Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Anna Paulowna

Beleidsregels kosten bestuurlijke voorprocedures 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Anna Paulowna
Officiële naam regelingBeleidsregels kosten bestuurlijke voorprocedures 2008
CiteertitelBeleidsregels kosten bestuurlijke voorprocedures 2008
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels proceskosten bezwaarprocedures, vastgesteld bij raadsbesluit van 12 december 2006.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2008Nieuwe regeling

20-11-2007

CTR/Polderbode, 05-12-2007

onbekend

Tekst van de regeling

Burgemeester en wethouders van de gemeente Anna Paulowna;

BESLUITEN:

vast te stellen Beleidsregels kosten bestuurlijke voorprocedures 2008.

 

Artikel 1 Reikwijdte en definities

 • 1 Bij het vaststellen van de vergoeding van de kosten die een belanghebbende maakt in verband met een door hem ingediend bezwaar- of administratief beroepsschrift is het Besluit proceskosten bestuursrecht, met uitzondering van artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van overeenkomstige toepassing, alsmede de volgende artikelen.

 • 2 In deze beleidsregels wordt verstaan onder een belastingbedrag:a. het bedrag van een belastingaanslag tezamen met de bij de belastingaanslag opgelegde bestuurlijke boete, of:b. indien geen belastingaanslag is vastgesteld, maar wel een bestuurlijke boete is opgelegd: het bedrag van de boete, of:c. het bedrag van de belasting die op de aangifte is voldaan. 

 • 3 Onder een belastingaanslag wordt mede verstaan een bedrag als bedoeld in art. 233a, tweede lid, aanhef en onderdeel a, Gemeentewet.

Artikel 2 Kosten van een door derde beroepsmatige verleende rechtsbijstand

Het bedrag van de kosten van een door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand, wordt vastgesteld door aan de hand van de in artikel 3 benoemde proceshandelingen punten toe te kennen. Deze punten worden vermenigvuldigd met de waarde per punt, vermeld in artikel 4.

Het aldus berekende bedrag wordt vermenigvuldigd met een wegingsfactor, als berekend ingevolge artikel 5, eerste lid. Indien er sprake is van samenhangende zaken, wordt ingevolge artikel 5, derde lid de daar genoemde wegingsfactor gehanteerd.

Artikel 3 Punten proceshandelingen

Aan de hierna genoemde proceshandelingen worden de volgende punten toegekend:

Omschrijving                                                                                                              Punt(en)1. Indienen van een bezwaar/beroepschrift                                                        1(art. 6:4 Algemene wet bestuursrecht)2. Verschijnen op een hoorzitting                                                                          1(art. 7:2 en 7:16 Algemene wet bestuursrecht)3. Bijwonen nadere hoorzitting                                                                              0.5(art. 7:9 en 7:23 Algemene wet bestuursrecht)

Artikel 4 Waarde per punt

De waarde per punt bedraagt €161,-.

Artikel 5 Wegingsfactoren

 • 1 Het gewicht van de zaak wordt tot uitdrukking gebracht in een factor, die als volgt wordt berekend:

  Gewicht                                                                                                                       FactorEen belastingbedrag van minder van €450,-                                                     0,25 (zeer licht)Een belastingbedrag van €450,- of meer, maar minder dan €900,-             0.50 (licht)Een belastingbedrag van €900,- of meer, maar minder dan €6.750,-          1 (gemiddeld)Een belastingbedrag van €6.750,- of meer, maar minder dan €22.500,-    1,5 (zwaar)Een belastingbedrag van 22.500,- of meer                                                        2 (zeer zwaar)

 • 2 Onder het in het eerste lid genoemde gewicht wordt verstaan het belastingbedrag van de aanslag en van de belastingbedragen verband houdende met de WOZ-beschikking.

 • 3 In geval van samenhangende zaken, als bedoeld in artikel 3 van het Besluit proceskosten bestuursrecht, wordt, naast het bepaalde in het eerste lid, de factor 1 gehanteerd bij minder dan vier samenhangende zaken en de factor 1,5 bij vier of meer samenhangende zaken.

 • 4 Bij het bepalen van het gewicht van de zaak kan niet alleen uitgegaan worden van het belastingbedrag. De bewerkelijkheid en gecompliceerdheid van een zaak worden in de afweging meegenomen. Wanneer er van de gemiddelde factor wordt afgeweken dient er een motivering van de afweging te worden gegeven.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1 De beleidsregel proceskosten bezwaarprocedures vastgesteld op 12 december 2006 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van deze beleidsregel. Wel blijft zij van toepassing op de procedures die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.