de openbare ruimte of van een gevelbank is in het algemeen een ingewikkelde belangenafweging die uiteindelijk zijn beslag moet krijgen in het wel of niet verlenen van een vergunning, niet nodig.

Het aanvragen en behandelen van een vergunning zoals die nu wordt geëist brengt voor de aanvrager en voor het stadsdeel administratieve en bestuurlijke lasten mee waarvan men zich kan afvragen of die in verhouding staan tot de te dienen doelen.

Algemene regels voor het plaatsen van plantenbakken en gevelbanken vormen een goed alternatief voor de vergunning omdat in deze regels dezelfde voorwaarden kunnen worden gesteld die nu voor dergelijke objecten als standaardvoorschriften bij de vergunning worden opgelegd. Het handhaven van algemene regels verschilt in wezen niet van de handhaving van vergunningvoorschriften.

Een stadsdeel kan er belang bij hebben om sommige straten of pleinen uit te sluiten van het plaatsen van plantenbakken en gevelbanken of per street aan te geven hoe groot de in te nemen openbare ruimte maximaal mag bedragen. Motieven van verkeersveiligheid en het ruimtelijke effecten zullen hieraan meestal ten grondslag liggen. De algemene regels geven het stadsdeel de ruimte om aan deze lokale omstandigheden naar eigen inzicht invulling te geven. Vooralsnog is er in stadsdeel Geuzenveld Slotermeer geen aanleiding van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Algemene regels voor het plaatsen van plantenbakken en gevelbanken in stadsdeel Geuzenveld Slotermeer

Algemene regels voor plantenbakken en gevelbanken

1. Plantenbakken mogen zowel door inwoners als door ondernemers worden geplaatst.

2. Gevelbanken mogen alleen door inwoners worden geplaatst, niet door ondernemers.

3. Plantenbakken en gevelbanken mogen alleen zodanig worden geplaatst dat:

- de toegang tot naast- en bovenliggende woningen, instellingen en bedrijven te allen tijde wordt vrijgehouden;

- een doorrijdbreedte en—hoogte van tenminste 3.50 respectievelijk 4.20 meter overblijft voor ambulances en voertuigen van politie en brandweer;

- een afstand van tenminste 2 meter wordt vrijgehouden tot:

  • objecten zoals onder- en bovengrondse brandkranen, elektriciteitsvoorzieningen e.d.;

  • de hoek van de straat;

  • voetgangersoversteekplaatsen, tram- en bushaltes;

  • bomen en groenvoorzieningen.

- de plantenbak of de gevelbank geen belemmering vormt voor voorbijgangers.

4. Een gevelbank mag alleen tegen de gevel van de woning van de initiatiefnemer1  worden geplaatst.

5. Een plantenbak wordt zo dicht mogelijk tegen de gevel van de woning of de onderneming van de initiatiefnemer geplaatst.

6. Een plantenbak mag niet op de rijweg, een fietspad of in een doorgang worden geplaatst.

7. Het plaatsen van een plantenbak mag niet leiden tot het opbreken van de weg.

8. Een plantenbak moet handmatig verplaatsbaar zijn en mag niet worden bevestigd aan de gevel of aan andere objecten.

9. De maximaal toegestane afmetingen (lengte x breedte) van een plantenbak bedragen 0.75 x 0.75 m, die van een gevelbank 2.00 x 0.75m.

10. Een initiatiefnemer mag ten hoogste twee plantenbakken plaatsen.

11 De initiatiefnemer zorgt voor een ordelijk aanzien van de plantenbak of gevelbank en voor het schoon houden van de openbare ruimte in de directe omgeving daarvan.

12. Een plantenbak mag geen hoogopgaande begroeiing bevatten waar bovenbewoners hinder van kunnen hebben en mag geen doornige of giftige planten bevatten.

13. De initiatiefnemer zorgt er voor dat de plantenbak of de gevelbank onmiddellijk wordt verwijderd of verplaatst:

- op last van de politie, de brandweer of medewerkers van het stadsdeel

- als dat nodig is in verband met werkzaamheden in de openbare ruimte

- als dat nodig is in verband met werkzaamheden aan of langs de gevel.

14. De met verwijdering of verplaatsing mogelijk verbonden kosten zijn voor rekening van de initiatiefnemer.

15. Het stadsdeel kan de plantenbak of gevelbank weghalen als deze niet wordt onderhouden en hierdoor afbreuk wordt gedaan aan of gevaar ontstaat voor de omgeving dan wel niet wordt voldaan aan de aanwijzingen zoals bedoeld onder artikel 13.

16. Een plantenbak of gevelbank mag geen reclame bevatten.

17. De initiatiefnemer zorgt er voor dat geen schade aan gemeentelijke eigendom-men ontstaat als gevolg van de aanwezigheid van de plantenbak of gevelbank.

18. De initiatiefnemer zorgt er voor dat de plantenbak of de gevelbank geen schade, overlast of gevaar oplevert voor derden.

1 Onder initiatiefnemer wordt verstaan een inwoner of ondernemer die een plantenbak of een gevelbank in de openbare ruimte plaatst alsmede hij die de zorg voor de bak of de bank overneemt als de oorspronkelijke initiatiefnemer die zorg om welke reden dan ook heeft gestaakt.