Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Anna Paulowna

Beleidsregels voor de behandeling van pro-formabezwaarschriften en onvoldoende gemotiveerde bezwaarschriften

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Anna Paulowna
Officiële naam regelingBeleidsregels voor de behandeling van pro-formabezwaarschriften en onvoldoende gemotiveerde bezwaarschriften
CiteertitelBeleidsregels pro-formabezwaarschriften en onvoldoende gemotiveerde bezwaarschriften
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Beleid bij pro forma belastingbezwaren, vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 1997

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 6:5 en 6:6
 3. Algemene wet inzake rijksbelastingen, art. 22j en 23

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2005Nieuwe regeling

14-12-2004

CTR/Polderbode, 22-12-2004

Onbekend

Tekst van de regeling

Burgemeester en wethouders van de gemeente Anna Paulowna;gelet op:- de artikelen 6:5 en 6:6 van de Algemene wet bestuursrecht;- de artikelen 22j en 23 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

BESLUITEN:

vast te stellen de Beleidsregels voor de behandeling van pro-formabezwaarschriften en onvoldoende gemotiveerde bezwaarschriften. 

Artikel 1 Reikwijdte en definities

 • 1 Deze beleidsregels zijn van toepassing op bezwaarschriften die gericht zijn tegen:a. voor bezwaar vatbare beschikkingen, genomen ingevolge enig artikel van hoofdstuk IV van de wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ);b. voor bezwaar vatbare beschikkingen, genomen op grond van een op de voet van artikel 216 van de Gemeentewet vastgestelde belastingverordeningen.

 • 2 Voor de toepassing van deze beleidsregels wordt verstaan onder:a. pro-formabezwaarschrift: een bezwaarschrift waarin geen gronden voor het bezwaar worden aangegeven en waarin om uitstel van de motivering wordt gevraagd;

  b. onvoldoende gemotiveerd bezwaarschrift: een bezwaarschrift waarin onvoldoende wordt aangegeven wat de reden van bezwaar is of waarin de reden van het bezwaar onvoldoende wordt toegelicht. 

Artikel 2 Pro-formabezwaarschrift

 • 1 Bij ontvangst van een pro-formabezwaarschrift wordt bezwaarde schriftelijk in kennis gesteld en in de gelegenheid gesteld het bezwaar alsnog nader te motiveren.

 • 2 De termijn voor motivering bedraagt vier weken vanaf de dag waarop de bezwaartermijn van de betreffende beschikking en / of aanslag verstrijkt.

 • 3 Wanneer bezwaarde zijn pro-formabezwaarschrift niet binnen deze termijn motiveert, wordt de termijn éénmaal met veertien dagen verlengd.

 • 4 Bezwaarde wordt schriftelijk in kennis gesteld van de termijnverlenging. Hierin wordt tevens aangegeven dat bij uitblijven van de motivering of bij niet tijdig motivering niet-ontvankelijkverklaring volgt.

 • 5 De termijnverlenging van veertien dagen vangt aan op het moment van de verzenddatum van de brief zoals bedoeld in lid 4.

 • 6 Indien bezwaarde zijn bezwaarschrift ook niet binnen de verlengde termijn van veertien dagen motiveert, volgt, onverminderd hetgeen wordt bepaald in artikel 3, niet-ontvankelijkverklaring.

   

Artikel 3 Uitstel van motivering bij een pro-formabezwaarschrift

 • 1 Indien bezwaarde tijdens de motiveringstermijn verzoekt om verder uitstel van motivering van het pro-formabezwaarschrift, wordt per individueel geval bekeken of verder uitstel noodzakelijk is.

 • 2 Wanneer er geen verder uitstel wordt verleend, wordt de bezwaarde hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

 • 3 Bezwaarde wordt schriftelijk in kennis gesteld van de uitstelverlenging en de termijn waarvoor het uitstel wordt verleend. Hierbij wordt eveneens medegedeeld dat in geval van niet-motivering of niet tijdig motiveren niet-ontvankelijkverklaring zal volgen.

 • 4 De uitstelverlenging vangt aan op het moment van de verzenddatum van de brief zoals bedoeld in lid 3.

Artikel 4 Onvoldoende gemotiveerd bezwaarschrift

 • 1 Indien een bezwaarschrift onvoldoende is gemotiveerd, wordt bezwaarde schriftelijk in kennis gesteld en in de gelegenheid gesteld om het bezwaar aan te vullen.

 • 2 De termijn voor aanvulling bedraagt vier weken vanaf de dag waarop de bezwaartermijn van de betreffende beschikking en / of aanslag verstrijkt.

 • 3 Wanneer bezwaarde de gronden van zijn bezwaarschrift niet binnen deze termijn aanvult, wordt de termijn éénmaal verlengd met veertien dagen.

 • 4 De termijnverlenging van veertien dagen vangt aan op het moment van dagtekening van de brief zoals bedoeld in lid 5.

 • 5 Bezwaarde wordt schriftelijk in kennis gesteld van de termijnverlenging. In deze brief wordt tevens aangegeven wat de gevolgen kunnen zijn wanneer er binnen de termijn geen aanvulling volgt.

 • 6 Indien bezwaarde zijn bezwaarschrift ook niet binnen de verlengde termijn van veertien dagen motiveert, wordt het bezwaar inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de beschikbare gegevens.

 • 7 De voorgaande leden gelden niet indien de bezwaarde het bezwaarschrift voldoende toelicht tijdens het horen als bedoeld in artikel 7:2 van de Algemene wet bestuursrecht juncto artikel 24, leden 4 en 5 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Artikel 5 Uitstel van motivering bij een onvoldoende gemotiveerd bezwaarschrift

 • 1 Indien bezwaarde tijdens de motiveringstermijn verzoekt om verder uitstel van motivering van het onvoldoende gemotiveerde bezwaarschrift, wordt per individueel geval bekeken of verder uitstel noodzakelijk is.

 • 2 Wanneer er geen verder uitstel wordt verleend, wordt de bezwaarde hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

 • 3 Bezwaarde wordt schriftelijk in kennis gesteld van de uitstelverlening en de termijn waarvoor het uitstel wordt verleend. Hierbij wordt eveneens medegedeeld wat de gevolgen kunnen zijn, indien er geen aanvulling of niet tijdig een aanvulling volgt.

 • 4 De termijnverlenging vangt aan op het moment van dagtekening van de brief zoals bedoeld in lid 3. 

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1 Het Beleid pro forma belastingbezwaren van 16 december 1997 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde ingangsdatum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en wordt toegepast met ingang van 1 januari 2005.

 • 3 Deze beleidsregels worden aangehaald als “Beleidsregels Pro-formabezwaarschriften en onvoldoende gemotiveerde bezwaarschriften”.